Κονεκτιβισμός

“στην ουσία του, κονεκτιβισμός είναι η θέση ότι η γνώση είναι κατανεμημένη σε ένα δίκτυο συνδέσμων και συνεπώς μάθηση αποτελεί η δυνατότητα κατασκευής και διάσχισης αντίστοιχων δικτύων.” What Connectivism Is

Η μάθηση είναι η δράση κωδικοποίησης και οργάνωσης των κόμβων για τη διευκόλυνση της ροής δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων. Οι υποκείμενες συνθήκες έχουν αλλάξει τόσο πολύ που μετασχηματισμοί στα υπάρχοντα μοντέλα δεν είναι πλέον λογικοί. Μια εντελώς καινούρια προσέγγιση απαιτείται. Στο κονεκτιβισμό, η γνώση αντιμετωπίζεται ως κάτι που διαρκώς αναπτύσσεται. Η γνώση είναι μια διεργασία σχηματισμού δικτύων. Οι μαθητευόμενοι αντιμετωπίζονται ως μεταφορείς γνώσης παρά ως αποθήκες γνώσης
 • Η μάθηση είναι η διεργασία σχηματισμού δικτύων.
 • Η μάθηση πραγματοποιείται από τη σύνθεση διαφορετικών, πολλές φορές αντίθετων, προσεγγίσεων
 • Το περιεχόμενο είναι συχνά το παραπροϊόν της διεργασίας μάθησης, όχι το σημείο εκκίνησης.
 • Οι σύνδεσμοι, όχι το περιεχόμενο αποτελούν το αρχικό σημείο εκκίνησης της διεργασίας μάθησης.
 • Η μάθηση μπορεί να διαμένει σε μη ανθρώπινα στοιχεία
 • Η γνώση υπάρχει στο δίκτυο και όχι εσωτερικά μέσα στους εαυτούς μας
 • Η ικανότητα να δεις συνδέσεις – να αναγνωρίσεις πρότυπα – μεταξύ ιδεών και εννοιών είναι κρίσιμη για τη μάθηση
 • Η επικαιροποίηση της γνώσης είναι η πρόθεση κατάλληλα δημιουργημένων μαθησιακών δικτύων.
 • Η λήψη αποφάσεων είναι από μόνη της μια διεργασία μάθησης


ΠαρουσίασηΓια μελέτη

-Κονεκτιβισμός
 1. Siemens, G. (2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. eLearningSpace
 2. Siemens, G. (2005). Connectivism: Learning as Network-Creation. eLearningSpace
 3. Siemens, G. (2005-2009). Personal Blog
 4. Siemens, G. (2010). Connectivism in the Enterprise, Keynote
 5. Downes, S (2010). Learning Networks and Connective Knowledge
 6. Strong., K. & Hutchins, H. (2009). Connectivism: a theory for learning in a world of growing complexity. Journal of Applied Research in Workplace E-learning, 1(1), pp.53-67. (free registration required)
 7. Kop,R. Hill, A. (2008). Connectivism: Learning theory of the future or vestige of the past? The International Review of Research in Open and Distance Learning, 9(3).
 8. Kimmons, R. (2010). Connectivism: Is There Learning in Potatoes? (blog post)
 9. Cormier, D. (2008). Rhizomatic education: Community as curriculum. Innovate 4 (5).
 10. Steinert, A. & Ehlers U-D. (2010). ConnectLearning – an answer for the new challenges? eLearning Papers, vol.18.
 11. Dawley, L. (2009). Social network knowledge construction: Emerging virtual world pedadogy. On The Horizon 17(2), 109-121
 12. Andrew N. Meltzoff, Patricia K. Kuhl, Javier Movellan, & Terrence J. Sejnowski (2009).Foundations for a New Science of Learning. Science, 325(5938), 284-288.
 13. Anderson,T, Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. The International Review of Research in Open and Distance Learning. 12(3).
 14. Bell, F. (2011). Connectivism: Its place in theory-informed research and innovation in technology-enabled learning. The International Review of Research in Open and Distance Learning. 12(3).
 15. Kop R. (2011). The challenges to connectivist learning on open online networks: Learning experiences during a massive open online course. The International Review of Research in Open and Distance Learning. 12(3).
 16. Ravenscroft A., (2011). Dialogue and connectivism: A new approach to understanding and promoting dialogue-rich networked learning. The International Review of Research in Open and Distance Learning. 12(3).
 17. Gráinne Conole (2009). Review of pedagogical models and their use in e-learning

Βίντεο