ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: WEB 2.0


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενότητα 1.1 Τι είναι το Web 2.0 και ποιες είναι οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό
1.1.1 Οδεύοντας από το Web 1.0 στο Web 2.0
1.1.2 Τι δεν είναι το Web 2.0
1.1.3 Ορισμοί και γνωριμία με το Web 2.0

Ενότητα 1.2 Ιδέες-Κλειδιά πίσω από το Web 2.0
1.2.1 Έξι μεγάλες Ιδέες του Web 2.0
1.2.2 Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά

Ενότητα 1.3 Οι τεχνολογίες και η κατηγοριοποίηση των εργαλείων Web 2.0
1.3.1 Βασικά χαρακτηριστικά τεχνολογιών και εργαλείων Web 2.0
1.3.2 Τεχνολογίες Web 2.0
1.3.3 Κατηγοριοποίηση εργαλείων Web 2.0

Ενότητα 1.4 Το Web 2.0 στην Εκπαίδευση
1.4.1 Εισαγωγικά στοιχεία
1.4.2 Η Παιδαγωγική 2.0 και τα οφέλη της
1.4.3 Η Μάθηση 2.0
1.4.4 Web 2.0 εργαλεία για την τάξη
1.4.4.1 Google Apps for Education
1.4.4.2 Gapminder for Teachers
1.4.4.3 Ed.VoiceThread
1.4.4.4 WizIQ
1.4.4.5 GoogleLitTrips
1.4.4.6 TeacherTube
1.4.4.7 Penzu
1.4.5 Web 2.0: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για την Εκπαίδευση
1.4.5.1 Πλεονεκτήματα
1.4.5.2 Μειονεκτήματα
1.4.6 Χρήσεις του Web 2.0 στις νέες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης
1.4.7 Έρευνες και μελέτες περιπτώσεων
1.4.8 Συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων
1.4.9 Συμβουλές προς εκπαιδευτικούς
1.4.9.1 Ενσωματώστε σωστά το Web 2.0
1.4.9.2 Επιτύχετε την Παιδαγωγική 2.0

Ενότητα 1.5 Κριτική και Προβληματισμοί
1.5.1 Εμπόδια
1.5.2 Κίνδυνοι

Ενότητα 1.6 Semantic Web: Το μέλλον του Web 2.0


Ενότητα 1.7 Αναφορές
Τελικό Παραδοτέο:Web2.0_Δεληγιαννάκου-Παπαβασιλείου