Προσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης (Personal Learning Environemnts)


Ο όρος προσωπικά περιβάλλοντα μάθησης - personal learning environment (PLE) - περιγράφει τα εργαλεία, τις κοινότητες και τις υπηρεσίες που συνιστούν την εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω της οποία ένας μαθητευόμενος επιδιώκει να μάθει, να κατευθύνει τη μάθησή τους και να πετύχει τους εκπαιδευτικούς του σκοπούς.
Όλοι συμφωνούν ότι δεν πρόκειται για μια εφαρμογή λογισμικού αλλά για μια προσέγγιση στον τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη μάθηση. Παρότι οι περισσότερες συζητήσεις για τα PLEs εστιάζοντα στα online περιβάλλοντα, ο όρος προσπαθεί να ενσωματώσει το σύνολο των πόρων που κάποιος αξιοποιεί για να απαντήσει στα ερωτήματά του, να μάθει.
Ένα τυπικό, απλό, PLE ενός μαθητή, για παράδειγμα, μπορεί να ενσωματώνει
 • Προσωπικό ιστολόγιο, το οποίο χρησιμοποιεί ως ημερολόγιο για να σχολιάσει το τι έμαθε
 • Κοινωνικές επισημάνσεις σχετικές με το αντικείμενο του μαθήματος σε συνεργασία με τους «κολλητούς» του
 • Wiki σημειώσεων για το μάθημα που ελέγχεται από τον ίδιο και τους συμμαθητές του
 • Το κοινωνικό δίκτυο των συμμαθητών μέσω το οποίο επικοινωνούν

Τα PLE λειτουργούν ως εξέλιξη του ιστορικού μοντέλου της ατομική έρευνας. Τα PLE μεταφέρουν την ευθύνη της μάθησης στους μαθητευόμενους προκαλώντας τους να αναζητούν, αξιολογούν και αξιοποιούν διαρκώς πόρους που θα τους επιτρέψουν να εμβαθύνουν στα θεματικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν...

Παρουσίαση
Προς μελέτη

 1. Couros A. (2010). Developing Personal Learning Networks for Open and Social Learning. In Emerging Technologies in Distance Education (ed. Veletsianos), pp.109-128.
 2. Martindale T & Dowdy M. (2010). Personal Learning Environments. In Emerging Technologies in Distance Education (ed. Veletsianos), pp.177-194.�
 3. Gillet D. Law E. & Chatterjee A. (2010). Personal Learning Environments in a Global Higher Engineering Education Web 2.0 Realm. IEEE EDUCON Education Engineering 2010. pp.897-905
 4. Castañeda, L.,and Soto, J. (2010) Building Personal Learning Environments by using and mixing ICT tools in a professional way. In: Digital Education Review, 18, 9-25
 5. Henri F. & Charlier B. (2010). Personal Learning Environment: a Concept, an Application, or a Self-designed Instrument? 9th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), 2010, IEEE
 6. Drexler W. (2010). The networked student model for construction of personal learning environments: Balancing teacher control and student autonomy. Australasian Journal of Educational Technology, 26(3), 369-385
 7. Costa F., Cruz E., Viana J. (2010). Managing personal learning environments: the voice of the students. PLE 2010.
 8. EDUCAUSE (2009). 7 Things You Should Know About Personal Learning Environments.
 9. Attwell, G. (2007). Personal Learning Environments - the future of eLearning? eLearning Papers, 2(1).
 10. Palmér, M., Sire, S., Bogdanov, E., Gillet, D., Wild, F. (2009). Mapping Web Personal Learning Environments. 4th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL) - Workshop on Mash-Up Personal Learning Environments (MUPPLE’09)
 11. Hopkins, D. (2009). Personal Learning Environments. What's yours like?. Blog post.
 12. Downs, S. (2010). Pedagogical Foundations For Personal Learning. Learning Futures Festival
 13. Downs, S. (2010). New Technology Supporting Informal Learning. Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, 2(1), pp.27-33
 14. Casquero, Oskar , Portillo, Javier , Ovelar, Ramón , Benito, Manuel and Romo, Jesús(2010).iPLE Network: an integrated eLearning 2.0 architecture from a university's perspective. Interactive Learning Environments, 18: 3, 293-308
 15. Väljataga, Terje and Laanpere, Mart(2010). Learner control and personal learning environment: a challenge for instructional design. Interactive Learning Environments, 18: 3, 277 — 291
 16. Ben Williamson, John Morgan & Sarah Payton (2010). Curriculum Development and Youth Media: A review of research. Futurelab-innovation in education

Δημιουργείστε mashupΆλλες διαλέξεις

Personal Learning Environments, Networks & Knowledge (2010). Course by Dave Cormier, George Siemens, Stephen Downes and Rita Kop.Video
MOOC