Μικροιστολόγια


Περιεχόμενα
6.1 Εισαγωγή
6.2 Πλατφόρμες Μικροιστολογίων
6.2.1 Μικροιστολόγια δημόσιου χαρακτήρα
6.2.1.1 Twitter
6.2.1.1.1 Επιπρόσθετα εργαλεία
6.2.2 Μικροιστολόγια ιδιωτικού χαρακτήρα
6.2.2.1 Edmodo
6.3 Εκπαίδευση και μικροιστολόγια
6.3.1 Χρήσεις των μικροιστολογίων στην εκπαίδευση
6.3.2 Έρευνες και μελέτες περιπτώσεων
6.3.3 Συμβουλές γα εκπαιδευτικούς
6.4. Συμπεράσματα και προβληματισμοί
Βιβλιογραφία


6.1 Εισαγωγή


Τα μικροϊστολόγια είναι ένα από τα πρόσφατα κοινωνικά φαινόμενα του Web 2.0. Καλύπτουν το κενό μεταξύ των ιστολογίων και των άμεσων μηνυμάτων. Πρόκειται για κοινωνικά δίκτυα, στα οποία οι χρήστες μπορούν να κάνουν μικρές αναρτήσεις που αφορούν τα ενδιαφέροντά τους, τις δραστηριότητές τους , τις απόψεις τους κ.α. Οι αναρτήσεις αυτές συνήθως δεν ξεπερνούν τους 140 χαρακτήρες. Ο κάθε χρήστες ακολουθεί και ακολουθείτε από άλλους χρήστες. Το ότι ακολουθεί κάποιον χρήστη σημαίνει ότι μπορεί να βλέπει τις αναρτήσεις του και να ενημερώνεται γι αυτόν. Αντίστοιχα οι χρήστες που τον ακολουθούν , παρακολουθούν τις δικές του αναρτήσεις. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από διάφορες υπηρεσίες όπως το Twitter, το Jaiku ή το Pownce. Τα μηνύματα μπορούν να δημοσιεύονται από κινητά τηλέφωνα, ιστοσελίδες, από υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων ή και από σχετικές εφαρμογές. Τα ίδια μέσα χρησιμοποιούνται και για τη λήψη μηνυμάτων (Borau1 et al., 2009; Java et al.,2007).
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η μορφή των αναρτήσεων στο Twitter, ένα από τα πιο δημοφιλή μικροιστολόγια.

_τίτλο.jpg
Εικόνα1: Παράδειγμα μικροιστολογίου, το εργαλείο Twitter


Θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να δούμε που υπερισχύουν τα μικροιστολόγια σε σχέση με τα ιστολόγια. Υπάρχει μια ποιοτικά διαφορετική εμπειρία ανάμεσα στα δύο αυτά εργαλεία, που έχει δημιουργηθεί από την διαφορετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ταχύτητα και την ποσότητα(Moura, Carvalho, 2010). Η συνεργασία σε ένα μικροιστολόγιο γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Επομένως, σε σύγκριση με τα συνηθισμένα ιστολόγια, τα μικροιστολόγια ικανοποιούν την ανάγκη για ακόμα πιο γρήγορη μορφή επικοινωνίας. Ενθαρρύνοντας τις σύντομες αναρτήσεις, μειώνεται ο χρόνος και η προσπάθεια που θα καταβάλλεται για την δημιουργία του περιεχομένου του. Επίσης, το γεγονός ότι οι αναρτήσεις είναι μικρές, σημαίνει ότι θα είναι περιεκτικές και ότι έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε πολλές χωρίς να αφιερώσουμε χρόνο και κόπο. Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι η συχνότητα αναρτήσεων. Κατά μέσο όρο, ένας παραγωγικός χρήστης ιστολογίου ενημερώνει το ιστολόγιό του μια φορά κάθε λίγες μέρες, αντίθετα, ένας χρήστης μικροιστολογίου μπορεί να κάνει μερικές αναρτήσεις μέσα σε μια ημέρα.
Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο που προσφέρεται από τα μικροιστολόγια δίνει στην εκπαίδευση ένα εργαλείο, η σωστή χρήση του οποίου μπορεί να φέρει πολλά οφέλη στη διαδικασία της μάθησης. Τα μικροιστολόγια φέρνουν όλο τον κόσμο μέσα στην τάξη. Δίνουν, δηλαδή, στους μαθητές πρόσβαση σε πληροφορίες και ανθρώπους πέρα από τους τοίχους της τάξης. Οι μαθητές μπορούν να δημοσιεύουν τις έρευνες τους και να λαμβάνουν απαντήσεις σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο. Επίσης, βοηθούν την επικοινωνία μεταξύ σχολείου και σπιτιού. Δημιουργώντας ένα λογαριασμό σε ένα μικροιστολόγιο το σχολείο ή ένας δάσκαλος μπορεί να κοινοποιήσει εναλλακτικά, χωρίς χαρτιά, πληροφορίες προς τους γονείς, όπως τα διάφορα γεγονότα του σχολείο. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς επαγγελματική εξέλιξη σε πραγματικό χρόνο καθώς τους δίνουν πρόσβαση σε ένα τεράστιο κοινωνικό δίκτυο με άλλους ομοϊδεάτες επαγγελματίες. Τα μικροιστολόγια έχουν εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για τη δημιουργία προσωπικών δικτύων μάθησης, που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει τις δικές του διασυνδέσεις με άλλους χρήστες, με στόχο τη διαμοίραση πόρων μάθησης και την . Η υποστήριξη αυτή έχει αποδειχθεί σε πολλές μελέτες ότι βοηθά την ενίσχυση των επιδόσεων των σπουδαστών. Στις επόμενες ενότητες θα κάνουμε και αναλυτικότερη αναφορά στους τρόπους χρήσης των μικροιστολογίων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Παρακάτω βλέπουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής των μικροιστολογίων στην εκπαίδευση. Στην εικόνα 2 φαίνεται ένα στιγμιότυπο του TwHistοry, μια εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο Twitter, όπου οι μαθητές αναλάμβαναν να αναρτούν μηνύματα στον που να εκπροσωπoύν ένα ιστορικό πρόσωπο και μ’ αυτό τον τρόπο κατανοούσαν ιστορικά γεγονοτα.
1.JPG
Εικόνα 2: Παράδειγμα εκπαιδευτικής χρήσης των μικροιστολογίων στο μάθημα της ιστορίας


Στην εικόνα 3 φαίνεται ακόμα ένα παράδειγμα εκπαιδευτικής χρήσης των μικροιστολογίων, όπου κατά την διάρκεια ενός συνεδρίου και των διαλέξεων του προβάλλονταν παράλληλα και οι αναρτήσεις των συμμετεχόντων στο μικροιστολόγιο του Twitter με σκοπό να γίνει πιο αλληλεπιδραστικός ο χαρακτήρας των διαλέξεων.7.jpg
Εικόνα 3:Παράδειγμα εκπαιδευτικής χρήσης των μικροιστολογίων για την
υποστήριξη των διαδικασιών ενός συνεδρίου
Επιστροφή στην αρχή
6.2 Πλατφόρμες Μικροιστολογίων

Από το 2005 που έκανε την εμφάνισή του το πρώτο μικροιστολόγιο, μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί πλήθος μικροιστολογίων. Τα υπάρχοντα μικροιστολόγια θα μπορούσαν διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά μικροιστολόγια δημόσιου χαρακτήρα, ενώ η δεύτερη μικροιστολόγια ιδιωτικού χαρακτήρα. Παρακάτω περιγράφονται τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο κατηγοριών, ενώ παρουσιάζεται και το πιο διαδεδομένο εργαλείο της κάθε μίας.


6.2.1 Μικροιστολόγια δημόσιου χαρακτήρα


Κύριο χαρακτηριστικό των μικροιστολογίων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αποτελεί ότι τα μηνύματα που αναρτούνται είναι δημόσια και απευθύνονται σε ανοιχτό κοινό. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες τους να παρακολουθήσουν τα μηνύματα οποιουδήποτε ατόμου τους φαίνεται ενδιαφέρον και από την άλλη πλευρά οι δικές τους αναρτήσεις μπορούν να παρακολουθηθούν από οποιονδήποτε το επιθυμεί . Το πιο δημοφιλές εργαλείο αυτής της κατηγορίας αποτελεί το Twitter, του οποίου τα χαρακτηριστικά και λειτουργίες αναλύουμε στην συνέχεια.

6.2.1.1 Twitter
Το πιο γνωστό παράδειγμα της κατηγορίας μικροιστολογίων δημόσιου χαρακτήρα αποτελεί το εργαλείο Twitter, το οποίο αποτελεί την πιο διαδεδομένη και δημοφιλής υπηρεσία μικροιστολογίων, καθώς και ο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος ιστότοπος στην κατηγορία των κοινοτήτων μελών(Reinhardt et al, 2010). Μάλιστα οι Reinhardt et al(2010) υποστηρίζουν ότι το Twitter και τα μικροιστολόγια γενικότερα, όχι μόνο εισήγαγαν έναν καινούριο τρόπο επικοινωνίας στο διαδίκτυο, αλλά αναδιαμόρφωσαν και ως ένα βαθμό και την φύση του χαρακτήρα της.
Η κεντρική ιδέα της υπηρεσίας αυτής είναι η δημοσίευση σύντομων μηνυμάτων στο διαδίκτυο με τις σκέψεις σας, τις δραστηριότητές σας, τις ερωτήσεις σας ή οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί, τα οποία μπορούν να έχουν μέγεθος έως 140 χαρακτήρες. Παρόλα αυτά αυτό το όριο χαρακτήρων δεν αποτελεί μειονέκτημα, αφού από τη χρήση και λειτουργία του Twitter έχει αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός συμβάλλει στην ακρίβεια της μεταφερόμενης πληροφορίας και στην ανάπτυξη της εκφραστικότητας των ατόμων που το χρησιμοποιούν.
Ο ευκολότερος τρόπος για να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον του είναι να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό, αφού επισκεφτείτε την αρχική σελίδα του Twitter στην διεύθυνση http://www.Twitter.com.Δυστυχώς όμως, το Twitter δεν συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο χρήσης, που να εξηγεί τις δυνατότητες των υπηρεσιών του και να προτείνει τρόπους αξιοποίησής τους, γι’ αυτό το λόγο μεγάλος αριθμός νέων χρηστών εγκαταλείπουν την εφαρμογή μετά από ένα μήνα(Reinhardt et al, 2010). Γι αυτό είναι σημαντικό πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, να κατανοήσετε κάποιες βασικές έννοιές του, καθώς και την λογική με την οποία λειτουργεί, πράγμα που θα προσπαθήσουμε να σας εξηγήσουμε στην συνέχεια.
Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν βασίζεται σε ένα δίκτυο φίλων, όπως το κοινωνικό δίκτυο του Facebook, αλλά αποτελείται από ανθρώπους που επιλέγουν να «ακολουθήσουν» άλλα μέλη για όσο το επιθυμούν, ενώ η αρχιτεκτονική του είναι ανοιχτή και ο χαρακτήρας του δημόσιος. Έτσι, όταν ένας χρήστης «ακολουθεί» κάποιον ο οποίος θέλει να παρακολουθεί τα μηνύματα του λέγεται «follower». Επίσης, ότι μήνυμα μπαίνει στην βασική ιστοσελίδα σας αυτόματα το βλέπουν όλα τα άτομα που σας ακολουθούν ή και όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, εφόσον δεν έχετε ρυθμίσει ιδιωτικό το προφίλ σας. Έτσι, αφού σας ακολουθήσει κάποιος, τα μηνύματά σας εμφανίζονται στην ροή μηνυμάτων του κι αν επιλέξετε κι εσείς να τον «ακολουθήσετε», τα μηνύματά του εμφανίζονται στη δική σας. Σ’ αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν μπορεί να διορθωθεί ότι μήνυμα δημοσιεύτηκε στο Twitter, ενώ διαγραφές μηνυμάτων γίνονται χρησιμοποιώντας τον κάδο ανακύκλωσης που υπάρχει στο σύστημα.Στην συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες του Twitter καθώς και κάποιες επεξηγήσεις για την ορολογία που χρησιμοποιείται, ώστε να γίνουν κατανοητά τα βασικά χαρακτηριστικά του.

twitter2.jpg
Εικόνα 4: Διεπαφή χρήστη του Twitter

1. Φόρμα εισαγωγής μηνυμάτων:Το κυρίαρχο στοιχείο της διεπαφής του Twitter αποτελεί η φόρμα συμπλήρωσης του μηνύματος σας, η οποία συνοδεύεται από την ερώτηση "What's happening now"(τι συμβαίνει αυτή την στιγμή).Από εδώ μπορείτε να δημοσιεύσετε ενημερώσεις (τιτιβίσματα/tweets). Ένα τιτίβισμα αποτελείται από ένα μήνυμα των χρηστών μήκους 140 χαρακτήρων ή λιγότερων.
2. Ροή μηνυμάτων: Σ’ αυτό το σημείο μπορείτε να βλέπετε όλες τις ενημερώσεις των ατόμων που ακολουθείτε.
3. @mentions: Αυτή η επιλογή φιλτράρει όλες τις ενημερώσεις της ροής των μηνυμάτων σας, ώστε να εμφανίζονται μόνο τα τιτιβίσματα στα οποία υπάρχει αναφορά προς το όνομα του λογαριασμού σας στο Twitter.
4. Αναδημοσιεύσεις: Οι αναδημοσιεύσεις χρησιμοποιούνται για να προωθήσουμε κάποιο τιτίβισμα που μας φάνηκε ενδιαφέρον και πιστεύουμε ότι θα φανεί χρήσιμο στους άλλους. Κάνουμε ReTweet βάζοντας RT @όνομα_αυτού_που_έκανε_το_αρχικό_tweet, ή απλά πατάμε την αντίστοιχη επιλογή στο τέλος του μηνύματος. Με την συγκεκριμένη επιλογή εμφανίζονται μόνο οι αναδημοσιεύσεις ενημερώσεων που πραγματοποιήθηκαν από εσάς ή από άλλους.
5. Προβολή αναζητήσεων που έχετε αποθηκεύσει: Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συλλέγετε τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σας που σας φάνηκαν ενδιαφέροντα για μελλοντική χρήση.
6.Δημιουργία λιστών: Με αυτή την επιλογή έχετε την δυνατότητα να εμφανίσετε και να δημιουργήσετε λίστες με άτομα που σας ενδιαφέρουν. Έπειτα την δημιουργία τους και άλλοι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τη λίστα που φτιάξατε.
7. Φόρμα αναζήτησης: Πραγματοποίηση αναζήτησης σε όλες τις ενημερώσεις στο Twitter. Σε αυτή την φόρμα μπορείτε να εισάγετε λέξεις κλειδιά για θέματα που σας ενδιαφέρουν και να αναζητήσετε πληροφορίες.
8. Προφίλ χρήστη: Προβολή του προφίλ σας όπου εμφανίζονται οι ενημερώσεις σας και άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Καλό θα ήταν να εμπλουτίσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας με χρήσιμες πληροφορίες για σας, ώστε να φανείτε ενδιαφέροντες σε άλλα άτομα.
9. Προσωπικά μηνύματα: Από εδώ έχετε πρόσβαση στη διαχείριση των προσωπικών μηνυμάτων σας. Ένα προσωπικό μήνυμα πραγματοποιείται ανάμεσα σε δύο χρήστες, που ακολουθούν ο ένας τον άλλον. Είναι ιδιωτικό και ορατό μόνο στους χρήστες που ανταλλάσουν τα μηνύματα.
10. Who to follow: Σελίδα στην οποία μπορείτε να ανακαλύψετε άτομα που πιθανόν θα σας ενδιέφερε να ακολουθήσετε. Το σύστημα του Twitter σας κάνει προτάσεις για άτομα με βάση τα άτομα που ακολουθείτε ήδη. Επίσης, σας βοηθάει να εντοπίσετε φίλους σας που χρησιμοποιούν το twitter, αλλά δεν γνωρίζετε τον λογαριασμό τους, μέσω της χρήσης του λογαριασμού τους σε άλλα εργαλεία(gmail, yahoo, Linkendin, hotmail κτλ)
11.Μενού ρυθμίσεων: Προσωπικό μενού για πρόσβαση στη βοήθεια ή στις προτιμήσεις σας. Από αυτές τις επιλογές μπορείτε να ρυθμίσετε και την ιδιωτικότητα των μηνυμάτων σας. Επιπλέον από εδώ πραγματοποιείται και η αποσύνδεση σας(logout) από το Twitter.
12. Λίστα ατόμων που ακολουθείτε: Μπορείτε να δείτε τα άτομα που ακολουθείτε(following), δηλαδή όλους τους χρήστες που ακολουθείτε και διαβάζετε στην κεντρική σας σελίδα αυτά που γράφουν.
13. Λίστα ατόμων που σας ακολουθούν: Τα άτομα που σας ακολουθούν(followers) και διαβάζετε στο κανάλι δραστηριοτήτων σας αυτά που γράφουν.
14. Δημοφιλή θέματα: Θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σχολιάζονται πολύ στο Twitter παγκοσμίως. Για τον προσδιορισμό θεμάτων όπως βλέπουμε και στην εικόνα χρησιμοποιούνται ευρέως και τα hashtags, που είναι μια λέξη ή μια συντόμευση που χρησιμοποιείται στα μηνύματα των χρηστών με βάση το ζήτημα που συζητιέται. Βάζουμε #θέμα όταν θέλουμε να πούμε κάτι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ώστε να είναι πιο εύκολο από τους άλλους χρήστες να ακολουθούν συζητήσεις που τους ενδιαφέρουν.
Τώρα που γνωρίσαμε τις έννοιες κλειδιά του Twitter, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι ο λογαριασμός σας και τα δεδομένα που θα εμφανίζονται στην ροή μηνυμάτων σας σας έχουν άμεση εξάρτηση με τα άτομα που θα επιλέξετε να ακολουθήσετε. Μπορείτε να αναζητήσετε άτομα που σας φαίνονται ενδιαφέροντα και διαθέτετε κοινά σημεία. Για παράδειγμα, πολλοί εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και επαγγελματίες άλλων κλάδων, χρησιμοποιούν σήμερα το Twiiter για να μοιραστούν ιδέες και να αναπτύξουν σχέσεις με συναδέλφους τους, γι’ αυτό είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ο προσωπικός σας λογαριασμός αποτελεί εικόνα και του επαγγελματικού σας προφίλ. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε hashtags σχετικά με θέματα που θα θέλατε να ενημερώνεστε για αυτά, ή να ενταχθείτε σε λίστες που αφορούν ζητήματα που σας ενδιαφέρουν.Μάλιστα, όσον αφορά την κοινότητα εκπαιδευτικών, στο Twitter έχει αναπτυχθεί ένα σημαντικό δίκτυο από Έλληνες καθηγητές που αλληλεπιδρούν, μοιράζονται τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους. Για να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε αυτό των δίκτυο εκπαιδευτικών που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για σας και να σας υποστηρίξει κατά την εξοικείωση σας με τα Web 2.0 εργαλεία, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε κάποια ονόματα εκπαιδευτικών, καθώς και τους λογαριασμούς τους στο Twitter, ώστε να τους ακολουθήσετε.


Όνομα
Λογαριασμός Twitter
Elena Elliniadou
elenelli
Όλγα Χαΐδου
olgachaidou
Νίκος Π. Μιχαηλίδης
nmicha
Ζωή Αμπραζή
abrazi
Χριστίνα Μαρκουλάκη
christina_mark
Βασίλης Ζακόπουλος
vaszak
Τζούρης Δημήτρης
DimitrisTzouris
Παπασταματίου Νίκος
npapastam
Κυριακού Δημήτρης
dimkyriakou
Σωτήρης Τερζίδης
sterzidi
Σαρημπαλίδης Ιωάννης
johnsarib

Επίσης, στην συνέχεια παρουσιάζονται και ένας αριθμός λιστών με θέμα σχετικό με εκπαιδευτικές τεχνολογίες και την εκπαίδευση γενικότερα, στις οποίες μπορείτε να γίνετε μέλος.


Όπως αναφέραμε και πιο πάνω σημαντικό χαρακτηριστικό του Twitter είναι ο περιορισμός που τίθεται στο μέγεθος των τιτιβισμάτων του, έτσι οι χρήστες του έχουν διαμορφώσει το δικό τους γλωσσάρι, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τους 140 χαρακτήρες που έχουν διαθέσιμους. Παρακάτω παρουσιάζονται για παράδειγμα κάποιες συντομεύσεις που περιέχει το συγκεκριμένο αρκτικόλεξο, καθώς και οι λέξεις στις οποίες αντιστοιχούν(και η μετάφραση τους)
 • IMO = In my opinion ( Κατά την άποψή μου)
 • RTHX= Thanksfortheretweet(Ευχαριστώ για την αναδημοσίευση)
 • TMB = Tweet me back (Απάντησέμου)
Αν θέλετε να αναζητήσετε περισσότερες τέτοιες συντομεύσεις παρακάτω παρατίθενται κάποιοι σύνδεσμοι που θα σας φανούν χρήσιμοι:

 • The Most Popular Twitter Acronyms
http://www.labnol.org/internet/popular-twitter-acronyms/

Συνοψίζοντας, ακολουθεί ένας πίνακας που παρουσιάζει συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του Twitter όπως αναφέρονται από
τους Corbeil και Corbeil(2011).


Twitter
Στοιχεία κλειδιά
 • Δημόσιο
 • Διαδεδομένο
 • Διαθέτει εκατομμύρια χρήστες
 • Θέτει όριο 140 χαρακτήρων στα μηνύματά των χρηστών
 • Υποστηρίζει μόνο μηνύματα κειμένου
 • Κάνει δυνατή την αναζήτηση πληροφοριών ανά θέμα
 • Κάνει δυνατή την ομαδοποίηση των μηνυμάτων ανά θέμα
 • Εύκολη διαμοίραση αρχείων, φωτογραφιών, βίντεο και συνδέσμων
 • Παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης των τελευταίων γεγονότων
 • Έγκαιρη διαμοίραση και λήψη πληροφοριών
 • Προσφέρει δικτύωση με μεγάλες ομάδες ατόμων
 • Κάνει δυνατή την εν-κινήσει επικοινωνία
 • Συμμετοχή σε γεγονότα του πραγματικού κόσμου και ανάπτυξη συζητήσεων γύρω από αυτά
 • Κάνει δυνατή την ανέξοδη προώθηση και διαφήμιση προγραμμάτων σε πολυάριθμα κοινά
 • Είναι δύσκολος ο αποκλεισμός των κακόβουλων χρηστών

Επίσης, υπάρχει και πλήθος εναλλακτικών εργαλείων με χαρακτήρα παρόμοιο με αυτό του Twitter και ανήκουν στην κατηγορία των ανοιχτών μικροιστολογίων. Παρακάτω παρατίθενται αλφαβητικά τα πιο διαδεδομένα, καθώς και οι ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις, ώστε εφόσον το θελήσετε να έχετε την δυνατότητα να τα επισκεφτείτε :
Convore
https://**convore**.com/
FriendFeed
http://friendfeed.com/
Identi.ca
http://identi.ca/
Jaiku
http://www.jaiku.com
Plinky
http://www.plinky.com/
Plurk
http://www.plurk.com
Stat.us
http://rstat.us/
Tumblr
http://www.tumblr.com/

Επιστροφή στην αρχή
6.2.1.1.1Επιπρόσθετα εργαλεία

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του Twitter έχει γεννήσει ένα σύνολο αναγκών για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των προσωπικών λογαριασμών και του συνόλου των αναρτήσεων. Μπορείτε να βρείτε βοήθεια σε κάθε ανάγκη σας μέσα από τα διάφορα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί γι αυτό το σκοπό. Ας δούμε μερικά από τα πιο χρήσιμα εργαλεία.

 • Μπορείτε να έχετε μια ξεκάθαρη οπτική για την επιρροή του λογαριασμού σας μέσα από την εφαρμογή ‍http://klout.com . Με μερικά απλά βήματα μπορείτε να δώσετε στο εργαλείο αυτό το λογαριασμό σας στο twitter και να σας παρουσιάσει ορισμένα στατιστικά που θα σας δείξουν κατά πόσο οι αναρτήσεις σας έχουν επηρεάσει άλλους χρήστες. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να είστε ενήμεροι για το πόσο προσελκύουν το ενδιαφέρον των άλλων χρηστών οι αναρτήσεις σας.
klout.jpg
Εικόνα 5: Eφαρμογή klout που παρουσιάζει την επιρροή του λογαριασμού σας
 • Ένα άλλο πολύ χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://twittercounter.com/ όπου δίνοντας τον λογαριασμό σας στο Twitter μπορείτε πολύ εύκολα να δείτε την πορεία του πλήθους των αναρτήσεών σας, των ατόμων που ακολουθήσατε ή σας ακολούθησαν και γενικότερα τη συνολική κίνησή σας στο μικροιστολόγιο, ώστε να μπορείτε να έχετε μια πιο ξεκάθαρη άποψη για την εξέλιξη σας χρησιμοποιώντας το Twitter.
twitter_counter.jpg
Εικόνα 6: Εργαλείο Twittercounterπου παρουσιάζει στατιστικά για τους λογαριασμούς των χρηστών
 • Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και να παρακολουθείτε τις αναρτήσεις των ανθρώπων που ακολουθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή https://seesmic.com που σας βοηθά να συγκεντρώσετε όλα τα κοινωνικά σας δίκτυα με στόχο να έχετε έναν πιο εύχρηστο και άμεσο τρόπο να διαχειριστείτε όλους τους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχετε.
seesmic.jpg
Εικόνα 7: Εργαλείο seismicπου συγκεντρώνει τα κοινωνικά σας δίκτυα
 • Ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο είναι το http://manageflitter.com που μπορεί να κατηγοριοποιήσει και να χαρακτηρίσει τους χρήστες που ακολουθείτε ή σας ακολουθούν επιτρέποντας σας να ελέγχετε και να οργανώνετε τους λογαριασμούς με τους οποίους αλληλεπιδράτε ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχό τους.
manageflitter.jpg
Εικόνα 8: Εργαλείο manageflitterπου κατηγοριοποιεί τα άτομα που ακολουθείτε ή σας ακολουθούν
 • Πολλές φορές χρησιμοποιώντας το Twitter θέλετε να ανεβάσετε και να διαμοιραστείτε μέσα στο περιβάλλον, πέρα από δεδομένα κειμένου και άλλου είδους αρχεία. Ένα εργαλείο που σας το επιτρέπει είναι το http://twileshare.com/ με το οποίο μπορείτε να ανεβάσετε τα αρχεία που θέλετε να τα διαμοιραστείτε και να δώσετε πρόσβαση σε αυτά στους ενδιαφερόμενους χρήστες.
twileshare.jpg
Εικόνα 9: Εργαλείο Twileshare για ανέβασμα και διαμοιρασμό αρχείων
 • Τέλος, επειδή στο σύνολο των αναρτήσεων στο Twitter πολλές φορές μπορεί να υπάρχει χρήσιμο υλικό το οποίο δεν θα μπορούσατε να ξέρετε πώς να το βρείτε, λύση έρχεται να δώσει το εργαλείο http://archivist.visitmix.com , που αναλύει το σύνολο των αναρτήσεων σύμφωνα με λέξεις κλειδιά που σας ενδιαφέρουν και σας παρουσιάζει αναρτήσεις χρηστών που μπορεί να μην γνωρίζετε, αλλά μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε ότι ψάχνετε μέσω των αναρτήσεών τους.
thearchivist.jpg
Εικόνα 10: Εργαλείο theArchivistπου αναλύει τις αναρτήσεις των χρηστών
Επιστροφή στην αρχή

6.2.2 Μικροιστολόγια ιδιωτικού χαρακτήρα

Κύριο χαρακτηριστικό των μικροιστολογίων ιδιωτικού χαρακτήρα αποτελεί ότι οι χρήστες τους αλληλεπιδρούν μέσα σε ομάδες περιορισμένων ατόμων και τα μηνύματα που αναρτούνται είναι ορατά μόνο από τα μέλη αυτών των ομάδων. Επίσης, για να μπουν νέα μέλη θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τους διαχειριστές της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο τα μέλη των ομάδων δρουν σε ένα κλειστό περιβάλλον. Συνήθως, τα συγκεκριμένα μικροιστολόγια είναι προσανατολισμένα σε κάποιο τομέα, όπως αυτόν της εκπαίδευσης και της εργασίας. Το πιο ευρέως διαδεδομένο και αναπτυσσόμενο εργαλείο αυτής της κατηγορίας αποτελεί το εργαλείο του Edmodo(http://www.edmodo.com/), του οποίου τα χαρακτηριστικά θα περιγράψουμε στην συνέχεια.

6.2.2.1 Edmodo

Το Edmodo σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τον χώρο της εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε καθηγητές και στους μαθητές τους και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία με αποτελεσματικό τρόπο λόγω των χαρακτηριστικών που διαθέτει. Συγκεκριμένα, προσφέρει ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου οι καθηγητές και οι μαθητές μπορούν να διαμοιραστούν σημειώσεις, συνδέσμους, αρχεία, εργασίες και να ανακοινώσουν γεγονότα.
Σημαντικό του χαρακτηριστικό αποτελεί ότι δεν υπάρχει κάποιο όριο στο μέγεθος των μηνυμάτων που μπορούν να αποστείλουν οι χρήστες, με αποτέλεσμα τα μέλη των ομάδων να μπορούν εκφραστούν ελεύθερα χωρίς να περιορίζονται όσον αφορά το μέγεθος των μηνυμάτων τους. Επίσης, οι καθηγητές έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ομάδες για καθεμία από τις τάξεις τους και να επιβλέπουν ξεχωριστά τις εξελίξεις και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε κάθεμια. Σε κάθε ομάδα ανατίθεται ένας μοναδικός κωδικός, τον οποίον ο καθηγητής προμηθεύει στους μαθητές του, ώστε να έχουν πρόσβαση στην ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο οι ομάδες που δημιουργούνται είναι αυτοδύναμες και προστατευμένες από δράσεις τρίτων προσώπων, εκτός και αν ο καθηγητής θελήσει να αλλάξει τον χαρακτήρα τους σε δημόσιο.
Επιπλέον, επιτρέπεται ο διαχωρισμός των μηνυμάτων με βάση τις τάξεις των χρηστών και το θέμα προς συζήτηση, ώστε ο χρήστης να μπορεί να φιλτράρει τις πληροφορίες που εισέρχονται στο κανάλι δραστηριοτήτων του και να επιλέγει αυτές που τον ενδιαφέρουν. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό αποτελεί και η δυνατότητα των μαθητών να δημιουργούν τις δικές τους ομάδες. Τέλος, Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει και να επικοινωνήσει με άλλους εκπαιδευτικούς, προσθέτοντας τους στις επαφές του, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες, γνώμες και να αλληλοϋποστηρίζονται.
Για να αποκτήσετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το περιβάλλον του εργαλείου, στην εικόνα 11 παρουσιάζεται η διεπαφή χρήστη του Edmodo, ενώ τονίζονται και οι βασικές λειτουργίες, που προσφέρει.

edmodo_user_interface.png
Εικόνα 11: Διεπαφή χρήστη του μικροιστολογίου Edmodo

1.Το όνομα του λογαριασμού σας και οι ρυθμίσεις του: Σ’ αυτό το σημείο φαίνεται το όνομα του προφίλ σας, ενώ δίπλα υπάρχει η επιλογή settings(ρυθμίσεις), από όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας.
2. Η φωτογραφία του λογαριασμού σας: Καλό θα ήταν να επιλέξετε μια εικόνα που να σας αντιπροσωπεύει, ώστε τα υπόλοιπα μέλη της τάξης να έχουν την δυνατότητα να σας αναγνωρίζουν.
3. Οι ομάδες σας: Σ’ αυτό το σημείο απεικονίζονται οι ομάδες στις οποίες ανήκετε ή έχετε δημιουργήσει. Επίσης, με τις επιλογές σύνδεση(join) ή δημιουργία (create) μπορείτε να γίνετε μέλος σε μια ομάδα ή να δημιουργήσετε μια νέα.
4.Οι κοινότητές σας: Στο εργαλείο του Edmodo δίνεται και η δυνατότητα δημιουργίας κοινοτήτων, στις οποίες μπορούν να ενταχθούν ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα μια κοινότητα μπορεί να αποτελεί ένα σχολείο και οι τάξεις του να αποτελούν τις ομάδες του.
5.Τα μηνύματά σας: Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να εισάγετε τα μηνύματα σας. Τα μηνύματα σας δεν έχουν κάποιο περιορισμό χαρακτήρων, ενώ μπορείτε να επισυνάψετε(attach) σε αυτά και αρχεία(files),συνδέσμους(links) και αντικείμενα που έχετε αποθηκεύσει στην βιβλιοθήκη σας (library). Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε και μηνύματα διαφορετικής μορφής όπως σημειώσεις(notes), υπενθυμίσεις(alerts), εργασίες(assignments) και ψηφοφορίες(polls). Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε και την ομάδα στην οποία θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας.
6. Ροή μηνυμάτων: Σε αυτό το σημείο απεικονίζονται όλα τα μηνύματα που έχουν δημοσιευτεί από μέλη της ομάδας που έχει επιλεχθεί.
7. Επιλογές αλληλεπίδρασης με αναρτημένα μηνύματα: Ο χρήστης μπορεί να απαντήσει(reply) σε ένα αναρτημένο μήνυμα, να προσθέσει μια ετικέτα σε αυτό(tag) και αν είναι καθηγητής να το δημοσιεύσει(publish), ώστε να είναι ορατό και σε άτομα εκτός ομάδας. Επιπλέον, έχει την δυνατότητα να το προσθέσει στην βιβλιοθήκη του ή να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο προς αυτό αυτό(more).
8. Επιλογές εμφάνισης. : Από αυτό το σημείο μπορείτε να επιλέξετε ποια μηνύματα θέλετε να εμφανίζονται στην ροή μηνυμάτων σας. Μπορείτε να επιλέξετε όλα τα μηνύματα συνολικά(all), αυτά που απευθύνονται μόνο σε σας(direct) και τέλος αυτά που έχετε ανταλλάξει με τις επαφές σας(connections).
9.Μέλη ομάδων: Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται τα μέλη της ομάδας που έχει επιλεχθεί, καθώς και ο ρόλος του κάθε μέλους.
10.Εργαλεία:Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν βοηθητικά εργαλεία για τους μαθητές και τους καθηγητές. Αρχικά υπάρχει το ημερολόγιο(calendar), όπου διαμοιράζονται οι καθηγητές με τους μαθητές, το βαθμολόγιο(grades), που χρησιμοποιείται από τους καθηγητές, ώστε να μπορούν να αξιολογούν ηλεκτρονικά τους μαθητές τους και η βιβλιοθήκη(library), όπου εκεί μπορούν να αποθηκεύονται χρήσιμα αντικείμενα(μηνύματα, αρχεία κτλ).
11. Ρυθμίσεις ομάδας: Σε αυτή την περιοχή εμφανίζονται οι επιλογές και οι ρυθμίσεις για την εκάστοτε ομάδα που έχει δημιουργήσει ο χρήστης. Δίνεται και ο κωδικός της ομάδας, που ο καθηγητής πρέπει να διαμοιράσει στους μαθητές του, ώστε να μπορούν να γίνουν μέλη της.
12. Αναζήτηση καθηγητών: Σε αυτό το σημείο μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία κάποιου καθηγητή και να αναζητήσετε το προφίλ του.
13. Αναζήτηση: Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα εισάγοντας κάποια λέξη κλειδί στην συγκεκριμένη φόρμα.Συνοψίζοντας, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του Edmodo(Corbeil & Corbeil, 2011):

Edmodo
Στοιχεία κλειδιά
 • Ιδιωτικό
 • Δεν θέτει όριο χαρακτήρων στα μηνύματά των χρηστών
 • Δίνει την δυνατότητα ανεβάσματος αρχείων και την διαμοίρασή τους
 • Δυνατότητα δημιουργίας ψηφοφοριών
 • Διαθέτει εργαλείο κοινωνικών ημερολογίων
 • Εύκολη διαμοίραση αρχείων, φωτογραφιών, βίντεο και συνδέσμων
 • Παρέχει την δυνατότητα ανεβάσματος εγγράφων σε διαμοιραζόμενους χώρους εργασιών
 • Αποστολή προσωπικών ή ομαδικών μηνυμάτων
 • Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων για τον διαχωρισμό συζητήσεων ανά τάξη ή θέμα
 • Χρήση κωδικών που προστατεύουν τα περιεχόμενα από κακόβολους χρήστες
 • Ασφαλές περιβάλλον για νέους μαθητές

Στην κατηγορία των ιδιωτικών μικροιστολογίων ανήκουν και άλλα εργαλεία, που απευθύνονται κυρίως στον εργασιακό τομέα, με ανάλογα χαρακτηριστικά, όπως αυτά του Edmodo. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα πιο διαδεδομένα από αυτά:
Yammer
https://www.yammer.com/
present.ly
http://presentlyapp.com/

Επιστροφή στην αρχή
Επίσης, μια επιπλέον επιλογή που διαθέτετε, εκτός από την δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό σε ένα υπάρχον μικροιστολόγιο, όπως αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, μπορείτε να δημιουργήσετε και το δικό σας μικροιστολόγιο με χρήση κάποιας πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα, την οποία θα μπορείτε στην συνέχεια να παραμετροποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Παρακάτω παρατίθενται τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πιο διαδεδομένων ανοιχτών πλατφορμών για την δημιουργία μικροιστολογίων:
Sharetronix(**sharetronix**.com)
Floopo (www.**floopo**.com)
Status.net(http://status.net/


6.3 Εκπαίδευση και μικροιστολόγια
"Our students have changed radically. Today’s students are no
longer the people our educational system was designed to teach."
Marc Prensky (2001)


Σ’ αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε το πώς τα μικροιστολόγια μπορούν να ενταχθούν στην διαδικασία της μάθησης και να βελτιώσουν τα μαθησιακά της αποτελέσματα. Ο τρόπος που η σημερινή γενιά(γενιά του διαδικτύου) μαθαίνει έχει αλλάξει και για αυτό τον λόγο χρειάζονται νέες μορφές εκπαίδευσης που να ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά της. Η χρήση των μικροιστολογίων στην εκπαίδευση σχετίζεται πολύ στενά με την έννοια της μικρο-μάθησης και της άτυπης μάθησης, που παρουσιάστηκαν στο 3ο κεφάλαιο και οι οποίες αποτελούνται από σύντομες μαθησιακές δραστηριότητες διάρκειας από μερικών δευτερολέπτων μέχρι 15 λεπτών, που μπορούν εύκολα να αποτελέσουν μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Έτσι, με την ένταξη των μικροιστολογίων στην διαδικασία της μάθησης, η τελευταία αποκτά πιο ευέλικτο και συμμετοχικό χαρακτήρα, αφού δεν καθορίζεται πλέον από περιορισμούς χρόνου και τόπου και οι ευκαιρίες για επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων αυξάνονται(Ebner, 2009).
Στην συνέχεια αυτής της ενότητας θα μελετήσουμε σενάρια χρήσης των μικροιστολογίων σε μια τάξη, που αποτελούν προτάσεις για έναν εκπαιδευτικό, έρευνες, που περιγράφουν τα αποτελέσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά της ένταξης των μικροιστολογίων στην εκπαιδευτική διαδικασία και τέλος κάποιες συμβουλές για την σωστή και αποτελεσματική χρήση αυτών των εργαλείων.


6.3.1 Χρήσεις των μικροιστολογίων στην εκπαίδευση


Η διάδοση των κοινωνικών δικτύων γενικά και των μικροϊστολογίων ειδικότερα στην σύγχρονη κοινωνία είναι πλέον δεδομένη, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες. Οι περισσότεροι μαθητές διαθέτουν λογαριασμούς σε κάποιο μικροϊστολόγιο. Αυτό το δεδομένο μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε ως εκπαιδευτικοί και να χρησιμοποιήσετε τα μικροιστολόγια σαν εργαλείο για την διδασκαλία. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα χρήσης των μικροιστολογίων στην εκπαίδευση, με στόχο την ανάδειξη της πληθώρας των τρόπων με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
 • Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές στο μάθημα της έκθεσης να διαβάσουν ένα αφήγημα, και να αναφέρουν τις λέξεις κλειδιά που το χαρακτηρίζουν κατά τη γνώμη τους.
 • Στο μάθημα των αγγλικών οι καθηγητές μπορούν να προτείνουν στους μαθητές να ακολουθήσουν άγγλους καθηγητές και να συζητούν μαζί τους ώστε να έρχονται πιο άμεσα και καθημερινά σε επαφή με την ξένη γλώσσα.
 • Στο μάθημα της γεωγραφίας ο καθηγητής μπορεί να αναρτήσει το όνομα ενός ποταμού, βουνού, νομού κτλ ζητώντας από κάθε μαθητή να δημοσιεύσει από μία πληροφορία, πχ αν πρόκειται για νομό, να δημοσιεύσει ένας μαθητής τον πληθυσμό, άλλος την πρωτεύουσα κτλ.
 • Στο μάθημα της ιστορίας ο καθηγητής μπορεί να αναρτήσει μία περίοδο και να ζητήσει κάθε μαθητής να δημοσιεύσει ένα γεγονός της περιόδου αυτής, τους συμμετέχοντες και άλλα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν.
 • Στο μάθημα της Γλώσσας ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να αναρτήσουν 5 παράγωγα μιας λέξης προσπαθώντας τα παράγωγα του καθενός να είναι διαφορετικά από όσα έχουν ήδη αναρτηθεί.
 • Στο μάθημα της έκθεσης ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να αναρτήσουν περίληψη μικρών κειμένων που υπάρχουν στο βιβλίο με στόχο να εξασκηθούν στην σύντομη και περιεκτική συγγραφή κειμένου.
 • Στο μάθημα της Ιστορίας ο καθηγητής μπορεί να αναθέσει σε κάθε μαθητή ένα όνομα ενός ιστορικού προσώπου για το οποίο θα πρέπει να αναρτήσουν οι μαθητές ένα σύντομο βιογραφικό.
 • Στο μάθημα των μαθηματικών μετά από κάθε διάλεξη ο καθηγητής μπορεί να αναρτά τα νέα θεωρήματα που έμαθαν οι μαθητές ώστε να τους τα υπενθυμίζει
 • Στο μάθημα της φυσικής ο καθηγητής μπορεί να αναρτά τα σημαντικά Tips που δεν πρέπει να ξεχνούν οι μαθητές για την επίλυση των ασκήσεων τους.
 • Στο μάθημα των μαθηματικών ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να εντοπίσει ο καθένας στο διαδίκτυο μια νέα άσκηση με στόχο να την λύσουν οι συμμαθητές του.
 • Στο μάθημα της χημείας ο καθηγητής μπορεί να αναθέτει κάθε μέρα από ένα στοιχείο του περιοδικού πίνακα στον κάθε μαθητή και οι μαθητές να πρέπει να αναρτήσουν τα χαρακτηριστικά του όπως ατομικό αριθμό κτλ.
 • Ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει αναρτήσεις με συνδέσμους άρθρων ή βιβλίων που είναι χρήσιμα για το μάθημα με στόχο να τα επισκεφθούν οι μαθητές.
 • Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει στους μαθητές του να ακολουθήσουν ένα γνωστό πρόσωπο του οποίου οι αναρτήσεις θα βοηθήσουν στην τεκμηρίωση της δουλειάς τους σε κάποια εργασία.
 • Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μικροιστολόγια για να υπενθυμίζει στους μαθητές του τις προθεσμίες για τις εργασίες τους.
 • Ο εκπαιδευτικός πριν από κάθε μάθημα μπορεί να αναφέρει το αντικείμενο που πρόκειται να παρουσιαστεί στο παρακάτω μάθημα, ζητώντας από τους μαθητές να εντοπίσουν τι γνωρίζουν ήδη για το συγκεκριμένο αντικείμενο, με στόχο να συζητηθεί στην τάξη η προηγούμενη γνώση τους και να γίνει η σύνδεση με τη νέα γνώση που θα λάβουν.
 • Στο μάθημα της έκθεσης μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να γράψουν μικρές ιστοριούλες μεμονωμένα ο καθένας ή συνεργατικά να συμπληρώνει ο ένας την ανάρτηση του άλλου.
 • Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να βρουν και να προτείνουν οι ίδιοι με αναρτήσεις πηγές πληροφοριών και ερευνητικά άρθρα, που θα χρησιμεύσουν σαν βιβλιογραφία σε μία ομαδική εργασία από όλη την τάξη.
 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μικροιστολόγια για να επικοινωνήσουν με συναδέλφους τους, να μάθουν νέες πρακτικές που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι άλλοι ή να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες για την διδασκαλία ενός μαθήματος προσφέροντας βοήθεια σε συναδέλφους τους.
 • Μετά από κάθε μάθημα βιολογίας μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να κάνουν μία ανάρτηση με τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη τους στοιχεία του μαθήματος ή με τις απόψεις τους για τα όσα έμαθαν.
 • Πριν από κάποιο διαγώνισμα ή εξέταση ο εκπαιδευτικός μπορεί με μία ανάρτηση να υπενθυμίσει στους μαθητές τι πρέπει να προσέξουν στην μελέτη τους.
 • Οι μαθητές από τη μεριά τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μικροιστολόγιο για να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή τους και να ζητήσουν διευκρινήσεις από τον ίδιο ή από συμμαθητές τους για θέματα που δεν έχουν καταλάβει.
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής λείψει από το μάθημα μπορεί μέσω των αναρτήσεων από συμμαθητές και καθηγητή με τα σημαντικότερα στοιχεία του μαθήματος, να εντοπίσει σε τι πρέπει να δώσει προσοχή και να καταλάβει τι έχει συζητηθεί στην τάξη.
 • Τα μικροιστολόγια μπορούν να γίνουν πολύ χρήσιμα στον συντονισμό των ομάδων που έχουν αναλάβει μια κοινή δραστηριότητα. Κάθε μέλος μια ομάδας μπορεί να ενημερώνει τους συνεργάτες του για την πρόοδο της εργασίας και να επισημαίνει τα βήματα για την ολοκλήρωσή της ώστε όλοι να γνωρίζουν σε ποια φάση βρίσκονται τα άλλα μέλη της ομάδας.
 • Οι μαθητές μπορούν να αναφέρουν την πορεία των εργασιών τους ώστε να είναι ενημερωμένος ο καθηγητής τους για την πρόοδος τους και να βοηθά όπου είναι απαραίτητο.
 • Τα μικροιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επικοινωνία ανάμεσα στη διοίκηση του σχολείου και τους γονείς των μαθητών ή και τους ίδιους τους μαθητές. Για παράδειγμα μπορεί η γραμματεία του σχολείου να βγάζει ανακοινώσεις για διάφορες εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν ή να υπενθυμίζει στους γονείς τις ημερομηνίες που παραδίδονται οι βαθμοί των μαθητών. Αντίστοιχα και οι γονείς μπορούν να θέτουν ερωτήματα όπως για το πότε θα μπορούσαν να επισκεφτούν το σχολείο για να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.
 • Μπορεί να προσφερθεί ένα στιγμιότυπο από τη ζωή καθηγητών και μαθητών με τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας που περιέχει βασικές πληροφορίες για καθηγητές και μαθητευόμενους αλλά και μια μικρή λίστα από τα τελευταία τους tweets.
 • Γίνεται εφικτή η αναζήτηση πληροφοριών για ερευνητικά άρθρα και ενημέρωση για ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς πολλοί ερευνητές ενημερώνουν για νέα άρθρα που δημοσιεύουν ή για την εξέλιξη των ερευνών τους.
 • Οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν μέντορες ή διάσημα άτομα όπως για παράδειγμα καθηγητές πανεπιστημίων, διάσημους επιχειρηματίες, διάσημους συμβούλους επιχειρήσεων, προγραμματιστικές ομάδες μεγάλων εταιριών κτλ.
 • Οι μαθητές μπορούν να ψάξουν για άτομα με κοινά ενδιαφέροντα από όλο τον κόσμο και να ανήκουν σε μια κοινότητα πρακτικής σχετική με τα ενδιαφέροντά τους.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος μπορεί να γίνει δυνατή η σύνδεση με αίθουσες που βρίσκονται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή με στόχο το διαμοιρασμός έργων, πληροφοριών για την ανάπτυξη προϊόντων, για μικρά επιτεύγματα μαθητών ή τάξεων κτλ..
 • Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια από άλλα άτομα για εύρεση βιβλίων, διδακτικών εργαλείων ή γενικότερα οτιδήποτε θα τους βοηθούσε.
 • Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει ένα tip της ημέρας, βιβλίο της ημέρας, ένα χρήσιμο πρόγραμμα της ημέρας.
 • Οι μαθητές να στέλνουν μεταξύ τους μηνύματα που θεωρούν ότι έχουν ενδιαφέρον σχετικά με την μελέτη τους.
 • Μετά από μια εκπαιδευτική εκδρομή ή ακόμα και κατά τη διάρκειά της οι μαθητές όλου του σχολείου και οι καθηγητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα ιστορικό εντυπώσεων, επισημαίνοντας τα στοιχεία που τους έκαναν εντύπωση.
 • Οι μαθητές μπορούν να κρατούν συλλογικά σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στέλνοντας tweets με τις μικροσημειώσεις τους από τις διαλέξεις. Στη συνέχεια μπορούν να επεξεργάζονται και επιλέγουν tweets για να δημιουργήσουν τις σημειώσεις του μαθήματος.
 • Οι μαθητές μπορούν να έρχονται σε επαφή και συζητούν με επαγγελματίες που ασχολούνται με το αντικείμενο του μαθήματος.


Επιστροφή στην αρχή

6.3.2 Έρευνες και μελέτες περιπτώσεωνΣτην ενότητα που ακολουθεί θα δούμε μερικές έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τη χρήση των μικροιστολογίων στην εκπαίδευση, ώστε να διαπιστώσουμε από τα συμπεράσματα των ερευνών αυτών κατά πόσο βελτιώνεται ή όχι η εκπαιδευτική δραστηριότητα με τη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων.
Οι Java, Song, Finin, and Tseng (2007) ανέλυσαν 1.3 εκατομμύρια tweets από 76,000 unique χρήστες στο twitter.com κατά τη διάρκεια δυο μηνών το 2007. Οι ερευνητές επίσης μελέτησαν τις σχέσεις φιλίας του κάθε χρήστη. Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι χρήστες ανέπτυσσαν νέες σχέσεις ψάχνοντας τους φίλους των φίλων τους. Τα περισσότερα tweets ήταν μηνύματα προς ένα γενικό δημόσιο κοινό. Ο κάθε χρήστης συμμετείχε σε δυο δίκτυα: ένα μεγάλο με όλους αυτούς που ακολουθεί και τον ακολουθούν και ένα μικρό με το οποίο ανταλλάσει απευθείας μηνύματα
Οι Ullrichet al. (2008) περιγράφουν μια από τις πρώτες χρήσεις των μικροιστολογίωνγια την εκμάθηση ξένων γλωσσών εξ’αποστάσεωςστο University of Shanghai Jiao Tong. Το βασικό ερώτημα που είχαν ήταν το πώς θα μπορούσε να αυξηθεί η ενεργητική συμμετοχή μαθητευόμενων σε προφορική επικοινωνία με τη χρήση της ξένης γλώσσας καθώς πολλές φορές είτε ντρέπονταν είτε δεν επαρκούσαν οι γνώσεις τους για να τα καταφέρουν. Για το λόγο αυτό υποστήριξαν τη συνομιλίες μέσω Twitter. Το 94% των μαθητευόμενων δήλωσε ότι το επίπεδο των αγγλικών τους βελτιώθηκε με τη βοήθεια του Twitter. Υπήρξε αλληλο-ενθάρρυνση για συμμετοχή και μισοί από τους φοιτητές ένιωσαν άνετα και επικοινώνησαν στα αγγλικά και με άλλους χρήστες εκτός του τμήματος.
Οι Costa, Beham, Reinhardt, και Sillaots(2008) χρησιμοποίησαν μικροιστολόγια ως ένα κανάλι για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μαθητευόμενων κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι τα μικροιστολόγια ευνόησαν τον απρογραμμάτιστο διαμοιρασμό πληροφοριών και ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ των μαθητευόμενων αλλά κάποιοι βρήκαν αυτή την μορφή επικοινωνίας χαοτική, υπερβολική και διασπαστική
Οι Smith και Rankin(2009) περιγράφουν ένα πείραμα σε ένα μάθημα ιστορίας στο University of Texas, Dallas. Στόχος τους ήταν να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στους φοιτητές. Δυο από τις τρεις εβδομαδιαίες συναντήσεις πραγματοποιούνταν ως τυπικές διαλέξεις ενώ μια τρίτη συνάντηση είχε δηλωθεί ως «Το πείραμα του Twitter». Υπήρχε ένας Twitter λογαριασμός για την τάξη και ο κάθε φοιτητής είχε το δικό του λογαριασμό. Πριν από κάθε συνάντηση, οι φοιτητές έπρεπε να μελετήσουν συγκεκριμένο υλικό ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους δίνονταν ένα ανοικτού τύπου κουίζ που καλούνταν να σχολιάσουν χρησιμοποιώντας διαφορετικά hashtags. Οι συνεισφορές των φοιτητών εμφανίζονταν ανά στήλη (hashtag) με τη χρήση του Tweetdeckσε μια κεντρική οθόνη στην αίθουσα. Οι συζητήσεις ήταν πολύ εποικοδομητικές και οι ερευνητές δοκίμασαν διάφορες στρατηγικές συζητήσεων . Κατέληξαν ότι οι συζητήσεις σε επίπεδο μικρών ομάδων ήταν οι πιο παραγωγικές και προκαλούσαν τη δημιουργία των πιο ενδιαφερόντων ιδεών. “Ήταν το μόνο πράγμα που άλλαξε τη δυναμική της αίθουσας περισσότερο από οτιδήποτε έχω κάνει στη διδασκαλία μου»
Ο Cole Camplese(2009) ζήτησε από τους φοιτητές του στο Pennsylvania State University να φέρουν τους φορητούς τους στην αίθουσα διδασκαλίας. Χρησιμοποιώντας το Twitter, ενθαρρύνθηκαν να μοιραστούν ερωτήσεις και σημειώσεις κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Παρότι χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να γίνει αντιληπτή η δραστηριότητα και το νόημά της, πολύ σύντομα οι πιο ντροπαλοί άρχισαν να θέτουν ερωτήσεις. Όταν ρωτήθηκε για τη πιθανότητα διάσπασης της προσοχής ο Camplese ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η ελπίδα μου είναι ότι το δεύτερο επίπεδο συζήτησης θα επιφέρει ρήξη στο παλιό μοντέλο της αίθουσας και θα επιτρέψει νέες μορφές διδασκαλίας στις οποίες οι μαθητευόμενοι θα έχουν μεγαλύτερο ρόλο και οι πληροφορίες θα προσφέρονται και πέρα τους τοίχους της αίθουσας»
Οι Dunlap και Lowenthal(2009) χρησιμοποίησαν το Twitter με την ελπίδα ότι θα συνδέσουν τους φοιτητές με ένα ευρύτερο δίκτυο επαγγελματιών. Παρότι με τη χρήση του Twitter,η ανεπίσημη επικοινωνία στα πλαίσια του μαθήματος υποβοηθήθηκε, οι διδάσκοντες επίσης επισήμαναν ότι οι φοιτητές ωφελήθηκαν και από τις αλληλεπιδράσεις με ένα παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών που πρόσφεραν πραγματικές προοπτικές στο περιεχόμενο του μαθήματος.
Η Michelle Everson (2009) χρησιμοποίησε το Twitter για να βελτιώσει τις γνώσεις στατιστικής των φοιτητών της σε αντίστοιχο μάθημα. Ζήτησε από τους φοιτητές, ως ευκαιρία για να πάρουν έξτρα βαθμούς, την αποστολή tweet σε θέματα σχετικά με το μάθημα της στατιστικής. Οι φοιτητές της το έκαναν βρίσκοντας ποικίλες πηγές πληροφοριών για τη στατιστική (αναφορές νέων, καλές ή κακές χρήσης της στατιστικής, ενδιαφέροντες γράφοι, σύνολα δεδομένων, βίντεο από το YouTube videos, κτλ.). Το επίπεδο εμπλοκής των μαθητευόμενων ήταν εξαιρετικό.

Η έρευνα του Ebner(2009) προσπάθησε να ερευνήσει πώς η χρήση του μικροιστολογίου Twitter μπορεί να βοηθήσει την οργάνωση και την παρακολούθηση ενός συνεδρίου και των διαλέξεών του. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός στο συγκεκριμένο εργαλείο, τον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν δημοσιεύοντας τα μηνύματά τους. Επίσης, στήθηκε μια οθόνη, όπου προβάλλονταν η ροή μηνυμάτων του λογαριασμού του συνεδρίου δίπλα από την τυπική οθόνη προβολής των διαλέξεων. Η ροή μηνυμάτων που προβαλλόταν στην οθόνη επέτρεπε στο κοινό να συζητήσει, να ανταλλάξει συνδέσμους, να μοιραστεί σκέψεις και εικόνες κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Από την άλλη πλευρά, συνέβησαν και διασπαστικές συζητήσεις, που δυσκόλεψαν την παρακολούθηση του συνεδρίου. Τέλος, φάνηκε ότι το επιπλέον υλικό, το οποίο αποθηκεύτηκε και προσφέρθηκε ως υποστηρικτικό υλικό της συγκεκριμένης διάλεξης, δηλαδή τα σχόλια, οι ερωτήσεις κτλ που έγιναν μέσω των τιτιβισμάτων ενίσχυσαν τη μελέτη του παρουσιαζόμενου υλικού.

Μια άλλη μελέτη που παρουσιάζουν οι Borau et al (2009) ερευνά και αναλύει τη χρησιμότητα των μικροιστολογίων στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας. Στη μελέτη αυτή περιγράφεται πως χρησιμοποιείται το Twitter από μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν ήταν τα αγγλικά και παρακολουθούσαν μαθήματα της αγγλικής γλώσσας. Ζητήθηκε από τους μαθητές να αναρτούν τουλάχιστον επτά μηνύματα στο Twiter την εβδομάδα με στόχο να συζητούν σε καθημερινή βάση με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες καθώς και να παρακολουθούν τις αναρτήσεις των συμμαθητών τους και του εκπαιδευτικού. Η επικοινωνία σε καθημερινή βάση με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες βοήθησε να δημιουργηθεί το πολιτιστικό υπόβαθρο που χρειαζόταν για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Η συνειδητοποίηση των διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων συμπεριελάμβανε και την συνειδητοποίηση των διαφορετικών στρατηγικών επικοινωνίας, οι οποίες γίνονται εμφανείς κατά την αλληλεπίδραση. Η κυριότερη διαπίστωση ήταν ότι το Twitter είναι ιδανικό για την εξάσκηση επικοινωνιακών και πολιτισμικών πρακτικών οπουδήποτε, οποτεδήποτε και χωρίς αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο.

Στην έρευνα που παρουσιάζουν οι Grossecka και Holotescu (2009), στόχος είναι να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο τα μικροιστολόγια μπορούν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιώντας μεθόδους διδασκαλίας που πλησιάζουν τον τρόπο σκέψης των μαθητών. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι όπως ερωτήσεις, διάλογος, συνεργασία καθώς και πολυμέσα, και εξετάστηκε αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σαφή τρόπο σε μικροδιαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν στην πλατφόρμα cirip.eu. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε μια κοινωνία όπου οι περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από έλλειψη χρόνου, ενθαρρύνεται η χρήση μικροιστολογίων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επειδή η μάθηση που βασίζεται σε αυτά έχει ως άμεσες συνέπειες πρωτοφανή ευελιξία σε σύγκριση με την κλασική εκπαίδευση, πραγματική συμμετοχή και διαδραστική συνεργασία (που μπορεί να συνεχίσει μετά το τέλος των μαθημάτων).

Οι Ebner, Lienhardt, Rohs και Meyer(2010) επιχείρησαν να εντάξουν σε μάθημα με θέμα <<Τα νέα μέσα επικοινωνίας και η διαχείριση πολλών καναλιών>>, το μικροιστολόγιο Indeti.ca ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των μελών της τάξης, με σκοπό να τεκμηριώνουν μέσω αυτού τις απόψεις τους για το μάθημα, και να συνεργάζονται για τις εργασίες που είχαν αναλάβει. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν θετικά, αφού οι εκπαιδευόμενοι σχημάτισαν θετική στάση απέναντι στην χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.Η σημαντική συνεισφορά τους δεν εντοπίστηκε στην μεταφορά της πληροφορίας ή στα μηνύματα κατάστασης αλλά στην ευκαιρία να είσαι μέρος της διαδικασίας ανάγνωσης, σχολιασμού, συζήτησης κάποιου άλλουσυμφοιτητή τους. Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών δεν ήταν ικανοποιητική, λόγω του περιορισμού των χαρακτήρων στα μηνύματα, που δυσκόλευε την εκφραστικότητα των φοιτητών. Επίσης, οι φοιτητές δυσκολεύονταν να εντοπίσουν τις χρήσιμες πληροφορίες στην ροή των μηνυμάτων. Τέλος, πολύ σημαντική στην κινητροδότηση των μαθητών φάνηκε η άμεση ανάδραση που δέχονταν στα μηνύματά τους από άλλους μαθητές και τους εκπαιδευτές και η σύνδεση της τυπικής μάθησης που πραγματοποιούταν στην τάξη και της άτυπης μάθησης που λάμβανε μέρος στο μικροιστολόγιο χωρίς περιορισμούς χρόνου και τόπου.


Μια παρόμοια έρευνα έλαβε μέρος από τους Jensen, Caswel και Ball(2010). Μόνο που ο σκοπός της έρευνας ήταν βελτιώσει την επίδοση των μαθητών στο μάθημα της ιστορίας μέσω της χρήσης του Twitter. Το κανάλι επικοινωνίας του Twitter χρησιμοποιήθηκε για την αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων. Σε ομάδες μαθητών ανατέθηκε ένα ιστορικό πρόσωπο με σκοπό να ψάξουν πληροφορίες για το συγκεκριμένο άτομο και να αποφασίσουν ομαδικά εκτιμώντας τα ευρήματά τους πώς να το αναπαραστήσουν και στην συνέχεια να δημιουργήσουν τιτιβίσματα να το εκπροσωπούν. Στην συνέχεια όλα τα τιτιβίσματα των χαρακτήρων συνδυάστηκαν, ώστε να ακολουθούν την χρονική σειρά των γεγονότων και έπειτα προγραμματίστηκαν να δημοσιευτούν σε χρονικές που να προσεγγίζουν την ώρα και μέρα που συνέβησαν τα ιστορικά γεγονότα. Αποτελέσματα της μέχρι τώρα έρευνας έδειξαν ότι η αντίδραση των μαθητών σε τέτοιες δραστηριότητες ήταν θετική, δείχνοντας ενδιαφέρον να συμμετέχουν και στο μέλλον σε παρόμοιες δραστηριότητες. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την διάρκεια αξιολόγησης, πλαισίωσης και σκιαγράφησης συγκεκριμένων ανθρώπων, στιγμών και ιδεών μέσα σε μια γενικότερη ιστορική αφήγηση. Επιπλέον, τέτοιες δραστηριότητες ωθούν τους μαθητές να εμπλακούν περισσότερο στο μάθημα , ενώ παράλληλα αρχίζουν να μαθαίνουν τις ικανότητες ενός ιστορικού και να μοιράζονται ιστορία χρησιμοποιώντας κοινωνικά μέσα επικοινωνίας. Παρόλα αυτά για να κατανοήσει κανείς ένα ιστορικό γεγονός, θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο συντελέστηκε και κάποιοι μαθητές δεν κατάφεραν να το κάνουν αυτό και παρήγαγαν τιτιβίσματα που δεν ταίριαζαν στο ιστορικό πλαίσιο που προσπαθούσαν να περιγράψουν, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν μηχανισμοί κριτικής και αξιολόγησης ανάμεσα στις ομάδες των μαθητών σε τέτοιες δραστηριότητες.


Οι Junco, Heibergert και Loken (2010)επιχείρησαν να ερευνήσουν πώς επηρεάζει η χρήση του Twitter τις επιδόσεις και τον βαθμό ενασχόλησής των φοιτητών στα μαθήματα τους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 125 φοιτητών, το οποίο χωρίστηκε σε 2 ομάδες, την ομάδα(55 άτομα) που χρησιμοποίησε το κοινωνικό δίκτυο ning για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την ομάδα που χρησιμοποίησε το Twitter(70 ατομα). Και στις δύο ομάδες χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως συζητήσεις, επιβολή ερωτήσεων στους καθηγητές, υπενθυμίσεις δραστηριοτήτων, παροχή ακαδημαϊκής και προσωπικής υποστήριξης κτλ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν η ομάδα, που χρησιμοποίησε το Twitter, ασχολήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό με το μάθημα, ενώ η χρήση του συγκεκριμένου μικροιστολογίου είχε θετική επίπτωση και στους βαθμούς της ομάδας, γεγονός που υποδεικνύει πως το Twitter και γενικότερα τα μικροιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν την ενασχόληση των εκπαιδευομένων με τέτοιον τρόπο ώστε να ωφεληθεί η ακαδημαϊκή πρόοδος τους και η ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξηκαι για να οδηγήσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε ένα πιο ενεργό και συμμετοχικό ρόλο. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει ακόμα να ερευνηθεί αν με την χρήση των μικροιστολογίων μπορούν να βοηθηθούν και εκπαιδευόμενοι που δεν έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο γνώσεων για το μάθημα ή αποτελούν μέρος μειονοτήτων. Τέλος, θα πρέπει να μελετηθεί και αν η αύξηση της ενασχόλησης των μαθητών και η βελτίωση της επίδοσης τους οφείλεται στην τεχνολογία που επιλέχτηκε ή είναι προϊόν της διαφορετικής οργάνωσης του μαθήματος, που ώθησε τους μαθητές να ενασχοληθούν περισσότερο.

Σε μία μελέτη, των Moura και Carvalho (2010), σχετικά με την χρήση του Twitter στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνεντευξιάστηκαν περίπου δύο χιλιάδες απόφοιτοι πανεπιστημίου, καθηγητές, κοσμήτορες και προσωπικό. Τα συμπεράσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά, αφού πάνω από τους μισούς των ερωτηθέντων δεν ενσωμάτωναν το Twitter στις πρακτικές διδασκαλίας τους και μόνο το 1/3 των ερωτηθέντων είπαν ότι το χρησιμοποίησαν με κάποιον τρόπο στην πανεπιστημιακή πρακτική. Οι λόγοι που επικαλέστηκε οι πλειονότητα των ερωτηθέντων για τη μη χρήση του Twitter ήταν ότι το θεώρησαν εκπαιδευτικά αδιάφορο και είχαν κάποιες ανησυχίες ότι θα προκαλούσε αδυναμία παραγωγής γραπτού λόγου λόγω της τόσο μεγάλης μείωσης των επιτρεπόμενων χαρακτήρων. Άλλοι λόγοι αποτέλεσαν η έλλειψη ενδιαφέροντος και χρόνου για να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή. Γι αυτούς που χρησιμοποιούν το Twitter, τα tweets που δημοσιεύουν αφορούν πρόσφατα νέα και τάσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους στον ακαδημαϊκό τομέα. Στην μελέτη αυτή, οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν μικροιστολόγια ως μέσω διδασκαλίας, έδειξαν ενθουσιασμένοι με το Twitter και αναφέρθηκαν σε βελτίωση της προσωπικής εμπλοκής και συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική δραστηριότηταΣε μία έρευνα που παρουσιάζει ο Wright (2010), εξετάστηκαν οι απαντήσεις από 8 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας, όπου αναρτούσαν στο Twitter από κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές, την άποψη τους για το ερώτημα «Βοηθούν τα μικροιστολόγια τους εκπαιδευτικούς να οδηγήσουν τους μαθητές σε αναστοχασμό κατά τη διδασκαλία;». Οι συμμετέχοντες στην συνέχεια συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις εμπειρίες τους. Ένα αναγνωρισμένο από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς όφελος ήταν η αίσθηση της κοινότητας. Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν την ανάγνωση αναρτήσεων άλλων ατόμων και τη λήψη μηνυμάτων υποστήριξης όταν αντιμετώπιζαν μία πρόκληση. Αν και ο περιορισμός των 140 χαρακτήρων αρχικά δυσκόλεψε την έκφραση ιδεών, στην πορεία οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν στοχαστικό τρόπο σκέψης χάρη σ αυτόν


Μία μελέτη που παρουσιάζει ο Johnsona (2010) εξέτασε κατά πόσο η ανάρτηση κοινωνικών, επιστημονικών, ή συνδυασμός των κοινωνικών και επιστημονικών πληροφοριών στο Twitter έχει επίπτωση στην αντίληψη για την αξιοπιστία του εκπαιδευτή. Οι συμμετέχοντες είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες: μια ομάδα που παρακολουθούσε μόνο αναρτήσεις με κοινωνικές πληροφορίες, μια που έβλεπε μόνο επιστημονικές αναρτήσεις, και μια που παρακολουθούσε έναν συνδυασμό κοινωνικών και επιστημονικών αναρτήσεων. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν στη συνέχεια να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικά με την άποψη που σχημάτισαν για την αξιοπιστία του διδάσκοντος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που παρακολουθούσαν μόνο κοινωνικά tweets θεώρησαν την αξιοπιστία του εκπαιδευτή σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την ομάδα που είδαν μόνο τα επιστημονικά tweets. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν επιπτώσεις τόσο στη διδασκαλία όσο και στη μάθηση, καθώς υπάρχει αποδεδειγμένα σύνδεση μεταξύ της αξιοπιστίας του εκπαιδευτή και των θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Η έρευνα που πραγματοποίησαν οι Corbeil και Corbeil(2011) μελέτησε το πώς επηρεάζει η χρήση των μικροιστολογίων την γνωστική και κοινωνική παρουσία των φοιτητών και την παρουσία του καθηγητή. Στην συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν τριάντα δύο φοιτητές ενός μαθήματος τηλεπικοινωνιών και οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες συνεργασίας. Οι ομάδες μελέτησαν το μικροιστολόγιο Twitter με σκοπό να ερευνήσουν τις εκπαιδευτικές του δυνατότητες. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τις ομάδες να δημιουργήσουν μια εικονική κοινότητα στο εργαλείο, όπου θα συζητούσαν, θα σχεδίαζαν και θα συνεργάζονταν σχετικά με θέματα της εργασίας τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι όσον αφορά την γνωστική παρουσία των φοιτητών, η χρήση του Twitter διευκόλυνε την συνεργασία τους, ενώ πρόσφερε την δυνατότητα για επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, αυτή η εμπειρία τους δίδαξε ότι τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά εξ αποστάσεως και να ανταλλάξουν γνώμες και ιδέες. Στην συνέχεια, όσον αφορά την κοινωνική παρουσία, οι φοιτητές δήλωσαν ότι οι συζητήσεις μεταξύ τους συνέβαιναν με φυσικό τρόπο. Επίσης, υποστήριξαν ότι το Twitter αποτέλεσε ένα κατάλληλο εργαλείο για περιπτώσεις που υπήρχε ανάγκη για άμεση και ταχεία επικοινωνία. Τέλος, όσον αφορά την παρουσία του καθηγητή, εδώ οι απόψεις των φοιτητών ήταν αντικρουόμενες, καθώς κάποιοι πίστευαν ότι είναι πιο αισθητή στα μαθήματα που συμβαίνουν σε μια τάξη παρά σε ένα μάθημα που εξελίσσεται μέσω ενός μικροιστολογίου και κάποιοι το αντίθετο. Πάντως, χαρακτήρισαν θετικό στοιχείο ότι οι φοιτητές μπορούσαν να εκφράσουν απορίες ανά πάσα στιγμή και ότι συνήθως λάμβαναν απάντηση άμεσα. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας φαίνεται να ενισχύουν την άποψη των Dunlap και Lowenthal(2009) ότι η χρήση του Twitter δίνει την δυνατότητα συνεχής παρουσίας των προσώπων με αποτέλεσμα οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις να συμβαίνουν με φυσικό και άμεσο τρόπο.Η έρευνα των McWilliams etal(2011) εστίασε περισσότερο στην συνεργατική μάθηση μέσω μικροιστολογίων. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης στο μάθημα της λογοτεχνίας με την χρήση μικροιστολογίων, συγκεκριμένα του Twitter, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες να μπορούν να γράφουν, να αναλύουν και να μιλούν για χαρακτήρες λογοτεχνικών κειμένων και να βελτιώσουν με αυτόν τον τρόπο τις επιδόσεις τους στο μάθημα της αγγλικής φιλολογίας. Το λογοτεχνικό κείμενο που επιλέχτηκε για ανάλυση ήταν το<<The Crucible>>, που περιείχε μεγάλο αριθμό ηρώων, καθένας από τους οποίους υιοθετήθηκε από έναν μαθητή. Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων οι μαθητές δημιούργησαν λογαριασμούς στο Twitter με το όνομα και φωτογραφίες του ήρωα τους και στην συνέχεια παροτρύνθηκαν να εκφράζονται μέσα από τα τιτιβίσματά τους στον τόνο και στο ύφος του ήρωα τους. Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων οι μαθητές εξετάστηκαν στο μάθημα και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι βελτιώθηκαν οι επιδόσεις τους. Επίσης, από τα ερευνητικά αποτελέσματα έγινε αντιληπτό ότι το κίνητρο των μαθητών για συμμετοχή αυξάνει, όταν η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη και πολύτιμη, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να υποτιμάται, αφού δεν χρειάζεται να είναι ειδικός στην χρήση τέτοιων τεχνολογιών για να βοηθήσει τους μαθητές του, αλλά να δρα ως μεσολαβητής παρέχοντας εξηγήσεις για τον παιδαγωγικό σκοπό αυτών των εργαλείων, να προσφέρει θεματική υποστήριξη και να βοηθά στην οργάνωση των δραστηριοτήτων.


Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι έρευνες που παρουσιάστηκαν πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και για αυτό το λόγο τα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να γενικευτούν, αφού για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες μελέτες που να επιβεβαιώνουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πάντως, από τις έρευνες που περιγράψαμε φαίνεται ότι με την ένταξη των μικροιστολογίων στην εκπαίδευση, η μάθηση αποκτά ένα πιο ενεργό και ευέλικτο χαρακτήρα, που δεν περιορίζεται από συνθήκες τόπου και χρόνου. Επιπλέον, τα μικροιστολόγια μπορούν να προσφέρουν ένα εργαλείο στα χέρια των καθηγητών για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος, της συμμετοχής και της παρουσίας των εκπαιδευομένων, την υποβοήθηση της συνεργασίας και την κοινωνικοποίησή τους, την βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές αλλά και των μαθητών μεταξύ τους καθώς και την βελτίωση των επιδόσεών τους. Ένα στοιχείο που προβληματίζει είναι ο περιορισμένος αριθμός χαρακτήρων σε κάθε ανάρτηση και το κίδυνο διάσπασης της προσοχής, αλλά τελικά φαίνεται τα προβλήματα αυτά να ξεπερνιούνται με την σταδιακή εξοικείωση με τα μικροιστολόγια. Επίσης, φαίνεται να ενισχύεται και η παρουσία των καθηγητών και η διαθεσιμότητά τους στους μαθητές τους, ενώ ο ρόλος τους αποκτά μια διαφορετική υπόσταση απ' ότι σε παραδοσιακές μορφές διδασκαλίες, αφού γίνεται υποστηρικτικός, συντονιστικός και πιο αξιόπιστος. Βέβαια, η αλλάγη που παρουσιάζεται στον ρόλο του εκπαιδευτικού, γεννά και την ανάγκη οι μαθητές να αναπτύξουν μηχανισμούς αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού αφού γίνονται πλεόν υπεύθυνοι για την μάθησή τους.Επιστροφή στην αρχή
6.3.3 Συμβουλές για εκπαιδευτικούς


Αν σκέφτεστε να εντάξετε κάποιο μικροιστολόγιο στην εκπαιδευτική σας δραστηριότητα, καλό θα ήταν πρώτα να αναλογιστείτε κάποιες παραμέτρους, ώστε η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου να είναι αποτελεσματική.
Αρχικά, για να αποφασίσετε ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για σας από τα μικροιστολόγια που υπάρχουν, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον χαρακτήρα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, που θα θέλατε να πραγματοποιήσετε με αυτό. Μπορείτε να αποφασίσετε με γνώμονα ποιοι είναι οι μαθητές σας, το προφίλ τους και τι είδους δραστηριότητες θέλετε να αναπτύξουν. Για παράδειγμα, αν οι μαθητές σας είναι νέοι και θέλετε να δρουν σε ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, μπορείτε να διαλέξετε ένα μικροιστολόγιο ιδιωτικού χαρακτήρα, όπως το edmodo, που παρουσιάστηκε στην ενότητα 2. Αντίθετα, αν είναι ενήλικοι και θέλετε να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να αλληλεπιδρούν με τον πραγματικό κόσμο, μπορείτε να επιλέξετε ένα μικροιστολόγιο δημόσιου χαρακτήρα, όπως το Twitter(ενότητα 2) .
Στην συνέχεια, παρατίθενται κάποιες βασικές αρχές χρήσης των μικροιστολογιών(Reinhardt et al.,2010), οι οποίες βοηθούν έναν νέο χρήστη να εξοικειωθεί με αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας. Αν είστε εκπαιδευτικός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους κανόνες όταν αλληλεπιδράτε με άλλους εκπαιδευτικούς ή με τα μέλη της τάξης σας. Επίσης, ένας καθηγητής που έχει σκοπό να εισάγει την χρήση ενός μικροιστολογίου στην εκπαιδευτική διαδικασία της τάξης του, καλό θα ήταν να διδάξει και στους μαθητές του αυτούς τους κανόνες, ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν τα μικροιστολόγια με αποτελεσματικό τρόπο.
 • · Να μοιράζεσαι: Ο κύριος σκοπός των μικροιστολογίων είναι η διαμοίραση πληροφοριών και δεδομένων ανάμεσα στους χρήστες, οι οποίοι μοιράζονται νέα, ειδήσεις, συνδέσμους, αναγνώσματα, εντυπώσεις, βίντεο, εικόνες και ακουστικά αρχεία. Η διαμοίραση τέτοιων πηγών γνώσης ανάμεσα στα μέλη μιας τάξης θα μπορούσε να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία.·
 • Να είσαι δίκαιος: Ένας χρήστης δεν θα πρέπει να σφετερίζεται ιδέες άλλωνατόμων και να παραλείπει να αναφέρει πηγές όταν θελήσει να αναδημοσιεύσει χρήσιμα και ενδιαφέροντα τιτιβίσματα άλλων χρηστών.·
 • Προσοχή στο περιεχόμενο των μηνυμάτων σου: Τα μηνύματα ενός χρήστη είναι δημόσια και ορατά από όλα τα μέλη της κοινότητας του, γι’ αυτό τον λόγο δεν είναι καλό να καταιγίζει τα άτομα που τον ακολουθούν με άσκοπα μηνύματα που δεν τα αφορούν. Όταν λαμβάνεται ένα ιδιωτικό μήνυμα, η συζήτηση θα πρέπει να παραμένει ιδιωτική και σε περίπτωση που ο παραλήπτης επιθυμεί να αναδημοσιεύσει ένα τέτοιο μήνυμα θα ήταν καλό να ζητήσει πρώτα την άδεια του αποστολέα. Επίσης, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ευγενικοί με τις δημοσιεύσεις άλλων χρηστών και σε περίπτωση που θελουν να ασκήσουν κριτική για το περιεχόμενό τους, να χρησιμοποιούν ιδιωτικά μηνύματα.·
 • Να χρησιμοποιείς hashtags: Τα hashtags μπορούν να βάλουν σε τάξη στο τεράστιο πλήθος δεδομένων που ανεβαίνουν στο κανάλι ενός χρήστη ανχρησιμοποιούνται επανειλημμένα. Ένας χρήστης θα πρέπει να επιλέγει ονόματα για hashtags που δεν χρησιμοποιούνται για άλλα θέματα και προσδιορίζουν το αντικείμενο της συζήτησης.·
 • Να είσαι επιφυλακτικός: Τα μικροιστολόγια αποτελούν ένα εργαλείο που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς και κίνητρα. Γι’ αυτόν τον λόγο μπορεί οι πληροφορίες σε κάθε μήνυμα να είναι είτε αληθείς είτε ψευδείς και ένα χρήστης θα πρέπει να κρατά κάποιες επιφυλάξεις για την αξιοπιστία του.
 • · Ζήτα συγγνώμη όταν προσβάλεις ή πληγώσεις κάποιον: Ένα μικροιστολόγιο αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο επικοινωνίας, γι’ αυτό τα μηνύματα ενός χρήστη κουβαλούν κάποιο βάρος και κάποιες φορές μπορεί να προσβάλλουν άλλους χρήστες ακόμα και αν δεν υπήρξε τέτοια πρόθεση. Σε μια τέτοια περίπτωση ένας χρήστης μπορεί να απολογηθεί ή να επαναδιατυπώσει τα λεγόμενά του χρησιμοποιώντας χιούμορ.·
 • Ζήσε μια ισορροπημένη ζωή: Υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που έχουν αναπτύξει κάποιο είδος εμμονής σε σχέση με την χρήση κάποιου μικροιστολογίου, γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι οι χρήστες δεν είναι ανάγκη να είναι συνδεδεμένοι σ’ αυτό όλο το εικοσιτετράωρο παρακολουθώντας νέα και δημοσιεύοντας μηνύματα, αλλά αντίθετα θα πρέπει να μπορούν να επικεντρώνονται και σε άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και να έχουν μια ισορροπημένη προσωπική ζωή. Επίσης, τα μικροιστολόγια δεν αποτελούν τα μοναδικά εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, αλλά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, όπως τα wikis και τα blogs, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, ώστε να δρουν συμπληρωματικά μεταξύ τους.·
 • Προσοχή στον βαθμό των ιδιωτικών πληροφοριών που αποκαλύπτεις: Η αρχιτεκτονική των μικροιστολογιών συνήθως είναι πιο ανοιχτή απ’ ότι άλλων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης όπως του Facebook και του MySpace, όπου οι πληροφορίες μοιράζονται ανάμεσα σε κλειστές ομάδες χρηστών. Αντίθετα, στα μικροιστολόγια τα μηνύματα των χρηστών είναι δημόσια, για αυτό οι χρήστες θα πρέπει να προσέχουν τον βαθμό των πληροφοριών που αποκαλύπτουν για τον εαυτό τους. Παρόλ’ αυτά είναι θεμιτό ένας χρήστης να αποκαλύπτει κάποιες προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό του, ώστε να μοιάζει πιο ανθρώπινος στους άλλους χρήστες, μοιράζοντας μαζί τους τις απόψεις του, τα συναισθήματά του και τα ενδιαφέροντά του, πράγμα που θα τον βοηθήσει να αναπτύξει σχέσεις και δεσμούς με συναδέλφους και τα άλλα άτομα της κοινότητάς του.

Επιστροφή στην αρχή

6.4 Συμπεράσματα και προβληματισμοί

Οι απόψεις και οι στάσεις απέναντι στα μικροιστολόγια ποικίλλουν. Αυτή η μορφή κοινωνικής δικτύωσης έχει πολλούς υποστηρικτές αλλά και κάποιους σκεπτικούς για την αποτελεσματικότητά της. Τα μικροιστολόγια αδιαμφισβήτητα προσφέρουν ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας, επίδειξης προϊόντων, διάχυσης, ανταλλαγής και δημιουργίας ιδεών, διαμοίρασης νέων και δημιουργίας νέων φίλων. Σε ατομικό επίπεδο μπορούν να οδηγήσουν σε επαγγελματική ανέλιξη, αυτοανάδραση καθώς και αυτοκριτική. Εξυπηρετούν τόσο σε τοπικές δραστηριότητες όσο και σε δραστηριότητες με διεθνή χαρακτήρα. Όταν χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη μπορούν να μετασχηματίσουν τη δυναμική της. Δίνουν την ευκαιρία ακόμα και σε πιο ήσυχους ή ντροπαλούς μαθητές να ακουστούν. Επίσης, δημιουργούν στους μαθητές την αίσθηση ότι ένα άτομο ενδιαφέρεται γι αυτούς έξω από το χώρο της τάξης. Οι μαθητές πολλές φορές αισθάνονται πιο άνετα όταν μιλούν στο Twitter παρά μέσα στη σχολική τάξη. Μπορούν να δημιουργηθούν αληθινές εκπαιδευτικές κοινότητες από επαγγελματίες και καθιστούν δυνατή τη σύνδεση δασκάλων με τους μαθητές τους στον πραγματικό κόσμο. Τα μικροιστολόγια διαπιστώνουμε ότι συνδέουν άτομα τα οποία δεν θα είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν κάτω από άλλες συνθήκες. Περιορίζοντας την επικοινωνία στους 140 χαρακτήρες βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την προσοχή τους, τη δεξιότητα της συνοπτικής περιγραφής αλλά ακόμη και τη δεξιότητα της σύνθεσης κειμένων.
Από την άλλη μεριά, συναντούμε ανθρώπους που δεν εντοπίζουν την κοινωνική και εκπαιδευτική αξία των μικροιστολογίων. Θεωρούν ότι όταν ενσωματώνονται σε ένα μάθημα μπορεί να γίνουν εργαλείο απόσπασης προσοχής για ορισμένους μαθητές (ιδίως για μαθητές με σχετικά προβλήματα). Έχουν την αίσθηση ότι χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο μέσα στην τάξη, μπορεί να εκτραπεί η προσοχή των μαθητών από τη συγκέντρωσή τους σε ιδέες που ακούγονται. Ανάμεσα στη σχέση δασκάλου μαθητή εκφράζουν την άποψη ότι μπορεί να παρατηρηθεί έλλειψη ευγένειας από την πλευρά των μαθητών. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί επειδή οι μαθητές ενδέχεται να μην ακούν το δάσκαλό τους αλλά να μιλούν με τους φίλους τους. Επίσης, θεωρούν αρνητικό το γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν να εισβάλλουν στην προσωπική ζωή των δασκάλων και το αντίστροφο. Πέρα από τα πλαίσια της τάξης, πιστεύουν ότι η δημιουργία αναρτήσεων είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί να αφιερώσουμε έστω και λίγο χρόνο από την καθημερινότητά μας και ορισμένες φορές μπορεί να καταλήξει ως εξάρτηση. Τονίζουν το γεγονός ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται λαμβάνονται υπόψη μόνο από τα άτομα που βρίσκονται στο δίκτυο του καθενός και ότι η συγγραφή με 140 χαρακτήρες θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη λανθασμένων δεξιοτήτων γραμματικής.
Γενικά, η χρήση των μικροιστολογίων στην εκπαίδευση δεν αποτελεί πανάκια για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά προσφέρει μια εναλλακτική μορφή μάθησης, που εισάγει νέες μορφές επικοινωνίας. Σκοπός της δεν είναι να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες μορφές τυπικής μάθησης, αλλά να δράσει συμπληρωματικά ως προς αυτές προσφέροντας νέους τρόπους πιο ευέλικτης και μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο υιοθέτησης αυτών των εργαλείων καθώς και στον σωστό και αποτελεσματικό διδακτικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται μέσω αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε φορά συντελούνται, καθώς και τις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευομένων.Επιστροφή στην αρχή


6.5 Βιβλιογραφία

Adelina Moura & Ana Amélia Carvalho (2010). Twitter: A Productive Learning Tool for the SMS Generation. In:Internet Issues: Blogging, the Digital Divide and Digital Libraries (Editor: Cassie M. Evans).
Alice E. Marwick & danah boyd (2010). I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: Twitter Users, Context Collapse, and the Imagined Audience. New Media Society
Jensen, M.; Caswell, T.; Ball, J. et al.(2010). TwHistory: Sharing History Using Twitter. In Open ED 2010 Proceedings. Barcelona: UOC, OU, BYU
Borau, K.,Ullrich, C., Feng, J. & Shen R. (2009). Microblogging for Language Learning: Using Twitter to Train Communicative and Cultural Competence. In M. Spaniol et al. (Eds.): ICWL 2009, LNCS 5686, pp. 78–87
Buchem, I. & Hamelmann, H. (2010). Microlearning: a strategy for ongoing professional development. September issue "Innovation in Life Long Learning", ELearning Papers, 21.
Ebner, M., Lienhardt, C, Rohs, M., Meyer, I. (2010). Microblogs in Higher Education. A chance to facilitate informal and process-oriented learning?, Computers & Education, Volume 55, Issue 1.
Ebner, M. (2009). Introducing Live Microblogging: How Single Presentations Can Be Enhanced by the Mass. Journal of Research in Innovative Teaching, 2(1), 91-100.
Ebner, M., Schiefner, M. (2008). Microblogging - more than fun? Procceding of IADIS Mobile Learning Conference 2008, Inmaculada Arnedillo Sánchez and Pedro Isaías ed., Algarve, Portugal, 2008, p. 155-159
Grossecka, G., Holotescu, C. (2010). Microblogging multimedia-based teaching methods best practices with Cirip.eu. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2151–2155.
Hussey J. (2011). Twitter in Higher Education: From Application to Alumni Relations. Cutting-edge Technologies in Higher Education, Volume 2, 249–272.
Java, A., Song,X., Finin, T., Tseng, B. (2007). Why we twitter: understanding microblogging usage and communities. Proceedings of the 9th WebKDD and 1st SNA-KDD 2007 workshop on Web mining and social network analysis, p.56-65.
J. McWilliams, D. Hickey, M. Hines, J. Conner, S. Bishop (2011). Using Collaborative Writing Tools for Literary Analysis: Twitter, Fan, Fiction and The Crucible in the Secondary English Classroom. Journal of Media Literacy Education 2:3, pp.238 - 245.
Johnson K. (2011). The effect of Twitter posts on students' perceptions of instructor credibility. Learning, Media and Technology, 36(1), pp.21-38.
Joseph Rene Corbeil & Maria Elena Corbeil (2011). The birth of a social networking phenomenon. Educating Educators with Social Media Cutting-edge Technologies in Higher Education, Volume 1, 13–32.
Junco T., Heiberger G., Loken E. (2010). The effect of Twitter on college student engagement and grades. Journal of Computer-Assisted Learning (on press).
Krishnamurthy, B., Gill, P., Arlitt, M. (2008). A Few Chirps About Twitter. Proceedings of the first workshop on Online social networks, ACM Press, pp. 19-24.
Reinhardt,W., Wheeler,S. & Ebner M (2010). All I Need to Know about Twitter in Education I Learned in Kindergarten, In N. Reynolds and M. Turcsányi-Szabó (Eds.): KCKS 2010, IFIP AICT 324, pp. 322–332
Hussey J. (2011). Twitter in Higher Education: From Application to Alumni Relations. Cutting-edge Technologies in Higher Education, Volume 2, 249–272.
Wright, Noeline(2010) Twittering in teacher education: reflecting on practicum experiences. Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, 25: 3, 259 — 265
Iστοσελίδες
Τεχνολογίεςκοινωνικήςδικτύωσηςστηνεκπαίδευση, Μικροιστολόγια. Θεσσαλονίκη: Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής, Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2011 από [[file/view/L6.pdf|http]][[file/view/L6.pdf|://]][[file/view/L6.pdf|learn]][[file/view/L6.pdf|20.]][[file/view/L6.pdf|wikispaces]][[file/view/L6.pdf|.]][[file/view/L6.pdf|com]][[file/view/L6.pdf|/]][[file/view/L6.pdf|file]][[file/view/L6.pdf|/]][[file/view/L6.pdf|view]][[file/view/L6.pdf|/]][[file/view/L6.pdf|L]][[file/view/L6.pdf|6.]][[file/view/L6.pdf|pdf]]
34 Interesting Ways* to use Twitter in the Classroom, Ανακτήθηκε 20 Μαίου 2011 απόhttps://docs.google.com/present/view?id=dhn2vcv5_118cfb8msf8


Επιστροφή στην αρχή