2η Ομάδα : Πανάτσιας Ιωάννης και Παπακυπριανού ΝικόλαοςΗ ομάδας μας επέλεξε το Facebook ως εργαλείο συνεργατικής μάθησης
fb_icon_325x325.png
https://www.facebook.com/

1η Ενότητα: Ανάλυση άρθρων που μελετήσαμε


Άρθρα

 • Collaborative Learning in Facebook Adverse Effects of Individual
 • Students' perceptions of Facebook for academic purposes
 • Evaluation of Facebook © to create an online learning community in an undergraduate animal science class
 • Facebook as learning platform: Argumentation superhighway or dead-end street?
 • Facebook as a Tool: Exploring the use of Facebook in Teaching and Learning
 • Quantitative Effects of using Facebook as a Learning Tool on Students’ Performance
 • Using the Facebook group as a learning management system: An exploratory study
 • Facebook as e-learning tool for higher education institutes1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Students' perceptions of Facebook for academic purposes
Συγγραφείς: R.Arteaga Sánchez, V.Cortijo, U.Javed
Έτος :2014

Περίληψη: Στην εποχή μας το Facebook είναι ο πιο δημοφιλής ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης (Social Network Site-SNS) μεταξύ των φοιτητών. Παρά τη δημοτικότητα και την εκτεταμένη χρήση του όμως το Facebook δεν δείχνει να έχει συμβάλει ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που αφορούν τάξη. Σε αυτή τη μελέτη, οι συγγραφείς του άρθρου προσπαθούν να εξετάσουν γιατί συμβαίνει αυτό και αν θα άξιζε να επενδύσουν κόπο και χρόνο για να ενσωματώσουν το Facebook στη διδασκαλία τους.
Σκοπός: Να βρεθεί τι μπορεί να βοηθήσει στην υιοθέτηση του Facebook στην εκπαίδευση.
Στόχος: Ο στόχος της έρευνάς είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες που μπορεί να παρακινήσουν τους μαθητές να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά το Facebook, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Συμμετοχή: 214 προπτυχιακοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Huelva (Ισπανία).
Μοντέλο έρευνας: Στην εργασία αυτή, χρησιμοποιούμε το δομικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους Mazman και Usluel (2010), το οποίο λαμβάνει υπόψη τόσο τις τεχνολογικές όσο και τις κοινωνικές διαστάσεις των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Το μοντέλο αυτό αποτελείται από 3 λανθάνουσες μεταβλητές (υιοθέτηση, σκοπός, εκπαιδευτική χρήση) και 11 μεταβλητές παρατήρησης.
aa.png


Μεθοδολογία: Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω ενός ερωτηματολογίου που χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά προσωπικά και ακαδημαϊκά δεδομένα των μαθητών. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις σχετικά με τα μοτίβα των μαθητών στην χρήση του Facebook. Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου έχει 47 ερωτήσεις που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των μεταβλητών του μοντέλου που περιγράφηκε παραπάνω. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert πέντε σημείων με το 1 να είναι "διαφωνώ" και το 5 "συμφωνώ απόλυτα". Το ερωτηματολόγιο αρχικά δοκιμάστηκε από δύο εμπειρογνώμονες και μερικές ερωτήσεις τροποποιήθηκαν για μεγαλύτερη σαφήνεια. Αν και ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν στο τέλος ήταν 324, ο αριθμός των έγκυρων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση ήταν 214.
Συμπεράσματα: Παρά την είσοδο των web 2.0 εργαλείων στην εκπαίδευση για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, η χρήση τους δεν έχει συμβάλει σημαντικά ως τώρα. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση: πρέπει να βρούνε τον κατάλληλο τρόπο για να επωφεληθούν από την κοινωνική διάσταση του Facebook ενισχύοντας την εμπειρία μάθησης, χωρίς να κάνει τους μαθητές να νιώθουν άβολα. Πριν από τη χρήση του Facebook για τους σκοπούς της τάξης, ο καθηγητής θα πρέπει να παρέχει ειδική εκπαίδευση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Facebook που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια και την αντιμετώπιση κάθε είδους ανησυχίας/προβληματισμού που εκφράζεται από τους μαθητές.
Το Facebook έχει τη δυνατότητα να προωθήσει την συνεργατική μάθηση αλλά προκειμένου να επωφεληθούν οι μαθητές πλήρως από την κοινωνική διάσταση του Facebook, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πώς οι μαθητές αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία αυτή. Τέλος, και σημαντικότερο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών στην εκπαίδευση (ΤΠΕ) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον και εφόσον είναι κατάλληλες για την υποστήριξη των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων.
Περιορισμοί έρευνας:
-οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν από το ίδιο τμήμα.
-Το μόνο εργαλείο κοινωνική δικτύωσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Facebook και κανένα άλλο.


Facebook as learning platform: Argumentation superhighway or dead-end street?
Συγγραφείς: P.Kirschner
Έτος:2015

Περίληψη:Το Facebook και άλλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης συχνά θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς ως πολυλειτουργικές πλατφόρμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας και της μάθησης. Με αυτό το σκοπό τα SNS χρησιμοποιούνται ως εργαλεία/πλατφόρμες για τη μάθηση, υποστηρίζοντας επιχειρηματολογία και συζήτηση. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης γενικά, και ειδικά το Facebook προσφέρουν ένα σύνολο λειτουργιών, τεχνολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά στα οποία η έρευνα αποσκοπεί να εστιάσει.

Σκοπός: να διερευνηθεί πότε οι έφηβοι και οι ενήλικες είναι πραγματικά σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα SNS για την οικοδόμηση γνώσης.
Στόχος: Πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας με βάση τα αποτελέσματα.
Μεθοδολογία: Ο συγγραφές «πατάει» την ανάλυσή του σε τέσσερα επιστημονικά άρθρα:
 • Learning from reading argumentative group discussions in Facebook – Rhetoric Style Matters (Again) – Asterhan and Hever (2015)
 • Scripts and group awareness support in the service of learning in Facebook: How does CSCL compare to social networking sites? (Tsovaltzi, Judele, Puhl, & Weinberger, 2015)
 • Re-thinking scientific literacy: Arguing science issues in a niche Facebook application. Greenhow, C., Menzer, M., & Gibbins, T. (2015).
 • Blending Facebook into seminars for practicing argumentation: A long-term perspective on the effects of group awareness tools and scripts. Puhl, T., Tsovaltzi, D., & Weinberger, A. (2015).

Συμπεράσματα:Υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα μέχρι τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook να χρησιμοποιούνται ως αποτελεσματικά και αποδοτικά εργαλεία για την οικοδόμηση της γνώσης. Ο κύριος λόγος είναι ότι τα εργαλεία από την ίδια τους την φύση δεν δημιουργήθηκαν με στόχο την εκπαίδευση. Ακόμα και με τις προσθέσεις (add-ons) των ερευνητών και την καθοδήγηση τους, το Facebook δεν φαίνεται να είχε σημαντικά αποτελέσματα. Οι ίδιοι οι χρήστες, αν και έχουν μεγάλη εμπειρία με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης δεν σημαίνει ότι θα τα χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία για να οικοδομήσουν ή να δημιουργήσουν νέα γνώση. Υπάρχειμιαδιαφοροποίησησεεπίπεδοψυχαγωγίαςκαιεπίπεδοεκπαίδευσης.

Evaluation of Facebook© to create an online learning community in an undergraduate animal science class
Συγγραφείς: A.Whittaker, G.Howarth, K. LymnΕτος: 2014
Περίληψη: Έχει υπάρξει εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τη χρήση και το αντίκτυπο των Web 2.0 τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Δεδομένης της χρήσης αυτών των τεχνολογιών από τους φοιτητές και ιδιαίτερα της κοινωνικής δικτύωσης μέσω του Facebook , θα ήταν παράλειψη των εκπαιδευτικών να μην εξετάσουν τη χρήση τους ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το παρόν άρθρο παρέχει μια προκαταρκτική έρευνα για την επιτυχία του Facebook ως εργαλείο για το σχηματισμό μιας online κοινότητας μάθησης ανάμεσα σε μια ομάδα προπτυχιακών φοιτητών.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να προβεί σε ποσοτική και ποιοτική εξέταση των μαθητών που θα χρησιμοποιήσαν την ομάδα που δημιουργήθηκε στο Facebook.
Στόχος: να μελετηθεί περαιτέρω αν η χρήση της λειτουργίας ομάδας του Facebook βοηθάει στην ανάπτυξη μιας online κοινότητας μάθησης με περαιτέρω αντίκτυπο.
Συμμετοχή: 42 προπτυχιακοί φοιτητές, στο τρίτο έτος της Κτηνιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας.
Μεθοδολογία: Η ομάδα του Facebook ρυθμίστηκε από τον καθηγητή ως «κλειστή ομάδα». Ορίστηκαν δύο διαχειριστές, που και οι δύο συμμετέχουν στην παράδοση μαθημάτων. Αυτοί μπορούσαν να εγκρίνουν τις αιτήσεις χρηστών στην ομάδα καθώς και ήταν υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ιστοσελίδας τακτικά (έγκαιρη ανατροφοδότηση, απομάκρυνση τυχόν απρεπών σχολίων κτλ). Πέντε θεματολογίες επιλέχθηκαν για τις συζητήσεις στην ομάδα: α) ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα, β) ερωτήσεις υποστήριξης γ) λύσεις προβλημάτων, δ) αστεία και ε) γενικά. Με βάση αυτές τις θεματολογίες παρατηρήθηκε η συχνότητα αναρτήσεων από τους χρήστες και η ποιότητα τους κατά την διάρκεια του εξαμήνου.
Συμπεράσματα: Η έρευνα παρέχει τα προκαταρκτικά στοιχεία για το κατά πόσο το Facebook μπορεί να δημιουργήσει επιτυχώς μια online κοινότητα μάθησης χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα της ομάδας. Εκτός από τη δημιουργία μιας μορφής συνοχής στους χρήστες, η ομάδα φάνηκε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την φροντίδα των μαθητών (self-care), τη δημιουργία επαφών δια βίου δικτύωσης και την διευκόλυνση στην επίλυση των προβλημάτων της ομάδας. Η ευρεία χρήση του Facebook ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα είναι πιθανό να συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία αυτή, με τη διασφάλιση της επαφής των χρηστών, την οικειότητα και την έγκαιρη ενημέρωση που προσφέρει.


Facebook as a Tool: Exploring the use of Facebook in Teaching and Learning
Συγγραφείς: Mohd Nihra Haruzuan Mohamad Said, Lokman Mohd Tahir, Mohd Fadzli AliΈτος: 2014
Σκοπός: Η εξερεύνηση της χρήσης του Facebook στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (διδασκαλία και μάθηση) καθώς επίσης η αναγνώριση των δυνατοτήτων και των περιορισμών.

Στόχοι: η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στο περιβάλλον του Facebook, η εφαρμογή εκπαιδευτικών μαθημάτων στα πρότυπα ενός LMS συστήματος.

Διάρκεια έρευνας: 15 εβδομάδες (13 εβδομάδες μαθήματα, 1 εβδομάδα διακοπές, τελευταία εβδομάδα για διάβασμα).

Οργάνωση Ομάδων : ομάδες αποτελούμενες από 4-6 μαθητές.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια: στο 1ο στάδιο διεξάγονταν τα μαθήματα στο Facebookτα οποία περιελάμβαναν το διαμοιρασμό δεδομένων και πληροφοριών από τον καηγητή αλλά και τους μαθητές, την υποβολή εργασιών και την αναφορά άρθρων, στο 2ο στάδιο οι μαθητές καλούνταν να συμμετέχουν είτε σε συζητήσεις στην ομάδα που ανήκαν είτε μεταξύ όλων των ομάδων του πειράματος και στο 3ο στάδιο οι συμμετέχοντες καλούνταν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους ενώ παράλληλα να σχολιάζουν εργασίες άλλων μαθητών.

Συμπεράσματα Έρευνας : Από την έρευνα παρατηρείται ότι το Facebook έχει τη δυνατότητα ανάμειξης τεχνικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών χαρακτηριστικών τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στη διδασκαλία και τη μάθηση. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αρκετές ανησυχίες οι οποίες είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψιν κατά τη σχεδίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη βοήθεια του Facebook. Η φύση του Facebook ως επί το πλείστον περιλαμβάνει άτυπες αλληλεπιδράσεις, οι οποίες μπορεί να έρθουν σε αντίθεση με την τυπική μορφή της διδασκαλίας και της μάθησης. Εν κατακλείδι, το Facebook μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά μπορεί να λειτουργήσει με αρνητικό τρόπο αν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα.Quantitative Effects of using Facebook as a Learning Tool on Students’ Performance
Συγγραφείς: Nutthanon Leelathakul, Kornchawal ChaipahΈτος: 2013
Σκοπός: Η εξερεύνηση της χρήσης του Facebook στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (διδασκαλία και μάθηση) καθώς επίσης η αναγνώριση των δυνατοτήτων και των περιορισμών.

Στόχοι: Η χρήση του Facebookως ένα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό εργαλείο.

Διάρκεια έρευνας: Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2011.

Ομάδα έρευνας : 98 μαθητές του σχολείου Saτης πόλης Nanprovinceτης Ταϊλάνδης.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια: στο 1ο στάδιο έγινε η συλλογή των δεδομένων από τις τάξεις που χρησιμοποιούσαν το Facebookως συμπληρωματικό εργαλείο, το 2ο στάδιο περιελάμβανε την προετοιμασία των δεδομένων για ανάλυση ερμηνεύοντας και μετατρέποντας τα μηνύματα σε αριθμητικές τιμές και μετατρέποντας τις αριθμητικές τιμές στις αντίστοιχες ονομαστικές τιμές και στο 3ο στάδιο ολοκληρώθηκε η ανάλυση των δεδομένων προκειμένου να βρεθούν σχέσεις μεταξύ τους (απλές συσχετίσεις ή μαθησιακοί κανόνες συσχέτισης).

Συμπεράσματα Έρευνας: Κάθε δραστηριότητα στις ομάδες που διαμορφώθηκαν στο Facebook δεν συσχετίζεται ατομικά με την μέση επίδοση του μαθητή. Ένας μαθητής ο οποίος συμμετείχε σε λίγες δραστηριότητες στο Facebook συνήθως είχε και χαμηλή μέση επίδοση στην τάξη. Τέλος, ένας μαθητής ο οποίος είχε έντονη δραστηριότητα που σχετίζονταν με την ομάδα που ανήκε, έτεινε να έχει υψηλή μέση επίδοση στην τάξη. Αντίθετα, ένας μαθητής ο οποίος είχε χαμηλότερο ποσοστό δραστηριότητας, έτεινε να έχει χαμηλή μέση επίδοση.


Using the Facebook group as a learning management system
Συγγραφείς: Qiyun Wang, Huay Lit Woo, Choon Lang Quek, Yuqin Yang, Mei LiuΈτος: 2012
Σκοπός: Η περιγραφή της χρήσης του Facebookως ένα LMS (LearningManagementSystem) και την αναφορά της αντίληψης των μαθητών σχετικά με αυτό.

Στόχοι: Η χρήση του Facebookως ένα εργαλείο μάθησης και η εξέταση των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με αυτό.

Ομάδα έρευνας : στην έρευνα συμμετείχαν δύο ομάδες, η ομάδα αποτελούνταν από 16 μεταπτυχιακούς φοιτητές (ηλικίας από 24 μέχρι 55) και η 2η ομάδα από 15 προπτυχιακούς φοιτητές (ηλικίας από 20 μέχρι 23) από ινστιτούτο κατάρτισης εκπαιδευτικών στην Συγκαπούρη.

Διάρκεια έρευνας: η πρώτη ομάδα συμμετείχε σε 13 συνεδρίες και η δεύτερη σε 12 συνεδρίες, κάθε συνεδρία διήρκησε από τρεις ώρες.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας: Για την υλοποίηση της έρευνας ενεργήθηκε ο σχεδιασμός και η οργάνωση των μαθημάτων στο Facebook. Αρχικά δημιουργήθηκε ένα γκρουπ στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνταν να προσχωρήσουν σε αυτό. Μέσα στο γκρούπ οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να αναρτούν ανακοινώσεις, να μοιράζονται πληροφορίες και δεδομένα του μαθήματος (εικόνες, βίντεο ή διευθύνσεις από άλλες εφαρμογές όπως το GoogleDocs) , να συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες εκδηλώσεις (events) όπου θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της αντίστοιχης εβδομαδιαίας συνεδρίας, να διεξάγουν απευθείας συζητήσεις και να απαντούν σε ερωτηματολόγια ακολουθώντας διευθύνσεις που αναρτούνταν στο γκρούπ από τον καθηγητή.

Συμπεράσματα Έρευνας: Γενικά Facebook είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως LMS. Παρουσιάζει παιδαγωγικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές, οι οποίες επιτρέπουν την παρουσίαση ανακοινώσεων, την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών καθώς επίσης και την εφαρμογή online συζητήσεων. Χρησιμοποιώντας το Facebook ως ένα LMS σύστημα ωστόσο, έχει ορισμένους περιορισμούς. Δεν υποστηρίζει την άμεση φόρτωση αρχείων άλλης μορφής, ενώ η συζήτηση δεν είναι οργανωμένη σε μια ουσιαστική δομή. Επιπλέον, η κοινωνική πλευρά του Facebook είναι δίκοπο μαχαίρι: από τη μία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επικοινωνούν εύκολα και να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους και τον καθηγητή αλλά από την άλλη αποτυγχάνει να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον και γίνεται αντιληπτό από τους μαθητές ότι μειώνεται η ιδιωτική τους ζωή. Η αποτελεσματική χρήση του Facebook στη μάθηση εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως ο ήχος του συστήματος, η θετική στάση των εκπαιδευτικών και η ισχυρή τεχνική υποστήριξη.Facebook as e-learning tool for higher education institutes
Συγγραφείς: Ijaz A. Qureshi Hassan Raza, Michael WhittyΈτος: 2014
Σκοπός: Η ανάλυση της απόκρισης των μαθητών στη χρήση του Facebookγια εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Στόχοι: Η χρήση του Facebook ως εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης στα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Πακιστάν για τη διάδοση και τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Ομάδα έρευνας : στην έρευνα συμμετείχαν 180 προπτυχιακοί και απόφοιτοι μαθητές ενός πανεπιστημίου στο Πακιστάν.

Διάρκεια έρευνας: η πρώτη ομάδα συμμετείχε σε 13 συνεδρίες και η δεύτερη σε 12 συνεδρίες, κάθε συνεδρία διήρκησε από τρεις ώρες.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας: Για την υλοποίηση της έρευνας διανεμήθηκαν 180 ερωτηματολόγια στους μαθητές.

Συμπεράσματα Έρευνας: Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την προθυμία των μαθητών να χρησιμοποιούν το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, παράλληλα με τη χρήση τους για κοινωνικούς σκοπούς. Η καλύτερη σχέση μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων μπορεί να συμβάλει σε αποτελεσματικότερη συνεργασία και αλληλεπίδραση στα πεδία της σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων, της ανάπτυξης αστικού οικοσυστήματος και των έξυπνων πόλεων.


2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
logo1.png

Τίτλος διδακτικού σεναρίου
Εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση της γλώσσα προγραμματισμού Python με την χρήση του Facebook.


Εκτιμώμενη διάρκεια
Το διδακτικό σενάριο και η συμμετοχή των φοιτητών αναμένεται συνολικά να διαρκέσει περίπου 2:30 ώρες. Ο χρόνος αυτός δεν είναι συνεχόμενος αλλά σπαστός κατά την διάρκεια μιας εβδομάδας, με συγκεκριμένες προθεσμίες.

Σκοποί και στόχοι του σεναρίουΗ ομάδα μας αποφάσισε να υλοποιήσει εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με την χρήση του κοινωνικού διαδικτύου Facebook με στόχο την εξοικείωση τους με την Python. Με την ολοκλήρωση του σεναρίου προσδοκούμε:

 • Να γνωρίζουν και να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές της Python
 • Να μπορούν να γράψουν δικό τους κώδικα με βάση τις ανάγκες τους
 • Να έχουν εξοικειωθεί με την εξ αποστάσεως μάθηση
 • Να συνεργάζονται εξ αποστάσεως για την παραγωγή ενός κοινού αποτελέσματος


Περιγραφή διδακτικού σεναρίου
Το διδακτικό σενάριο που σχεδιάσαμε θα εφαρμοστεί το εαρινό εξάμηνο του 2015 σε 6 μεταπτυχιακούς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ). Το σενάριο εφαρμόζεται στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση και θα αποτελείται από τέσσερις φάσεις.

1η Φάση (60 λεπτά)
Στην πρώτη φάση καθορίζονται οι ομάδες των μαθητών που θα αποτελούνται από δύο άτομα και στην συνέχεια οι μαθητές δουλεύουν ατομικά. Τους διαμοιράζεται υλικό μέσω Facebook για την εγκατάσταση και εξοικείωσή τους με την γλώσσα προγραμματισμού Python, με το κάθε μέλος της ομάδας να παίρνει διαφορετικό υλικό. Σκοπός είναι να εφαρμοστεί σενάριο τύπου Jigsaw. Οι μαθητές διαφορετικών ομάδων, με ίδιο υλικό μπορούν να συνεργάζονται αν έχουν απορίες πάνω στο υλικό της 1ης φάσης αναρτώντας posts στο group του Facebook.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές θα εξοικειωθούν με:
-Συντακτικό γλώσσας Python
-Χειρισμό μεταβλητών
-Δομή ακολουθίας
-Δομή επιλογής
-Δομή επανάληψης
-Λίστες
-Εμφάνιση αποτελεσμάτων

Έναρξη: 03/06/2015 Λήξη: 06/06/2015

2η Φάση (60 λεπτά)
Στην δεύτερη φάση οι μαθητές επιστρέφουν στις ομάδες τους και τους δίνεται μία εργασία που πρέπει να ολοκληρώσουν συνεργατικά. Η εργασία είναι ίδια για κάθε ομάδα. Θα πρέπει υποχρεωτικά η συνεργασία να γίνεται μέσω μηνυμάτων που θα ανταλλάσσουν σε posts στο group του Facebook. Καλούνται να υλοποιήσουν το «Κόσκινο του Ερατοσθένη» δουλεύοντας ομαδικά σύμφωνα με αυτά που διδάχτηκαν στην πρώτη φάση. Τα μηνύματα που ανταλλάσσει κάθε ομάδα είναι ανοιχτά προς τι άλλες ομάδες με σκοπό να υλοποιηθεί και το σενάριο Fishbowl.

Έναρξη: 07/06/2015 Λήξη: 09/06/2015

3η Φάση (10-15 Λεπτά)
Οι μαθητές θα πρέπει να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, την χρήση του κοινωνικού διαδικτύου Facebook καθώς και την λειτουργία του group που προσφέρει. Για τον σκοπό αυτό θα γίνουν συνεντεύξεις σε κάθε ομάδα με ερωτήσεις που θα βασίζονται στο:
-Αν το Facebook βοήθησε την συνεργασίας τους
-Αν η λειτουργία ομάδας διευκολύνει την επικοινωνία σε εκπαιδευτικές διαδικασίες
-Αν τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρονται για συνεργασία σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα
-Τα θετικά/αρνητικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
-Την εξοικείωση τους με την γλώσσα προγραμματισμού Python

Διεξαγωγή: 10/06/2015

4η Φάση
Στην τέταρτη φάση αφού ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις και παρακολουθήσουμε τα σχόλια στο group του Facebook, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα με σκοπό να εξάγουμε συμπεράσματα (στο τέλος της δεύτερης βδομάδας του Ιουνίου).