1η Ομάδα : Αβραμίδου Μαργαρίτα και Αραβίδου Ευδοξία


Η ομάδα μας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Edmodo.jpeg
1.png
.png

1η Ενότητα : Ανάλυση (Review) Άρθρων που Μελετήσαμε


Άρθρα


 1. "H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo". Συντάκτες: Σωτηρούδας Βασίλειος, Γαρίτσης Ιωάννης, Κούνδουρος Μάρκος.
 2. "Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo με μαθητές Τετάρτης Δημοτικού στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας". Συντάκτης: Δρακοπούλου Μαρία
 3. "Applying Edmodo to Serve an Online Distance Learning System for Undergraduate Students in Nong Lam University, Vietnam". Editors: Pham Con Thien, Le Van Phan, Nguuyen Kim Loi, Quan Thanh Tho, Jarkko Suhonen, Erkki Sutinen.
 4. "Students’ Perceptions on the Effectiveness of the Use of Edmodo as a Supplementary Tool for Learning". Editor: Mark Angelo S. Enriquez.
 5. "Social Learning Platforms and the Flipped Classroom". Editor: Albin Wallance
 6. "How a Non-Digital-Native Teacher Makes Use of Edmodo". Editor: Chada Kongchan (King Mongkut’s University of Technology-Thailand)
 7. A study on “Student preference towards the use of Edmodo as a learning platform to create responsible learning environment”. Editors: Kandappan Balasubramaniana, Jaykumar Vb, Leena Nitin FukeyΑνάλυση

H ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo

Σκοπός Έρευνας: Να μελετηθεί αν η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo σαν υποστηρικτικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμβάλει στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μπορεί να βελτιώσει αισθητά τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Στόχος Έρευνας: Οι μαθητές να εφαρμόσουν από μόνοι τους, αυτά που είχαν διδαχθεί από τον Δάσκαλο, δουλεύοντας σε δυάδες και χωρίς την παρέμβαση του εκπαιδευτικού.
Ομάδα Έρευνας: Τρεις τελευταίες Τάξεις του 30ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια έρευνας: 3 μήνες (Οκτώβριο 2012 – Δεκέμβριο 2012).
Οργάνωση Τάξης :Διαχωρισμός μαθητών σε δυάδες και ανάθεση ρόλων.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Οι μαθητές γνώριζαν τα μαθησιακά αντικείμενα πάνω στα οποία έπρεπε να εργαστούν μέσω του Edmodo (Δ’ Δημοτικού – Επεξεργαστή Κειμένου, Ε’ Δημοτικού – Πρόγραμμα Παρουσίασης και ΣΤ’ Δημοτικού – Λογιστικά Φύλλα).
Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 4 στάδια. 1o Στάδιο: οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον τρόπο χρήσης, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του Edmodo. 2o Στάδιο: οι μαθητές διαχωρίστηκαν σε ομάδες, δημιούργησαν λογαριασμούς και αφέθηκαν 2 ώρες ελεύθεροι προκειμένου να εξοικειωθούν με το Edmodo. 3o Στάδιο: οι μαθητές εφάρμοσαν στην κοινότητα μάθησης όσα είχαν διδαχθεί, εκπονώντας τις ασκήσεις που τους ανατέθηκαν. 4o Στάδιο: διόρθωση των εργασιών από τον Δάσκαλο και αποστολή των βαθμών μαζί με τις σχετικές παρατηρήσεις μέσω του Edmodo.
Συμπεράσματα Έρευνας : 1o Συμπέρασμα: Οι μαθητές εξεδήλωσαν θετική στάση απέναντι στην ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης του Edmodo και εκτίμησαν ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για τη θετική αποδοχή τους ήταν το φιλικό περιβάλλον διεπαφής, η προσομοίωση του περιβάλλοντος εργασίας με το Facebook και η δυνατότητα που τους δίνονταν για επικοινωνία μεταξύ τους. 2o Συμπέρασμα: Μέσω του Edmodoοι μαθητές συνεργάστηκαν καλά και κάθε μέλος της ομάδας συμμετείχε ενεργά στη λύση των εργασιών τους, χωρίς την άμεση επέμβαση του εκπαιδευτικού, έτσι διαπίστωσαν ότι το Edmodo θεωρείται ένα καλό συνεργατικό εργαλείο. 3o Συμπέρασμα: Η παρακολούθηση της όλης δραστηριότητας στην κοινότητα, η οργάνωση κατάλληλων ασκήσεων και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, η επίλυση αποριών, η διόρθωση και κυρίως η ανατροφοδότηση των μαθητών, αναμφισβήτητα προσθέτουν επιπλέον φόρτο εργασίας στον εκπαιδευτικό εντός και εκτός σχολικής τάξης.
Σύνοψη Έρευνας : Τα αποτελέσματα από την παρατήρηση της εφαρμογής στην πράξη, δημιουργούν μία θετική ικανοποίηση τόσο για την καταλληλότητα της επιλογής της συγκεκριμένης κοινότητας μάθησης, όσο και για τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών που επιτεύχθηκαν στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

“Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo με μαθητές Τετάρτης Δημοτικού στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας”

Σκοπός Έρευνας: Η εξοικείωση των μαθητών ενός τμήματος Τετάρτης Τάξης, με το εκπαιδευτικό Κοινωνικό Δίκτυο Edmodo, στα πλαίσια της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, προκειμένου οι μαθητές να επωφελούνται του εξωδιδακτικού υλικού το οποίο διέθετε η εκπαιδευτικός, αλλά που προϋπόθετε τη χρήση ΤΠΕ.
Στόχος Έρευνας: Η συνέχιση εφαρμογής του Edmodo από τους μαθητές του πειράματος και την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς και η ένταξη των ΤΠΕ και συγκεκριμένα του Edmodo και σε άλλες τάξεις. Ομάδα Έρευνας: 20 μαθητές Τετάρτης Τάξης Δημοτικού σε σχολείο Διευρυμένου Ωρολογίου Προγράμματος (ΕΑΕΠ). Διάρκεια Έρευνας: 2 μήνες (Μαϊος - Ιούνιος 2013). Οργάνωση Τάξης: Διαχωρισμός των μαθητών σε 2 ομάδες των 10 ατόμων. Περιγραφή Εργαλείου: Το Edmodo είναι ένα εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς, το οποίο τους επιτρέπει να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν σε σχέση με εκπαιδευτικούς στόχους. Συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά του Facebook, του Twitterκαι του Blogσε μία μόνο πλατφόρμα καθώς επιτρέπει την επικοινωνία τόσο με Ασύγχρονο, όσο και Σύγχρονο τρόπο. Είναι σχεδιασμένη για μαθησιακούς σκοπούς γι’ αυτό και διαθέτει χρήσιμα εργαλεία, όπως τη Δημιουργία Ομάδων και εργασιών, τη Δημιουργία Υπό-Ομάδων για Διαδικτυακή Συνεργασία σε projects, τη Βιβλιοθήκη και το Σακίδιο του Μαθητή και τις Κοινότητες Μάθησης.Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας: Η έρευνα ακολούθησε τα εξής στάδια: 1o στάδιο: Ο καθηγητής εγγράφεται στην πλατφόρμα και αφού δημιουργήσει προσωπική σελίδα, δημιουργεί προφίλ και την πρώτη εργασία. Δημιουργεί την πρώτη ομάδα και εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη με εφαρμογές web 2.0 εργαλείων. 2o στάδιο: Εγγραφή των μαθητών σε 2 ομάδες των 10 ατόμων, στην πλατφόρμα. Περιήγηση στην πλατφόρμα, ενημέρωση για τα βασικά εργαλεία που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν και ανάθεση πρώτης εργασίας. 3o στάδιο: Ανατροφοδότηση και συλλογή πρώτων απαντήσεων. 4o στάδιο: Ανάθεση δεύτερης εργασίας, με χρήση νέου εργαλείου. 5o στάδιο: Ανάθεση περισσότερων εργασιών, με τη χρήση διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. 6o στάδιο: Απονομή επιβράβευσης και ανάθεση εργασίας που προωθεί την αυτονομία. 7o στάδιο: Συνέχιση χρήση της πλατφόρμας, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, ως μέσο επικοινωνίας.
Συμπεράσματα: Η χρήση του εργαλείου είχε ποικίλα οφέλη μαθησιακά, κοινωνικά, συναισθηματικά για τους μαθητές και εξυπηρετούσε στόχους γνωστικούς, δεξιοτήτων και συναισθηματικούς-ψυχοκοινωνικούς. Συγκεκριμένα: Συμπέρασμα 1o: Οι μαθητές έχουν περισσότερες ευκαιρίες για αυθεντική χρήση της ξένης γλώσσας με διαδραστικό και ευχάριστο τρόπο, σταδιακή αυτονόμηση στη χρήση ψηφιακών πηγών κατά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και προάγεται η ανάπτυξη της επικοινωνιακής δεξιότητας (υπέρτατος στόχος της ξενόγλωσσης διδασκαλίας). Συμπέρασμα 2o: Η μάθηση ξεπερνά τους χωροχρονικούς περιορισμούς μιας αίθουσας και επεκτείνεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Συμπέρασμα 3o: Οι μαθητές αναπτύσσουν τεχνολογικό εγγραμματισμό. Συμπέρασμα 4o: Μέσω των εργαλείων Συνεργατικής μάθησης ευνοείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας και επίσης μαθαίνουν να λειτουργούν ως μέλη-χρήστες Διαδικτυακών Κοινωνικών Ομάδων. Συμπέρασμα 5o: Ο μαθητές μαθαίνουν να αξιολογούν και να αυτοαξιολογούνται, από τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται. Συμπέρασμα 6o: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένη διδασκαλία στους μαθητές του, χωρίζοντας τους σε υπο-ομάδες. Συμπέρασμα 7o: Δημιουργία αισθήματος ενότητας, συνεργασίας, οικειότητας, με αποτέλεσμα την πρόκληση του ενδιαφέροντος και άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου.Applying Edmodo to Serve an Online Distance Learning System for Undergraduate Students in Nong Lam University, Vietnam

Σκοπός Έρευνας: Να αναλυθούν οι πραγματικές εμπειρίες προπτυχιακών φοιτητών, στους οποίους εφαρμόστηκε το Edmodo σαν ένα ισχυρό διαδικτυακό σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Στόχοι Έρευνας: Οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν το Edmodo για να εισαχθούν στον σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας που τους παρέχει: α) μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της κοινότητας, β) άμεση ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τους συμφοιτητές τους, γ) εύκολο διαμοιρασμό υλικού και ιδεών και δ) πιο σύγχρονη αξιολόγηση μαθημάτων.
Ομάδα Έρευνας: 536 προπτυχιακοί φοιτητές, 3 εκπαιδευτικοί και 8 διαφορετικά μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου NongLam - Βιετνάμ.
Διάρκεια έρευνας: 1 Εξάμηνο (Εαρινό Εξάμηνο 2012).
Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 2 στάδια. 1o Στάδιο: Οι ερευνητές μελέτησαν ποιο εργαλείο θα ήταν κατάλληλο να χρησιμοποιήσουν για το διαδικτυακό σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θέλανε να δημιουργήσουν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Edmodoκαι του Moodle και τελικά οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Edmodoείχε περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με το Moodleκαι έτσι το επέλεξαν για να το εφαρμόσουν στο εξ αποστάσεως σύστημα τους. 2o Στάδιο: Εφαρμόστηκε στους φοιτητές και στους εκπαιδευτικούς το σύστημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση του Edmodo. Στο στάδιο αυτό οι εκπαιδευτικοί ήταν υπεύθυνοι για να α) ανεβάζουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων τους, β) να ενημερώνουν τους φοιτητές για την πορεία των εργασιών και των μαθημάτων, γ) να παρέχουν “άμεση” ανατροφοδότηση και δ) να αξιολογούν την πορεία των φοιτητών. Οι φοιτητές από την άλλη έπρεπε να παρακολουθούν το εκπαιδευτικό υλικό και να παραδίδουν τις εργασίες που τους είχαν αναθέσει.
Συμπεράσματα Έρευνας: 1o Συμπέρασμα: Οι φοιτητές δήλωσαν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση τους παρείχε περισσότερη αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας λόγω των μηνυμάτων που ανταλλάσσανε μεταξύ τους στο Edmodo. 2o Συμπέρασμα: Όλοι σχεδόν οι φοιτητές εξέφρασαν ότι θα προτιμούσαν να παρακολουθούν τα μαθήματα τους μέσω του Edmodo γιατί είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον. 3o Συμπέρασμα: Οι φοιτητές ήταν πολύ ικανοποιημένη με το Edmodoγιατί είχε παρόμοια διεπαφή με το Facebookκαι ταυτόχρονα τους έκανε να αισθάνονται πιο έντονα την κοινωνική παρουσία των μελών της κοινότητας. 4o Συμπέρασμα: Οι εκπαιδευτικοί παρόλο που τους διευκόλυνε αρκετά η χρήση του Edmodoστην εκπαιδευτική διαδικασία (η αντιστοιχία εκπαιδευτικού – φοιτητή είναι 1/100), παρόλα αυτά τους προβλημάτισε ο επιπλέον φόρτος εργασίας που είχαν γιατί έπρεπε να δημιουργήσουν και να οργανώσουν κατάλληλα το εκπαιδευτικό υλικό τους.
Σύνοψη Έρευνας: Τα αποτελέσματα που αντλήθηκαν από την έρευνα ήταν ικανοποιητικά ως προς την εφαρμογή του Edmodoστην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και από την πλευρά των εκπαιδευτικών και από την πλευρά των φοιτητών και μάλιστα σκοπεύουν να εφαρμόσουν το Edmodoκαι σε άλλα τμήματα του Πανεπιστήμιου. Το μόνο που τους προβλημάτισε ήταν ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν ήταν διατεθειμένοι να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας τους και να διερευνήσουν περαιτέρω τις νέες τεχνολογίες που θα τους οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό και στον νέο τρόπο διδασκαλίας.

Students’ Perceptions on the Effectiveness of the Use of Edmodo as a Supplementary Tool for Learning

Σκοπός Έρευνας: Να μελετηθεί αν η ενσωμάτωση του Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης του Edmodo σαν συμπληρωματικό εργαλείο, συμβάλει αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στόχοι Έρευνας: Οι στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας είναι πολλαπλοί. Ειδικότερα, οι ερευνητές θέλουν να μελετήσουν τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων σχετικά με: α) την αποτελεσματικότητα χρήσης του Edmodo ως συμπληρωματικό εργαλείο μάθησης, β) τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Edmodoως συμπληρωματικό εργαλείο μάθησης και γ) τα μειονεκτήματα που δημιουργούνται από την χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ομάδα Έρευνας: 200 Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών Μακάτι - Φιλιππίνες.
Συμπεράσματα Έρευνας: 1o Συμπέρασμα ως προς την Αποτελεσματικότητα του: Οι φοιτητές δήλωσαν ότι η χρήση του Edmodoτους βοήθησε στη βελτίωση της απόδοσης τους στα μαθήματα, γιατί : α) τους παρείχε την δυνατότητα να εμπλουτίσουν περισσότερο τις γνώσεις τους με το επιπλέον υλικό που διέθετε και β) δεχόντουσαν άμεσες ανατροφοδοτήσεις από τους συμφοιτητές τους και από τον εκπαιδευτικό μέσω του Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης. 2o Συμπέρασμα ως προς τα Πλεονεκτήματα του : Οι φοιτητές δήλωσαν ότι το Edmodoείναι ένα καλό εκπαιδευτικό εργαλείο γιατί επιτρέπει την εύκολη αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων καθώς και την εύκολη πρόσβαση τους στο εκπαιδευτικό υλικό. 3o Συμπέρασμα ως προς τα Μειονεκτήματα του : Οι φοιτητές δήλωσαν ότι ενώ το Edmodoήταν καλό εκπαιδευτικό εργαλείο, παρόλα αυτά τους προβλημάτιζε ότι αν δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο θα έπρεπε να χάσουν κάποια μαθήματα και εργασίες που τους ανέβασε ο εκπαιδευτικός και έτσι θα αναγκαζόντουσαν να μείνουν πίσω. Επίσης, έναν άλλον προβληματισμό που έθεσαν οι φοιτητές ήταν ότι υπάρχει κίνδυνος να δουν ή να αντιγράψουν τις εργασίες τους άλλοι συμφοιτητές τους.
Σύνοψη Έρευνας: Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το Edmodo είναι ένα καλό συμπληρωματικό εργαλείο μάθησης, διότι επιτρέπει στους φοιτητές να βελτιώσουν τη μάθησή τους μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους σε διαδικτυακές συζητήσεις. Τέλος διαπιστώθηκε και σε αυτή την έρευνα ότι το Edmodoείχε υψηλό επίπεδο αποδοχής και ανταπόκρισης από τους συμμετέχοντες διότι διαθέτει φιλικό περιβάλλον διεπαφής που μοιάζει με το περιβάλλον εργασίας του Facebook, για αυτό και το θεώρησαν ως το «Facebook για την Παιδεία».


Social Learning Platforms and the Flipped Classroom
Σκοπός Έρευνας: Να μελετηθεί αν η ενσωμάτωση ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης και ιδιαίτερα του Edmodo συμβάλουν στην ενίσχυση του σύγχρονο τρόπου διδασκαλίας που αναδεικνύει την ενεργή μάθηση μέσω των “Flipped” τάξεων.
Στόχος Έρευνας: Οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν την ανερχόμενη μορφή διδασκαλίας “FlippedClassroom’’ μέσω της οποίας οι μαθητές θα παρακολουθούν εκπαιδευτικά διαδικτυακά βίντεο και θα ολοκληρώνουν τις εργασίες τους κατά την διάρκεια του μαθήματος. Αυτή η παιδαγωγική διαδικασία θα επιτρέπει στους καθηγητές να δαπανήσουν περισσότερο χρόνο στην εμβάθυνση του μαθήματος (σε μορφή ιδιαίτερου μαθήματος) αντί να κάνουν μια απλή διάλεξη, δημιουργώντας έτσι στους μαθητές περισσότερες ικανότητες και δεξιότητες. Για την υλοποίηση αυτής της μορφής διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν το Edmodoγιατί θεωρούν ότι είναι μια πολύ καλή ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης μέσω της οποίας μπορούν οι μαθητές και οι καθηγητές να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, και να διαμοιράσουν το υλικό που θα χρειαστεί.
Σύνοψη Έρευνας: Οι καθηγητές διαπίστωσαν ότι η ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης Edmodoενδείκνυται για την εφαρμογή της ανερχόμενης μορφής διδασκαλίας “FlippedClassroom” γιατί έχει φιλικό περιβάλλον διεπαφής και μοιάζει με το περιβάλλον εργασίας του Facebook που γνωρίζουν να το χειρίζονται “σχεδόν όλοι’’. Επίσης θεωρούν το Edmodo ως ένα ανατρεπτικό εργαλείο, μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί θα αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας (από Παραδοσιακό σε Σύγχρονο) και θα αυξήσουν περισσότερο τον βαθμό εμπλοκής των μαθητών στην διαδικασία της μάθησης (Ενεργή μάθηση).


"How a Non-Digital-Native Teacher Makes Use of Edmodo"
Στόχος Έρευνας: Να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο, ένας εκπαιδευτικός, μη εξοικειωμένος με την ψηφιακή τεχνολογία, μπορεί να κάνει χρήση του Edmodo, για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας online κοινότητας στην τάξη για τους μαθητές του, ώστε να εργαστεί ταυτόχρονα με τις τάξεις του σχολείου του, και να «τρέξει» ένα εργαστήριο στο Edmodo για άλλους εκπαιδευτικούς. Η μελέτη δείχνει επίσης τι αντίληψη έχει ο εκπαιδευτικός, οι μαθητές και οι άλλοι εκπαιδευτικοί για το Edmodo.Ομάδα Έρευνας: Ένας 57χρονος καθηγητής Αγγλικών, 81 πρωτοετείς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο τεχνολογίας Thonburi, και 17 καθηγητές του Κέντρου Πολεμικής Αεροπορία της Ταϊλάνδης.Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν: Τα τρία μέσα έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα ημερολόγιο, ένα ερωτηματολόγιο, και το Edmodo.Αποτελέσματα της Έρευνας: Το Edmodo θεωρείται ότι είναι ένα θαυμάσιο και φιλικό εργαλείο, προς τον χρήστη του δικτύου κοινωνικής μάθησης που επιτρέπει ακόμα και σε δάσκαλο, μη εξοικειωμένο με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, να αναλάβει τη δική του εξερεύνηση και κάνοντας χρήση του site, να δημιουργήσει και να τρέξει online μαθήματα.Οι μαθητές επίσης έντονα συμφώνησαν ότι τους άρεσε και απολαμβάνουν να εργάζονται μέσω του Edmodo. Επίσης, απολαμβάνουν τη χρήση του Edmodo για να κάνουν κουίζ, υποβάλλοντας το έργο τους, να παίρνουν πληροφορίες από τον δάσκαλο, να παρουσιάζουν το έργο τους στην τάξη, να μελετούν έργα που δημοσιεύτηκαν από τους συμμαθητές τους και να κάνουν ψηφοφορία για την καλύτερη εργασία των συμμαθητών τους.Οι φοιτητές πρότειναν επίσης μια εξαιρετική ιδέα για επέκταση της χρήσης του Edmodo σε άλλα μαθήματα Αγγλικών και την προσθήκη περισσότερων κουίζ για να εξασκήσουνε τα αγγλικά εκτός τάξης.Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους 17 εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τις εργασίες του Edmodo αποκαλύπτουν ότι συμφώνησαν έντονα ότι τους άρεσαν όλες οι λειτουργίες του Edmodo, η τοποθεσία ήταν πολύ φιλική προς το χρήστη και ότι θα το χρησιμοποιούσαν για τη λειτουργία online μαθημάτων τους.Το πιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης: είναι ότι Edmodo φαίνεται να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο μάθησης το οποίο είναι τόσο απλό που οι παρατηρήσεις και τα δεδομένα δείχνουν υψηλό επίπεδο αποδοχής και ανταπόκρισης από τους καθηγητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός-ερευνητής θα μπορούσε να αξιοποιήσει το πρόγραμμα με επιτυχία, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για βοήθεια ή υποστήριξη από έναν τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συμπεράσματα: Η μελέτη και οι δράσεις παρακολούθησης από τους παρευρισκόμενους στο εργαστήριο αποκαλύπτουν ότι οι μη εξοικειωμένοι εκπαιδευτικοί με την τεχνολογία, είναι σε θέση να χρησιμοποιούν Edmodo, και ότι το Edmodo είναι όχι μόνο πολύ χρήσιμο για μια φοιτητική κοινότητα, αλλά μπορεί επίσης να ωφελήσει την κοινότητα των εκπαιδευτικών.
A study on “Student preference towards the use of Edmodo as a learning platform to create responsible learning environment”

Σκοπός Έρευνας : Να μελετηθεί αν οι φοιτητές προτιμάνε την χρήση του Edmodo ως εκπαιδευτική πλατφόρμα η οποία προωθεί την ενεργή μάθηση και η οποία μπορεί να συμβάλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στόχος Έρευνας : Να διερευνηθεί αν αυξήθηκε η εμπλοκή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση του Edmodo και ποιοι ήταν οι λόγοι που συνέβαλαν σε αυτό.
Ομάδα Έρευνας : 249 Προπτυχιακοί Φοιτητές του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου Selangorστη Μαλαισία
Διάρκεια έρευνας : Το τελευταίο τρίμηνο του 2013
Εργαλείο Έρευνας : Ερωτηματολόγιο με κλίμακα Likert
Συμπεράσματα Έρευνας : 1ο Συμπέρασμα: Οι φοιτητές δήλωσαν ότι η εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodoείχε φιλικό περιβάλλον διεπαφής και ότι ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο για τον διαμοιρασμό υλικού μεταξύ των συμφοιτητών τους και των καθηγητών τους. 2ο Συμπέρασμα: Οι φοιτητές προτιμάνε το Edmodoγια την διαδικασία αξιολόγησης τους, γιατί τους παρείχε μέσω των ηλεκτρονικών κουίζ που συμπλήρωναν έναν πιο ευχάριστο τρόπο αξιολόγησης. 3ο Συμπέρασμα: Οι φοιτητές δήλωσαν ότι η επικοινωνία μεταξύ των συμφοιτητών τους και των καθηγητών τους ήταν πιο γρήγορη με τη χρήση του Edmodo. Επίσης δήλωσαν ότι μέσω αυτής της επικοινωνίας είχαν μια γρήγορη onlineβοήθεια, την οποία δεν θα μπορούσαν να την έχουν χωρίς το Edmodo. 4ο Συμπέρασμα: Οι φοιτητές προτιμούσαν να υποβάλουν τις εργασίες τους μέσω του Edmodoγιατί οι καθηγητές τους κινητροδοτούσαν με εικόνες που είχαν την μορφή του «Like» στο Facebookκαι έτσι αισθανόντουσαν πιο κοινωνικοί και πιο παραγωγικοί.
Σύνοψη Έρευνας : Τα αποτελέσματα από την μελέτη έδειξαν ότι αυξήθηκε η εμπλοκή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη χρήση του Edmodo. Επίσης, ορισμένοι φοιτητές δήλωσαν ότι τους άρεσε η χρήση του Edmodoγιατί είναι κάπως παρόμοιο με το Facebook και τους δημιούργησε μια αίσθηση οικειότητας. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι προτιμάνε το Edmodoσε σχέση με άλλα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία τα χρησιμοποιούν στην εκπαιδευτική διαδικασία γιατί έχουν φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, καλά εργαλεία επικοινωνίας και επειδή έχουνε ενσωματωμένα εργαλεία αξιολόγησης.

.png

2η Ενότητα : Διδακτικό Σενάριο

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Το διδακτικό σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά μια εβδομάδα.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Η ομάδα μας αποφάσισε να δημιουργήσει μέσω του εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo μια κοινότητα μάθησης, με την οποία οι χρήστες της θα μαθαίνουν εξ αποστάσεως τον τρόπο δημιουργίας Android εφαρμογών με το διαδικτυακό εργαλείο AppInventor.
Αναμένεται μετά την εκτέλεση του διδακτικού σεναρίου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να είναι σε θέση :
 • Να γνωρίζουν και να διαχειρίζονται το εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης Edmodo
 • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τον τρόπο δημιουργίας AndroidΕφαρμογών μέσω του διαδικτυακού εργαλείου AppInventor
 • Να κατέχουν τον τρόπο αποθήκευσης και διαμοιρασμού Androidεφαρμογών
 • Να συνεργάζονται εξ αποστάσεως για την παραγωγή ενός κοινού αποτελέσματος


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Το παρόν διδακτικό σενάριο θα εφαρμοστεί το εαρινό εξάμηνο του 2015 σε 6 μεταπτυχιακούς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Κατεύθυνση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση. Το σενάριο αυτό θα αναπτυχθεί και θα ολοκληρωθεί σταδιακά σε 5 φάσεις, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά.

1η Φάση - Ατομικού Επιπέδου : Γνωριμία και Εξοικείωση με την κοινότητα μάθησης του Edmodo και με το εργαλείο AppInventor.
Αρχικά, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα λάβουν ο καθένας ξεχωριστά ένα προσωπικό ενημερωτικό emailαπό τους εκπαιδευτικούς της κοινότητας μάθησης, οι οποίοι θα τους ενημερώνουν :
 1. για τον τρόπο διεξαγωγής του σεναρίου
 2. για τους ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην κοινότητα
 3. για τον τρόπο διαχείρισης του Edmodo
 4. για τον τρόπο διαχωρισμού τον ομάδων και τους ρόλους που πρέπει να επιλέξουν

Στη συνέχεια οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μεταβούν στην κοινότητα μάθησης με σκοπό να την γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με αυτήν. Μετά την ολοκλήρωση της αρχική τους γνωριμίας με το Edmodo οι φοιτητές από το υποστηρικτικό υλικό που θα βρούνε μέσα στην κοινότητα θα μεταβούν στο διαδικτυακό εργαλείο AppInventorμε σκοπό να έχουν μια πρώτη γνωριμία και με αυτό.2η Φάση – Ομαδικού Επιπέδου : Δημιουργία Android εφαρμογών ομαδοσυνεργατικά
Σε αυτή τη φάση οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί ήδη με το Edmodoκαι το AppInventorκαι θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο που θα είναι η υλοποίηση των εφαρμογών. Αρχικά, οι φοιτητές όπως έχουν διαχωριστεί από τους εκπαιδευτικούς ανά δυάδες, θα κατανέμουν (για τις 2 εργασίες που θα υλοποιήσουν ομαδικά) μέσα από το φόρουμ της κοινότητας μάθησης τους ρόλους που τους έχουν υποδείξει οι εκπαιδευτικοί (Σχεδιαστής και Προγραμματιστής). Οι ρόλοι αυτοί θα είναι διαφορετικοί για κάθε φοιτητή σε κάθε εργασία με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα το AppInventorκαι να έχουν ανατεθεί και στους δύο φοιτητές και οι δύο διαφορετικοί ρόλοι. (Δηλαδή στην 1η εργασία το Α μέλος της ομάδας θα είναι ο Σχεδιαστής και το Β μέλος της ομάδας ο Προγραμματιστής και στην 2η εργασία το αντίστροφο).
Στη συνέχεια, αφού θα έχουν κάνει την κατανομή των ρόλων τους σε κάθε εργασία, θα αντλήσουν όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα υπάρχει αναρτημένο στο φάκελο της ομάδα τους (ανάλογα με τον ρόλο που έχουν) και έπειτα με βάση αυτό το υλικό θα υλοποιήσουν ο καθένας ξεχωριστά το κομμάτι που του αντιστοιχεί. Όταν θα ολοκληρώνει το κάθε μέλος της ομάδας το δικό του κομμάτι θα το στέλνει στο άλλο μέλος για να ολοκληρώσει την εργασία. Μετά την διεκπεραίωση της κάθε εργασίας το μέλος που θα έχει τον ρόλο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ θα ανεβάζει στην κοινότητα μάθησης του Edmodoτην τελική του εργασία (Εφαρμογή Android) και έτσι θα ολοκληρώνεται η 2η φάση της υλοποίησης.


3η Φάση – Ομαδικού Επιπέδου: Αξιολόγηση συνεργασίας και μαθησιακού αποτελέσματος

Σε αυτή την φάση οι εκπαιδευτικοί είχαν συλλέξει όλες τις εργασίες από κάθε ομάδα και έλεγχαν τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας καθώς και τον τρόπο συνεργασίας τους. Επίσης μελετούσαν κατά πόσο έγινε σωστός διαμοιρασμός ρόλων και καθηκόντων. Κατή την διάρκεια υλοποίησης αυτής της φάσης οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούσαν με τις ομάδες για να αντλήσουν όποια άλλη περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία θέλανε. Στο τέλος αυτής της φάσης, διαπιστώθηκε ότι όλες οι ομάδες είχαν ολοκληρώσει σωστά τις εργασίες τους και είχαν κάνει σωστό καταμερισμό ρόλων και καθηκόντων.


4η Φάση – Ομαδικού και Ατομικού Επιπέδου : Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Τεχνολογικών Εργαλείων
Αυτή είναι η τελική φάση κατά την οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα απαντήσουν στην αρχή ομαδικά και στη συνέχεια ατομικά μέσω συνέντευξης, σε ερωτήσεις που θα στοχεύουν στην αξιολόγηση όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των τεχνολογικών εργαλείων που χρησιμοποίησαν. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με:
 • την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • την ευχρηστία του εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo
 • την ευχρηστία του διαδικτυακού εργαλείου AppInventor
 • την επίτευξη της συνεργασίας


5η Φάση : Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Εξαγωγή Συμπερασμάτων
Αφού όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώσουν με την διαδικασία της αξιολόγησης στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα συλλέξουν και θα αναλύσουν τις απαντήσεις που δώσανε με σκοπό την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων..png