Ομάδα3 αξιολόγησης της εμπειρίας


κ. Καρακώστα βρήκαμε τα παραπάνω ερωτηματολόγια αξιολόγησης εμπειρίας χρήστη και ευχρηστίας.