Ομάδα 3Μαρία ΡούσηΠαναγιώτης ΝτερόπουλοςΔέσποινα Χρυσίνα

Θέμαmicroblogging image.jpg


State of the art

"The Application of Social Media in Education and Teaching in the Mobile Internet Era"

Σκοπός Έρευνας
Η μελέτη του WeChat ως εκπαιδευτικό εργαλείο, της επιρροής των κοινωνικών δικτύων ως εκπαιδευτικές και διδακτικές δραστηριότητες και η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ καθηγητών και φοιτητών.
Ομάδα ΈρευναςΗ ομάδα της έρευνας είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι καθηγητές που συμμετέχουν στα μαθήματα "Tourism Aesthetics" και "Graduation Thesis Guidance" από τους οποίους συμπληρώθηκαν 131 έγκυρα ερωτηματολόγια συνολικά, από τα οποία τα 99 συμπληρώθηκαν από κορίτσια και τα 32 από αγόρια.
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν
Micro-blogs, WeChat και online ερωτηματολόγιο.

Περιγραφή εργαλείου
Ως κοινωνικό δίκτυο, το WeChat είναι ένα εργαλείο που παρέχει ένα βολικό σύνδεσμο μεταξύ καθηγητών και φοιτητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας. Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του WeChat είναι η μετάδοση των πληροφοριών φωνής, εικόνων βίντεο και κειμένου, καθώς και η υποστήριξη της ομιλίας μεταξύ πολλών ανθρώπων την ίδια στιγμή, το οποίο είναι πολύ ευνοϊκό για τον έλεγχο, την απάντηση, την παρατήρηση κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης των φοιτητών στα πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας.
Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας
Στο μάθημα "Tourism Aesthetics", αυτή η μελέτη χρησιμοποιεί τα micro-blogs ως πλατφόρμα πολυμέσων. Στο "Graduation Thesis Guidance", χρησιμοποιείται η κοινωνική πλατφόρμα WeChat για αυτή την έρευνα. Έτσι, καθηγητές και φοιτητές αλληλεπιδρούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσω των microblogs και στο τέλος συλλέγονται όλα τα δεδομένα, τα οποία τίθενται υπό έρευνα με στόχο την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου των micro-blogs τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών. Τέλος, οι φοιτητές και οι καθηγητές που συμμετείχαν στην έρευνα συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.
Συμπεράσματα Έρευνας
Από το ερωτηματολόγιο προκύπτει πως σχεδόν όλοι οι φοιτητές χρησιμοποιούν micro-blogs, WeChat και άλλα κοινωνικά δίκτυα, με κύριο σκοπό τη συνομιλία και το να κάνουν φίλους. Πιο συγκεκριμένα, το 23.33% των φοιτητών χρησιμοποιούν πάντα τα κοινωνικά δίκτυα για την αλληλεπίδραση με τους καθηγητές τους. Κατά τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με στόχο τη διαδραστική μάθηση προκύπτει πως οι φοιτητές προτιμούν να αλληλεπιδράσουν με άλλους φοιτητές, αλλά και την ίδια τη γνώση σε ποσοστά 65% και 20.83%, αντίστοιχα, ενώ το να αλληλεπιδράσουν με τους καθηγητές αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 8.33%. Επιπλέον, κατά την χρήση των κοινωνικών δικτύων με στόχο τη μάθηση, προτιμούν να συμβουλευτούν και να ρωτήσουν τους φίλους τους παρά τους καθηγητές τους. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών φαίνεται πως είναι πρόθυμο να αλληλεπιδράσει με τους καθηγητές με τη χρήση κοινωνικών δικτύων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι φοιτητές κατορθώνουν να εργάζονται ομαδικά μέσω των micro-blogs.Οι καθηγητές που χρησιμοποιούν πάντα τα κοινωνικά δίκτυα για να αλληλεπιδράσουν με τους φοιτητές αντιστοιχούν σε ποσοστό 33.43%. Οι καθηγητές μπορούν να παρέχουν ακαδημαϊκή και συναισθηματική υποστήριξη στους φοιτητές με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Επίσης τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους καθηγητές με στόχο την επικοινωνία με τους φοιτητές, την τόνωση των κινήτρων της μάθησης, τη βελτίωση των περιορισμών της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη και την προώθηση της αυτόνομης και συνεργατικής μάθησης στους φοιτητές. Οι καθηγητές μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματα, τις ιδέες, τον προβληματισμό τους σχετικά με τη διδασκαλία, την ανταλλαγή εμπειριών και ούτω καθεξής στα κοινωνικά δίκτυα. Την ίδια στιγμή, υπάρχει μια πληθώρα από μειονεκτήματα που σχετίζεται με αυτό το είδος των διδακτικών δραστηριοτήτων. Για μερικούς φοιτητές που δεν έχουν αυτοέλεγχο, οι διδακτικές δραστηριότητες με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων θα είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν, κάτι που θα απαιτεί από τους καθηγητές να καθοδηγήσουν τους φοιτητές σωστά και να επιβλέπουν την όλη διαδικασία της διδασκαλίας στα κοινωνικά δίκτυα.
Σύνοψη Έρευνας
Τα Micro-blogs προσφέρουν πολλές δυνατότητες σε καθηγητές και φοιτητές, ενώ υπάρχει προθυμία από πλευράς φοιτητών ως προς τη χρήση micro-blogs στα πλαίσια των μαθημάτων. Η χρήση τους στα πλαίσια της εκπαίδευσης παρέχει πληθώρα τόσο πλεονεκτημάτων, όσο και μειονεκτημάτων, τα οποία αν ξεπεραστούν θα φέρουν ακόμη περισσότερα οφέλη για τη διδασκαλία.
Πηγή:

Predicting Student Performance and Differences in Learning Styles based on Textual Complexity Indices applied on Blog and Microblog Posts: A Preliminary Study
Σκοπός ΈρευναςΟ σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει πώς ο τρόπος γραφής των φοιτητών στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει τη συνολική απόδοσή τους στη μάθηση.
Στόχος ΈρευναςΗ ανάλυση πολυπλοκότητας του κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τον προσδιορισμό του πιο κατάλληλου υλικού ανάγνωσης σύμφωνα με το επίπεδο κατανόησης των φοιτητών και αξιολόγησης του τρόπου γραφής των φοιτητών και του επιπέδου γνώσης που προκύπτει από τα ίχνη γραφής τους, κάτι που αποτελεί τον στόχο της τρέχουσας έρευνας.
Ομάδα ΈρευναςΟι συμμετέχοντες ήταν 66 προπτυχιακοί φοιτητές του πανεπιστημίου της Craiova, στη Ρουμανία. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του έτους 2013-2014 και το δείγμα ήταν τεταρτοετείς φοιτητές Πληροφορικής που παρακολουθούσαν το μάθημα «Web Applications Design”.
Διάρκεια έρευναςΈνα ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν
 • Η πλατφόρμα eMUSE, η οποία επιτρέπει και διευκολύνει το συνδυασμό τριών εργαλείων κοινωνικών δικτύων: Wiki (MediaWiki), Blog (Blogger) και Microblog (Twitter).
 • Ως ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε το Index of Learning Styles questionnaire (ILS), το οποίο περιλαμβάνει 44 ερωτήσεις, η κάθε μια από τις οποίες έχει δύο πιθανές απαντήσεις. Το αποτέλεσμα αυτού του ερωτηματολογίου είναι ο καθορισμός του τρόπου μάθησης του φοιτητή σε μια κλίμακα μεταξύ -11 και +11. Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου ήταν προαιρετική.

Οργάνωση ΤάξηςΔιαχωρισμός των φοιτητών σε 17 ομάδες, από τις οποίες οι 16 ήταν τεσσάρων ατόμων και η μία δύο ατόμων.
Περιγραφή ΕργαλείουΤα τρία εργαλεία (MediaWiki, Blogger, Twitter) ήταν ενσωματωμένα σε ένα περιβάλλον κοινωνικής μάθησης που ονομάζεται eMUSE. Η πλατφόρμα αυτή παρέχει στήριξη στους φοιτητές και τους καθηγητές ως μοναδικό σημείο πρόσβασης στα εργαλεία των κοινωνικών δικτύων, τις βασικές διοικητικές υπηρεσίες, την παρακολούθηση των φοιτητών και την απεικόνιση των δεδομένων, καθώς και την υποστήριξη της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, το MediaWiki χρησιμοποιήθηκε για συνεργατική γραφή και γνώση, το Blogger ως ένα ημερολόγιο γνώσης για τη δημοσιοποίηση ιδεών και το Twitter για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ενημερώσεων και την κοινοποίηση ερωτήσεων.
Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας1) Μετά το διαχωρισμό των φοιτητών σε ομάδες, η κάθε ομάδα επέλεξε να δημιουργήσει τη δικιά της web εφαρμογή.2) Εκτός από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις με τον καθηγητή και την ομάδα, οι φοιτητές χρησιμοποίησαν τρία εργαλεία κοινωνικών δικτύων για την online συνεργασία τους.3) Οι φοιτητές έπρεπε να δημιουργήσουν τέσσερις παρουσιάσεις για να συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε φοιτητή γινόταν με βάση τόσο το τελικό παραδοτέο (στο τέλος του εξαμήνου), όσο και τη συλλογική εργασία που πραγματοποιήθηκε με τα εργαλεία των κοινωνικών δικτύων που διατίθεται στο eMUSE.
Συμπεράσματα Έρευνας
 • Βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών πολυπλοκότητας των κειμένων που κοινοποιούσαν και των βαθμών τους στα project ή τις εξετάσεις.
 • Ένας δείκτης που εκφράζει το μέσο όρο των ονομασμένων οντοτήτων ανά συμμετοχή, προσδιορίστηκε να είναι ένας σημαντικός προγνωστικός δείκτης.
 • Επίσης, επειδή η online συμμετοχή των φοιτητών ήταν συνδεδεμένη απευθείας με τη βαθμολόγηση του project, προκύπτει πως το μέγεθος της επίδρασης της βαθμολογίας των project στην τελική αξιολόγηση είναι μεγαλύτερο από τους βαθμούς των τελικών εξετάσεων.

Σύνοψη Έρευνας
Η παρουσία των φοιτητών στα κοινωνικά δίκτυα και τα micro-blogs και πιο συγκεκριμένα η πολυπλοκότητα των κειμένων που κοινοποιούν συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την τελική τους βαθμολογία.
Πηγή:

“Being knowledge, power and profession subordinates: Students' perceptions of Twitter for learning”

Σκοπός Έρευνας
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ενσωμάτωσης του Twitter στην εκπαιδευτική διαδικασία και πιο συγκεκριμένα την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως τρόπος μάθησης των φοιτητών. Παράγοντες που διερευνήθηκαν είναι η συχνότητα χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τους φοιτητές (δίνοντας έμφαση στο Twitter), οι αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με το Twitter και οι παράγοντες που διευκολύνουν ή αποθαρρύνουν τη χρήση του Twitter για τη μάθηση από τους φοιτητές.
Στόχος ΈρευναςΗ έρευνα επικεντρώθηκε σε τέσσερα αλληλένδετα ερωτήματα (RQS):
 • RQ 1. Ποια είναι η συχνότητα χρήσης του διαδικτύου και των συναφών μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους φοιτητές, τόσο γενικά όσο και σε σχέση με τη μάθηση;
 • RQ2. Πως αντιλαμβάνονται οι φοιτητές το Twitter ως μια γενική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα, ως πλατφόρμα για τη μάθηση;
 • RQ3. Ποια είναι τα εμπόδια και οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν από τους φοιτητές όσον αφορά τη χρήση του Twitter με σκοπό τη μάθηση;
 • RQ4. Τι επιπτώσεις μπορούν να ανιχνευθούν από την πρακτική και κριτική χρήση των κοινωνικών δικτύων και του Twitter στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;
Ο στόχος ήταν να αποκαλυφθούν οι αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τη γενική χρήση της τεχνολογίας από τους συνομηλίκους τους.
Ομάδα Έρευνας
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 43 φοιτητές Φυσιοθεραπείας (30 γυναίκες και 13 άνδρες) που βρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών τους σε ένα πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μέση ηλικία των φοιτητών ήταν τα 21 έτη με 34 από αυτούς να βρίσκονται ανάμεσα στα 18 και 20, και 9 να ξεπερνούν τα 21 έτη.
Διάρκεια έρευνας
Οκτώ εβδομάδες.

Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν
Twitter, ερωτηματολόγιο.

Οργάνωση Τάξης
Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δυο ομάδες: η πρώτη ομάδα είχε 6 αγόρια και η δεύτερη 6 κορίτσια.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Εκτός από τις αρχικές οδηγίες που δόθηκαν στη διάλεξη και τα παραδείγματα για το πως οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από το Twitter στο πλαίσιο της μάθησης, ένα λεπτομερές έγγραφο σχετικά με το πως μπορούν να χρησιμοποιούν το Twitter έχει αποσταλεί στους φοιτητές μέσω email, ενώ προσφέρθηκε ολοκληρωμένη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεων, παρότι κανένας φοιτητής δεν το ζήτησε.
Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας
1) Αρχικά ζητήθηκε από τους φοιτητές να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που σχετιζόταν με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και των φορητών συσκευών, διαχωρίζοντας τη χρήση για προσωπικούς λόγους από τη χρήση για ακαδημαϊκούς διδακτικούς σκοπούς. Οι φοιτητές ενθαρρύνθηκαν να μιλήσουν σε λογαριασμό των φίλων τους και των συμφοιτητών τους, παρουσιάζοντας έτσι μια γενικότερη εικόνα.2) Δημιουργία 2 ομάδων: η πρώτη με 6 αγόρια και η δεύτερη με 6 κορίτσια. Τα άτομα που επιλέχθηκαν είχαν υπό την κατοχή τους smartphones. Στόχος των ομάδων ήταν να ανακαλύψουν τις αντιδράσεις των φοιτητών ως προς τη χρήση του Twitter για τη μάθηση και την αντίδραση αυτών στη δημιουργία του συγκεκριμένου hashtag (#EBP2) για το παρόν μάθημα.3) Μετά από κάθε εβδομαδιαία διάλεξη, μια ερώτηση με hashtag #EBP2 που σχετιζόταν με τη διάλεξη δημοσιευόταν στο twitter ούτως ώστε να απαντήσουν οι φοιτητές. Την ερώτηση δημοσίευε ο καθηγητής.4) Στο περιεχόμενο του hashtag μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν πολλοί ειδικοί φυσιοθεραπευτές ή ακαδημαϊκοί, οι οποίοι ακολουθούν τον καθηγητή.
Συμπεράσματα Έρευνας
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι φοιτητές αντιλαμβάνονται Twitter ως μια πλατφόρμα όπου η γνώση και η δύναμη του φοιτητή εξαρτάται από τους κορυφαίους χρήστες του Twitter στους κλάδους ή τα επαγγέλματα του αντικειμένου του, αλλά και ως μια πλατφόρμα για τη βελτίωση της καριέρας τους ή των επιχειρήσεων. Μετά το πέρας των οκτώ εβδομάδων, παρά το γεγονός ότι 12 από τους 43 φοιτητές χρησιμοποιούσαν το Twitter για προσωπικούς λόγους σε καθημερινή βάση, υπήρχε μόνο ένα tweet φοιτητή. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. Καταρχάς, οι φοιτητές χρειαζόταν τη βοήθεια και τις οδηγίες του καθηγητή γύρω από τη χρήση του Twitter.Αξίζει να σημειωθούν μερικά ευρήματα των δεδομένων του ερωτηματολογίου: έξι φοιτητές από τους 43 δεν κατέχουν smartphone, ενώ 27 φοιτητές από τους 43 δεν έχουν συσκευή tablet. Μερικά ακόμη σημαντικά ευρήματα είναι πως τo Twitter, δε χρησιμοποιήθηκε ποτέ για προσωπικό συμφέρον και δικτύωση από το 53% των φοιτητών και η πλειοψηφία των φοιτητών (72%) δεν το χρησιμοποίησαν ποτέ για σκοπούς μάθησης. Όσον αφορά το είδος των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν οι φοιτητές με τις κινητές τους συσκευές, περίπου το 51% δήλωσε ότι δε χρησιμοποίησαν τα κινητά τους τηλέφωνα για εργασίες που σχετίζονται με τη μελέτη.
Σύνοψη Έρευνας
Οι φοιτητές έδειξαν αποστροφή στο Twitter εξαιτίας της έκθεσής τους σε ειδικούς του επαγγέλματός τους, ενώ το ανέδειξαν σε ένα κατεξοχήν επαγγελματικό εργαλείο.
Πηγή:

"Incorporating microblogging (‘‘tweeting’’) in higher education: Lessons learnt in a knowledge management course"
Σκοπός Έρευνας
Να διερευνηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:
 • Πως μπορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter να εμπλουτίσουν τη μικτή μάθηση, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτό φοιτητές από ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
 • Πως μπορεί το Twitter να ενσωματωθεί αποτελεσματικά στα σχέδια μαθήματος;
 • Εκτός από τις δυνατότητες που προσφέρει το Twitter και για τους καθηγητές και για τους φοιτητές, ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που συναντώνται, όταν γίνεται η εφαρμογή του στην τάξη;

Ομάδα Έρευνας
Δύο τάξεις του μαθήματος “Knowledge Management” το οποίο διδάσκεται στο Singapore Management University (SMU), η πρώτη για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και η δεύτερη για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Κάθε τάξη περιλάμβανε 45 φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη χρονιά οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις σχετικά με τη χρησιμότητα του Twitter με βάση κάποια συγκεκριμένα tweets, ενώ τη δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη έρευνα γύρω από το Twitter στην οποία συμμετείχαν 41 φοιτητές, από τους οποίους οι 8 ήταν άνδρες και οι 33 γυναίκες.
Διάρκεια έρευνας
Δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν
Twitter, ερωτηματολόγιο.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας
Η εφαρμογή λειτουργεί ως εξής:
1) Κάθε μέλος της τάξης (συμπεριλαμβανομένου και του καθηγητή) δημιουργεί ένα νέο λογαριασμό στο Twitter ή χρησιμοποιεί έναν ήδη υπάρχων λογαριασμό Twitter.2) Ο καθηγητής προσδιορίζει ένα hashtag (π.χ. #kmclass) και πληροφορεί τους φοιτητές σχετικά με αυτό. Επίσης, ο βοηθός του καθηγητή είναι υπεύθυνος για την ανατροφοδότηση των δεδομένων στο Twitter.3) Οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν ή να ψάξουν για τα tweets που αντιστοιχούν στο hashtag. Επιπλέον, ο καθηγητής παροτρύνει τους φοιτητές να εκφράσουν τη γνώμη τους, τα σχόλιά τους και ερωτήσεις σχετικές με το Twitter κατά τη διάρκεια του μαθήματος.4) Ο καθηγητής δείχνει τη ροή των tweets, τα οποία παράγονται σε πραγματικό χρόνο, με το συγκεκριμένο hashtag στην τάξη από τον λογαριασμό του στο Twitter.5) Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, να εκφράσουν ανησυχίες ή να ζητήσουν διευκρινίσεις.
Συμπεράσματα Έρευνας
Για τους καθηγητές το tweeting βοηθά την παρακολούθηση του κατά πόσο οι φοιτητές έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο που διδάχθηκαν στην τάξη, ενώ τους ενθαρρύνει να εκφράσουν τις σκέψεις και τα ερωτήματά τους. Έτσι, ο καθηγητής μπορεί να αναγνωρίσει τα κενά των φοιτητών και να τα αντιμετωπίσει. Επίσης, μπορεί να αναγνωρίσει την πρόοδο των φοιτητών και να τους γνωρίσει πραγματικά μέσα από το περιεχόμενο που κοινοποιούν.
Μερικά εξίσου σημαντικά ευρήματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Twitter στην εκπαιδευτική διαδικασία συνοψίζονται παρακάτω:
 • Οι απόντες φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για την εξέλιξη του μαθήματος, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, μέσα από το Twitter.
 • Οι φοιτητές χρησιμοποιούν το Twitter για να θέσουν ζητήματα και ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο που διδάσκονται στην τάξη.
 • Οι φοιτητές χρησιμοποιούν το Twitter για να συμβάλουν στη γνώση σχετικά με το διδαχθέν περιεχόμενο και να μοιραστούν τη γνώση με τους συμφοιτητές τους.
 • Το micro-blogging βοηθά τους φοιτητές στην παραγωγή νέας γνώσης.
Οι συμμετέχοντες της τάξης 2 βαθμολόγησαν το tweeting σαν τον δεύτερο πιο χρήσιμο τρόπο πληροφόρησης και επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και των καθηγητών, με το email να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Κατά μέσο όρο το 27% έκανε tweet τέσσερις φορές ανά διάλεξη, το 24% δύο, το 22% μία, το 17% πέντε φορές ή περισσότερες και το 10% τρεις φορές. Επίσης το 93% δήλωσε πως το micro-blogging βελτίωσε την κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Το 95% των φοιτητών δήλωσε πως το tweeting έκανε το μάθημα πιο ενδιαφέρον, ενώ το 44% δηλώνει πως θα έπαιρνε και άλλο μάθημα που θα προσέφερε το tweeting. Ωστόσο, κάποιοι συμμετέχοντες δήλωσαν πως τους δυσκόλεψε το multitasking κατά τη διάρκεια του μαθήματος καθώς έπρεπε να παρακολουθούν τη διάλεξη και να κάνουν tweets ταυτόχρονα.
Τέλος, από την παρούσα έρευνα προκύπτουν οι εξής τέσσερις υποθέσεις:
 • Υπόθεση 1. Ο βαθμός στον οποίο το tweeting διεγείρει την επιθυμία των φοιτητών να μάθουν περισσότερα για το αντίστοιχο θέμα συσχετίζεται θετικά με τη συχνότητα του tweeting.
 • Υπόθεση 2. Η κοινωνική παρουσία συσχετίζεται θετικά με το βαθμό στον οποίο το tweeting διεγείρει την επιθυμία των φοιτητών να μάθουν περισσότερα σχετικά με το αντίστοιχο θέμα.
 • Υπόθεση 3. Ένα μάθημα μικτής μάθησης με στοιχεία tweeting που προσφέρει υψηλές εμπειρίες αλληλεπίδρασης με άλλους φοιτητές και τον καθηγητή διεγείρει την επιθυμία τους να μάθουν περισσότερα για το αντίστοιχο θέμα.
 • Υπόθεση 4. Ένα σύστημα το οποίο οργανώνει και κατηγοριοποιεί τη ροή του tweeting και επιτρέπει στους φοιτητές να κατατάξουν ή να ανιχνεύσουν σημεία συζήτησης βοηθά εύκολα να βελτιωθούν τα κίνητρα των φοιτητών να μάθουν περισσότερα για το αντίστοιχο θέμα.
Σύνοψη Έρευνας
Το Twitter ως εκπαιδευτικό εργαλείο συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση του ενδιαφέροντος του μαθήματος, ενώ αποτελεί έναν εξαιρετικά χρήσιμο σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητών.
Πηγή:“Enabling Microblogging-Based Peer Feedback in face-to-face Classrooms”
Σκοπός Έρευνας
Να συμβάλλει στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης των φοιτητών κατά τη διαδικασία μάθησης που επιτυγχάνεται μέσω microblogging. Συγκεκριμένα εξετάζεται μέσα από μία μελέτη περίπτωσης πώς οι φοιτητές αλληλεπιδρούν αλλά και πώς δέχονται την ανατροφοδότηση μέσα από την χρήση του twitter. Η μελέτη επίσης δείχνει πώς βίωσαν οι φοιτητές την εμπειρία τους αυτή.
Ομάδες Έρευνας
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 25 φοιτητές 18 έως 22 ετών. Από αυτούς οι 14 ήταν γυναίκες και οι 11 ήταν άνδρες.Όλοι τους ήταν φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου οι οποίοι παρακολουθούσαν στο πανεπιστήμιο Midwestern μάθημα σχετικό με τη χρήση των εργαλείων web 2.0 στην εκπαίδευση. Υπεύθυνος της έρευνας ήταν ο διδάσκων καθηγητής του τμήματος.
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν
Κινητά smartphone, twitter, ερωτηματολόγιο.
Συμπεράσματα Έρευνας
Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές έδειξαν ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία μάθησης η οποία βασίζονταν σε συνεδρίες ανατροφοδότησης του ενός με τον άλλο με τη χρήση του twitter. Διαπιστώθηκε ότι αν και το twitter υποστηρίζει την ανατροφοδότηση σε γνωστικό και διορθωτικό επίπεδο εντούτοις η συναισθηματική ανατροφοδότηση-ανταπόκριση ήταν κυρίαρχη. Σε γενικές γραμμές, οι φοιτητές φάνηκε να έχουν θετική στάση απέναντι στη χρήση του twitter ωστόσο παρατηρήθηκαν προβλήματα απόσπασης προσοχής και υπερφόρτωσης πληροφοριών.Το πιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης αποτελεί πως το 70% της αλληλεπίδρασης των φοιτητών στο twitter ήταν αποτέλεσμα φυσικής ανατροφοδότησης που αναπτύχθηκε μεταξύ των φοιτητών. Το 30% των αναρτήσεων ήταν άσχετα tweets τα οποία δεν είχαν καμία συνάφεια με το μάθημα.
Σύνοψη Έρευνας
Τα tweets των φοιτητών έδειξαν ότι ασχολήθηκαν με την γνωστική αντανάκλαση εκπαιδευτικών θεμάτων και συζήτησαν το θέμα της αξιοπιστίας των πληροφοριών με την πλειοψηφία των tweets (67,5%) να είναι συναισθηματικής φύσεως.
Πηγή:

“Instructional Guidance in Microblogging-Supported Learning: Insights from a Multiple Case Study”
Σκοπός Έρευνας
Να υπογραμμίσει την σπουδαιότητα των εργαλείων microblogging στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι φοιτητές αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα των εργαλείων αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Oμάδες Έρευνας
Στην έρευνα συμμετείχαν τρεις τάξεις φοιτητών του Πανεπιστημίου Midwestern ηλικίας μεταξύ 18 και 22 ετών οι οποίοι παρακολουθούσαν ένα προπτυχιακό μάθημα για την εκπαιδευτική τεχνολογία. H πρώτη τάξη αποτελούνταν από 18 συμμετέχοντες, η δεύτερη τάξη αποτελούνταν από 23 συμμετέχοντες και η τρίτη τάξη από 22. Υπεύθυνοι της έρευνας ήταν οι καθηγητές των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα.
Mέσα που χρησιμοποιήθηκαν
Ερωτηματολόγιο, twitter.
Συμπεράσματα ΈρευναςΗ ομάδα έρευνας που ήταν υπεύθυνη για την διεξαγωγή της μελέτης εξέτασε την μάθηση που επιτυγχάνουν οι φοιτητές ως προς το ποσοστό συμμετοχής, την ικανότητα επικέντρωσης στην εργασία αλλά και το βάθος της σκέψης στην καθοδηγούμενη, ημι-καθοδηγούμενη και χωρίς καθοδήγηση μάθηση. Διαπίστωσε ότι σε καθοδηγούμενο περιβάλλον οι φοιτητές επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης σε σχέση με την ημι-καθοδηγούμενη και χωρίς καθοδήγηση μάθηση.Το σημαντικότερο εύρημα αυτής της μελέτης ήταν ότι όσο αυξάνονταν το επίπεδο της καθοδηγούμενης μάθησης οι φοιτητές είχαν την τάση να γράφουν περισσότερους χαρακτήρες αλλά με μικρότερη συχνότητα.
Σύνοψη ΈρευναςΗ πλειοψηφία των μαθητών που συμμετείχαν στην μελέτη επεσήμανε ότι η εμπλοκή των εργαλείων microblogging τους βοήθησε να παραμείνουν συγκεντρωμένοι μέσα στην τάξη όμως πέντε φοιτητές επεσήμαναν το πρόβλημα της διάσπασης προσοχής. Οι περισσότεροι φοιτητές είχαν την αντίληψη ότι το twitter θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία και όχι για μάθηση.

Πηγή:

“Education Scholars’ Evolving Uses of Twitter as a Conference Backchannel and Social Commentary Platform”
Σκοπός ΈρευναςΝα γίνει κατανοητή η χρήση του twitter στην ακαδημαϊκή κοινότητα και η ανάδειξη της αξιοποίησης των social media από μαθητές και καθηγητές σε αυθεντικά πλαίσια. H έρευνα πραγματοποιείται με σκοπό να εξετάσει πώς οι μαθητές και οι καθηγητές χρησιμοποιούν τα social media σε γνήσιες περιστάσεις αλλά και πώς η χρήση των social media έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η έρευνα αφορά τις περιόδους 2014 και 2015 και εστιάζει στην ακαδημαϊκή χρήση του twitter κατά τη διεξαγωγή του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου.
Ομάδες Έρευνας1421 ακαδημαϊκοί με λογαριασμό στο twitter, υπεύθυνοι έρευνας: Royce Kimmons, George Veletsianos.
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν360.000 δημοσιευμένα tweets, περιγραφική και επαγωγική ανάλυση, twitter application programming interface (API), data analysis, mentions, hashtags,URLS, spss, ANOVA tests.
Συμπεράσματα έρευναςΜέσα από τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι τα tweets κατά τη διάρκεια των συνεδριών διέφεραν σημαντικά από τα tweets εκτός συνεδριών. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν διαφορετικά hashtags πιο συχνά σε σύγκριση με τους καθηγητές τους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν διαφορετικά hashtags συχνότερα. Αν και οι ακαδημαϊκοί αποτελούσαν την μειονότητα των συμμετεχόντων σ’ αυτά τα backchannels εντούτοις συμμετείχαν σε ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό από τους μη ακαδημαϊκούς ομολόγους τους. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στηνbackchannel διαδικασία αυξήθηκε μεταξύ του έτους 2014 και του έτους 2015 ενώ ο αριθμός των tweets μειώθηκε από έτος σε έτος.Το πιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης αποτελεί πως τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στα backchannel συνέδρια παρουσιάζονται από τους φοιτητές και καθηγητές σε σχέση με τους μη ακαδημαϊκούς. Καθηγητές και φοιτητές έτειναν να παρουσιάζουν τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές στον τρόπο που χρησιμοποιούν το twitter γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη να γίνει περαιτέρω έρευνα για να γίνει βαθύτερα κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνικές τεχνολογίες και τα δίκτυα έχουν ενσωματωθεί στην ζωή του ανθρώπου.
Σύνοψη ΈρευναςΣε γενικές γραμμές φάνηκε ότι οι ακαδημαϊκοί είναι πιο ενεργοί στο tweeting και retweeting από τους μη ακαδημαϊκούς. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν μία πλούσια αξιοποίηση της χρήσης του twitter σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
Πηγή:

“Problem-based learning effectiveness on microblog and blog for students: a case study”
Στόχος ΈρευναςΗ παρούσα μελέτη στοχεύει στην διερεύνηση του προγράμματος programbasedlearning μέσα από ένα micro-blog και ένα blog τα οποία απευθύνονταν σε μαθητές της έβδομης τάξης (πρώτης γυμνασίου). Κύρια επιδίωξη είναι να μελετηθεί η επίδραση των microblog και blog τη διαδικασία της μάθησης και του τρόπου που αυτή επιτυγχάνεται σε μαθητές με διαφορετικό επίπεδο μάθησης.
Ομάδες ΈρευναςΟι συμμετέχοντας ήταν μαθητές της έβδομης τάξης και επιλέχθηκαν από τέσσερις διαφορετικές τάξεις σε ένα σχολείο στην κεντρική Ταϊβάν. Δύο τάξεις αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και οι άλλες δύο τάξεις αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα αποτελούνταν από συνολικά 72 μαθητές (34 άνδρες και 38 γυναίκες) ενώ η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 68 άτομα (35 άνδρες και 33 γυναίκες).
Μέσα που χρησιμοποιήθηκανPlurk platform: ένα micro-blog για PBL, ένα blog για PBL, Web Server, ποσοτική ανάλυση.
Συμπεράσματα ΈρευναςΤα αποτελέσματα έδειξαν ότι το microblog έχει μεγαλύτερη επίδραση στην διαδικασία problem-based learning για μαθητές με χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με το blog. Ακόμη, μέσα από την παρούσα μελέτη γίνεται σαφές ότι η χρήση του microblog για την διαδικασία problem-based learning είναι καταλληλότερη για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης.Το πιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης αποτελεί πως διαφορετικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες είναι σε θέση να επηρεάσουν τη μάθηση και την αλληλεπίδραση των μαθητών που έχουν διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Όλοι όμως οι μαθητές είναι σε θέση να προσαρμοστούν στην στρατηγική μάθησης “problem-based learning”.
Σύνοψη ΈρευναςΟι μαθητές φάνηκε να έχουν θετική στάση τόσο για τη μάθηση όσο και για την ανάπτυξη συζήτησης-διαλόγου μέσα από την πλατφόρμα Plurk η οποία αποδείχθηκε ότι συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην εκμάθηση μαθητών με μεσαίες και χαμηλές επιδόσεις.
Πηγή:“Microblogging And Blended Learning: Peer Response In Tertiary Education”
Σκοπός ΈρευναςΗ παρούσα έρευνα εκθέτει τα αποτελέσματα της διερευνητικής μελέτης που θέτει σε εφαρμογή μια μικτή προσέγγιση μάθησης σε ένα πανεπιστημιακό μάθημα αγγλικών και κατά πόσο ευνοούνται οι πρόσωπο με πρόσωπο συζητήσεις σε σύγκριση με τις online. H έρευνα αυτή μελετά την δυνατότητα ενσωμάτωσης Web 2.0 εφαρμογών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη μάθηση και απόκτηση του λεξιλογίου. Ωστόσο, στη παρούσα έκδοση που παρουσιάζεται στη WCES'06, σχολιάζονται δύο από τα πιο κρίσιμα σημεία της εμφανής αναθεώρησης και ανατροφοδότησης.
Στόχος ΈρευναςΜέσα από αυτό το υπόδειγμα μάθησης, ο στόχος αυτής της θεραπείας είναι να αναλύσει πώς η χρήση του Twitter, ένα εργαλείο microblogging θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της χρήσης της αγγλικής γλώσσας από τους μαθητές. H επιλογή του Twitter ως microblogging εργαλείο έγινε καθώς ήταν ένας άτυπος , εύκολος και προσιτός τρόπος για να γίνει επιλογή νέου λεξιλογίου ως νέας target γλώσσα.
Ομάδα ΈρευναςΓια την υλοποίηση της έρευνας έγινε διαχωρισμός των φοιτητών σε δύο ομάδες . την ομάδα ελέγχου και θεραπείας. Ένα σύνολο 53 φοιτητών εγγράφονται σε αυτές τις δύο ομάδες: 25 στον έλεγχο ομάδα και 28 στην ομάδα θεραπείας. Ο διαχωρισμός σε άντρες και γυναίκες ήταν ισότιμος.
Διάρκεια έρευναςΗ έρευνα είχε διάρκεια 3 μήνες (Οκτώβριο 2012 – Δεκέμβριο 2012).
Τρόπος Υλοποίησης ΈρευναςΓια την υλοποίηση της έρευνας οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δυο ομάδες παρόμοιου ακαδημαϊκού προφίλ αλλά με διαφορετική προετοιμασία για να το έργο:
• Control group:Μαθητές με επίπεδο γνώσης αγγλικών Β2 που δεν είχαν χρησιμοποιήσει το peer feedback ως μέθοδο απόκρισης σε σφάλματα.
Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε μαθητής διόρθωνε τα tweets του συμμαθητή του με βάση τα δικά του κριτήρια.

• Treatment group:Μαθητές με επίπεδο γνώσης αγγλικών Β2 όπου γνώριζαν τη μέθοδο αυτή σχετικά με τη μελέτη. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε δυο τρόπους διόρθωσης λάθους την αναδιατύπωση ή την αναδιατύπωση της πρότασης. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τους δύο αυτούς τρόπους μέσα από ειδική συνεδρία.
Συμπεράσματα Έρευνας
 • Control group:
Στην πρώτη ομάδα, οι περισσότεροι φοιτητές απέτυχαν να διορθώσουν τα λάθη και, ως εκ τούτου, διόρθωναν τα λάθη των συμφοιτητών τους έχοντας ως στόχο τη πρόοδο των συνεργατών τους. Ωστόσο βέβαια υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις όπου οι συμμετέχοντες έδωσαν ακριβές feedback. Τα κυριότερα αίτια αποτυχίας ήταν:
 1. Λόγω του χαμηλού επιπέδου γνώσης αγγλικών υπήρχε δυσκολία από τους μαθητευόμενους να διορθώσουν τα λάθη.
 2. Αντιθέτως ο συνεργάτης του φοιτητή είχε υψηλό επίπεδο γνώσης όποτε ο ίδιος ο κριτικός/διορθωτής αισθάνθηκε ότι ο συνεργάτης του δεν έκανε ποτέ λάθος. Μερικοί μαθητές δεν αφιέρωσαν σοβαρά χρόνο και προσπάθεια στη διαδικασία αναθεώρησης.
 3. Δεν παρείχαν feedback απλώς σχολίασαν το κείμενο που έπρεπε να διορθώσουν, όπως, για παράδειγμα: «Συμφωνώ απόλυτα με σας!»,“Με την προσπάθεια Είναι που ευκολότερο να επιτευχθεί ό, τι θέλετε”.

 • Treatment group:
Στο δεύτερο group οι φοιτητές ανταποκρίθηκαν στα λάθη των συνεργατών τους είτε με την αναδιατύπωση είτε με μεταγλωσσικά μηνύματα. Ωστόσο παρατηρήθηκε ότι κάποιοι συμμετέχοντες λόγω του υψηλού επιπέδου γνώσεων των συνεργατών τους τους εμπιστεύτηκαν και σχολίασαν χωρίς να διορθώσουν. Αρχικά η έρευνα συμπεραίνει ότι η online προβολή γενικά ανάγκασε τους χρήστες να δώσουν περισσότερη προσοχή στη σύνταξη των προτάσεων τους και στις διορθώσεις τους. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι μαθητές δεν έχουν πραγματικά προβλήματα σχετικά με τη χρήση των νέου λεξιλογίου αλλά κατ' επανάληψη είχαν προβλήματα στη γραμματική, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση των χρόνων, προθέσεις, και η χρήση του άρθρου για να εκφράσουν γενική αναφορά. Επιπλέον το Twitter στην συγκεκριμένη περίπτωσή , μπορεί να αυξήσει την οπτική υπεροχή των γλωσσικών μορφών σε σύγκριση με τις facetoface αλληλεπιδράσεις. Επιπροσθέτως με τη χρήση του Twitter ως εργαλείο microblogging οι διορθώσεις τονίζονταν με τη χρήση των κεφαλαίων. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα μικτής προσέγγισης της μάθησης, δεδομένου ότι μέρος της δραστηριότητας αναπτύχθηκε στην τάξη, ενώ το υπόλοιπο αναπτύχθηκε online.
Σύνοψη ΈρευναςΤον τελευταίο καιρό η παραδοσιακή μέθοδος μάθησης στην εκπαίδευση βιώνει καινοτόμες αλλαγές με την έλευση νέων τεχνολογιών. Στο συγκεκριμένο paper μέσα από τη πραγματοποίηση μίας έρευνας σε πανεπιστήμιο στο μάθημα των Αγγλικών όπου οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δυο ομάδες control και treatment και χρησιμοποίησαν το Twitter ως εργαλείο διόρθωσης λαθών κατέληξε ότι η μικτή μάθηση μπορεί να έχει το ίδιο καλά αποτελέσματα τόσο facetoface όσο και online.

Πηγή:


“Facilitating students’ individual and collective knowledge construction through microblogs”
Στόχος ΈρευναςΤο συγκεκριμένο paper στοχεύει μέσα από το ερευνητικό κομμάτι να απαντηθούν τα συγκεκριμένα ερωτήματα:1. Πώς οι μαθητές συμμετέχουν σε ατομική εργασία με microblogging;2. Πώς οι μαθητές και ο δάσκαλος συμμετάσχουν σε συζητήσεις όλης της τάξης, οι οποίες υποστηρίζονται από το microblogging;3. Υπάρχουν στοιχεία των συζητήσεων στην τάξη που υποστηρίζουν τη μάθηση των φοιτητών εκεί;
Σκοπός ΈρευναςΑυτή η δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με την παρέμβαση microblog που φιλοδοξεί να προετοιμάσει τους μαθητές να συμμετάσχουν με πλούσια, συζητήσεις όλης της τάξης.
Τρόπος Υλοποίησης ΈρευναςΣτην παρούσα μελέτη, ακολούθησαν το πρόγραμμα των μαθητών ανάλογα με το πρόγραμμα τους έτσι ώστε να κατανοήσουν τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της κοινωνικής δραστηριότητας και της ατομικής σκέψης και πώς αυτή εξελίσσεται ανάλογα με την κατάσταση. Ο δάσκαλος οργάνωσε το σύνολο των δραστηριοτήτων σε δύο κύρια μέρη: ατομική εργασία και συζήτηση στην τάξη. Το έργο ξεκίνησε με μια εισαγωγική διάλεξη που βασίζεται σε ένα κεφάλαιο στο βιβλίο ιστορίας των μαθητών. Μετά την διάλεξη του καθηγητή, οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν επιμέρους δοκίμια χρησιμοποιώντας το βιβλίο και κείμενα από το διαδίκτυο, αν ήθελαν. Αυτά τα δοκίμια γράφτηκαν σε ένα wiki. Το τελικό project ήταν μια συζήτηση στην οποία οι μαθητές έπρεπε να πάρουν τους ρόλους συμμετεχόντων σε συνέδριο. Οι μαθητές εκπροσώπησαν πέντε Ευρωπαϊκά κράτη: Ιταλία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Αγγλία, τη Ρωσία και τη Γερμανία. Θα έπρεπε να βάλει εμπρός τους, που εγκρίθηκε κατανόησης της χώρας του εθνικισμού κατά την έναρξη του 19ου αιώνα. Ως προετοιμασία για αυτή τη συζήτηση, ο δάσκαλος ζήτησε από τους μαθητές να χρησιμοποιούν το Socius για να στέλνουν σημειώσεις από μεμονωμένα κείμενα τους στην ομάδα τους, προκειμένου να συντονίσουν τη συμβολή τους στην το παιχνίδι ρόλων. Το Socius χρησιμοποιήθηκε για να φέρει σε επαφή τις ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες, και να υποστηρίξει την συζήτηση στην τάξη.
Ομάδα ΈρευναςΗ έκβαση της έρευνας εξελίχθηκε μέσα από μια μακροχρόνια σχέση με μια ομάδα δασκάλων ιστορίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα σχολεία του Πανεπιστήμιο του Όσλο, στη Νορβηγία. Αυτή η ομάδα έχει διερευνήσει , σχεδιάσει και αξιολογήσει τεχνολογίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς πραγματοποιώντας μικροαλλαγές σε γνωστές και διαθέσιμες υπηρεσίες όπως wikis, chat rooms και τα blogs σε διάφορα έργα. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας ήταν για τη διευκόλυνση της σχέσης μεταξύ των ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων μάθησης. Αυτή η μελέτη είναι μια την επέκταση της συνεργασίας με έναν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη μελέτη ήταν 25 μαθητές (ηλικίας 17-18 ετών) που ανήκουν σε δημόσιο σχολείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο ανατολικό μέρος του Όσλο. Οι μαθητές ήταν σχετικά ομοιογενής όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική κατάσταση (δηλαδή χαμηλότερα και μεσαία τάξη). Υπήρχαν 13 άνδρες και 12 γυναίκες, με μέση ηλικία των 17,86 (SD = .38). Ο δάσκαλος ήταν ηλικίας 30 χρονών του και είχε εργαστεί ως δάσκαλος για δέκα χρόνια στην γλώσσα και τη κοινωνική επιστήμη.
Διάρκεια έρευναςΗ έρευνα διήρκεσε δύο ημέρες με τρία μαθήματα κάθε μέρα (συνολικά 270 λεπτά) και μια εβδομάδα μεταξύ των δύο ημερών.
Ανάλυση Δεδομένων(1) Μεμονωμένα δεδομένα: εκθέσεις των μαθητών και τις σημειώσεις από το εργαλείο παρέμβασης (ηλεκτρονικό υπολογιστή)(2) Βίντεο, ηχογραφήσεις ολόκληρου του έργου.(3) Πεδίο σημειώσεων. Αυτά γράφτηκαν για να παρέχουν μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των μαθητών(4) Το ιστορικό της βαθμολογίας των μαθητών από το προηγούμενο έτος(5) Προ- και μετα-τεστ. Το ίδιο τεστ δόθηκε σε κάθε μαθητή πριν και μετά την παρέμβαση
 • Individual work:
Οι εκθέσεις των μαθητών εξετάστηκαν ανά πρόταση συγκρινόμενες με τις διαθέσιμες πηγές των μαθητών : το βιβλίο Ιστορίας και το Internet. Έγινε κατηγοριοποίηση της κάθε πρότασης σε μια από τις 5 φάσεις: (1) άμεση αντιγραφή, (2) παράφραση, (3) περίληψη, (4) εντός-κείμενο εκπόνηση και (5) σε όλη κειμένου επεξεργασία / ένταξη. Μια πρόταση είχε χαρακτηριστεί ως ένα άμεσο αντίγραφο όταν περιείχε τις ίδιες ακριβώς λέξεις, όπως στην το αρχικό κείμενο H παράφραση έχει να κάνει με αλλαγές σε κάποιες λέξεις σε σχέση με το αρχικό κείμενο. Μια περίληψη περιείχαν την ουσία των δύο ή περισσότερων συνεχόμενων αρχική προτάσεις κειμένου. Βασικές προτάσεις ή λέξεις-κλειδιά για να σηματοδοτήσει κεντρικά ζητήματα επίσης κωδικοποιούνται ως περίληψη. Ένα πλαίσιο κειμένου επεξεργασία που αναφέρεται σε μια πρόταση που περιείχε ένα συνδυασμό των πληροφοριών από διάφορα μέρη ενός κειμένου. Τέλος, σε όλη κειμένου επεξεργασία που αναφέρεται σε μια πρόταση που σε συνδυασμό πληροφοριών από δύο ή περισσότερες διαφορετικές πηγές (π.χ. ένας συνδυασμός των πληροφοριών από το βιβλίο και από μία πηγή Internet). Οι 4 περιπτώσεις αναλύθηκαν ξεχωριστά από το κάθε συγγραφέα του paper. Για να εξεταστεί η χρήση τους από το εργαλείο παρέμβασης (Socius) κατά τις περιόδους των επιμέρους εργασιών, ανέλυσαν τον τρόπο που μείωσαν τις πληροφορίες κειμένου, εάν υπήρξε αντιγραφή τμημάτων ή γίνονταν περιλήψεις του κειμένου, και πόσα microblogs δημοσίευσαν.
 • Class Discussion:
Η συνεδρία καταγράφηκε σε βίντεο και μεταγράφηκε κατά λέξη, καθώς και το σύνολο των microblogs των μαθητών . Το βίντεο επίσης χρησιμοποιήθηκε για να καταγράψει κατά πόσο οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη χρήση του microblogging. Σύμφωνα με αυτό, η αναφορά της ανάλυσης εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην συζήτηση, αλλά περιγράφει επίσης και τη χρήση των εργαλείων από τους συμμετέχοντες , ειδικά το Socius.
Συμπεράσματα ΈρευναςΟι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με βάση τα αποτελέσματά τους στο προ-τεστ. Οι μαθητές που σημείωσαν βαθμολογία 4 ή μεγαλύτερο για τον προ-έλεγχο αποτελούσαν μία ομάδα (n = 11), ενώ οι φοιτητές που σημείωσαν 3 ή παρακάτω αποτελούσαν την άλλη ομάδα (n = 14). Επιπλέον και στις δυο ομάδες παρατηρήθηκε αύξηση της βαθμολογίας στο μετα-τεστ. Από τη κάθε ομάδα επιλέχθηκαν δυο μαθητές με τη καλύτερη και χειρότερη επίδοση.
 • High-increase students
Οι δύο μαθητές που επιλέχθηκαν είχαν αποτελέσματα στο προ-τεστ 4. Οι εν λόγω μαθητές γνώριζαν για το θέμα πριν την έναρξη της έρευνας (τουλάχιστον σε σχέση με τους συνομηλίκους τους). Και οι δύο μαθητές χρησιμοποίησαν τις πέντε στρατηγικές, εκτός από την άμεση αντιγραφή. Η παράφραση ήταν η στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε πιο συχνά. Ως εκ τούτου, οι μαθητές χρησιμοποίησαν το εργαλείο όπως έπρεπε, μείωσαν δηλαδή τις πληροφορίες κειμένου και έστελναν τα κυριότερα σημεία από τις ατομικές τους εκθέσεις στην ομάδα τους. Φάνηκε ότι οι μαθητές είχαν μια σαφή ιδέα για τους σκοπούς του έργου της προετοιμασίας τους.
 • Low-increase students
Οι μαθητές αυτής της κατηγορίας γνώριζαν πολύ λίγα πράγματα σχετικά με το θέμα. Και οι δύο απάντησαν μόνο μερικές από τις ερωτήσεις και σε πολύ σύντομο τρόπο. Οι μαθητές αυτοί δεν λειτούργησαν καλά ανεξάρτητα. Παρατηρήθηκε ότι ο δάσκαλος τους βοήθησε αρκετές φορές. Μόνο ένας από τους δύο χρησιμοποίησε το Socius. Η κύρια στρατηγική που χρησιμοποίησαν ήταν άμεση λέξη προς λέξη αντιγραφή από τα τμήματα του βιβλίου που ο δάσκαλος είχε επισημάνει. Η μελέτη δείχνει ότι όλοι οι μαθητές μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία απέκτησαν λίγο έως πολύ κάποιου είδους γνώσης . Οι ποιοτικές και οι ποσοτικές αναλύσεις των τεστ υποδηλώνουν ότι οι high-increase μαθητές γνώριζαν περισσότερα για το θέμα πριν και έμαθαν περισσότερα σε όλη τη διάρκεια του έργου, σε σχέση με τους low-increase μαθητές. Οι απαντήσεις τους σχετικά με τα post-test ήταν όχι μόνο πιο λεπτομερή και περίτεχνα, αλλά περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες που θα μπορούσαν να ανιχνευθούν σε διάφορες πηγές. Η ανάλυσή δείχνει ότι η αύξηση μπορεί να είναι εντοπιστεί σε συλλογικές δραστηριότητες, κυρίως τη συζήτηση όλης της τάξης.
Σύνοψη ΈρευναςΟ στόχος όλων στην τάξη με βάση την έρευνα είναι να διερευνήσει τις συνθήκες που θα διευκολύνουν την καλύτερη γνώση των κατασκευών για μια σειρά από φοιτητές. Μετά από αυτό, η μελέτη μας μπορεί να συμβάλει στην έρευνα με βάση την κατασκευή των μελλοντικών μοντέλων για τρόπο διδασκαλίας στον 21ο αιώνα.Ως εκ τούτου, τα ευρήματά της έρευνας μπορεί να θεωρηθούν ως συμβολή στην ανάπτυξη των μελλοντικών μοντέλων για την εκπαίδευση.

Πηγή:“Excessive use of Twitter among college students in the UK: Validation of the Microblog Excessive Use Scale and relationship to social interaction and loneliness”
Σκοπός ΈρευναςO σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι μέσω του ΜEUS να εξάγει κάποια αποτελέσματα από το πόσο παρατεταμένη είναι η χρήση του Twiiter ως εργαλείο microblogging στους φοιτητές και τις επιπτώσεις που έχει στη συμπεριφορά και τη ψυχολογία τους. Η έρευνα για την πραγματοποίηση της χρησιμοποίησε το MEUS (Micro-blog Excessive Use Scale) που είναι μια κλίμακα μέτρησης της υπερβολικής χρήσης microblogging.
Διάρκεια ΈρευναςH έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιούνιο 2014- Ιούλιο 2014 .
Ομάδα ΈρευναςΔεδομένα συλλέχθηκαν από 508 Βρετανούς μαθητές . Όσοι δε πληρούσαν έστω και ένα προαπαιτούμενο της κλίμακας αφαιρούνταν από την έρευνα. Επιπλέον δεν συμμετείχαν και όσοι έχαναν το 5% από το ερωτηματολόγιο ή δεν είχαν Twitter λογαριασμό . Το τελικό δείγμα περιείχε 256 συμμετέχοντες όπου 136 ήταν γυναίκες με μέση ηλικία 21.4 χρονών.
Τρόπος Υλοποίησης ΈρευναςΌλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν μία φόρμα . Ως κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή στην έρευνα 10 τυχεροί μετά από κλήρωση θα κέρδιζαν 50 GBP Amazon κάρτες .H έρευνα εγκρίθηκε από το USTC. Τα περισσότερα δεδομένα συλλέχθηκαν από το CBESS.
Για την εξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν κάποιες μετρικές:
 • Δημογραφικά Δεδομένα:Οι συμμετέχοντες απάντησαν στις δημογραφικές ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και την εθνικότητα
 • Πρότυπα χρήσης του Twitter: Οι χρήστες απάντησαν 12 ερωτήσεις σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν το Twitter. Δηλαδή πόσο χρόνο ξοδεύουν , πόσα tweets ποστάρουν, πόσους ακολουθούν και πόσοι τους ακολουθούν.
 • MEUS (Micro-blog Excessive Use Scale ): H κλίμακα είχε 10 στάδια με βαθμολογία από 1-6 όπου το 1=Ποτέ και 6=Πάντα. Τα αποτελέσματα συλλέγονται για να βγάλουν το τελικό σκορ. Το MEUSαναπτύχθηκε στα Κινέζικα όποτε συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 4 μεταφραστές δυο για να μεταφράσουν από τα Κινέζικα στα Αγγλικά και άλλοι δυο από τα Αγγλικά στα Κινέζικα. Οι μεταφράσεις συγκρίθηκαν και επιλέχθηκαν αυτές που έδιναν τα πιο σωστά αποτελέσματα. Επιπλέον η λέξη Microblogging αντικαταστάθηκε από το τη λέξη Τwitter.
 • IAT(Internet AddictionTest ) : Η κλίμακα αυτή είχε 20 στάδια όπου βαθμολογούνταν από 1-6 με το 1=δεν απαντώ και 6= πάντα.
 • Κλίμακα κοινωνικής αλληλεπίδρασης: H κλίμακα αυτή περιλαμβάνει 24 ερωτήσεις που χωρίζονται σε 2 μέρη η μία αφορά τη πραγματική ζωή (14 ερωτήσεις) και η άλλη την online ζωή (10 ερωτήσεις) . Η πραγματική ζωή αφορά τη διαπροσωπική επικοινωνία με τους συμμαθητές, τους φίλους και τους γονείς και η οnline την ατομική αλληλεπίδραση με τους άλλους.Η κλίμακα βαθμολογείται από 1-4 όπου 1=ποτέ και 4=πάντα.
 • Κλίμακα UCLA μέτρησης μοναξιάς: Η κλίμακα αυτή αποτελείται από 24 στοιχεία και βαθμολογείται από 1-4 όπου 1=ποτέ και 4=συχνά
 • Ανάλυση Δεδομένων: Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τα προγράμματα SPSS18.0 και Amos16.0

Συμπεράσματα Έρευνας
 • Ψυχομετρικές ιδιότητες του MEUS: Τα αποτελέσματα έδειξαν καλή συσχέτιση όσο αφορά τη κοινωνική άνεση , την υγεία και τη διαχείριση χρόνου και απόδοσης.
 • Κριτήρια σχετικότητας και ταυτόχρονης επικύρωσης του MEUS: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του Τwitter και του selfreport των συμμετεχόντων όσο αφορά την εξάρτηση.
 • Οι διαφορές των φύλων: Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο φύλων σχετικά με τη διαχείριση χρόνου και απόδοσης.
 • Τα πρότυπα χρήσης του Twitter και του MEUS: Οι συμπεριφορά των συμμετεχόντων περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες . Οι περισσότεροι περνούν τον χρόνο τους στο Twitter δημιουργώντας νέα tweets (70,3%), την περιήγηση σε καταστάσεις και απόψεις των followers τους (80,9%) και την προβολή και σχολιασμό tweets (66,8%). Λιγότερο από το 25% των συμμετεχόντων ασχολείται με την επικαιρότητα (13,3%), προτείνει θέματα προς συζήτηση (5,5%), και κάνει νέους φίλους ή επικοινωνεί με διάσημους ανθρώπους (21,1%).
 • Η υπερβολική χρήση του Twitter και του εθισμού στο διαδίκτυο: Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της υπερβολικής χρήσης και του εθισμού.
 • Η υπερβολική χρήση του Twitter, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η μοναξιά: Τα αποτελέσματα και σε αυτή τη περίπτωση έδειξαν ότι η υπερβολική χρήση σχετίζεται θετικά με τη μοναξιά.

To ΜEUS βρέθηκε ότι είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη μέτρηση της παρατεταμένης χρήσης με βάση την έρευνα που διεξήχθη σε Βρετανούς μαθητές. Επιπλέον η αληθινή κοινωνική αλληλεπίδραση βρέθηκε ότι δεν έχει σχέση με τη παρατεταμένη χρήση του Twitter αλλά η σχέση αυτή έχει να κάνει με τη μοναξιά. Τέλος η έρευνα σύγκρινε τα αποτελέσματα του MEUS με προηγούμενη έρευνα που είχε εφαρμοστεί η ίδια κλίμακα και βρέθηκαν κάποιες ενδιαφέρουσες διαφορές που μάλλον οφείλονται σε διαφορές κουλτούρας μεταξύ των δύο δειγμάτων. Επιπλέον το MEUS έδειξε καλή εσωτερική συνοχή του δείγματός και η κλίμακα είναι κατάλληλη για τη μέτρηση της υπερβολικής χρήσης του microblogging, η συμπεριφορά στο διαδίκτυο που είναι κάπως διαφορετική από τον εθισμό στο διαδίκτυο εν γένει. Είναι ενδιαφέρον ότι, αν και η κλίμακα έδειξε καλές ψυχομετρικές ιδιότητες και την ικανότητα να μετρήσει την υπερβολική χρήση του Twitter, η μελέτη έδειξε ότι οι πολιτισμικές διαφορές μπορεί να επηρεάσουν ελάχιστα την εφαρμογή της κλίμακας στο Twitter.

Πηγή:


“The Brief Analysis on "microblog-WeChat" Application in the Postgraduate Management in Colleges and Universities”
Στόχος ΈρευναςΗ έρευνα επικεντρώνεται στο γεγονός για την ανάγκη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και της διαχείρισης να κατανοήσουν και να ελέγξουν τις μεταπτυχιακές ιδεολογικές τάσεις, τη στάση και τις απόψεις σχετικά με τα θέματα της επικαιρότητας , την ενίσχυση της ιδεολογικής καθοδήγησης, τη δημιουργία πλατφόρμας μεταξύ δασκάλων και μαθητών, καθώς και μεταξύ των ίδιων των μαθητών. Εστιάζοντας στο mobileinternet και τη τεχνολογία , οι μεταπτυχιακές διαχείρισης πληροφοριών κανάλια διανομής κατασκευάστηκε με τη βοήθεια της πλατφόρμας microblog-Wechat ένας διαδραστικός χώρος μεταξύ των καθηγητών και των μεταπτυχιακών, όπου δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των διαχειριστών και των μεταπτυχιακών φοιτητές καθώς και την ενίσχυση της επικοινωνίας αυτής σε κολλέγια και πανεπιστήμια, το microblog-WeChat» έχει γίνει μια micro πλατφόρμα όπου ο νέος αυτός χώρος συνδυάζει την απελευθέρωση της πληροφορίας, τον οδηγό της κοινής γνώμης, την αλληλεπίδραση μεταξύ του σχολείου και των μαθητών. Τα microblog εργαλεία είναι τα νέα μέσα που θα βασίζονται στη «καρδιά» της πλατφόρμας του δικτύου της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Ο αριθμός των λέξεων ενός microblog είναι 140 λέξεις ανά τεμάχιο , οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη πλατφόρμα για να αλληλεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν.Χαρακτηριστικά του microblog – WeChat :
 • Multi-Point Διαδραστική Επικοινωνία στο Ένας Ρωτάει-Πολλές Απαντήσεις
 • Ατμόσφαιρα Ίσης και Δίκαιης Επικοινωνίας
 • Μεταφορά Λειτουργίας Multi-Format Αξεσουάρ
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις προτιμήσεις των χρηστών για την χρήση του microblog-WeChat μέσω διαφορετικών μορφών εκδόσεων:
1.JPG

Ομάδα ΈρευναςΗ ομάδα έρευνας περιελάμβανε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές από πανεπιστήμια της Κίνας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι σημαντικά διαφορετική από προπτυχιακούς φοιτητές στη δομή της γνώσης, την κατεύθυνση της προσωπικής ανάπτυξης και τη ζήτηση της γνώσης στη σύγχρονη πανεπιστήμια. Microblog και WeChat έχει πολλές εξέχουσες πτυχές αντίκτυπο στην μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Προφίλ Μεταπτυχιακών φοιτητών
Σε γενικές γραμμές είναι μεγάλης ηλικίας με μεγάλες διαφορές στο επίπεδο γνώσης καθώς και η συνολική δομή είναι διαφοροποιημένη . Επιπλέον παρατηρείται αργή ανάπτυξη συνολικά στη ποιότητα και το επίπεδο γνώσεων.

Προφίλ Διαχείρισης Μεταπτυχιακού επιπέδου
Στα πανεπιστήμια και στα κολέγια η διαχείριση των μεταπτυχιακών έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ και αντιμετωπίζει κάποιες προκλήσεις όπως ότι υπάρχει δυσκολία στη καθοδήγηση αξιών , η κυριαρχία και η αρχή των πανεπιστημίων αμφισβητούνται οπότε οι απαιτήσεις είναι αυξημένες και ότι οι καθηγητές οι ίδιοι πρέπει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες.
Συμπεράσματα Έρευνας
Είναι αλήθεια ότι το microblog-WeChat μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σύνδεσης στη διαχείριση των μεταπτυχιακών ,να ενισχύσει την επικοινωνία, να παρέχει κινητή υποστήριξη για την επέκταση των μεταπτυχιακών ιδεολογικά εκπαιδευτικών θέσεων, η ομάδα διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα έχει σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες και να γίνει μια νέα πλατφόρμα για την να διαχειρίζονται και να εξυπηρετούν τους μαθητές, πρέπει να ανοίξει ένα νέο τρόπο διαχείρισης , ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά βασικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν επειγόντως για την προώθηση της εφαρμογής της:
 • Η ανάπτυξη του microblog-WeChat για τη χρήση ατόμων με διαφορετικούς βαθμούς πτυχίου στα κολέγια και πανεπιστήμια καθώς αύξηση των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις υλικού.
 • Οι ευκαιρίες για την προώθηση της εργασιακής ανάπτυξης και της ατομικής εκπαίδευσης είναι περιορισμένες.
 • Η δύναμη και η ευθύνη της διαχείρισης μεταπτυχιακών σε όλα τα επίπεδα δεν είναι σαφείς, η διαφάνεια της πληροφορίας πρέπει να βελτιωθεί.
Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το πώς θα αντιδρούσαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές χωρίς τη χρήση microblog-WeChat.
2.JPG

Σύνοψη Έρευνας
Το παρόν έγγραφο αναλύει και συνοψίζει τη λειτουργία του microblog-WeChat , καθώς και τα πλεονεκτήματα χρήσης του από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:
 • Εντελώς δωρεάν τρόπος λειτουργίας, χαμηλό όριο, απλή λειτουργία
 • Απελευθέρωση χρόνου, εξοικονόμηση χρόνου αναμονής από τη μεταφόρτωση δεδομένων
 • Συνδυάζει εξατομίκευση, εξανθρωπισμός και κοινή χρήση
 • Σε βάθος και Εκτεταμένες Επικοινωνίες

Πηγή:


Βιβλιογραφία

[1] Ying Tan, Khe Foon Hew “Using Twitter for education: Beneficial or simply a waste of time?”. Computers & Education, 2017.[2] Thomas Menkhoff, Yue Wah Chay, Magnus Lars Bengtsson, C. Jason Woodard, Benjamin Gan ”Incorporating microblogging (‘‘tweeting’’) in higher education: Lessons learnt in a knowledge management course”. Computers in Human Behavior, 2015.[3] Wilfred W.F. Lau “Effects of social media usage and social media multitasking on the academic performance of university students”. Computers in Human Behavior, 2017.[4] Ingvill Rasmussen, A˚ste Hagen “Facilitating students’ individual and collective knowledge construction through microblogs”. International Journal of Educational Research, 2015.[5] Natasa Lackovic, Roger Kerry, Rachael Lowe, Tony Lowe ”Being knowledge, power and profession subordinates: Students' perceptions of Twitter for learning”. Internet and Higher Education, 2017.[6] Begoña Montero-Fleta, Carmen Pérez-Sabater, María Luisa Pérez-Sabaterb “Microblogging And Blended Learning: Peer Response In Tertiary Education”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015.[7] Tian Luo “Instructional guidance in microblogging-supported learning: insights from a multiple case study”.Comput High Educ , 2015.[8] Jeffrey P. Carpenter & Daniel G. Krutka ”Engagement through microblogging: educator professional development via Twitter”, Professional Development in Education, 2015.[9] Elvira Popescu, Mihai Dascalu, Alex Becheru, Scott Crossley, Stefan Trausan-Matu “Predicting Student Performance and Differences in Learning Styles based on Textual Complexity Indices applied on Blog and Microblog Posts: A Preliminary Study”. IEEE 16th International Conference on Advanced Learning Technologies, 2016.[10] Wen Wang “The Brief Analysis on "microblog-WeChat" Application in the Postgraduate Management in Colleges and Universities”. International Core Journal of Engineering Vol.2, 2016.[11] Chunyan Wang “The Application of Social Media in Education and Teaching in the Mobile Internet Era”. 6th International Conference on Mechatronics, Computer and Education Informationization, 2016.[12] Vidya Dhuttargaon1, Amit R. Sarkar “Using SVM and Stopword removal method in Microblogging Classroom”. International Journal of Science and Research (IJSR), 2015.[13] Jeffrey P. Carpenter, Gemma Tur, Victoria I. Marín “What do U.S. and Spanish pre-service teachers think about educational and professional use of Twitter? A comparative study”. Teaching and Teacher Education, 2016.[14] Denis Parra, Christoph Trattner, Diego Gómez, Matías Hurtado, Xidao Wen, Yu-Ru Lin “Twitter in academic events: A study of temporal usage, communication, sentimental and topical patterns in 16 Computer Science conferences”. Computer Communications, 2016.[15] Benjamin Gan, Thomas Menkhoff, Richard Smith “Enhancing students’ learning process through interactive digital media:New opportunities for collaborative learning”. Computers in Human Behavior, 2015.[16] Yamikani Ndasauka, Juan Hou, Ying Wang, Lizhuang Yang, ZhiyuYang, Zi Ye, Yaru Hao, Andreas J. Fallgatter, Yan Kong, Xiaochu Zhang“Excessive use of Twitter among college students in the UK: Validation of the Microblog Excessive Use Scale and relationship to social interaction and loneliness”. Computers in Human Behavior, 2016.[17] Shu-Hsien Huang, Yueh-Min Huang, Ting-Ting Wu, Hong-Ren Chen & Shih-Ming Chang “Problem-based learning effectiveness on micro-blog and blog for students: a case study”. Interactive Learning Environments, 2016.[18] Tianyi Wang, Yang Chen, Yi Wang, Bolun Wang, Gang Wang, Xing Li, Haitao Zheng, Ben Y. Zhao “The Power of Comments: Fostering Social Interactions in Microblog Networks”. Higher Education Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015.[19] Yang Fuping, Huang Zhiyong “Chinese Micro-blog Sentiment Analysis Based on SVM and Complex Phrasing”. 3rd International Conference on Education, Management, Arts, Economics and Social Science, 2015.[20] Zhao Jianqiang, Gui Xiaolin, And Tian Feng “A New Method of Identifying Influential Users in the Micro-Blog Networks”. IEEE, 2017.[21] Lanying Li, Yong He and Xiaofang Li “Analysis of User’s Browsing Microblog”. International Conference on Electronic Information Technology and Intellectualization, 2016.[22] Tian Luo “Instructional Guidance in Microblogging-Supported Learning: Insights from a Multiple Case Study”. STEMPS Faculty Publications, 2015.[23] Tian Luo “Enabling Microblogging-Based Peer Feedback in Face-to-Face Classrooms”. STEMPS Faculty Publications, 2015.[24] Royce Kimmons, George Veletsianos “Education Scholars’ Evolving Uses of Twitter as a Conference Backchannel and Social Commentary Platform”. British Journal of Educational Technology, 2016.