Ομάδα :

Αριστερίδου Δανάη
Ευαγγελόπουλος Νίκος
Καζδαρίδης Γιώργος

State of the artΘέμα: Wiki
working-the-wiki-way.jpgWiki acceptance by university students to improve collaboration in higher education
Στόχος έρευνας: Να διερευνήσει την αποδοχή των φοιτητών όταν κάνουν χρήση του wiki σε ένα προπτυχιακό μάθημα, στο πανεπιστήμιο Eastern Cape Province της Νότιας Αφρικής .
Ομάδα έρευνας:
113 φοιτητές που συμμετείχαν σε μια σειρά προπτυχιακών μαθημάτων. Οι φοιτητές κλήθηκαν να χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων μελών, και στην συνέχεια ο καθηγητής παρουσίασε μια εργασία κάνοντας χρήση ενός wiki, στα πλαίσια του μαθήματος.
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:
Ένα online ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους μαθητές. Τα δεδομένα που πάρθηκαν από το ερωτηματολόγιο, αναλύθηκαν κάνοντας χρήση της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Στους φοιτητές δόθηκε ένα φύλλο με πληροφορίες για το τι είναι ένα wiki , πώς να αποκτήσουν πρόσβαση στη σελίδα του wiki στο Blackboard, και γενικές οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση των σελίδων wiki.
Αποτελέσματα έρευνας:Η πλειοψηφία των φοιτητών (73%) δεν δυσκολεύτηκαν να μάθουν να χρησιμοποιούν το wiki. Εφόσον οι φοιτητές έμαθαν πώς να το χρησιμοποιούν, το 80% ανέφερε ότι ήταν εύκολο να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Μόνο 20% είχε δυσκολία να χρησιμοποιήσει το wiki. Επίσης οι φοιτητές δεν έχουν καμία προτίμηση ως προς το εάν μια γραπτή εργασία ή το wiki είναι πιο απολαυστική διαδικασία. Περίπου 53,3% των φοιτητών δήλωσαν ότι απολαμβάνουν και τα δύο, ενώ 24,4% των φοιτητών απολαμβάνουν την εμπειρία του wiki περισσότερο από μια γραπτή εργασία. Μόνο το 22,2% των φοιτητών προτίμησαν την παραδοσιακή γραπτή εργασία. Η πλειοψηφία των φοιτητών (82,2%) ανέφεραν ότι το wiki ήταν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών, ενώ το ίδιο ποσοστό (82,2%) ανέφεραν ότι το wiki παρέχει ένα αποτελεσματικό τρόπο για την παραγωγή μιας ποιοτικής εργασίας.
Το ποιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης:
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, δείχνουν ότι ένα wiki μπορεί να να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη βελτίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών σε ένα ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Συμπεράσματα:
Η μελέτη διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών έκρινε την εμπειρία του wiki ως χρήσιμο εργαλείο για την βελτίωση της συνεργασίας, όμως υπάρχουν φόβοι για την ύπαρξη βανδαλισμού και υποκλοπής δεδομένων. Ως εκ τούτου, οι μαθητές δεν θα κάνουν εθελοντικά χρήση του wiki, παρά τα πολλά πλεονεκτήματα που η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ οι φοιτητές αποδέχθηκαν ακόμα και απόλαυσαν την εμπειρία της χρήσης του wiki, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που εντοπίστηκαν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αρχικά προτείνεται η τεχνολογία στην τάξη. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται η παροχή κατάλληλων οδηγιών και η αποσαφήνιση αποτελεσμάτων της δραστηριότητας. Αυτό θα βελτιώσει την προσπάθεια που αναμένεται να καταβάλουν οι φοιτητές ώστε να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το wiki.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών έκρινε την εμπειρία του wiki ως χρήσιμο εργαλείο για την βελτίωση της συνεργασίας, όμως υπάρχουν φόβοι για ύπαρξη βανδαλισμού και υποκλοπής δεδομένων.

Ως εκ τούτου, οι μαθητές δεν θα κάνουν εθελοντικά χρήση του wiki, παρά τα πολλά πλεονεκτήματα που η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει.

paper link
Participation and collaborative learning in large class sizes: wiki, can you help me?
Στόχος έρευνας:
Ο στόχος είναι να ελεγχθεί αν web 2.0 εργαλεία, (όπως το wiki) μπορούν να διευκολύνουν αποτελεσματικά, συνεργατικές μεθόδους μάθησης που πρέπει να εισαχθούν σε μεγάλες ομάδες.

Ομάδα έρευνας: 110 φοιτητές που εγγράφονται στο (υποχρεωτικό) μάθημα “Πολιτικές Επιστήμες” στο University of Valencia (Ισπανία), χωρίζονται σε ομάδες των 5 ατόμων .
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:
Στην μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα αποθετήριο γνώσης (knowledge repository), ένα εργαλείο αξιολόγησης, μια συσκευή παρουσίασης, εργαστηριακά notebooks, και τέλος δημιουργήθηκαν online αρχεία κειμένου με ένα συνεργατικό τρόπο. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων συνδυάζει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Για την ποσοτική ανάλυση, εξετάστηκαν τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από την πλατφόρμα Wikispaces μέσω ενός στατιστικού εργαλείου και διαφοροποιούνται μεταξύ των posts και edits. Η ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τρεις μεταβλητές: το επίπεδο συνεργασίας, την επικαιρότητα και τη συνάφεια με την μάθηση.

Αποτελέσματα έρευνας:Κατά μέσο όρο, κάθε φοιτητής παρενέβη 78.91 φορές, εκ των οποίων 12,91 ήταν να τροποποιήσει το περιεχόμενο (editing) και 66 ήταν συμμετοχές σε συζητήσεις. Ο χαμηλότερος αριθμός των “edits” ενός φοιτητή ήταν «2» και ο μεγαλύτερος «94». Η ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό “edits” είχε 32, ενώ η ομάδα με τον μικρότερο αριθμό 12 . Από την άποψη των μηνυμάτων, ο μικρότερος αριθμός συμμετοχής ενός φοιτητή είναι μόνο 3 μηνύματα, ενώ ο μεγαλύτερος είναι 157 μηνύματα. Η πιο ενεργή ομάδα, αντάλλαξε 126 μηνύματα, ενώ η λιγότερο ενεργή, ομάδα αντάλλαξε 49.
Το ποιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης:Το wiki διευκολύνει την εφαρμογή των συνεργατικών μεθόδων μάθησης, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του φοιτητή και επιτρέπει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιμέρους εργασιών, ακόμη και σε μεγάλες ομάδες.
Συμπεράσματα: Η συνεργατική μάθηση σε υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, είναι περίπλοκη, επειδή απαιτεί, πρώτον, ένα υψηλό επίπεδο συμμετοχής των φοιτητών, και δεύτερον, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού της εργασίας. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι δύσκολοι σε υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, ως εκ τούτου, οι πρακτικές αυτές συνήθως εγκαταλείπονται σε αυτές τις κατηγορίες, και υποβιβάζονται σε μαθήματα με λιγότερους μαθητές. Όμως το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας δείχνει ότι το wiki διευκολύνει την εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης σε πολυπληθής ομάδες, διότι:
 1. κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει όσες φορές θέλει
 2. ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κάθε στάδιο της εργασίας και να αξιολογεί την συνεισφορά ατομικά του κάθε μέλους της ομάδας.
Το wiki μπορεί να επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τις πραγματικές συνεισφορές του κάθε ατόμου μέσα στην ομάδα, ακόμα και όταν ο αριθμός των φοιτητών είναι πολύ υψηλός. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές έχουν μια πιο θετική αντίληψη της συλλογικής εργασίας και έχουν περισσότερα κίνητρα για να συμμετάσχουν ενεργά.
paper link

The use of wiki to promote students’ learning in higher education (Degree in Pharmacy)

Στόχος έρευνας:
Στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών και τη βελτίωση στις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους.
Ομάδα έρευνας: Συνολικά 200 φοιτητές, εκ των οποίων η συμμετοχή στην χρήση ενός wiki ήταν προαιρετική, έχουν εργαστεί σε ομάδες των 2-3 ατόμων, σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των μαθημάτων (Φαρμακευτική Χημεία Ι και ΙΙ, υποχρεωτικά μαθήματα του πτυχίου Φαρμακευτικής, και έχει επεκταθεί και σε Οργανική Χημεία ΙΙ Προχωρημένη Χημεία των Ναρκωτικών) και χρησιμοποίησαν ένα wiki για την ανάπτυξη έργων τους.
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:
Η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια για τις νέες τάσεις στο Διαδίκτυο, μαζί με την έννοια του Web 2.0, έχει δημιουργήσει την ανάγκη να κινηθεί η εφαρμογή τους, στην εκπαίδευση με την πεποίθηση ότι τα χαρακτηριστικά τους συμβάλλουν στην επίτευξη ορισμένων από τους στόχους που έχουν τεθεί. Επομένως έγινε χρήση νέων τεχνολογιών όπως: blogs, wikis, κοινωνικά δίκτυα, e-Learning. Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε σε δύο ακαδημαϊκά έτη και πραγματοποιήθηκε σε διάφορα θέματα στο προπτυχιακό της Φαρμακευτικής. H μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής.
1. Ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με τη χρήση των wiki στην πανεπιστημιακή διδασκαλία.
2. Δημιουργήθηκε μια ιδιωτική σελίδα wiki για συλλογική μάθηση σε «wikispaces.com» από το διαχειριστή (διδάσκων), όπου συμπεριλήφθηκαν οι φοιτητές.
3. Ανατέθηκαν στους φοιτητές θέματα και επιστημονικά άρθρα που σχετίζονται με τα αντίστοιχα θέματα τους, μέσω του wiki, για την προώθηση της ομαδικής εργασίας.
4. Πραγματοποιήθηκε προφορική παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται μέσω του wiki, με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού περιεχομένου των διαφόρων μαθημάτων.
5. Πραγματοποιήθηκε αυτοαξιολόγηση με δημοσκοπήσεις για την αποδοχής και τις επιπτώσεις που το wiki είχε για τους ίδιους τους φοιτητές.

Αποτελέσματα έρευνας:
Η γνώμη των φοιτητών σχετικά με τη χρησιμότητα του Wiki
Όσον αφορά τη χρησιμότητα του Wiki στην εκπαιδευτική διαδικασία, το 37% των συμμετεχόντων χαρακτηρίζει την χρησιμότητα του wiki ως μέτρια και 48% ως υψηλή. Το 52% των χρηστών πιστεύει ότι η χρήση αυτού του εργαλείου προωθεί και ενθαρρύνει την ομαδική εργασία δεδομένου ότι το έργο πραγματοποιήθηκε σε ομάδες. Η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι αυτό το εργαλείο είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί (μέτριας ευκολίας 25%, υψηλής ευκολία 38%, και πολύ υψηλής ευκολίας 31%) .

Η γνώμη των φοιτητών σχετικά με την συμβολή του wiki στην συνεργατική μάθηση
77% των φοιτητών πιστεύουν ότι ο χρόνος για την εκτέλεση του έργου είναι επαρκής. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός των φοιτητών αναφέρει ότι το Wiki επιτρέπει περισσότερη επαφή με τον διδάσκων και τους συμφοιτητές τους, λόγω των συζητήσεων που παράγονται σχετικά με τα θέματα που καλύπτει, η οποία βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των ομάδων και παρέχει ένα καλό περιβάλλον μελέτης.

Συνολική αξιολόγηση
Σε γενικές γραμμές, το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν αρκετά ικανοποιητικό, δεδομένου ότι μόνο το 1% των φοιτητών που έχουν συμμετάσχει έδωσε χαμηλή βαθμολογία, ενώ το 66% των φοιτητών έδωσε υψηλή βαθμολογία και το 11% πολύ υψηλή. Όσο για τη συμμετοχή σε αυτή την εμπειρία, το 82% δίνει μια υψηλή και πολύ υψηλή βαθμολογία, και μόνο 17% δίνει μέτρια βαθμολογία υποδεικνύοντας ότι το Wiki έγινε αποδεκτό από τους φοιτητές.

Το ποιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης:
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, δείχνουν ότι ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη βελτίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών και να κατανοήσουν καλύτερα το θεωρητικό περιεχόμενο επιστημονικών μαθημάτων (φαρμακευτικής και οργανικής Χημείας).

Συμπεράσματα:
Η χρήση του Wiki ενθαρρύνει τους φοιτητές να γίνουν καλύτεροι σε συνεργατικές διαδικασίες και προωθεί την αίσθηση της κοινότητας, αντί για ένα μεμονωμένο επίτευγμα όπως σε μια παραδοσιακή αξιολόγηση του ανταγωνισμού. Τέλος, οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ένα βαθμό ικανοποίησης, τονίζοντας τα οφέλη από τη χρήση του Wiki στη διαδικασία της μάθησης.


paper link
The Effects of Wikis on Motivation in EFL Writing

Στόχος έρευνας: Σκοπός του άρθρου που διαβάσαμε ειναι να διαπιστώσουμε πώς ένα Web 2.0 εργαλείο όπως το Wiki, βοηθάει του φοιτητές σε ένα κοινωνικό δίκτυο όπως το Wiki, να γράφουν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.Και κατά πόσο ενδυναμώνει και ενθαρρύνει τους φοιτητες στην προσπάθεια εκμάθησης Αγγλικών ως ξένη γλώσσα (EFL), μέσω της αξιολόγησης και της βιβλιογραφίας.
Ομάδα έρευνας: Οι Emrah Özdemir και Selami Aydınb ερεύνησαν υπάρχοντα άρθρα και δημοσιεύσεις σχετικές με την μάθηση και το Wiki.
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα ήτανε από πηγές άρθρων και δημοσιεύσεων.
Αποτελέσματα έρευνας: Από τα αποτελέσματα της έρευνας που μελετήσαμε έδειξαν πως, το Wiki
στην εκπαιδευτική διαδικασία εκμάθησης είναι ενα χρήσιμο εργαλείο για την παρότρυνση της γραφής στην εκμάθηση Αγγλικών ως ξένη γλώσσα (EFL). Επίσης το Wiki ενισχύει την συνεργασία και την συνύπαρξη των φοιτητών σε μια Πανεπιστημιακη
κοινότητα,φέρνοντας θετικά αποτελέσματα όπως μας έδειξε. καθώς είναι ενα δυναμικό εργαλείο για την συγγραφή και την συνεργασία των φοιτητών στην εκμάθηση.

Συμπεράσματα:Οι έρευνες που έχουν γίνει σε αυτό τον τομέα είναι αρκετά λίγες και είναι δύσκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη επίδραση και την βοήθεια του Wiki στην παρότρυνση της γραφής ξένης γλώσσας. Ωστόσο η έρευνα προτείνει να χρησιμοποιούν οι καθηγητές το Wiki ως μέσο εκμάθησης παροτρύνοντας έτσι τους φοιτητές. Από την άλλη οι φοιτητές καλό θα ήταν, να είναι ενημερωμένοι ως προς την χρήση του Wiki και την συνεισφορά του στην εκμάθηση γραφής.Τέλος θα πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα πάνω στην χρήση του Wiki, εμβαθύνοντας στο πως οι καθηγητές και οι φοιτητές χρησιμοποιούν το Wiki σαν εργαλείο παρότρυνσης και πως αυτό επιδρά στα κίνητρα των φοιτητών.
paper linkUsing wikis, word clouds and web collaboration in Romanian primary schools

Στόχος έρευνας: H παρατήρηση της συμπεριφοράς μαθητών δημοτικού στην χρήση Web 2.0 τεχνολογιών στα μαθήματα λογοτεχνίας.
Ομάδα έρευνας - Mεθοδολογία:
Eφαρμόστηκε ένα case study σε μαθητές πρώτης δημοτικού, ενός σχολείου στην Ρουμανία. Χρησιμοποιήθηκε μία ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση. Χρήση των δύο εργαλείων που περιγράφονται παρακάτω πιο αναλυτικά αλλά εικόνων και πληροφοριών από το βιβλίο Carte cu Apolodor του Gellu Naum, οι μαθητές κατέγραφαν σε μία κοινή σελίδα Wiki πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή του πρωταγωνιστή του βιβλίου. Τέλος δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε όλους τους συμμετέχοντες, ζητώντας τους να αξιολογήσουν σε μία κλίμακα από το 1-5 διάφορες ικανότητες τους σε σχέση με την χρήση των εργαλείων.

Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:Χρησιμοποιούνται web 2.0 εργαλεία για την δημιουργία άπειρων επιλόγων μέσων μάθησης καθώς συμβάλουν στον διαμοιρασμό της γνώσης, στην συνεργασία, ευνοούν την δημιουργική διάθεση των διδασκόμενων και τους προετοιμάζουν για τον μελλοντικό κόσμο.Επιλέχθηκαν για την κάλυψη των σκοπών της έρευνας το Wikispaces Classroom και από word clouds εργαλείο (επεξεργαστές κειμένου) το Wordle.Wikispaces Classroom:αποτελεί ένα σύγχρονο, πολύ ισχυρό, συνεργατικό μέσο που θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως κοινωνικό δίκτυο, το οποίο βοηθά στην επικοινωνία και στην συνεργασία των ατόμων μίας ομάδας. Το εργαλείο αυτό προσφέρει μεγάλη ποικιλία μέσων αξιολόγησης των μαθητών – συμμετεχόντων στο αντίστοιχο project. Wordle:on-line εφαρμογή, το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για tag-clouding σε διάφορα website. Oι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις εμφανίζονται σε ένα “σύννεφο” σε μεγαλύτερο μέγεθος από αυτές που χρησιμοποιούνται πιο σπάνια.
Αποτελέσματα έρευνας:Με την χρήση των εργαλείων oι μαθητές ανέπτυξαν τις ικανότητες συνεργασίας, αλλά και αξιολόγησης της γνώσης που διαμοιράζεται μέσα από το Wikispaces Classroom.To Wordle από την άλλη ανέδειξε το κοινό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσαν όλοι οι μαθητές, ενώ τους βοήθησε να εντοπίσουν και ορθογραφικά λάθη που έκαναν.
Το ποιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης:
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο προσδοκώμενο τρόπο ενώ διασκέδασαν κατά την διάρκεια της όλης διαδικασίας.

Συμπεράσματα – Σημαντικά Ευρήματα:
Αν τα εργαλεία του Web 2.0 χρησιμοποιηθούν σωστά θα μπορέσουν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες μάθησης μέσα στην τάξη του σχολείου. Πλέον καθίσταται φανερό πως οι διδάσκοντες έχουν την δύναμη να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και να ενσωματώσουν καινοτόμα μέσα στην διδασκαλία και να την αναδιοργανώσουν συνδυάζοντας την μάθηση με το παιχνίδι.

paper link

Wikis and forums for collaborative problem-based activity: A systematic comparison of learners' interactions

Στόχος έρευνας:
Πρόκειται για ένα πείραμα που αξιολογεί τις διαφορές μεταξύ της χρήσης του wiki with discussion(επεκταμένο wiki) και ενός forum με ενσωματωμένες λειτουργίες του MS office για ασύγχρονη επικοινωνία με σκοπό την επίλυση δύο προβλημάτων. Στην περίπτωση αυτή αξιολογείται ποιο μέσο εξυπηρετεί καλύτερα την threaded discussion.


Ομάδα έρευνας - Μεθοδολογία:
34 απόφοιτοι Πανεπιστημίου ηλικίας από 22 μέχρι 54 ετών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως online learners και ήταν οργανωμένοι να δουλεύουν σε 2 ομάδες. Το πείραμα διήρκεσε 16 εβδομάδες και έλαβε χώρα σε ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο των Βορείων Ηνωμένων Πολιτειών.
Η κάθε ομάδα διδασκόταν από διαφορετικό εισηγητή, ωστόσο οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν και οι εργασίες που δόθηκαν στους διδασκόμενους ήταν οι ίδιες.


Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:
Wikis with discussion:
Τα wikis έχουν πολλά θετικά χαρακτηριστικά:

 • συμβάλουν στην εύκολη επεξεργασία και διαμοιρασμό ενός εγγράφου από μια ομάδα ατόμων.
 • διαθέτει έναν μηχανισμό αναθεωρήσεων
 • αποστέλλει ειδοποιήσεις κάθε φορά που γίνεται μία αλλαγή στο περιεχόμενο των σελίδων του

Για το πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκε το ΜediaWiki, το οποίο είναι η ίδια πλατφόρμα με την οποία υλοποιήθηκε η Wikipedia και χρησιμοποιεί σαν πρόσθετο έναν HTML editor (τύπος WYSIWYG)

Forum:
Χρησιμοποιούνται ευρέως ως εργαλεία e-learning αλλά και συγκεκριμένα σε threaded discussions, που αφορούν την ασύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων, τα οποία οργανώνονται σε κατηγορίες και ομαδοποιούνται σε threads (νήματα).To forum που χρησιμοποιήθηκε ήταν το BlackBoard WebCT, στο οποίο μπορούν να επισυναφθούν MS Word έγγραφα.


Αποτελέσματα έρευνας: Το wiki αναδείχθηκε σε νικητής καθώς η ευκολία που προσφέρουν στην συνεργατική εγγραφή κειμένων υπερίσχυσε και προτιμήθηκε από τους χρήστες. Ωστόσο παρατηρήθηκε πως οι χρήστες του forum έτειναν να είναι αρκετά αναλυτικοί στις απαντήσεις τους, ένδειξη πως τα forum θα εξελιχθούν στο μέλλον και θα ενσωματώσουν περισσότερα χαρακτηριστικά.

Το ποιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης:
Δίνονται σημαντικές συμβουλές σε εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά, για καλύτερη αξιοποίηση τους και την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης.


Συμπεράσματα: Τα εργαλεία αυτά έχουν πλέον σημαντικό ρόλο της online εκπαίδευσης, το καθένα έχει τις δικές του δυνατότητες και περιορισμούς αντίστοιχα. Παράλληλα παρατηρείται ένα ερευνητικό κενό όσον αφορά την εξέλιξη τους και την καλύτερη δυνατή χρήση τους για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

paper link
Using a Wiki - Based Course Design to Create a Student-Centered Learning Environment: Strategies and Lessons

Στόχος έρευνας:
Στόχος του άρθρου που μελετήσαμε είναι, να εξετάσουμε την έρευνα που έχει γίνει σε ένα web 2.0 εργαλείο όπως είναι το Wiki. Που βοηθάει στο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μια μαθητοκεντρικής μάθησης σε ένα συνεργατικό περιβάλλον.


Ομάδα έρευνας:
Η ερευνητική ομάδα ήτανε φοιτητές από μια Πανεπiστημιακη κοινότητα όπου τους δόθηκε να δημιουργήσουν και να σχεδιάσουν ένα μάθημα σε web 2.0 εφαρμογή όπως το wiki και που χρησιμοποιούσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εργαστούν όπως το facebook και το twitter.

Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:
Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, ήταν μεσα μαζικής κοινωνικής ενημέρωσης που περιλάμβαναν
τα wikis και τα blogs και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn, το Facebook και το Twitter. Όπου υπήρχε αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστων και ανταλλαγής μηνυμάτων.
Και τέλος δούλευαν και σε εικονικούς κόσμους όπως το Second Life όπου οι χρήστες το βρηκαν αρκετά ενδιαφέρον,για την επικοινωνία μεταξύ τους .


Αποτελέσματα έρευνας:
Με την χρήση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, oι φοιτητές ανέπτυξαν ικανότητες συνεργασίας και η αλληλεπίδρασης, αλλά και αξιολόγησης της γνώσης που διαμοιράζεται μέσα από το Wiki spaces.Τέλος μάθανε να συνεργάζονται, με το web 2.0 εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε.


Το ποιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης:
Το μέγεθος της τάξης στο πείραμα κυμάνθηκε απο 17 με 25 μαθητές το φθινόπωρο.
Με εξάμηνα του έτους 2008, 2009, 2010, και 2011 με διακυμάνσεις στην επίδοση των μαθητών για το κάθε εξάμηνο. Τα περισσότερα πλεονεκτηματα από τα ακόλουθα επικεντρώνονται στο μάθημα που προσφέρεται στο χειμερινό εξάμηνο του 2010. Η ανάλυση που ακολουθεί ξεκινά με τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις επισκέψεις και την πορεία στο wiki, και εκθέσεις σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος wiki. Στο τέλος αυτού του τμήματος περιλαμβάνει επίσης μερικές γενικές σκέψεις για τη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα τελευταία 4 χρόνια.

Συμπεράσματα:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσουμε πώς ένα web 2.0 εργαλείο όπως το wiki, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευσης για την καλύτερη ενδυνάμωση φοιτητών και την ενεργό τους συμμετοχή στη μάθηση. Το wiki ήταν τόσο χρήσιμο για την εμπλοκή μαθητών σε συμμετοχή στην τάξη που ο εκπαιδευτής έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί ένα wiki.


paper link


Good or bad collaborative wiki writing: Exploring links between group interactions and writing products

Στόχος έρευνας:Στην έρευνα αυτή που εξετάστηκε, μας αναφέρει μια μελέτη περίπτωσης συνεργασίας με κείμενα wiki και με γραπτο λόγο, και πως αυτοί οι δεσμοί
διερευνούν τη συμπεριφορά της γνώσης που αποκομίζουν οι φοιτητές μεταξύ wiki και αλληλεπιδράσεων.

Ομάδα έρευνας – Μεθοδολογία:Τέσσερις μικρές ομάδες φοιτητών ESL εκτελούν μια εργασία, η πρόταση είναι γραπτή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα αγγλικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα . εξετάστηκαν οι ιδιότητες με το πως γράφει η κάθε ομάδα σε wiki περιβάλλον , αναλύοντας τα χαρακτηριστικά τους, της ρητορικής τους δομής, της συνοχής και την ακρίβεια,και συμπληρώθηκαν με τις βαθμολογίες, δίνοντας από δύο βαθμολογητές.
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:Για το πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκε το Wiki, το οποίο είναι η ίδια πλατφόρμα με την οποία υλοποιήθηκε η Wikipedia
Αποτελέσματα έρευνας:Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η Ομάδα 1, η οποία κατέδειξε μια συλλογική μορφή, όπου παρήγαγε η ερευνητική πρόταση της υψηλότερης ποιότητας γραφής, ιδίως στους τομείς της ρητορικής δομής και της συνοχής, που ακολουθείται από την ομάδα 2 από έναν εμπειρογνώμονα - αρχάριων. Ομάδα 3 και ομάδα 4 που επέδειξε μία δεσπόζουσα – αμυντική στάση και ένα συνεργαζόμενο - παράλληλο μοτίβο αντίστοιχα.
Το ποιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης:Δίνοντας συμβουλές σε εκπαιδευτικούς , πως τα web 2.0 εργαλεία σε εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης όπως η κοινότητα wiki όπου όλοι οι χρήστες αλληλεπιδρούν και έχουν δικαιώματα πρόσβασης και επεξεργασίας καθιστούν το σκοπό της μάθησης πιο εύκολο και παραγωγικό.
Συμπεράσματα:Το συμπέρασμα από τη μελέτη του άρθρου είναι, πως σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης σε εκπαιδευτικές διαδικασίες κάνoντας χρήση ενός εργαλείου όπως είναι το wiki είναι περισσότερο αποδοτικά, διότι οι χρήστες μέσα από την αλληλεπίδραση που πραγματοποιούν αποκομίζουν περισσότερη γνώση και ανταλλαγής απόψεων για περισσότερα θέματα .

paper linkWikis and Blogs in Foreign Language Learning from the Perspectives of Learners

Στόχος έρευνας:
Σκοπός του άρθρου στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, είναι να χρησιμοποιήσουμε τα wikis και τα blogs που προσφέρουν σε εκπαιδευόμενους και σε εκπαιδευτικούς διάφορες μορφές συνεργασίας οι οποίες έχουν καιρό αναγνωριστεί ως τα συστατικά της αποτελεσματικής παιδαγωγικής . Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των μαθητών για τα εργαλεία αυτά κάνοντας χρήση αυτών των συνεργατικών και διαδραστικών εργαλείων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Σε αυτά τα περιβάλλοντα αναμένεται να βοηθήσει τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
Ομάδα έρευνας – Μεθοδολογία:
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου με 44 συμμετέχοντες και 44 πρώτοι καλύτεροι προπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν το δωμάτιο κατηγορίας διδασκαλία τμήματα Kilis 7 Aralik στο Πανεπιστήμιο στην Τουρκία. Οι συμμετέχοντες, των διαφορετικών ομάδων ηλικίας και φύλου, ήταν τα μέλη των κατηγοριών. Ο ερευνητής ήταν στην πραγματικότητα η διδασκαλία. την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική και την αγγλική καταγωγή τους δεν ελήφθησαν υπόψη. Ο ερευνητής είχε τρεις ώρες Αγγλικών την εβδομάδα στο εαρινό εξάμηνο. Δύο ώρες ξοδεύτηκαν στην τάξη με τη γλώσσα F2F εκπαίδευσης. Στην τελική ώρα, ο ερευνητής και οι συμμετέχοντες πήγαν στο εργαστήριο υπολογιστών της σχολής. Σε αυτή την τελευταία ώρα, οι συμμετέχοντες συνέχισαν τη γλωσσική εκπαίδευση στο VLE, δηλαδή Moodle. Ο ερευνητής ήταν με οι συμμετέχοντες όχι μόνο στα μαθήματα F2F, αλλά και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Moodle σε περίπτωση που μπορεί να έχουν προβλήματα που σχετίζονται με το έργο ή και τεχνικές δυσλειτουργίες στο σύστημα.Σε ομάδες των 4-5, οι μαθητές χρησιμοποίησαν wikis για να γράψουν για ένα πρόσωπο τη διάρκεια του εξαμήνου. Τους ζητήθηκε να δώσουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το άτομο.Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:Για το πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία web 2.0 όπως Wikis και blogs Vle & Moodle συστηματα.
Research QuestionsThe study attempts to find out answers to the following research questions:
1. What are the students’ views on the use of wikis in foreign language learning?
2. What are the students’ views on the use of blogs in foreign language learning?Αποτελέσματα έρευνας:Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολογία έδειξαν ότι τα wikis θεωρούνται χρήσιμα πολύ , εκτός από αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα εργαλεία του Moodle. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι είναι ένα εργαλείο γύρω από την οποία υπάρχει μεγάλη διαμάχη και διαφωνία.

Τα ποιο σημαντικά ευρήματα αυτής της μελέτης:
 1. Η χρησιμότητα των wikis και blogs διερευνήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου και συνέντευξης. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν θεωρούν το wiki χρήσιμο εργαλείο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Εκτός από δύο αναποφάσιστοι συμμετέχοντες, όλοι οι μαθητές απάντησαν (42, 95,5%) που σημαίνει ότι βρέθηκε η εφαρμογή wiki χρήσιμη. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις για το αντίθετο.
 2. Τα blogs βρέθηκαν και αυτά χρήσιμα από ένα σχετικά μικρότερο αριθμό μαθητών συμμετεχόντων (39, 88,6%), και όμως εκτός από πέντε αναποφάσιστοι συμμετέχοντες, όλοι οι μαθητές βρήκαν την εφαρμογή χρήσιμη, και πάλι, δεν υπήρχαν αποκρίσεις για το αντίθετο.
 3. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης αν είναι ή όχι πιο αποδοτικά με τις δραστηριότητες που αφορούν μεμονωμένη μελέτη. 29 συμμετέχοντες απάντησαν (85,3%) είναι. Μόνο τρεις αναποφάσιστοι και δύο συμμετέχοντες διαφωνούν. Όταν ρωτήθηκαν εάν ή όχι ένιωθαν πιο άνετα με τις δραστηριότητες που απαιτούν τη συνεργασία με τους άλλους, έχουμε μόνο 10 συμμετέχοντες να συμφωνούν (29,4%), μαζί με 21 αναποφάσιστους (61,8%) και 3 που διαφωνούσαν (8,8%) .
 4. Η ομαδική εργασία είναι το κύριο χαρακτηριστικό των wikis, και όμως φαίνεται να είναι το λιγότερο αγαπημένο θέμα. Τα στοιχεία από το ερωτηματολόγιο ήταν κατά πόσον ή όχι η παρουσία των άλλων φοιτητών στα online μαθήματα συνέβαλαν στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Τα ευρήματα είναι ότι 29 συμμετέχοντες (66,3%) συμφώνησε με μια τέτοια εισφορά, και όμως υπάρχουν επτά αναποφάσιστοι (16,3%) και επτά διαφωνούν συμμετέχοντες (16,3%).

Συμπεράσματα:Το συμπέρασμα από το πείραμα είναι ότι και τα δυο web 2.0 εργαλεία και τα Wikis και τα Blogs σε συνεργασία με το Moodle. Xρησιμοποιούνται ευρύτερα στην συνεργατική μάθηση ,έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εκμάθηση γλωσσών και στην συμμετοχηαπόψεων . Και η χρήση των εργαλείων αυτών φαίνεται να αυξάνειτις ευκαιρίες για συνεργασία και αλληλεπίδραση, η οποία είναι από τις σημαντικές πτυχές στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και ακόμη στην συγγραφή συνεργατικού κειμένου.


paper link
Εvaluating the impact of wikis on student learning outcomes: an intergrative review

Στόχος έρευνας:
Λόγο της απροσδιοριστίας που υπάρχει σχετικά με την αποδοτικότητα στην μάθηση μέσω των wikis έγινε μία σύνοψη βιβλιογραφικών ερευνών -review- για να εξεταστούν τα τρέχοντα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των wiki στην διδασκαλία μαθημάτων που απαιτούν συνεργασία μεταξύ των διδασκόμενων για την περάτωση των εργασιών του μαθήματος.
O κύριος στόχος της εξαγωγής μίας βιβλιογραφικής έρευνας και σύνοψης είναι να προσφερθεί στους διδάσκοντες ένα state of the art με τις τελευταίες τάσεις -πρακτικές που χρησιμοποιούνται.


Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:
Έγινε έρευνα σε βάσεις δεδομένων για σχετική βιβλιογραφία με χρήση συγκεκριμένων λέξεων- κλειδιών που περιελάμβαναν σίγουρα την λέξη wiki. Tα άρθρα περιελάμβαναν έρευνες που είχαν γίνει σε σχολεία- εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ήταν έρευνες της τελευταίας πενταετίας οι οποίες είχαν γίνει σε διάφορα μέρη του πλανήτη. 27 άρθρα ικανοποίησαν τα κριτήρια αυτά.

Τα άρθρα-έρευνες μελετούσαν η χρήση του wiki και τον συσχετισμό του με:
 • ικανότητες συγγραφής
 • συνεργασία
 • απόκτηση γνώσης
 • έννοια κεντρικού αποθετηρίου γνώσης


Αποτελέσματα έρευνας:
Έπειτα από την διεξαγωγή της έρευνας προέκυψε πως τα wikis βοηθούν στην βελτίωση της συγγραφικής ικανότητας του ατόμου, αν και ο βαθμός της βελτίωσης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.
Στο κομμάτι της συνεργασίας,αν και στην αρχή οι διδασκόμενοι κατά κύριο λόγο δεν ήταν τόσο δεκτικοί, κατά την διεξαγωγή του πειράματος, δηλαδή του εκπαιδευτικού προγράμματος, σε κάθε περίπτωση προέκυψε ότι αποδέχτηκαν τα οφέλη της χρήσης του wiki και τα εκμεταλλεύτηκαν στο μέγιστο βαθμό.
Όσον αφορά την απόκτηση γνώσης, οι ερευνητές διαπίστωναν ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε με την χρήση των wikis kκαι τον διαμοιρασμό των πληροφοριών, ενώ δημιουργήθηκαν και κοινότητες μαθητευομένων -community of learners.
Τέλος, σε όσον αφορά το κατά πόσο ένα wiki θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα αποθετήριο γνώσης, ήταν κάτι το οποίο τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι διαδασκόμενοι υποστήριξαν. Οι δύο πλευρές παραδέχτηκαν την χρησιμότητά του, καθώς και τό ότι στα διάφορα wiki που αναπτύχθηκαν, έβρισκαν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Συμπεράσματα:
Το wiki αποδείχτηκε πως είναι ένα εργαλείο, πολύ φιλικό στον χρήστη το οποίο υπηρετεί τους τέσσερις βασικούς πυλώνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως σε μεγάλο βαθμό.
Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε πως παρά τις αποδεδειγμένες δυνατότητες του wiki στην διδασκαλία, το ερευνητικό κενό παραμένει και περιθώρια περαιτέρω έρευνας για να έχουμε περισσότερα μετρήσιμα αποτελέσματα υπάρχουν. Ενώ επίσης σημαντικό είναι να βρεθούν τρόποι μέσω της δύναμης του Web 2.0 για να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.


paper linkCscl In Non-technological Environments: Evaluation Of A Wiki System With Integrated Self-and Peer Assessment

Στόχος έρευνας:
Πρόκειται για μια μελέτη που έχει ως στόχο την απόδειξη ότι κυρίως η συνεργασία , η αξιολόγηση και η πρόοδος είναι εφικτά στην δημιουργία των wikis , ακόμη και από άτομα χωρίς προηγούμενη ενασχόληση με αυτά.

Ομάδα έρευνας – Μεθοδολογία:
30 φοιτητές ψυχολογίας εκ των οποίων οι 25 γυναίκες ηλικίας 22 ετών . Όλοι οι φοιτητές είχαν εν ασχοληθεί με τα wikis εκτός από 3. Όλοι οι φοιτητές χρησιμοποίησαν τα wikis με στόχο να δουλέψουν ομαδικά, ώστε να αναλύσουν ,να μελετήσουν και να αναφέρουν εμπειρικές μελέτες.

Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:
Για το πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκαν διαδικτυακά ερωτηματολόγια με δημογραφικές ερωτήσεις και 3 υποκλίμακες του MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire).

Αποτελέσματα έρευνας:
Η ενασχόληση των φοιτητών με τα wikis είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κινήτρου τους , η οποία δεν άλλαξε κατά την διάρκεια της μελέτης , την υψηλή συνεργασία με τους συναδέλφους τους και την επίγνωση των δυνατών και αδύνατων σημείων τους.

Το ποιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης:
Το σημαντικότερο εύρημα από την μελέτη του άρθρου είναι ότι τα wikis αυξάνουν την συνεργασία μεταξύ των φοιτητών, να δουλέψουν ομαδικά ,ώστε να αναλύσουν να μελετήσουν και να αναφέρουν εμπειρικές μελέτες.

Συμπεράσματα:
Εργαλεία όπως τα wikis ενισχύουν και διευκολύνουν τους φοιτητές στην διαδικασία μάθησης μέσω της συνεργασίας χωρίς να αυξάνουν το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών.


paper linkΑνάλυση προβλημάτων

Οι περιορισμοί των ερευνών, όπως καταγράφονται από τις περισσότερες μελέτες επικεντρώθηκαν στην ανάλυση σχετικά με την απόκτηση γνώσεων, την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών -συγγραφή, συνεργασία και οργάνωση.
Η συνεργατική φύση και τα χαρακτηριστικά ευκολίας του wiki το καθιστούν ιδανικό εργαλείο για συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μελών ομάδων. Το Wiki έχει τη δυνατότητα να χρησιμεύσει ως εργαλείο ελέγχου εκδόσεων παραδοτέων εγγράφων, καθώς τα ιστορικά αλλαγής ιστολογίου του wiki σε όλες τις σελίδες και παρέχουν βολικό μηχανισμό για τη σύγκριση διαφορετικών εκδόσεων του εγγράφου. Μερικά από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα άρθρα που μελετήθηκαν είναι:


Δυσκολίες που καταγράφονται από την εμπειρία των χρηστών:
 • Περιορισμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών.
 • Προτίμηση για ατομικές εργασίες -θεωρούν ότι έχει καλύτερο αποτέλεσμα.
 • Αρνητική άποψη για τις επιδράσεις του wiki στη μάθηση – «μη επίσημος τρόπος μάθησης».
 • Οι μαθητευόμενοι δεν ικανοποιούνται από τη συμμετοχή τους σε wiki δραστηριότητες .
 • Η χρήση των Wiki δε συνεπάγεται τη συνεργασία, τις περισσότερες φορές οι μαθητευόμενοι περιορίζονται στη χρήση.
 • Βρίσκουν πολύπλοκο το νοητικό μοντέλο της αλληλεπίδρασης οι μαθητές
 • Οι μαθητευόμενοι βρίσκουν πολύπλοκο το νέο «παράδειγμα» μάθησης.
 • Οι μαθητευόμενοι βρίσκουν δύσκολο το συγχρονισμό της συνεργασίας πολλών μαθητευόμενων και δεν είναι θετικοί απέναντι στις αλληλεξαρτήσεις .
 • Οι μαθητευόμενοι δεν θέλουν κάποιος άλλος να αλλάζει τα κείμενά τους.
 • Οι μαθητευόμενοι δεν θέλουν να αλλάζουν τα κείμενα των άλλων.
 • Οι μαθητευόμενοι διαβάζουν συνήθως μόνο τα δικά τους κείμενα.
 • Πολλές φορές είναι κακή η συνεισφορά τους με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι προσδοκίες των συναδέλφων τους.
 • Στρατηγικές αντιγραφής έχουν εντοπιστεί επανειλημμένως .
 • Οι μαθητευόμενοι αξιολογούν ότι απαιτεί πολύ χρόνο και ενέργεια.
 • Ανησυχούν για την εγκυρότητα της συνεισφορά τους και την ποιότητα της συνεισφοράς των συναδέλφων τους
 • Αντιμετωπίζουν με λιγότερο ακαδημαϊσμό τη διεργασία.


Άλλες καταγεγραμμένες δυσκολίες που συνάντησαν ορισμένοι εμπλεκόμενοι με το wiki:
 • Τεχνικές αδυναμίες στη δημιουργία ηλεκτρονικών προϊόντων λόγω περιβάλλοντος web.
 • Δεν ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις κάθε δραστηριότητας.
 • Το περιβάλλον των wiki δεν προκαλεί πάντα την «αίσθηση της κοινότητας» ως διεπαφή.
 • Η λογική της συνεισφοράς και της κοινότητας μάθησης έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο μάθησης.
 • Οι μαθητευόμενοι προτιμούν να συνεργαστούν με τη χρήση πιο οικείων για αυτούς περιβαλλόντων.
 • Υπάρχει μια εγγενής αντίθεση μεταξύ ανοικτής κουλτούρας, μαθησιακής κοινότητας και ατομικής αξιολόγησης.


Στους κινδύνους χρήσης του wiki ως εκπαιδευτικού μέσου περιλαμβάνονται:
 • Η περιστασιακή ανευθυνότητα των χρηστών.
 • Οι καταστροφικές δραστηριότητες και ο βανδαλισμός.
 • Η αστάθεια
 • Επίσης παρατηρείται πως σε πολλά άρθρα συχνά δεν αναφέρουν οι πηγές τους ή αναφέρονται μόνο οι ηλεκτρονικές πηγές.

Συμπερασματικά οι μελέτες διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία των φοιτητών έκρινε την εμπειρία χρήσης του wiki ως χρήσιμο εργαλείο που συμβάλει στην βελτίωση της συνεργασίας. Εργαλεία όπως τα wikis ενισχύουν και διευκολύνουν τους φοιτητές στην διαδικασία μάθησης μέσω της συνεργασίας αυξάνοντας ωστόσο το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών. Η ενασχόληση των φοιτητών με τα wikis είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κινήτρου τους,, τον υψηλό βαθμό συνεργασίας με τους συναδέλφους τους και την απόκτηση αυτογνωσίας σχετικά με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους.
Όπως δείχνει η παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα wikis γνώρισαν μεγάλη αποδοχή ως εκπαιδευτικά εργαλεία τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που τα wikis έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της λογοτεχνίας, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας, της μηχανικής σχεδιασμού, της συμβολικής λογικής και των μαθηματικών, έχουν αναξιοποίητο δυναμικό και σε πολλούς άλλους τομείς. H φιλοσοφία των περισσότερων wikis, το να επιτρέπεται στον καθένα φοιτητή να τροποποιεί το περιεχόμενο,δεν εξασφαλίζει ότι όλοι οι συντάκτες έχουν και καλές προθέσεις. Υπάρχουν φόβοι για την ύπαρξη βανδαλισμού και υποκλοπής δεδομένων. Ο βανδαλισμός είναι ένα σταθερό πρόβλημα για τα wikis, οπου παρατηρείται και στα άρθρα που μελετήσαμε. Μελέτες αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του βανδαλισμού στη Wikipedia αφαιρείται σε 5 λεπτά ή ακόμη και λιγότερο. Ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο και μπορεί αυτό να δίνει υπερβολική ελευθερία για κάποιες εφαρμογές. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της πρόσβασης που έχουν οι χρήστες στο περιεχόμενο.
Επιπρόσθετα, το wiki είναι ευάλωτο στο spam και γιαυτό τον λόγο αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις και χειρισμοί προστασίας θα υπάρξει υποκλοπή των δεδομένων. Σαν μέτρο συνίσταται ο περιορισμός της πρόσβασης μόνο σε εγγεγραμμένους στη σελίδα κάτι το οποίο ελαχιστοποιεί τον βανδαλισμό που προκύπτει από προγράμματα που παράγουν αυτόματα spam (spam-bots).
Τα αποτελέσματα ακόμα δείχνουν ότι ενώ οι φοιτητές ανταποκρίθηκαν θετικά στην εμπειρία της χρήσης του wiki, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που εντοπίστηκαν και πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψην όταν αρχικά προτείνεται η τεχνολογία αυτή στην τάξη. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται η παροχή κατάλληλων οδηγιών και η αποσαφήνιση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας. Τέλος θα πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα πάνω στην χρήση του Wiki, εμβαθύνοντας στο πως οι καθηγητές και οι φοιτητές χρησιμοποιούν το Wiki σαν εργαλείο παρότρυνσης και πως αυτό επιδρά στα κίνητρα των φοιτητών.
Σε ένα περιβάλλον wiki, δεν είναι όλοι οι μαθητές το ίδιο εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέρη του, αν όμως δεχθούν τη βοήθεια που χρειάζονται , τότε η ομάδα θα δουλεύει πραγματικά αποτελεσματικά.
Επιπλέον, σημαντική κρίνεται η επέκταση των ερευνών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες καθώς και η γενίκευση των ερευνών σε διαφορετικά εκπαιδευτικά και τεχνολογικά πλαίσια, σε όλα τα αντικείμενα μάθησης, αφού διαφορετικά είναι ιδιαίτερα δύσκολη η διατύπωση ενός μοντέλου χαρακτηριστικών ενός τυπικού μοντέλου χρήσης Wiki.


Διδακτικό Σενάριο - Φύλλα Εργασιών


ΣΕΝΑΡΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
φόρμα
Paper :
The use of wiki to promote students’ learning in higher education (Degree in Pharmacy)

Στόχος έρευνας:
Στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών και τη βελτίωση στις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους.
Ομάδα έρευνας:
Συνολικά 200 φοιτητές, εκ των οποίων η συμμετοχή στην χρήση ενός wiki ήταν προαιρετική, έχουν εργαστεί σε ομάδες των 2-3 ατόμων, σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των μαθημάτων (Φαρμακευτική Χημεία Ι και ΙΙ, υποχρεωτικά μαθήματα του πτυχίου Φαρμακευτικής, και έχει επεκταθεί και σε Οργανική Χημεία ΙΙ Προχωρημένη Χημεία των Ναρκωτικών) και χρησιμοποίησαν ένα wiki για την ανάπτυξη έργων τους.
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:
Η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια για τις νέες τάσεις στο Διαδίκτυο, μαζί με την έννοια του Web 2.0, έχει δημιουργήσει την ανάγκη να κινηθεί η εφαρμογή τους, στην εκπαίδευση με την πεποίθηση ότι τα χαρακτηριστικά τους συμβάλλουν στην επίτευξη ορισμένων από τους στόχους που έχουν τεθεί. Επομένως έγινε χρήση νέων τεχνολογιών όπως: blogs, wikis, κοινωνικά δίκτυα, e-Learning. Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε σε δύο ακαδημαϊκά έτη και πραγματοποιήθηκε σε διάφορα θέματα στο προπτυχιακό της Φαρμακευτικής. H μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής.

1. Ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με τη χρήση των wiki στην πανεπιστημιακή διδασκαλία.
2. Δημιουργήθηκε μια ιδιωτική σελίδα wiki για συλλογική μάθηση σε «wikispaces.com» από το διαχειριστή (διδάσκων), όπου συμπεριλήφθηκαν οι φοιτητές.
3. Ανατέθηκαν στους φοιτητές θέματα και επιστημονικά άρθρα που σχετίζονται με τα αντίστοιχα θέματα τους, μέσω του wiki, για την προώθηση της ομαδικής εργασίας.
4. Πραγματοποιήθηκε προφορική παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται μέσω του wiki, με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού περιεχομένου των διαφόρων μαθημάτων.
5. Πραγματοποιήθηκε αυτοαξιολόγηση με δημοσκοπήσεις για την αποδοχής και τις επιπτώσεις που το wiki είχε για τους ίδιους τους φοιτητές.


Αποτελέσματα έρευνας:
Η γνώμη των φοιτητών σχετικά με τη χρησιμότητα του Wiki
Όσον αφορά τη χρησιμότητα του Wiki στην εκπαιδευτική διαδικασία, το 37% των συμμετεχόντων χαρακτηρίζει την χρησιμότητα του wiki ως μέτρια και 48% ως υψηλή. Το 52% των χρηστών πιστεύει ότι η χρήση αυτού του εργαλείου προωθεί και ενθαρρύνει την ομαδική εργασία δεδομένου ότι το έργο πραγματοποιήθηκε σε ομάδες. Η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι αυτό το εργαλείο είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί (μέτριας ευκολίας 25%, υψηλής ευκολία 38%, και πολύ υψηλής ευκολίας 31%) .
Η γνώμη των φοιτητών σχετικά με την συμβολή του wiki στην συνεργατική μάθηση
77% των φοιτητών πιστεύουν ότι ο χρόνος για την εκτέλεση του έργου είναι επαρκής. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός των φοιτητών αναφέρει ότι το Wiki επιτρέπει περισσότερη επαφή με τον διδάσκων και τους συμφοιτητές τους, λόγω των συζητήσεων που παράγονται σχετικά με τα θέματα που καλύπτει, η οποία βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των ομάδων και παρέχει ένα καλό περιβάλλον μελέτης.
Συνολική αξιολόγηση
Σε γενικές γραμμές, το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν αρκετά ικανοποιητικό, δεδομένου ότι μόνο το 1% των φοιτητών που έχουν συμμετάσχει έδωσε χαμηλή βαθμολογία, ενώ το 66% των φοιτητών έδωσε υψηλή βαθμολογία και το 11% πολύ υψηλή. Όσο για τη συμμετοχή σε αυτή την εμπειρία, το 82% δίνει μια υψηλή και πολύ υψηλή βαθμολογία, και μόνο 17% δίνει μέτρια βαθμολογία υποδεικνύοντας ότι το Wiki έγινε αποδεκτό από τους φοιτητές.
Το ποιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης:
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, δείχνουν ότι ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη βελτίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών και να κατανοήσουν καλύτερα το θεωρητικό περιεχόμενο επιστημονικών μαθημάτων (φαρμακευτικής και οργανικής Χημείας).

Συμπεράσματα:
Η χρήση του Wiki ενθαρρύνει τους φοιτητές να γίνουν καλύτεροι σε συνεργατικές διαδικασίες και προωθεί την αίσθηση της κοινότητας, αντί για ένα μεμονωμένο επίτευγμα όπως σε μια παραδοσιακή αξιολόγηση του ανταγωνισμού. Τέλος, οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ένα βαθμό ικανοποίησης, τονίζοντας τα οφέλη από τη χρήση του Wiki στη διαδικασία της μάθησης.

Βιβλιογραφία
 • Evaluating The Impact Of Wikis On Student L Earning Outcomes : An Integrative Review, Nina M. Trocky, Dnp, Rn, Ne-bc* And Kathleen M. Buckley, Phd, Rn, Ibclc,2016
 • Using wikis, word clouds and web collaboration in Romanian primary schools,Mirela Frunzeanu,Procedia - Social and Behavioral Sciences
  Volume 180, 5 May 2015, Pages 580-585
 • Wikis and forums for collaborative problem-based activity: A systematic comparison of learners' interactions,Andri Ioannou,Scott W. Brown,Anthony R. Artino,The Internet and Higher Education, Volume 24, January 2015, Pages 35–45
 • Wiki acceptance by university students to improve collaboration in higher education, ,Innovations in Education and Teaching International
 • Participation and collaborative learning in large class sizes: wiki, can you help me?, Raúl de Arriba,Innovations in Education and Teaching International,2016
 • The use of wiki to promote students’ learning in higher education (Degree in Pharmacy),M. Encarnación Camacho, M. Dora Carrión,Mariem Chayah and Joaquín M. Campos,International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2016
 • The Effects of Wikis on Motivation in EFL Writing,Procedia - Social and Behavioral Sciences,Volume 191, 2 June 2015, Pages 2359-2363
 • Using a Wiki-Based Course Design to Create a Student-Centered Learning Environment: Strategies and Lessons,Qian Hu,Erik Johnston,Journal of Public Affairs Education,JPAE18(3), 493–512
 • Good or bad collaborative wiki writing: Exploring links between group interactions and writing products,
  Mimi Li,Wei Zhu, Journal of Second Language Writing,Volume 35, March 2017, Pages 38–53
 • Wikis and Blogs in Foreign Language Learning from the Perspectives of Learners,Mahmut Ozkan, Procedia - Social and Behavioral Sciences
  Volume 192, 24 June 2015, Pages 672-678
 • Cscl In Non-technological Environments: Evaluation Of A Wiki System With Integrated Self-and Peer Assessment,Gudrun Wesiak, Margit Höfler , Mohammad AL-Smadi , & Christian Gütl,International Psychological Applications Conference and Trends 2015