Ομάδα 2η
Γουλούδης Στυλιανός (gouloudis@csd.auth.gr)Τσακυρίδης Απόστολoς (atsakyrid@csd.auth.grΧατζηθεοχάρης Δημήτριος (dchatzith@csd.auth.gr)
padlet.jpg΄Θέμα "Συνεργατική μάθηση με χρήση λογισμικού WEB 2 και συγκεκριμένα του Padlet και Ηλεκτρονικών μέσων"
Εργαλεία WEΒ2 - Λογισμικό : Padlet, GoogleDocsΚατηγορία Λογισμικού: Interactive-SharedWhiteboardΗλεκτρονικά μέσα: Κινητό, Desktop, Laptop, Tablet

1ο Μέρος: Άρθρα-Βιβλιογραφία
1. Nyawanza, Mercy. "The use of mobile technology in lectures: Using an Audience Response System (Padlet) to enhance the student learning experience." Worcester Journal of Learning and Teaching 11 (2017).
2. Dewitt, Dorothy, Norlidah Alias, and Saedah Siraj. "Collaborative learning: Interactive debates using padlet in a higher education institution." (2015).
3. Siu, Grace, and Laura Zhoub. "A Case Study of Using Padlet to Capture Insights in Class."
4. Fuchs, Beth. "The writing is on the wall: Using Padlet for whole-class engagement." LOEX Quarterly 40.4 (2014): 7.
5. Binti Awaludin, Farahidatul Akmar. "PADLET: A DIGITAL COLLABORATIVE TOOL FOR ACADEMIC WRITING."
6. Ellis, David. "Using Padlet to Increase Student Engagement in Lectures." ECEL2015-14th European Conference on e-Learning: ECEl2015. Academic Conferences and publishing limited, 2015.
7. Weller, Alan. "The use of Web 2.0 technology for pre-service teacher learning in science education." Research in Teacher education 3.2 (2013): 40-46.
8. Zhi, Qiao, and Mu Su. "Enhance Collaborative Learning by Visualizing Process of Knowledge Building with Padlet." Educational Innovation through Technology (EITT), 2015 International Conference of. IEEE, 2015.
9. Majid, Nazatul Aini Abd. "Integration of web 2.0 tools in learning a programming course." TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 13.4 (2014).

1. "The use of mobile technology in lectures: Using an Audience Response System (Padlet) to enhance the student learning experience"
Mercy Nyawanza University of Worcester
ΠερίληψηH εργασία διερευνά τη χρησιμότητα των κινητών τεχνολογιών στην τάξη, εστιάζοντας στο σύστημα απόκρισης κοινού του Padlet που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ενότητας.

Σκοπός
Ο σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν η χρήση του Συστήματος απόκρισης κοινού, AudienceResponseSystem (ARS), με χρήση Padlet, μέσω των κινητών τηλεφώνων τους, θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής στη μάθηση. Ο στόχος είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο ασχολούνται οι σπουδαστές με αυτή την τεχνολογία, ιδιαίτερα εάν ενθαρρύνει την μεγαλύτερη συμμετοχή από τον μαθητή καθώς και εάν βοηθάει στην εμβάθυνση της διαδικασίας μάθησης του αντικειμένου.

Στόχοι
 • Να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της κινητής τεχνολογίας (Padlet) στην ενίσχυση του φοιτητή και τη συμμετοχή στη μάθηση
 • Να αξιολογήσει εάν οι μαθητές αισθάνονται ότι μαθαίνουν περισσότερο όταν συμμετέχουν στις συζητήσεις μέσω της χρήσης της τεχνολογίας (Padlet).

Ομάδα Εργασίας - Μοντέλο Έρευνας
Η έρευνα αυτή διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Worcester (Ηνωμένο Βασίλειο). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από φοιτητές του δευτέρου έτους στο μάθημα «ΜΜΕ και Κοινωνική Αλλαγή». Οι φοιτητές τελειώνοντας τη σχολή αποκτούν πτυχίο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις πολιτιστικές σπουδές ή πτυχίο Δημοσιογραφίας, Κοινωνιολογίας και Κινηματογραφικών Σπουδών. Προηγούμενη εμπειρία: οι φοιτητές έχουν χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εργαλεία WEB2 όπως blogs, Blackboard και Facebook .Οι ομάδες εργασίας έχουν μαζί τους smartphones που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μαζί με το εργαλείο του Padlet για να απαντούν στις ερωτήσεις και στις εργασίες που τους ανατίθενται.

Μεθοδολογία
Τα δεδομένα συλλέγονται από τους μαθητές με ερωτηματολόγια αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής κλειστού τύπου και με ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου. Τα ερωτηματολόγια δοθήκαν την τέταρτη εβδομάδα διδασκαλίας της ενότητας. Στις προηγούμενες εβδομάδες διδασκαλίας οι μαθητές ήταν εξοικειώθηκαν με τον καθηγητή και μεταξύ τους στην χρήση του Padlet μέσω κινητών τηλεφώνων. Οι φοιτητές έπρεπε να δώσουν τις απαντήσεις τους σε έγγραφο έντυπο ενώ η χρήση του Padletδεν ήταν υποχρεωτική. Συμμετείχαν συνολικά 17 φοιτητές από τους 24 που είχε το τμήμα

Συμπεράσματα
Όσον αφορά στα ερωτήματα κλειστού τύπου, η έρευνα έδειξε ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων βοηθάει τους φοιτητές κατά 50% περίπου να προσλαμβάνουν καλύτερα το περιεχόμενο της ύλης σε σχέση με την έντυπη μορφή. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 60%, στο ερώτημα αν αυξάνει την ενεργό συμμετοχή τους στην διαδικασία της μάθησης. Ακόμη η προσοχή τους αυξάνει περισσότερο, απάντησε το 47% των φοιτητών, ενώ η εμπιστοσύνη τους και η αυτοπεποίθηση τους, να βλέπουν ηλεκτρονικά τα ερωτήματα και τις ασκήσεις αυξήθηκε στο 76% των φοιτητών, ποσοστό πολύ εντυπωσιακό.
Από την μεριά του Εκπαιδευτικού η αλληλεπίδραση με του φοιτητές έγινε πιο αποτελεσματική πιστεύει το 65% των φοιτητών. Επίσης οι ίδιοι βρίσκουν πιο διασκεδαστική και πιο ενδιαφέρον την διαδικασία της μάθησης με αυτόν τον τρόπο, πιστεύει το 82% αυτών. Τέλος οι φοιτητές σε ποσοστό 60% περίπου και 76% αντίστοιχα πιστεύουν ότι η χρήση κινητών τηλεφώνου και του Padlet έχει θετική επίδρασή στην διαδικασία της μάθησης και θα ήθελαν να χρησιμοποιούν πιο τακτικά, περισσότερο, αυτήν την μεθοδολογία αντίστοιχα και σε άλλα αντικείμενα μάθησης.

Όσον αφορά στα ερωτήματα ανοικτού τύπου όπου οι φοιτητές έπρεπε αναπτύξουν την απάντηση, επειδή αυτό ήθελε περισσότερη προσπάθεια από αυτούς, δεν ανταποκρίθηκαν πολλοί . Ωστόσο από αυτούς που απάντησαν στα ερωτήματα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είδε θετικά την χρήση του padletκαι της κινητής τηλεφωνίας στην μάθηση του αντικειμένου και στην αύξηση της αλληλεπίδρασης στην διαδικασία της διδασκαλίας τόσο με τους μαθητές όσο και με τον εκπαιδευτή.
Στα μείον της χρήσης του εργαλείου ήταν ότι υπήρχαν σχόλια ή μηνύματα που ήταν ενοχλητικά ή άσχετα με την διαδικασία της μάθησης. Ενώ δεν έλειψαν οι αστειότητες μεταξύ των φοιτητών. Προβλήματα επίσης εμφανίστηκαν στο γεγονός ότι οι φοιτητές έβλεπαν τις απαντήσεις στο Padletαπό άλλους φοιτητές πριν ακόμη ασχοληθούν με τις ασκήσεις, δηλαδή το Padlet δεν βοηθάει στην ατομική αξιολόγηση. Ακόμη δεν υπήρχε από ορισμένους από αυτούς όριο στην αποστολή σχολίων παρατηρήθηκε μεγάλο πλήθος. Πολλοί φοιτητές βρήκαν τις ασκήσει πολύ απλές λόγω του ότι η χρήση κινητών δεν επέτρεπε να αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας τους.
Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα οφείλονταν κύριος στον εκπαιδευτή που εφάρμοσε την έρευνα, όπως ο ίδιος αναφέρει δεν ήταν εξοικειωμένος με το εργαλείο και πολλές φορές δεν κινούταν πολύ γρήγορα προκειμένου να σβήσει τα ενοχλητικά μηνύματα.
Προτάσεις
Οι προτάσεις που μπορούν να γίνουν για περαιτέρω έρευνα αφορά πολλά πεδία περιοχών όπως:
 • Η σχεδίαση της διδασκαλίας του μαθήματος κατά πόσο βελτιώνεται με την χρήση του Padlet
 • H χρήση εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί διδακτική προσεγγίσει ή απλά ένα εργαλείο μάθησης
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων γίνεται πιο αποτελεσματική.
 • Υπάρχουν τόποι αποτελεσματικού ελέγχου από τις συνέπειες τις τεχνολογίας, όπως ενοχλητικός σχολιασμός
 • Η ανωνυμία των φοιτητών αυξάνει την επίδοση τους στην διαδικασία της μάθησης του αντικειμένου.

Προστέθηκε από τον κ Γουλούδη Στυλιανό

2. COLLABORATIVE LEARNING: INTERACTIVE DEBATES USING PADLET IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Dorothy DEWITT, Norlidah ALIAS, Saedah SIRAJ Department of Curriculum and Instructional Technology, Education Faculty, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia dorothy@um.edu.my; drnorlidah@um.edu.my, saedah@um.edu.my
ΠερίληψηΑφορά έρευνα που έγινε σε φοιτητές σε δημόσιο Πανεπιστήμιο της Μαλαισίας με σκοπό να διαπιστώσουμε κατά πόσο το εργαλείο Palletενισχύει την συνεργατική μάθηση και την παραγωγή νέων γνώσεων στο μάθημα της επιστήμης των υπολογιστών – ΤΠΕ. Η κυβέρνηση της Μαλαισίας ξεκίνησε την νέα εκπαιδευτική της πολιτική που περιλαμβάνει την χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ για τα έτη 2015 – 2025. Η έρευνα εντάσσεται σε αυτήν την πολιτική.

ΣκοπόςΕίναι να μπορούν οι μαθητές να διεξάγουν το μάθημα τους συνεργατικά μέσα από συζητήσεις οι οποίες θα εκτελούνται στο Padletκαι εάν αυτή η διαδικασία τους βοηθάει να βελτιώσουν την διαδικασία την μάθηση, την παραγωγή νέων ιδεών άλλα και να ενισχύσει την αλληλεπίδραση τους.
Στόχοι
 • Να διαπιστωθεί ο βαθμός ο απόκτησης εσωτερίκευσης δημιουργίας διαμοιρασμοί της γνώσης.
 • Πόσο τα εργαλείο του Padletσυμβάλει στην αλληλεπίδραση - διάλογό μεταξύ των μαθητών.

Ομάδα εργασία - μοντέλο Έρευνας
Η μελέτη διεξήχθη σε προπτυχιακούς 40 φοιτητές (εθελοντές) σε δημόσιο πανεπιστήμιο, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες συζητήσεων το θέμα της εργασίας ήταν οι νέα τεχνολογίες κα πως αυτές συμβάλουν την μάθηση η εργασία έλαβε μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι φοιτητές ήταν σε πολύ υψηλό βαθμό γνωστές των νέων τεχνολογιών. Απαντούσαν μεμονωμένα και χρησιμοποιούσαν όλες τις δυνατότητες του Padletδηλαδή να χρησιμοποιούν υπερσυνδέσεις Videoήχο κείμενο.

Μεθοδολογία
Η εργασία ήταν μία διαλογική συζήτηση στο Padletγια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων πληροφορικής. Στην αρχή ο εκπαιδευτικός προετοίμασε τον τοίχο wallοι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα είχε στη διάθεσή της 10 λεπτά για να ανεβάσουν τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών, οι αναρτήσεις είναι δημόσιες, η άλλη ομάδα είχε και αυτή τον ίδιο χρόνο για να ανεβάσει τα μειονεκτήματα. Το ίδιο πείραμα επαναλήφθηκε σε δεύτερο γύρο. Στο τέλος της εργασίας δόθηκε ερωτηματολόγιο για την διαχείριση της γνώσης όπως επίσης έγινε ανάλυση της γραπτή τεκμηρίωσης του Padlet σύμφωνα με τους πέντε τομείς διαχείρισης της γνώσης (Kappes & Thomas 1993).

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα έδειξαν πολύ υψηλά ποσοστά στον διαμοιρασμό της γνώσης. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, αντάλλαζαν απόψεις ανοικτά και θετικά με τους φίλους τους, η ανταλλαγή απόψεων τους βοήθησε να δουν το θέμα από διαφορετικές πτυχές τους. Ο διαμοιρασμός των πληροφοριών ενθάρρυνε και ισχυροποίησε τις απόψεις οι πληροφορίες ανταλλάσονται άμεσα και γρήγορα.

Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι εξης τομεις:
Τομείς Διαχείρισης Γνώσης
Μέση τιμή
Τυπική Απόκλιση
Απόκτηση γνώσης
4.2750
.57926
Εσωτερικοποίηση γνώσεων
4.1750
.50630
Δημιουργία γνώσης
4.1000
.76962
Κοινή χρήση γνώσεων
4.6875
.46254
Εφαρμογή γνώσης
4.4286
.57492Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στο μόνο σημείο που είχαμε μία σχετική απόκλιση ήταν στο πεδίο της δημιουργίας γνώσης, 0.76962 καθώς δεν ήταν σίγουροι εάν αποκτούν νέα γνώση. Ωστόσο στην ανάλυση των ερωτημάτων οι απαντήσεις ήταν υπέρ στην απόκτηση νέων γνώσεων, οι φοιτητές υποστήριξαν ότι έμαθαν από τους φίλους τους νέες ιδέες ενώ η συμμετοχή τους στην διαδικασία ήταν πολύ ενεργή. Στο πεδίο της εσωτερικοποίηση της γνώσης παρατηρήθηκαν χαμηλά αποτελέσματα. Πολλοί όμως εκ αυτών πιστεύουν ότι η χρήση του padletτους έδωσε την δυνατότητα να εμβαθύνουν στην γνώση για να καταλάβουν καλύτερα τις έννοιες. Η γνώση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ΤΠΕ έπρεπε να ενσωματωθεί έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες γνώσεις μεταξύ των μαθητών.
Οι μαθητές βρήκαν το padletως μία κατάλληλη πλατφόρμα Τα αποτελέσματα στις κατηγορίες; Έδειξαν ως εξής: Μου αρέσει να βλέπω τα σχόλια στων φίλων μου στο padletκαι να μοιράζομαι μαζί τους τις πληροφορίες m (Mean = 4.5385, S. D. = 0.5970) .Στην κατηγορία να μαθαίνουν νένες ιδέες μέσα από την συνεργασία και εκεί τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά (Mean = 4.4872, S. D. = 0.5991). Δεν υπήρχε ωστόσο συμφωνία στο γεγονός εάν το μάθημα με αυτόν τρόπο ήταν πιο συναρπαστικό ή πιο δελεαστικό (Mean = 3.5641, S. D. = 1.0595). η ερμηνεία που δίνει ο ερευνητής είναι η ευκολία του εργαλείου.
Προτάσεις
Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διαλογικές συζητήσεις με το Padlet θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διδασκαλία. Οι φοιτητές φαίνεται να συμφωνούν ότι υπήρξε μάθηση και ανταλλαγή πληροφοριών, Είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος μάθησης που θα μπορούσε να παρακινήσει τους μαθητές να μάθουν καλύτερα. και ένα ενδιαφέρον σημείο που αξίζει να ερευνηθεί περισσότερο. Ακόμη οι μαθητές σε πολλές από αυτές τις μελέτες φάνηκε να προσλαμβάνουν μικρή μόνο νέα γνώση, αλλά η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι εσωτερικοποιούν και δημιουργούν νέες γνώσεις, χρειάζονται λοιπόν και άλλες μελέτες πάνω σε αυτόν τον τομέα. Εν κατακλείδι Το Padlet ήταν ένα εργαλείο web 2.0 που επιτρέπει την αλληλεπίδραση και συνεργασία. Ως εκ τούτου, το Padlet είναι μια καλή εναλλακτική λύση για να μειώσει το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών.

Προστέθηκε από τον κ Γουλούδη Στυλιανό


3. A Case Study of Using Padlet to Capture Insights in Class
Grace Siu a *, Laura ZhoubaRoom 4001, Career Center, Academic Building The Hong Kong University of Scienceand Technology Clear Water Bay, Hong KongbRoom TU605, Educational Development Center, The Hong Kong Polytechnic University Hung Hom, Hong Kong*Corresponding Author: grace.siu@ust.hk

ΠερίληψηΟι περισσότερες παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας κυριαρχούνται από παρουσιάσεις του δασκάλου. Σαν αποτέλεσμα, υπάρχει πολύ λίγος χρόνος για την πρακτική, ο οποίος μειώνεται ακόμη περισσότερο με το χρόνο που απαιτείται για να ρωτήσουν οι μαθητές. Οι μαθητές είναι απασχολημένοι να σημειώνουν μόνοι τους, αντί να απορροφούν νέες γνώσεις. Ένα άλλο μειονέκτημα της παραδοσιακής μάθησης είναι ότι δεν ενθαρρύνει την κριτική σκέψη - την ικανότητα να εφαρμόζουν ενεργά τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω της εμπειρίας και της συλλογιστικής σκέψης. Η παρούσα μελέτη έρχεται να εξετάσει εάν η χρήση ενός εργαλείου web2 όπως είναι το Padlet μπορεί να ξεπεράσει τα παραπάνω προβλήματα. Η τρέχουσα μελέτη ερευνά την αποτελεσματικότητα του Padlet για τη δημιουργία γνώσεων στην τάξη χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης την διαδικασία του μαθήματος "Career Building Course". Η μελέτη διεξήχθη μεταξύ σπουδαστών από δυο διαφορετικά ιδρύματα το ένα πανεπιστήμιο ίδρυμα, το άλλο τεχνολογικό ίδρυμα στο HongKong.
ΣκοπόςΟ κύριος σκοπός είναι να μελετηθεί ο αντίκτυπος της χρήσης του Padlet για τις εκπαιδευτικές επιδόσεις των 273 εκπαιδευόμενων όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα αντανάκλασης της μαθησιακής διαδικασίας.
Στόχοι:Οι στόχοι της έρευνας είναι οι εξής:
 • Κατά πόσο η χρήση του padlet είναι πιο αποτελεσματική στην μαθησιακή διαδικασία σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους. όπως χαρτί και μολύβι.
 • Αυξάνετε η ποιότητα μάθησης με την χρήση του Padlet ή υπάρχει μείωση στο μαθησιακό αποτέλεσμα.

Ομάδα Εργασίας – ΜεθοδολογίαΤο Career Building Course είναι ένα γενικό επιμορφωτικό πρόγραμμα που προσφέρεται από το Χονγκ Kong Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας. Ο βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες σταδιοδρομίας και απασχόλησης των εκπαιδευομένων. Το μέγιστό πλήθος των φοιτητών είναι 30 σε κάθε τάξη, το μάθημα διαρκεί 13 εβδομάδες. Οι μαθητές περνούν από διαφορά τεστ κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τους και πάντα χρησιμοποιούσαν μολύβι και χαρτί. Στόχος του πειράματος είναι να επιτρέψει στους μαθητές να έχουν το μέγιστο όφελος από την διαδικασία της μάθησης. οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν την μαθησιακή τους εμπειρία, απαντώντας σε μια ερώτηση καθοδήγησης "ποιες είναι οι απόψεις σας;" χρησιμοποιώντας χαρτί και στυλό. Στους μαθητές δόθηκαν 10 λεπτά για να σκεφτούν σιωπηλά. Στη συνέχεια, θα υπήρχε ένας δεύτερος κύκλος όπου ο κάθε φοιτητής θα έπαιρνε τον λόγο, ώστε να αναφέρει συνοπτικά τις ιδέες του.
Το Padlet αντικατέστησε την όλη διαδικασία το 2017. Η προετοιμασία πριν από την τάξη περιελάβανε έναν λογαριασμό Padlet που δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτή και μια κενή σελίδα για αυτή την τάξη. Οι μαθητές έπρεπε να σαρώσουν έναν κώδικα QR που τέθηκε στην οθόνη και να πληκτρολογήσετε τις ιδέες τους απευθείας χρησιμοποιώντας ένα smartphone στην τάξη. Για λόγους σύγκρισης με την παλαιά μέθοδο, οι μαθητές έλαβαν επίσης 10 λεπτά για να πληκτρολογήσουν τις απόψεις τους.Η μελέτη επικεντρώθηκε στα εξής κριτήρια: Ο αριθμός των παραληφθήντων στοιχείων, και η ποιότητα των γνώσεων. Ο αριθμός των παραληφθεισών στοιχείων είναι σημαντικός δείκτης. Από την πλευρά της νευροεπιστήμης, έχει σχέση με τις συνάψεις στον εγκέφαλό, γεγονός που δείχνει εάν οι σπουδαστές έχουν εσωτερικεύσει την γνώση.Η ποιότητα των γνώσεων έχει να κάνει με το γεγονός όταν μαθαίνουμε κάτι νέο είναι σαν να κάνουμε νέες συνδέσεις στον εγκέφαλό μας. Μεταφορικά, η δημιουργία μιας νέας σύνδεσης είναι σαν ένα άλμα μεταξύ ενός ανοίγματος. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι μια μεγάλη μηχανή που τείνει να επιλέξει το ευκολότερο μονοπάτι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πάντα έχουμε την τάση να επιλέγουμε τη μικρότερη απόσταση. Επίσης, εξηγεί γιατί πολλές ιδέες είναι «επιφανειακές».
Υπάρχουν δύο τρόποι μέτρησης της εκπαιδευτικής απόδοσης των μαθητευομένων στο μάθημα. Ο πρώτος, αξιολογώντας τις γνώσεις που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές, και ο δεύτερος συλλέγοντας τα προσωπικά σχόλια με πιο λεπτομερή τρόπο, για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μία ομάδα από 10 σπουδαστές που θα έκαναν την συλλογή.Για την αξιολόγηση των γνώσεων δημιούργησαν έναν πίνακα αξιολόγησης με 10βαθμια κλίμακα, όπου 9 με 10 είναι η πιο μεγάλη εμβάθυνση στο αντικείμενο της μάθησης και 1 με 2 καθόλου. Για την συλλογή των σχολίων η ομάδα έρευνάς απάντησε σε δύο συγκριτικά ερωτήματα το πρώτο εάν το Padlet είναι πιο δημιουργικό για την συλλογή της γνώσης σε σχέση με το μολύβι και το χαρτί και το δεύτερο εάν το Padlet είναι εύκολο στην χρήση.
ΣυμπεράσματαΣε σύγκριση με το γράψιμο χρησιμοποιώντας χαρτί και στυλό, το Padlet δημιούργησε περισσότερες πληροφορίες εντός της ίδιας προθεσμίας. Το αποτέλεσμα είναι πιο σημαντικά μεταξύ των φοιτητών του πανεπιστημίου που βρήκαν το Padlet εξαιρετικό μέσο. Οι σπουδαστές των πανεπιστημίων είναι περισσότερο στοχαστές, είναι γενικά περισσότερο προσανατολισμένοι στις λεπτομέρειες. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να οργανώσουν τα στοιχεία. Προτιμούν να μάθουν να διαβάζουν και να αναλύουν αντί ακούγοντας και απαντώντας αμέσως. Επίσης το βρήκαν, πιο διασκεδαστικό με διαδραστικό περιβάλλον στο οποίο οι γραπτές γνώσεις μπορούν να τονώσουν τους νέους μαθητές να σκέφτονται από πολλές οπτικές γωνίες.
Από την άποψη της ποιότητας των γνώσεων, το Padlet μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να παράγουν υψηλότερη ποιότητα άμεσα. Διαβάζοντας τις σκέψεις των άλλων, είναι ευκολότερο για τους εκπαιδευόμενους να ασκούν κριτική μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να αποκωδικοποιήσουν μια δήλωση, να συμφωνήσουν ή να διαφωνούν με έναν άλλο μαθητή.Σε γενικές γραμμές και δύο ομάδες σπουδαστών από διαφορετικά ιδρύματα διαπίστωσαν ότι η χρήση του Padle tείναι πιο αποτελεσματική στην διαδικασία της συν-δημιουργίας Το βρήκαν ένα αποτελεσματικό και διασκεδαστικό τρόπο ανταλλαγής ιδεών. Επίσης το γεγονός όπου μπορεί να ανεβάζουν τις αναρτήσεις τους ανώνυμα τους δημιούργησε ένα αίσθημα ασφάλειάς και ταυτόχρονα να μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο τι ακριβώς σκέφτηκαν οι άλλοι συμμαθητές τους.
Οι εκπαιδευόμενοι ήταν επίσης πιο άνετοι στην έκφρασή τους Όσον αφορά την ατμόσφαιρα της τάξης, το Padlet ανέβασε την ενέργεια και ενισχύθηκε η ομαδική εργασία. Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι με αυτή τη νέα τεχνολογία και τα άμεσα αποτελέσματα. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η μείωση του χρόνου που απαιτούνταν παλαιότερα για την συλλογή των δεδομένων και οδηγιών άλλα και η ελάφρυνση από σημειώματα και μολύβια είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα.
ΠροτάσειςΥπάρχουν και μειονεκτήματα της χρήσης Padlet. Για παράδειγμα, επιτρέποντας τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν ανώνυμα σχόλια ενδέχεται να εμποδίσουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και να απαντούν χωρίς δομημένο τρόπο. Η υπερπροστασία που παρέχει μέσα από την ανωνυμία μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευομένων. Είναι σημαντικό για τους σχεδιαστές προγραμμάτων να ισορροπήσουν μεταξύ ανώνυμων και μη σχολίων.Διαφορετικοί μαθητές μπορεί να έχουν διαφορετικές προτιμήσεις. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα χρησιμοποιώντας παλιές σχολικές μεθόδους λήψης σημειώσεων. Εντούτοις, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος μαθήματος αν οι μαθητές είναι να διαβάζουν ή να ακούν τις γραπτές απόψεις όλων και να προσθέτουν τις δικές τους. Για προγράμματα διδασκαλίας που είναι συνεχή, οι σχεδιαστές προγραμμάτων μπορεί να θεωρούν πολλαπλές προσεγγίσεις για τη συλλογή πληροφοριών, όπως χρήση σχεδίων, γραφής σε χαρτί, κολλώδεις σημειώσεις, ή να συμπληρώσουν ένα online ερωτηματολόγιο σε ένα φόρουμ στο διαδίκτυο και ούτω καθεξής, εκτός από την ανάπτυξη του σε Padlet.

Προστέθηκε από Γουλούδη Στυλιανό4. The Writing is on the Wall: Using Padlet for Whole-Class Engagement
Beth Fuchs
University of Kentucky, beth.fuchs@uky.edu


Περίληψη
Πολλοί από εμάς ορίζουν την επιτυχία στην τάξη από την ποιότητα και την ποσότητα της συμμετοχής των μαθητών, αλλά παρά τις προσπάθειές μας, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που αποθαρρύνουν τους μαθητές να εμπλακούν περισσότερο στις τάξεις μας. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τη χρήση ενός "graffiti wall" όπως βρέθηκε στο Padlet (padlet.com) για να ξεπεράσει κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η συμμετοχή στην τάξη ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες.

Σκοπός
Ο σκοπός του άρθρου είναι η ενσωμάτωση του εργαλείου padlet στην καθημερινότητα των μαθητών, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν το μάθημα με έναν πιο ευχάριστο τρόπο. Επιπλέον αναλύει τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να έχει η χρήση του padlet και στη συνέχεια προτείνει τρόπους επίλυσης τους.

Ανάλυση του Padlet και πως αυτό επηρεάζει την σκέψη των μαθητών
Το Padlet (www.padlet.com) παρέχει δωρεάν, φιλικό προς τα πολυμέσα τοίχο (Wall) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενθάρρυνση σε πραγματικό χρόνο, για συμμετοχή και αξιολόγηση στην τάξη. Το padlet είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην τάξη επειδή λειτουργεί σε μια ποικιλία διαφορετικών συσκευών, δεν απαιτεί εγγραφή καθώς και πολύ καλή γνώση της τεχνολογίας. Είναι πολύ απλό στην χρήση του και δεν προϋποθέτει ουσιώδες υπόβαθρο από τον χρήστη. Η λειτουργία του είναι η εξής: Αρχικά ο καθηγητής κατασκευάζει online τον δικό του τοίχο και όλοι οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν τον τοίχο αυτό κάνοντας παράλληλα σχόλια για κάτι που δεν κατανοούν. Ο καθηγητής μπορεί να δώσει εύστοχες απαντήσεις σε καθένα από τα σχόλια αυτά, και οι απαντήσεις αυτές είναι εμφανής σε όλους τους μαθητές, λύνοντας προφανώς τις ίδιες απορίες. Ο συγγραφέας έκανε ένα πείραμα όταν πρωτοάρχισε να χρησιμοποιεί το padlet. Έκανε την εξής ερώτηση στα παιδιά: Αν έπρεπε να κάνετε μια αναζήτηση πάνω σε κάτι που σας αρέσει, πως θα έμοιαζε αυτή? Ποιες λέξεις θα χρησιμοποιούσατε? Αυτό που παρατήρησε είναι ότι παρόλο που οι μαθητές έβλεπαν τις απαντήσεις στον "τοίχο" του padlet κανένα θέμα δεν ήταν το ίδιο. Δηλαδή οι μαθητές δεν επηρεάζονταν από τις απαντήσεις που έβλεπαν, μολαταύτα γίνονταν πιο δημιουργικοί. Αυτό έρχεται σε αντίθεση από την εμπειρία του μέσα στην τάξη, όπου οι περισσότερες απαντήσεις ήταν στο θέμα που αποφάσισε να απαντήσει ο πρώτος μαθητής. Μετά από πολυετή χρήση του padlet, ο συγγραφέας συμπέρανε πως οι μαθητές με την χρήση του padlet γίνονται πιο έτοιμοι να αντιμετωπίζουν δύσκολα θέματα, γιατί πολύ απλά τους είχε καλλιεργήσει μέσα από το padlet την ανάγκη για αναζήτηση, είτε αυτό ήταν εικόνες στο internet είτε videos στο youtube.

Πιθανά προβλήματα και πλεονεκτήματα που επιφέρει η συμμετοχή σε ενεργό χρόνο σε μια τάξηΤο μεγαλύτερο πλεονέκτημα κατά τον συγγραφέα αποτελεί η ανωνυμία που έχει η συμμετοχή σε αυτά τα εργαλεία. Αυτό γιατί ο μαθητής ακόμη και αν δεν είναι σίγουρος για την απάντηση που έχει να δώσει δεν θα τον επηρεάσει στο να την γράψει ανώνυμα, αντιθέτως μέσα στην τάξη που ενδέχεται να φοβάται μην κατακριθεί. Επιπλέον, ο καθηγητής έχει μια πιο σφαιρική εικόνα του επιπέδου της τάξης, από τις απαντήσεις που βλέπει μέσα στο εργαλείο και έτσι ξέρει ποια κομμάτια μαθήματος δυσκόλεψαν περισσότερο τους μαθητές.Περνώντας στα προβλήματα που έχει η χρήση εργαλείων τεχνολογίας, αυτό που τόνισε ο συγγραφέας είναι ότι οι μαθητές ενδέχεται να συνηθίσουν σε αυτόν τον τρόπο εκμάθησης και αν τα εργαλεία αυτά σταματήσουν να υπάρχουν για πολλούς λόγους, τότε το πισωγύρισμα ίσως αποβεί μοιραίο για την πρόοδο των μαθητών.
Συμπεράσματα
Η πρόκληση της συμμετοχής και δέσμευσης στην τάξη παραμένει, και έτσι θα πρέπει να συνεχίζουμε να αναζητάμε νέους τρόπους για να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή από όλους τους μαθητές. Το Padlet παρέχει έναν μη απειλητικό χώρο για τη συλλογή και την επιμέλεια της συλλογικής εργασίας στην τάξη. Όλοι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο καθώς η πολυφωνία είναι αυτή που θα πρέπει να επικρατεί σε ένα "graffiti wall".

Προστέθηκε από Απόστολο Τσακυρίδη.5. PADLET: A DIGITAL COLLABORATIVE TOOL FOR ACADEMIC WRITING
Farahidatul Akmar binti Awaludin
Rafidah binti Abd Karim
Nurul Huda binti Mohd Saad

Περίληψη

Προηγούμενες μελέτες έχουν επισημάνει τα οφέλη από τα διαδραστικά διδακτικά εργαλεία και μεθόδους για τη βελτίωση των μαθητών στη μάθηση. Η μετατόπιση της τεχνολογικής ανάπτυξης απαιτεί μια αλλαγή στην παραδοσιακή παιδαγωγική που υπήρξε η επιτομή της διδασκαλίας και της μάθησης. Ως εκ τούτου, οι διαδραστικές μέθοδοι διδασκαλίας θεωρούνται ως η αναγκαία ώθηση για τη μάθηση του 21ου αιώνα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι έχουν μεγαλύτερη αυτονομία στη διαδικασία εκμάθησης. Έτσι, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως οι ψηφιακοί τοίχοι, οι εφαρμογές και οι ανοιχτοί πόροι εκπαίδευσης παρέχουν στους φοιτητές πρωτοφανή συνεργατική μάθηση. Σε αυτή τη μελέτη, ένα εργαλείο συνεργασίας μάθησης, όπως το Padlet, χρησιμοποιήθηκε σε ένα διδακτικό μοντέλο της Αγγλικής Γλώσσας μαθήματα για 50 προπτυχιακούς φοιτητές σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν ήταν μέσω ερωτηματολογίων που ζήτησαν από τους μαθητές, ανατροφοδότηση σχετικά με τις στάσεις και τις προοπτικές τους σχετικά με τη χρήση του Padlet και τον τρόπο με τον οποίο τους παρακίνησε και τους βοήθησε να αυξηθούν το ενδιαφέρον τους να γράψουν στα αγγλικά. Τα ευρήματα δείχνουν ότι αν και η αποδοχή της χρήσης του Padlet ως εργαλείου μάθησης μεταξύ των φοιτητών της Μαλαισίας ήταν ενθαρρυντικοί, υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που πρέπει να εξεταστούν κατά τη χρήση του Padlet ως εκπαιδευτικού εργαλείου.

Σκοπός
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της αντίληψης του μαθητή σχετικά με το πώς το padlet βοηθά τους μαθητές να μάθουν αγγλικά καθώς και τις στάσεις απέναντι στη χρήση τους στις αίθουσες διδασκαλίας ESL.

Ερευνητικές μέθοδοι
Η μελέτη αυτή εφαρμόστηκε στην Σχολή Λογιστικής της Πανεπιστημιακής Τεχνολογίας MARA (UiTM), Tapah. Το μάθημα ήταν η εκμάθηση των αγγλικών (ELC 230) και απαρτίζεται από 30 μαθητές. Σε ένα εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι εκπαιδευόμενοι ζητήθηκαν να κατεβάσουν το padlet το οποίο δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτή. Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του padlet στο Padlet.com, ένα δωρεάν online εργαλείο που περιγράφεται καλύτερα ως ηλεκτρονική πλακέτα ανακοινώσεων. Οι εκπαιδευόμενοι έπειτα είχαν την εντολή να γράψουν την πρώτη καταχώρησή τους, μια εισαγωγή και να διαβάσουν δύο έως τρία posts των συμμαθητών τους και να τα σχολιάσουν. Οι μαθητές ήταν υπεύθυνοι για τη σύνταξη μιας εγγραφής 150 λέξεων την εβδομάδα και για να σχολιάσουν δύο ή τρεια posts των συμμαθητών τους. Τα περιεχόμενα των καταχωρήσεών τους πρέπει να βασίζονται στο περιβάλλον της τάξης. Για παράδειγμα, εάν οι μαθητές μελετούσαν πώς να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την Cyberbully αυτή την εβδομάδα στην τάξη, ενθαρρύνθηκαν να μοιραστούν ή να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις στο padlet. Μετά το πέρας του εξαμήνου, ολοκληρώθηκε το ερωτηματολόγιο και ζητήθηκαν ανοιχτές ερωτήσεις από τους μαθητές να εκτιμήσουν τη στάση τους απέναντι στην μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε.

Αποτελέσματα
pinakas1.PNG


Συνοπτικά, οι φοιτητές απολάμβαναν τα σχόλια, αλλά δεν ήταν πεπεισμένοι για τα παιδαγωγικά οφέλη και φαινόταν να επιθυμούν περισσότερη καθοδήγηση όσον αφορά τη διάρθρωση των παρατηρήσεών τους για να είναι χρήσιμες σε αντίθεση με το "κήρυγμα" ή υπερβολικά αρνητικό. Όταν ρωτήθηκαν για το πώς αισθάνονταν ότι άλλοι μαθητές σχολίαζαν τις τοποθετήσεις τους (σημείο 14), το 86,7% των μαθητευόμενων απάντησε θετικά, λέγοντας ότι "Απολαμβάνουν" ή "τους αρέσει" να διαβάζουν σχόλια από τους συμμαθητές τους. Η χρήση της αξιολόγησης είναι ωφέλιμοι για τους μαθητές να σχηματίσουν κριτική και δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν να μάθουν τις απόψεις άλλων σχετικά με αυτό, γνωρίζοντας τα σχόλια που θα λάβουν αφού ολοκληρώσουν ένα άρθρο. Η online κριτική από τους συμμαθητές τους, σε σύγκριση με προφορικά σχόλια, έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: ανεξάρτητο χρόνο και τόπο, καμία πίεση για γρήγορη ανταπόκριση και ικανότητα ελέγχου των συνομιλιών.

Προστέθηκε από Τσακυρίδη Απόστολο


6. Using Padlet to Increase Student Engagement in the Classroom

David Ellis
Coventry Business School, Faculty of Business, Enviroment and society, Coventry University, UK

Περίληψη
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Πανεπιστημίου του Coventry, είναι η διδασκαλία να έχει ως σκοπό την έμπνευση των μαθητών. Μελέτες του Πανεπιστημίου έδειξαν ότι οι μαθητές βρίσκουν την παραδοσιακή διδασκαλία πολύ βαρετή, οπότε θα πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές ούτως ώστε η μάθηση να ξαναγίνει ευχάριστη. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι και η χρήση του εργαλείου padlet, με σκοπό να προσελκύσει τους μαθητές να ξεφύγουν από τον κλασσικό τρόπο μάθησης. Ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε σε 43 μαθητές έδειξε ότι με το padlet η διδασκαλία έγινε κατα 83% πιο ενδιαφέρουσα .

Η χρήση του padlet ελκύει περισσότερο το ενδιαφέρον του μαθητή
Με την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των smartphones και γενικότερα της τεχνολογίας ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται συνεχώς και έτσι τα Web 2.0 εργαλεία εισάγονται πολύ γρήγορα στην καθημερινότητα. Έτσι και το padlet κεντρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή και η διδασκαλία γίνεται πιο συναρπαστική. Με το padlet καλλιεργείται η συζήτηση, οι διαλέξεις γίνονται πιο ενδιαφέρουσες ενώ προσελκύει και μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, αφού το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι πολύ απλό.

Μεθοδολογία
Κατά την διάρκεια της διάλεξης ο καθηγητής ανεβάζει ένα link στον τοίχο του μαθήματος στο padlet, όπου βρίσκονται διάφορες ερωτήσεις σχετικές με την διάλεξη. Εκείνη την ώρα οι μαθητές μπαίνουν από το κινητό τους στο padlet και απαντάνε στις ερωτήσεις ανώνυμα ή επώνυμα, ενώ μπορούν να κάνουν και σχόλια. Έτσι ο καθηγητής έχει μια πλήρη εικόνα για το ποιο κομμάτι της διάλεξης ήταν πιο δυσνόητο, πιο ενδιαφέρον ή ακόμη και πιο βαρετό για τους μαθητές. Στην συνέχεια δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους μαθητές να αξιολογήσουν το padlet σαν εργαλείο.

Αποτελέσματα
2α.PNG
2β.PNG

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 83% των μαθητών συμφωνούν ότι το padlet έκανε την διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα.Το 79% των μαθητών συμφωνούν ότι τα σχόλια και τα posts στον τοίχο του padlet τους από τους συμμαθητές τους, τους διευρύνουν την μαθησιακή γνώση τους. Μόλις το 19% συμφωνούν ότι το padlet είναι ανούσιο, ενώ το 43% προτιμούν την συζήτηση στην τάξη παρά στο padlet.

Συμπεράσματα
Το padlet μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να ξεπεράσουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες που έχει μια συζήτηση (επειδή δεν αισθάνονται άνετα να συζητήσουν σε μια τάξη), ενώ παράλληλα μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες των μαθητών στο διάβασμα και γενικότερα σε πολλά θέματα.

Προστέθηκε από Τσακυρίδη Απόστολο7. The Use of Web 2.0 Technology for Pre-Service Teacher Learning in Science Education
Alan Weller University of East London

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η χρήση του Web 2.0 για την επαγγελματική εκπαίδευση καθηγητών πριν την υπηρεσία τους ως καθηγητές. Δόθηκαν δύο στόχοι που έπρεπε να εκπληρωθούν με τη χρήση online συνεργατικής πλατφόρμας Web 2.0 σε καθηγητές μαθημάτων επιστήμης, σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πριν την υπηρεσία τους. Αξιολογήθηκαν τόσο η εργασία τους όσο και τα σχόλιά τους για τη πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε. Στην εργασία γίνεται ανάλυση για τις παρούσες τάσεις και πρακτικές της τεχνολογίας Web 2.0 και των κινητών συσκευών και tablets στην εκπαίδευση.

Θεωρητική Εισαγωγή

Η τεχνολογία του Web 2.0 αποτελεί μία συνεχώς αναπτυσσόμενη και πια τελείως εντεταγμένη τεχνολογία στη καθημερινή ζωή. Ο επαγγελματικός τομέας δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από την ένταξη του Web 2.0 στη καθημερινή ζωή αλλά θεωρείται πια επαγγελματικό προσόν η εξοικείωση και η ενεργός δράση σε πλατφόρμα Web 2.0. Οι εταιρείες και τα ερευνητικά κέντρα σήμερα δημοσιεύουν τη δράση τους χρησιμοποιώντας το Web 2.0 και προσλαμβάνουν ανθρώπους ειδικά για την διαχείριση Web 2.0 εφαρμογών. Έτσι λοιπόν, και το επάγγελμα του καθηγητή δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο από αυτή τη στροφή προς τεχνολογίες Web 2.0. Σε αντίθεση με την τεχνολογία Web 1.0, όπου ο μαθητής παραμένει απλά παθητικός δέκτης του υλικού που έχει ανεβάσει ο καθηγητής, στο Web 2.0 ο μαθητής συμμετέχει ενεργά, κρίνει και αξιολογεί το υλικό που ανεβαίνει ενώ έχει και την ικανότητα να αλλάζει ενεργά το υλικό που του παρουσιάζεται και να δημιουργεί σε online περιβάλλον το δικό του περιεχόμενο εμπεριέχοντας προσωπικές απόψεις, εμπειρίες και γνώσεις.

Η άνοδος των Cloud εφαρμογών σήμερα υπογραμμίζει την ανάγκη για ένταξη των εφαρμογών Web 2.0 σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ειδικότερα, το paper εστιάζει στην πλευρά του κόστους και της κατανάλωσης η οποία σύντομα θα αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Σε μία cloud εφαρμογή όλο το περιεχόμενο είναι ανεβασμένο στο διαδίκτυο ενώ ο φοιτητής και ο καθηγητής έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας online του περιεχομένου και δυναμικής αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο. Από άποψη κόστους της τεχνολογίας, η ίδια εφαρμογή κατ' αρχάς μπορεί να γίνει προσβάσιμη στον ίδιο χρόνο από πολλές διαφορετικές συσκευές (smartphones, tablets, notebooks κλπ) ενώ τα προαναφερθέντα συστήματα επεξεργασίας (οι συσκευές) μπορεί να βρίσκονται σε διάφορα σημεία στον κόσμο. Παράλληλα, οι Cloud εφαρμογές Web 2.0 είναι επί των πλείστων δωρεάν για χρήση και εκτελούνται online δηλαδή δεν εκτελούνται τοπικά σε μία συσκευή, οπότε δεν απαιτούν εξειδικευμένο hardware για να λειτουργήσουν. Εν τέλει, η γλώσσα html στην οποία είναι γραμμένες οι περισσότερες διαδικτυακές εφαρμογές ενώνει όλες σχεδόν τις διαφορετικές συσκευές. Μία εφαρμογή γραμμένη σε html το πιθανότερο είναι ότι θα εκτελεστεί σε οποιαδήποτε συσκευή με ενημερωμένο browser.

Ο συγγραφέας ειδικά για το θέμα της ευκολίας χρήσης online εφαρμογών Web 2.0 δίνει ένα παράδειγμα από μία δική του τάξη μαθήματος επιστήμης 7ου έτους. Οι μαθητές έπρεπε να φτιάξουν ένα σύντομο βίντεο για το πώς οργανώνονται τα σωματίδια στα υγρά και στα αέρια. Η πλειονότητα των βίντεο ήρθαν στην τάξη μέσω USB ενώ το 20% αυτών δεν δούλευαν καθώς ήταν σε μορφή που δεν υποστήριζε ο υπολογιστής της τάξης. Παράλληλα, το άνοιγμα του βίντεο από το USB ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία. Αντιθέτως ένας μαθητής είχε ανεβάσει απλά ένα βίντεο στο Youtube και έστειλε απλά στο σύνδεσμο. Διαδικτυακές εφαρμογές λοιπόν σε εργασίες στην τάξη θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην γρηγορότερη και αποδοτικότερη από τους μαθητές εκπλήρωση των εργασιών ενώ αποφεύγονται και ζητήματα ασυμβατότητας με το ένα ή το άλλο λογισμικό. Παράλληλα το σκηνικό στην αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Είναι έντονη πια η ετερογένεια των συσκευών μεταξύ τους καθώς μεγαλύτερα κέρδη έχουν ασύρματες συσκευές όπως laptops, smartphones, και tablets, παρά σταθεροί υπολογιστές. Μάλιστα, τη χρονιά που γράφτηκε το paper τα μεγαλύτερα κέρδη στην αγορά των υπολογιστών τα είχε το Chromebook, ένας υπολογιστής που φιλοξενούσε όλες τις εφαρμογές του σε περιβάλλον Cloud. Επιπλέον, η τιμή ενός tablet είναι πια τόσο χαμηλή, σχεδόν όση και αυτή για ένα ακριβό επιστημονικό κομπιουτεράκι για υπολογισμούς, που καθιστά την τεχνολογία αυτή τελείως προσβάσιμη στο σημερινό σχολείο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα σύγχρονα σχολεία που απαιτούν ο φοιτητής να έχει πολύ ακριβότερους υπολογιστές και εγκατεστημένες τις πολύ ακριβότερες εφαρμογές του Microsoft Office. Οι εφαρμογές Web 2.0 είναι δωρεάν και προσβάσιμες από ποικιλία συσκευών.

Παρά τη στροφή της κοινωνίας σε εφαρμογές Web 2.0 έρευνες απέδειξαν ότι τα μισά σχολεία δεν ήταν ικανά να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους μαθητές στη Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και να τους προετοιμάσουν για την Ανώτερη Εκπαίδευση και την ανταγωνιστική Αγορά Εργασίας που απαιτεί τη γνώση τέτοιων τεχνολογιών. Σύμφωνα με άλλη έρευνα μόνο το 20% των σχολείων εισήγαγαν νέες τεχνολογίες στις τάξεις τους. Μερικά σχολεία ήταν διστακτικά ως προς τεχνολογίες διαδικτύου στην τάξη γιατί θεωρούσαν ότι έρχονται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αξίες του σχολείου. Άλλα θεωρούσαν ότι τέτοιες τεχνολογίες παρείχαν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη πρακτικών όπως cyber bullying. Εντούτοις, τα περισσότερα σχολεία τάσσονται υπέρ της χρήσης Τεχνολογιών Web 2.0 στην εκπαίδευση. Είναι λοιπόν εύλογο το ερώτημα πώς θα μπορέσουν να προσαρμοστούν τα σχολεία στις νέες αυτές τεχνολογίες. Ο Albion το 2008 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν οι δάσκαλοι για το Web 2.0 είναι να μάθουν με το Web 2.0.

Ο συγγραφέας του paper αναφέρει μία πρακτική που ακολουθούσαν στο σχολείο του. Κάθε μήνα μία μέρα, μετά το μάθημα, όλοι οι καθηγητές πραγματοποιούσαν συναντήσεις. Χωριζόντουσαν σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων και συζητούσαν με τις ομάδες τους απόψεις και νέες ιδέες για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Τις ιδέες αυτές κάθε ομάδα τις έκανε μηνύματα post it και τις κολλούσε σε έναν τοίχο. Για τον υπόλοιπο μήνα, όλα τα post-it μηνύματα ήταν κολλημένα στον τοίχο και η κάθε ομάδα μπορούσε να δει τί έγραφαν οι άλλες ομάδες και κάθε άτομο μπορούσε να προσθέσει με post-it μήνυμα το σχόλιό του στον τοίχο. Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί σε online περιβάλλον και το Padlet. Κάθε άτομο μπορεί να ανεβάσει υλικό multimedia σε ψηφιακά μηνύματα post-it στον τοίχο ενώ ο οποιοσδήποτε μπορεί να σχολιάσει από κάτω με άλλο post-it στον τοίχο.

Μεθοδολογία

Υπήρχαν δύο εργασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν και σχεδιάστηκαν για την αξιολόγηση της χρήσης του Padlet σε τάξη 40 προ-υπηρεσιακών καθηγητών. Κάθε εργασία λάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια διαλέξεων στο πανεπιστήμιο διάρκειας 90 λεπτών. Πραγματοποιήθηκαν δύο διαλέξεις. μία τον Σεπτέμβριο και μία τον Φεβρουάριο, μία για κάθε εργασία. Στο τέλος της δεύτερης διάλεξης οι προ-υπηρεσιακοί καθηγητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν online φόρμα στο Google Forms για την αξιολόγηση του Padlet. Η πρώτη διάλεξη αφορούσε τις Νέες Εκπαιδευτικές Αξίες. Σε κάποιο σημείο της διάλεξης οι προ-υπηρεσιακοί καθηγητές έπρεπε χρησιμοποιώντας το Padlet μέσω του πανεπιστημιακού υπολογιστή ή μέσω των tablets τους να απαντήσουν στο ερώτημα: "Γιατί θα έπρεπε οι καθηγητές να θέτουν υψηλούς στόχους?". Στη συνέχεια επέστρεφαν στο μάθημα και ο καθηγητής παρουσίαζε τον τοίχο με τις διάφορες απαντήσεις και γινόταν συζήτηση. Η δεύτερη διάλεξη αφορούσε την Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες και Δυσκολίες και οι προ-υπηρεσιακοί καθηγητές έπρεπε να απαντήσουν στο Padlet στο ερώτημα: "Δώστε 5 στρατηγικές για την υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες και Δυσκολίες". Η διαδικασία ήταν ίδια με τη πρώτη διάλεξη με τη μόνη διαφορά ότι έπρεπε στο τέλος της διάλεξης να γίνει αξιολόγηση του εργαλείου Padlet σε online φόρμα.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα

Από τη διαδικασία προέκυψε ότι η μόνη πραγματική δυσκολία στη χρήση του Padlet υπήρχε στη περίπτωση μη ενημερωμένου Internet Browser σε υπολογιστή του πανεπιστημίου. Αντιθέτως, τα θετικά σημεία του Padlet σε εκπαιδευτικό περιβάλλον έγιναν γρήγορα προφανή. Συγκεκριμένα, σε κάθε post-it που ανέβαινε ήταν δυνατή η προσθήκη υπερ-συνδέσμων για σχετική αναφορά σε μεγαλύτερο σύνολο πηγών σχετικό με το ανεβασμένο post-it. Έτσι το Padlet προσδίδει έναν χαρακτήρα συνεργατικότητας και συνεχούς αξιολόγησης από συναδέλφους στο υλικό που ανεβαίνει. Δίνεται επίσης στο υλικό και χαρακτήρας μονιμότητας καθώς στο Padlet σε αργότερη στιγμή έχει οποιοσδήποτε μαθητής πρόσβαση και δυνατότητα σχολιασμού. Έτσι διαφαίνεται και η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας με το Padlet. Παρακάτω Παρουσιάζεται ο τοίχος του μαθήματος για τη πρώτη και τη δεύτερη διάλεξη:


1.png
2.png

Τα αποτελέσματα από το Google Forms συγκεντρώθηκαν και ο μέγιστος αριθμός των απαντήσεων ανά ερώτηση ήταν 13. Στο ερώτημα αν η τεχνολογία ήταν βοηθητική για τη δραστηριότητα που δόθηκε στη διάλεξη όλοι απάντησαν θετικά. Στο ερώτημα γιατί θεωρούν τη τεχνολογία αυτή βοηθητική οι περισσότεροι εστίασαν στο γεγονός ότι το Padlet δίνει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί ένα θέμα από πολλές οπτικές γωνίες και ότι ενισχύει με την ενεργό δράση του κάθε μαθητή τη συνεργατική μάθηση. Στο ερώτημα αν θα θέλανε να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία σε δικό τους μάθημα στο μέλλον 12 στα 13 groups απάντησαν θετικά. Συμπληρωματικά στο παραπάνω, στο ερώτημα σε ποιους τομείς θα ήταν δυνατή η χρήση του Padlet οι περισσότεροι απάντησαν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση των μαθητών, για μαθήματα όπου απαιτείται η ανταλλαγή ιδεών, ακόμη και για επανάληψη μέσω τοίχου όπου ο κάθε φοιτητής θα προσέθετε τα σημαντικότερα θεωρητικά ποιοτικά στοιχεία, μαθηματικές σχέσεις, και εξισώσεις του μαθήματος. Παράλληλα, στο ερώτημα για την ευκολία χρήσης του Padlet όλα τα groups απάντησαν ότι το Padlet είναι εύκολο εργαλείο για χρήση. Στο ερώτημα αν θα μπορούσε το εργαλείο να έχει και άλλη χρήση στο σχολείο οι περισσότεροι απάντησαν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος αξιολόγησης της διδασκαλίας από τους υπόλοιπους καθηγητές ή για προσθήκη σχολίων σε διδακτικές μεθόδους. Ειδικά για τη χρήση του σε συναντήσεις καθηγητών, οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι το Padlet θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην ομαδική διατύπωση ιδεών διδασκαλίας σε τέτοιες συναντήσεις. Στο ερώτημα αν βρήκανε το Padlet ευχάριστο 11 στις 13 ομάδες απάντησαν θετικά ενώ μία στις δύο ομάδες που απάντησαν αρνητικά είχαν αντιμετωπίσει δυσκολία λόγω μη ενημερωμένου browser. Τέλος στο ερώτημα αν χρησιμοποιούν καμία cloud εφαρμογή 7 στις 13 ομάδες απάντησαν ότι δεν χρησιμοποιούν cloud εφαρμογές ενώ στις χρησιμοποιούμενες cloud εφαρμογές από τις υπόλοιπες ομάδες οι πιο συνηθισμένες ήταν το Dropbox και το Sugarsync.
Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι το Padlet είναι εφαρμογή επιθυμητή από τους νέους καθηγητές και μάλιστα δεν φάνηκε να είναι μόνο βοηθητική στην πραγματοποίηση ενός μαθήματος αλλά και ευχάριστο στη χρήση. Η βέλτιστη χρήση του Padlet θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί συνδυαστικά με άλλες Cloud Εφαρμογές που θα μείωναν δραστικά το κόστος των σχολείων σε βιβλία, υπολογιστές και ακριβό λογισμικό όπως το Microsoft Office, μιας και εφαρμογές του Web 2.0 είναι δωρεάν. Το Padlet είναι εργαλείο προσβάσιμο από οποιαδήποτε σταθερή ή φορητή συσκευή με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και επεξεργασίας και συνεπώς αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για την χρήση του σε εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στο χρησιμοποιούμενο hardware.
Προστέθηκε από τον κ. Χατζηθεοχάρη Δημήτριο

8. Enhance Collaborative Learning By Visualizing Process of Knowledge Building with PadletQiao Zhi, Mu SuSchool of Information Technology in Education, South China Normal University, Guangdong Guangzhou 510631, China

Περίληψη

Στην εποχή της πληροφορίας, γίνεται εντατική μελέτη του πώς είναι δυνατόν Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών να ενισχύσουν το φαινόμενο της μάθησης στα σχολεία. Το Padlet είναι ένα εργαλείο κατάλληλο για την οπτικοποίηση της απόκτησης γνώσης μέσα από τη συνεργατική μάθηση. Το άρθρο εξετάζει τα χαρακτηριστικά εργαλείων που είναι κατάλληλα για συνεργατική μάθηση και δίνει προτάσεις για το πώς θα επιτευχθεί συνεργατική μάθηση με τη χρήση των προαναφερθέντων εργαλείων μέσα από δύο περιπτώσεις υπό μελέτη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Padlet μπορεί να αποτελέσει βασικό συμπλήρωμα στην διδασκαλία και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να βοηθήσει τους διδάσκοντες να εγκαθιδρύσουν τη συμμετοχή και τη συνεργατική μάθηση στη τάξη καθώς και να αναπτύξει τα κίνητρα και τις επιδόσιες των μαθητών.

Θεωρητική Εισαγωγή

Είναι γεγονός ότι ένα υπολογιστικό σύστημα δέχεται και επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και μπορεί να επιστρέφει ως έξοδο το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας. Ο τρόπος με τον οποίο ένα υπολογιστικό σύστημα δέχεται και επεξεργάζεται τα ερεθίσματα που του δίνονται είναι τελείως αντικειμενικός και εξαρτάται αποκλειστικά από το πώς έχει προγραμματιστεί να αξιολογεί τα δεδομένα που δέχεται και πώς να αντιδρά. Από την άλλη ένας άνθρωπος είναι διαφορετικός. Έχει τις δικές του αξίες, εμπειρίες, και προσωπικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος δέχεται με διαφορετικό τρόπο τα εξωτερικά του ερεθίσματα. Αυτό κάνει τους ανθρώπους τόσο διαφορετικούς στην άποψή τους για το ίδιο αντικείμενο. Κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά στα ίδια ερεθίσματα. Έτσι οι πληροφορίες που δεχόμαστε μπορεί να μην είναι λογικές. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η δημιουργία, διαμοιρασμός, και αξιολόγηση νέας γνώσης μέσα σε κοινότητες. Αυτό ακριβώς είναι και η ανόρθωση της γνώσης. Οι άνθρωποι συζητάμε τις διαφορετικές ιδέες σε ομάδες ενώ τα online κοινωνικά δίκτυα σπάνε τα όρια του χώρου και του χρόνου και καθιστούν δυνατή την ασύγχρονη ανταλλαγή απόψεων και τη βαθμιαία ανόρθωση της γνώσης (knowledge building). Ειδικότερα το Padlet μπορεί να συμβάλλει στην συνεργατική online ανόρθωση της γνώσης με τη διαδικασία της μάθησης να είναι οπτικοποιημένη. Το Padlet σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορες εφαρμογές στην τάξη, την παραγωγή και ανταλλαγή ιδεών, την αναζήτηση ενός ερευνητικού θέματος και άλλα.

Ο κονστρακτιβισμός (constructivism) είναι μία θεωρία μάθησης που υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι μία ενεργή διαδικασία στην οποία οι διδασκόμενοι χτίζουν της νέες ιδέες και υποθέσεις τους βασισμένη στη παρούσα ή προηγούμενη γνώση τους και ότι η διαδικασία της μάθησης θα έπρεπε να ενσωματώνει έναν ενεργό Σωκρατικό διάλογο μεταξύ του διδασκόμενου και του διδάσκοντα. Η θεωρία αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στη σύγχρονη διδασκαλία και ο μαθητής έχει μετουσιωθεί στο κέντρο της τάξης, με τον διδάσκοντα να είναι ένας απλός υποστηρικτής της μάθησης για τον διδασκόμενο. Η θεωρία της ανόρθωσης της γνώσης (knowledge building) εξήχθη από τη θεωρία του κονστρακτιβισμού. Η θεωρία αυτή περιγράφει τη δημιουργία νέας γνώσης και ιδεών ως μία κοινωνικοπολιτιστική διαδικασία που λαμβάνει χώρα μέσα σε μία κοινότητα. Σε μία κοινότητα καθένας διασυνδέεται με όλα τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, και τα μέλη συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και μοιράζονται ιδέες. Στο τέλος, νέα γνώση σχηματίζεται και αποκτάται από την κοινότητα ως μία χρυσή τομή όλων των παραπάνω ιδεών. Αυτή είναι η γενική διαδικασία στην ανόρθωση γνώσης. Οι εφαρμογές στο διαδίκτυο μπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία ανόρθωσης γνώσης καθώς το Internet προσφέρει στους διδάσκοντες τη δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής των μαθητών, την ενίσχυση της συνεργατικότητας και των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών, την όξυνση της κριτικής σκέψης τους αλλά και τις ικανότητες εμπάθειας. Εκπαιδευτικό περιβάλλον που χρησιμοποιεί τέτοιες εφαρμογές Web 2.0 διέπεται από τρία βασικά συστατικά: την διαδικτυακή εφαρμογή, τον καθηγητή, και τους μαθητές.

Για την online ανόρθωση της γνώσης (online knowledge building) πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Τα τρία χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρεί μία τέτοια πλατφόρμα είναι να δίνει κίνητρα στους μαθητές για συμμετοχή, να αναπτύσσει την αλληλεπίδραση και συγκεκριμένα, από τις διάφορες σκόρπιες ιδέες που αναπτύσσονται να διαφαίνεται με φυσικό τρόπο η λογική διασύνδεση μεταξύ τους, έτσι ώστε να δημιουργείται νέα γνώση και να ικανοποιείται το knowldge building, και η οπτικοποίηση των ιδεών, δηλαδή οι διδασκόμενοι να μπορούν να αναπτύσσουν τις απόψεις τους με τρόπο ξεκάθαρο και διαισθητικό. Το Padlet είναι εργαλείο που περιέχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά ενώ είναι εύκολο στη χρήση, προσφέρει άμεση αλληλεπίδραση καθώς ο χρήστης μπορεί να δει χωρίς ανανέωση της σελίδας real time αν επεξεργάζεται κάποιος άλλος τη σελίδα και πώς, πολυμέσα καθώς ένας χρήστης είναι δυνατόν να ανεβάσει ποικίλλων μορφών δεδομένα, ιδιωτικότητα καθώς είναι δυνατή η δημιουργία ιδιωτικού τοίχου ανοιχτού σε συγκεκριμένα μόνο άτομα, κινητικότητα καθώς η εφαρμογή είναι προσβάσιμη και από ασύρματες συσκευές, ευχαρίστηση στη χρήση καθώς ο χρήστης μπορεί να αφήσει το προσωπικό του στίγμα στον τοίχο του, και μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες σελίδες ως αναφορά.

Στη χρήση του Padlet σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης, οι μαθητές δημιουργούν ομάδες και κοινότητες βάσει των ενδιαφερόντων τους. Ανταλλάσσουν στο tablet ιδέες τόσο μέσα στην ομάδα όσο και με άλλες ομάδες σε άλλους τοίχους για να διαμορφώσουν μεγαλύτερα σώματα γνώσης. Στο περιβάλλον της συνεργατικής μάθησης, το Padlet παρουσιάζεται ως ο συνδετικός κρίκος ή γέφυρα. Οι διδάσκοντες ενός τέτοιου μαθήματος χρησιμοποιούν το Padlet για δημιουργία και ανταλλαγή ιδεών όπου οι μαθητές μπορούν να προσθέτουν και συνδέσμους ως αναφορές σε σχετικές πηγές με τη δημοσίευσή τους, για να αξιολογούν οι μαθητές το μάθημά τους, για συνεργατικές εργασίες στο σπίτι όπου οι μαθητές σε τοίχο ανεβάζουν ατομικά τις πηγές τους ο καθένας και τις αξιολογούν ομαδικά, για την συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση πηγών, και για να προτείνουν οι μαθητές ιδέες για το μάθημά τους.

3.png


Μεθοδολογία - Case Studies
Στην εργασία μελετήθηκαν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά ένα μεταπτυχιακό μάθημα για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Καθηγητών και ο καθηγητής που έκανε τις διαλέξεις ανέθεσε μία συζήτηση στη τάξη για το ερώτημα "Τί πιστεύετε για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Καθηγητών?". Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 2 και αφού έρθουν σε συμφωνία δημοσιεύουν την άποψή τους στο Padlet. Στον τοίχο υπήρχαν τόσο post-it μηνύματα όσο και δεδομένα για τη μάθηση των μαθητών που μπορούσαν να αναλυθούν. Ο τοίχος στο Padlet εξάγεται σε μορφή Excel και με κατάλληλη επεξεργασία δεδομένων εξάγονται οι σχεσιακοί δεσμοί μεταξύ των διαφόρων ιδεών. Με άλλα λόγια, από τα αποτελέσματα αυτά οπτικοποιείται όλη η διαδικασία της ανόρθωσης γνώσης μέσα από τη συνεργατική μάθηση. Η δεύτερη περίπτωση υπό μελέτη αφορά ένα προπτυχιακό μάθημα για την εκπαίδευση από απόσταση. Οι φοιτητές έπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα "Δώστε ένα πρακτικό παράδειγμα και αναλύστε αν είναι εκπαίδευση από απόσταση".

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα

Η διαδικασία της ανόρθωσης γνώσης με χρήση του Padlet παρουσιάζεται παρακάτω:
4.png
Στη πρώτη περίπτωση παρουσιάζεται ο τοίχος στο Padlet για το θέμα τη Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Καθηγητών (όμοια παρουσιάζονται και οι δημοσιεύσεις στον τοίχο στη δεύτερη περίπτωση):
5.png
Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε απευθείας από αρχείο Excel:6.png
Ειδικά για το δεύτερο αντικείμενο 48 από τις 105 δημοσιεύσεις στον τοίχο ήταν πλήρεις και εντός θέματος. Οι 48 δημοσιεύσεις ανήκαν σε 38 φοιτητές. Οι φοιτητές κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 6 οργανισμούς από απόσταση ποιοι έχουν εκπαιδευτικά προγράμματα από απόσταση και πώς κατέληξαν στο συμπέρασμά τους. Η συζήτηση είχε διάρκεια 8 μέρες και κάθε μέρα οι φοιτητές ανέβαζαν δημοσιεύσεις στον τοίχο. Η κατανομή των δημοσιεύσεων στις 8 ημέρες παρουσιάζεται παρακάτω:7.png
Όπως φαίνεται οι φοιτητές κάνανε περισσότερες δημοσιεύσεις κοντά στην αρχή και στη λήξη της εργασίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκανε δημοσιεύσεις που περιείχαν μόνο κείμενο στο Padlet ενώ ένα μικρό ποσοστό έκανε δημοσιεύσεις που περιείχε υλικό Multimedia όπως εικόνες:
8.png
Τα αποτελέσματα της δεύτερης εργασίας παρουσιάζονται παρακάτω:9.png
Είναι φανερό ότι και στις δύο εργασίες - περιπτώσεις η συνεργατική ανόρθωση γνώσης μπορεί να είναι διαισθητική αλλά συνάμα είναι δυνατόν να οπτικοποιηθεί η διαδικασία παραγωγής της γνώσης. Μία πλατφόρμα που είναι ικανή να παρέχει τόσο τα πλεονεκτήματα μίας διαισθητικής συνεργατικής ανόρθωσης γνώσης σε συνδυασμό με οπτικοποίηση της διαδικασίας της μάθησης είναι το Padlet. Το Padlet προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τόσο εντός όσο και εκτός ομάδας με άλλες ομάδες, να δημιουργούν δυναμικά ιδέες και να σχολιάζουν και να αξιολογούν τις ιδέες των υπολοίπων. Με κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων του τοίχου είναι δυνατή η εξαγωγή των συνδετικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων ιδεών και η αυθόρμητη εξαγωγή της γνώσης. Συμπερασματικά, προτείνεται η χρήση του Padlet σε περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης.
Προστέθηκε από τον κ. Χατζηθεοχάρη Δημήτριο


9. Integration of Web 2.0 Tools in Learning a Programming Course

Dr. Nazatul Aini Abd Majid
Center of Artificial Intelligence (CAIT), Faculty Information Science and Technology (FTSM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor, Malaysia


Περίληψη
Τα εργαλεία Web 2.0 στις μέρες μας φαίνεται ότι είναι ένα μέσο το οποίο θα βοηθήσει τους φοιτητές στην ανώτατη εκπαίδευση να αποκτήσουν αποδοτικότερα γνώσεις σε πανεπιστημιακό περιβάλλον. Εντούτοις, υπάρχει έλλειψη προσπάθειας από τους διδάσκοντες να εντάξουν τις τεχνολογίες αυτές στις τάξεις τους. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ολοκληρώσει εργαλεία Web 2.0 με τη μαθησιακή στρατηγική με σκοπό να αυξηθούν τα κίνητρα των φοιτητών να χρησιμοποιούν εργαλεία Web 2.0. Στην παρούσα έρευνα, η ολοκλήρωση των εργαλείων Web 2.0 πραγματοποιείται σε ένα μάθημα προγραμματισμού ενώ τα εργαλεία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη στρατηγική μαθήματος PQR, που περιλαμβάνει έναν προϊδεασμό για το επόμενο μάθημα, ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, και ανάκληση των γνώσεων που αποκτήθηκαν μετά το μάθημα. Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 39 προπτυχιακών φοιτητών για την αναγνώριση της προτίμησής τους μεταξύ εργαλείων Web 2.0 όπως Blogs, Youtube, Google Form, και Padlet. Τα αποτελέσματα δείχνουν μία θετική αντίδραση των φοιτητών ως προς εργαλεία Web 2.0 στο μάθημα. Συνεπώς, είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν εργαλεία Web 2.0 με κατάλληλη μαθησιακή στρατηγική για την υποστήριξη της αναμειγμένης γνώσης που περιλαμβάνει τόσο διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο όσο και εκπαίδευση από απόσταση.

Θεωρητική Εισαγωγή

Η συνεργατικότητα, τα κοινωνικά δίκτυα και η παραγωγή και διακίνηση της γνώσης σήμερα έχουν προκαλέσει σημαντική μεταβολή σήμερα στα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, η ανώτατη εκπαίδευση έχει μεταμορφωθεί πια από την τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και ειδικά από τις τεχνολογίες Web 2.0. Τα εργαλεία αυτά προσφέρουν εφαρμογές κατ' απαίτηση ως προς την παραγωγή και λήψη γνώσης στους φοιτητές και η διακίνηση της γνώσης λειτουργεί πια με κατανεμημένο και ασύγχρονο τρόπο. Μάλιστα, ο τρόπος διακίνησης της γνώσης σήμερα χαρακτηρίζεται ως απαίτησης-λήψης καθώς οι μαθητές ενεργούν και αναζητούν κατά δική τους απαίτηση νέες γνώσεις. Εφαρμογές cloud έχουν συμβάλλει στη μέθοδο απαίτησης-λήψης γνώσης στη διδασκαλία καθώς με εφαρμογές όπως Google Docs οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν, να διαμοιράζουν, να παράγουν, να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται ασύγχρονα αλλά και ταυτόχρονα νέες πληροφορίες, ενώ είναι διασυνδεδεμένοι σε ένα κοινωνικό δίκτυο με τους φίλους τους. Η πρόσβαση στη γνώση με τα εργαλεία Web 2.0 είναι πια ευκολότερη και γρηγορότερη, γίνεται κατ' απαίτηση από τους διδασκόμενους όπου και όποτε χρειάζεται ενώ γίνεται διαμοιρασμός γνώσεων και εμπειριών και υπάρχει συμβατότητα με τα υπάρχοντα διδακτικά στοιχεία και με τη δυναμική των διαφόρων ιδεών. Για τον λόγο αυτό, πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο του Leeds, το Πανεπιστήμιο του Brighton, το Πανεπιστήμιο του Edinburgh και το Πανεπιστήμιο του Warwick (με 4540 ενεργά blogs) έχουν ενσωματώσει τέτοιου είδους τεχνολογίες στα προγράμματά τους. Επίσης το Πανεπιστήμιο UKM έχει αρχίσει να ενσωματώνει τεχνολογίες Web 2.0 αλλά και εκπαιδεύει το προσωπικό του σε τέτοιες τεχνολογίες. Ωστόσο οι στρατηγικές μάθησης που εφαρμόζει ο καθηγητής στο μάθημα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην συμπεριφορά των φοιτητών τους. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ολοκλήρωση των εργαλείων Web 2.0 με κατάλληλη στρατηγική μάθησης σε ένα μάθημα προγραμματισμού ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το UKM.

Η μετάβαση από συμβατικές μεθόδους μάθησης σε μεθόδους μάθησης κατ' απαίτηση έχει εμπνευστεί από τη χρήση των Cloud εφαρμογών. Για την ανάπτυξη ενός σχεδίου μάθησης που θα χρησιμοποιεί εργαλεία Web 2.0 πρέπει να ληφθούν υπόψη 3 παράγοντες: οι Εκπαιδευτικές Πηγές, το Επίπεδο Επιλογής Στρατηγικής, και το Επίπεδο Εφαρμογής. Ως προς τις Εκπαιδευτικές Πηγές, είναι σημαντικό να καθοριστούν οι πηγές του μαθήματος που θα βασίζονται στις μόνιμες ανάγκες του μαθήματος αλλά και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των φοιτητών. Το υλικό των πηγών μπορεί να περιέχει βιβλία, σημειώσεις, παρουσιάσεις, εικόνες και βίντεο. Στο μάθημα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού χρησιμοποιούνται διαφάνειες παρουσίασης. Ως προς το Επίπεδο Επιλογής Στρατηγικής, πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη στρατηγική μάθησης για καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος από τους φοιτητές. Ένα παράδειγμα είναι η στρατηγική MURDER (Διάθεση, Κατανόηση, Ανάκληση, Εμβάθυνση, Διεύρυνση, Αξιολόγηση). Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται η μαθησιακή στρατηγική PQ4R (Προϊδεασμός, Ερωτήσεις, Ανάγνωση, Ανάκληση, Επανάληψη, Αξιολόγηση) με τη μόνη τροποποίηση ότι στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιούνται μόνο κάποια βήματα (Προϊδεασμός, Ερωτήσεις, Ανάκληση). Ως προς το Επίπεδο Εφαρμογής, πρέπει να ελεγχθεί η εφαρμογή του σχεδίου τόσο πριν, όσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το μάθημα. Στην παρούσα έρευνα, ο καθηγητής πριν το μάθημα ανεβάζει σε ένα blog ένα βίντεο ως προϊδεασμό του τί θα γίνει στο μάθημα και ανεβάζει και μία ερώτηση στο blog και στον τοίχο του μαθήματος (Padlet). Έπειτα ο καθηγητής ανεβάζει το υλικό που θα καλυφθεί στο μάθημα και τα περιεχόμενα αναλύονται και γίνονται ερωτήσεις για αυτά μέσα στο μάθημα. Στο τέλος, μετά το μάθημα, ο καθηγητής για να προκαλέσει ανάκληση των γνώσεων ανεβάζει περαιτέρω πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που καλύφθηκε σε Google Form.

Μεθοδολογία

Δημιουργήθηκε ένα blog για την ολοκλήρωση των διαφόρων εργαλείων Web 2.0 για την αύξηση των κινήτρων των φοιτητών στην εκμάθηση του περίπλοκου περιεχομένου του μαθήματος προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, ο κορμός του μαθήματος ήταν βασισμένος σε Blog που ονομαζόταν "Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός", το βίντεο προϊδεασμού ήταν ανεβασμένο στο Youtube και ενσωματωμένο από το Youtube στο Blog. Όλες οι ερωτήσεις τόσο του καθηγητή όσο και των φοιτητών ήταν ανεβασμένες στο Padlet και ενσωματωμένες στο Blog. Η ασκήσεις προς ανάκληση των γνώσεων των φοιτητών ήταν ανεβασμένες σε μορφή Google Form και ενσωματωμένες στο Padlet. 39 Δευτεροετείς Φοιτητές ήταν εγγεγραμμένοι στο μάθημα Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός στο Πανεπιστήμιο UKM και χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε ερωτηματολόγιο με τίτλο " Η Ολοκλήρωση Εργαλείων Web 2.0 στην Διδασκαλία και Μάθηση σε ένα μάθημα Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού". Χρησιμοποιήθηκε κλίμακα 7 επιπέδων από "Διαφωνώ Απόλυτα" έως "Συμφωνώ Απόλυτα". Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με εργαλεία Περιγραφικής Στατιστικής.

Αποτελέσματα και Συμπεράσματα

Τα ερωτήματα μαζί με τη συχνότητα απάντησης 5-7 στην κλίμακα (γενικά Θετική Απάντηση) και με το μέσο όρο στην κλίμακα ανά ερώτημα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

11.png
Οι υψηλότεροι μέσοι όροι εμφανίστηκαν στο ερώτημα 11, με συχνότητα επιλογής 5-7 στους 29 στους 39 φοιτητές ενώ οι χαμηλότεροι μέσοι όροι στο ερώτημα 1, με συχνότητα επιλογής 5-7 στους 19 στους 39 φοιτητές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα τη θετική στάση των φοιτητών στη χρήση εργαλείων Web 2.0 στην εκμάθηση ενός μαθήματος. 29 στους 39 φοιτητές απάντησαν ότι είχαν κίνητρα για να χρησιμοποιήσουν εργαλεία Web 2.0 σε αυτό το μάθημα προγραμματισμού ενώ 31 στους 39 συμφώνησαν ότι ο διαμοιρασμός πληροφοριών σε κοινωνικά δίκτυα με τα εργαλεία Web 2.0 τους αυξάνει τα κίνητρα στο μάθημα. 24 στους 39 φοιτητές υποστήριξαν ότι η χρήση Web 2.0 εργαλείων σε άλλα μαθήματα θα αύξανε τα ποσοστά επιτυχίας τους. Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι φοιτητές είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν το Padlet για να κάνουν ερωτήσεις, το Blog για να μοιράζονται πληροφορίες σχετικές με το θέμα, και το Youtube για να παίρνουν μία γεύση του επόμενου μαθήματος. Παράλληλα, 26 στους 39 φοιτητές συμφώνησαν ότι ένα τέτοιο μάθημα με Web 2.0 εργαλεία βασισμένο στη στρατηγική μάθησης PQR καθιστά τη διαδικασία μάθησης πιο αποδοτική και ελκυστική. Αυτό δείχνει ότι αυτό το μάθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αναμειγμένη μάθηση δηλαδή για συνδυασμό διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο και διδασκαλίας από απόσταση.
Συμπερασματικά, ένα σχέδιο μάθησης που εφαρμόζει εργαλεία Web 2.0 στο μάθημα μπορεί να αναπτυχθεί με τη χρήση της στρατηγικής PQR. Αυτό το σχέδιο μάθησης είναι κατάλληλο τόσο για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας μάθησης για συγκεκριμένους φοιτητές, αλλά το κυριότερο είναι κατάλληλο και εφαρμόσιμο αποδοτικά για διαφορετικούς φοιτητές με διαφορετικό τρόπο σκέψης και μάθησης.
Προστέθηκε από τον κ. Χατζηθεοχάρη Δημήτριο


Για να λύσετε τις ασκήσεις της εβδομάδας:Μπείτε στην σελίδα η σελίδα μας Όλα βρίσκονται πάνω στην σελίδα ωστόσο εάν θέλετε να διαβάσετε το σενάριο υπάρχουν και εκεί οι δραστηριότητες.
ή πληκτρολογείστε
https://padlet.com/stilianos26/teacher

Εάν μπείτε στη σελίδα των ασκήσεων από κινητό ή άλλη συσκευή χρησιμοποιείστε Google Chrome ή άλλο, γιατί ενδέχεται να μην τρέξει η σελίδα με τον ενσωματωμένο browsers της συσκευή σας.

Για να μάθετε για το Padlet, μπείτε στο www.padlet.com ωστόσο για τις δραστηριότητες της εβδομάδας δεν είναι απαραίτητο.2ο Μέρος: Διδακτικό Σενάριο

Σενάριο Μαθήματος σε περιβάλλον Padlet
Τίτλος :

Συνεργατική μάθηση με χρήση λογισμικού WEB 2 και συγκεκριμένα του Padlet και Ηλεκτρονικών μέσων

Εκτιμώμενη Διδακτική διάρκεια:
5 διδακτικές ώρες

Ένταξη στο Πρόγραμμα σπουδών:
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Επιστημονικό πεδίο – Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες, Εισαγωγή στην Πληροφορική - Αλγοριθμική

Στόχοι του σεναρίου:

 • Η μάθηση της δομής επανάληψης με την χρήση ψευδογλώσσας
 • Η χρήση του Εργαλείου Padlet στην μαθησιακή Διαδικασία.
 • Ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης με την χρήση εργαλείων WEB2

Περιγραφή του Διδακτικού Σεναρίου
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιούμε 4 διδακτικές ενότητες με απλές ασκήσεις που χωρίζονται σε 5 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές πρώτα έχουν χωριστοί σε ομάδες. Τον χωρισμό των ομάδων τον έχει αναλάβει ο εκπκός αφού προβεί στην εκτίμηση του επιπέδου των μαθητών του σε προγενέστερο χρόνο. Χρησιμοποιώντας διάφορες μεθοδολογίες όπως παιχνίδι ρόλων, jigsaw, καταιγισμό ιδεών, ερωτήσεις κλειστού τύπου ή ανοικτού κ.α.
Αφού χωριστούν σε ομάδες την 1η ημέρα, αναφερόμαστε στην θεωρία της Δομής επανάληψης και τις βασικές αρχές της. Τις λεπτομέρειες της θεωρίας την διαβάζουν σπίτι τους μέσα από την χρήση του Padlet. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να την διαβάσουν, να επικοινωνήσουν με τον εκπαιδευτικό τους μέσα από το Padlet κάνοντας μία ανάρτηση.Στις επόμενες 3 ημέρες οι μαθητές δέχονται, μία άσκηση, μία για κάθε ημέρα, και την σχετική θεωρία. Οι μαθητές μέσω του εργαλείου καλούνται να λύσουν τις ασκήσεις και να ανεβάσουν την λύση στο εργαλείο.
Οι ασκήσεις είναι ομαδικές και ατομικές. Για τις ατομικές εργασίες οι μαθητές αφού διαβάσουν την θεωρία τις λύνουν μόνοι τους και ανεβάζουν την εργασία με τα εργαλεία που διαθέτει το Padlet και με βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτικού. Για τυχόν ανατροφοδότηση, ή ερωτήσεις με τον εκπαιδευτικό, χρησιμοποιούν το εργαλείο του Padlet. Για τις ομαδικές εργασίες απαιτείται η συνεργασία της ομάδας, οι συζητήσεις, προτάσεις, απαντήσεις δίνονται μέσα στο χώρο του Padlet η κάθε μία ομάδα έχει το δικό της χώρο μέσα στο Padlet. Η ομάδα ορίζει από μόνη της αρχηγό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λύση που θα επιλέξει η ομάδα. Το κάθε μέλος είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει στη συζήτηση με μία ανάρτηση, επιτρέπεται και ο σχολιασμός των αναρτήσεων.
Την τελευταία ημέρα οι μαθητές απαντάνε σε ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου που δίνεται μέσα από μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την διαδικασία της μάθησης, την συνεργασία και την αξιολόγηση του εργαλείου Padlet.

Επιστημονική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση – Θεωρητική ανάλυση του διδακτικού σεναρίου.
Το σενάριο στηρίζεται στη θεωρία του επoικoδομητισμού και συγκεκριμένα του κοινωνικού εποικοδομισμού Ο κοινωνικός εποικοδομισμός αναφέρεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδομισμού ως κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εννοούνται οι με οποιονδήποτε τρόπο ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του ατόμου και του κοινωνικού του περίγυρου, οι οποίες ενεργοποιούν διεργασίες οικοδόμησης γνώσης, καθορίζουν τις δυνατότητες δράσης του και διαμορφώνουν την κατανόησή του (Δημητριάδης 2015).
Ο Bruner εισάγει τον όρο Scaffolding, υποβοηθούμενη μάθηση. Ο όρος εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε προβλήματα ανακατασκευής με παιδιά προσχολικής ηλικίας και πως αυτά αλληλεπιδρούν με τους δασκάλους τους. ( Wood, Bruner, Ross 1976). Συγκεκριμένα η υποβοήθηση είναι η βοήθεια που δίνει ο εκπαιδευτικός ή ο ενήλικας στον μαθητή. Η υποστήριξη δε που παρέχει ο εκπαιδευτικός είναι πρόσκαιρη και καλά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μαθητή (Δημητριάδης 2015).
Ο Vygotsky, πιστεύει ότι ο μαθητής έχει όρια στο πεδίο των γνώσεων το οποίο καθορίζεται από το κοινωνικό του περιβάλλον. Εισάγει την έννοια Zone Proximal Development (ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης) και την ορίζει ως «η απόσταση μεταξύ του πραγματικού αναπτυξιακού επιπέδου στην επίλυση προβλημάτων (τι μπορεί ο μαθητής να κάνει από μόνος του) και το επίπεδο δυνητικής εξέλιξης», (Vygotsky, 1978). Αργότερα ο (Bruner, Ratner 1978) επεκτείνει την έννοια, προσδιορίζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε πιο αποτελεσματική υποβοήθηση. Αυτή περιλαμβάνει μια γνωστή σημασιολογική περιοχή, επιδεκτικές δομές, αναστρεψιμότητα ρόλων, μεταβλητότητα και παιχνιδιότητα. Η υποβοήθηση δημιουργεί «στηρίγματα» για τον μαθητή (όχι δίνοντας άμεσα τη λύση αλλά π.χ. κάνοντας εύστοχες υποδείξεις, υποδεικνύοντας κατευθύνσεις, τονίζοντας περιορισμούς και δυνατότητες), ώστε ο μαθητής να κατακτήσει νέες δεξιότητες μέσα στο πλαίσιο της ζώνης επικείμενης ανάπτυξής του.
Το εργαλείο του Padlet έρχεται να συνδράμει στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας. Επίσης η υποβοήθηση (Scaffolding) τόσο με τον εκπαιδευτικό όσο και με τους άλλους συμφοιτητές γίνεται πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Ακόμη με την χρήση ΤΠΕ προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την τετριμμένη επαφή καθηγητή – μαθητή και αίθουσας διδασκαλίας, να μειώσουμε τους χρόνους, να έχουμε δράση και ανάδραση, άμεση, εύκολη και αποτελεσματική. Επίσης το εργαλείο περιέχει μία παιχνιδιότητα στον φοιτητή κάνοντας ευχάριστη την διδασκαλία και ενεργοποιώντας του θετικά στη συμμετοχή στο μάθημα. Ακόμη ανά πάσα στιγμή έχει την βοήθεια που χρειάζεται με τον καθηγητή του, άμεσα, χωρίς να περιμένει την ώρα διδασκαλίας. Το εργαλείο επίσης, είναι εύκολο και προσβάσιμο από όλους αφού δεν χρειάζονται να συνδεθείς με κάποιο λογαριασμό αρκεί να έχεις ένα φυλλομετρητή και είναι προσβάσιμο από όλες τις συσκευές και τα λειτουργικά συστήματα.

Χρήση ψηφιακών μέσων και Η./Υ
Χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο Padlet πρόκειται για εργαλείο WEB2 και αφορά κοινόχρηστούς τοίχους όπου ο καθένας μπορεί να αναρτήσει οποιαδήποτε μορφή πληροφορίας από όλα τα μέσα (κινητά λάπτοπ, κ.α ) το εργαλείο το χρησιμποιούμε μέσα από ιστοσελίδα η οποία δημιουργήθηκε στην σελίδα Padlet.com. Τα δκαιώματα διαχείρισης τα έχει ο εκπαιδευτικός οι μαθητές έχουν δικαιώματα ανάρτησεις και σχολιασμού. Για την εισαγωγή του μαθήματος χρησιμοποιήσαμε στην αρχή αίθουσα διδασκαλίας.


Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές γνωρίζουν το προγραμματιστικό περιβάλλον της ψευδογλώσσας και έχουν βασικές γνώσει αλγοριθμικής. Επίσης η επάφη τους με ηλεκτρνικά μέσα είναι μεγάλη.
Αναπαραστάσεις των μαθητών – πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο
Οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με μάθημα βασισμένο σε εργαλείο WEB2. Επίσης το εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είναι προσαρμοσμένο σε ομαδική – συνεργατική μάθηση. Αναμένεται στα παραπάνω πεδία να υπάρχουν δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα
Διδακτικό συμβόλαιο – διδακτική μετατόπιση θεωρητικά θέματα - διδακτικός θόρυβος.
Δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξει πρόβλημα διότι το πρόγραμμα τρέχει σε φυλλομετρητές μέσω διαδικτύου. Τα φύλλα εργασίας είναι απλά και κατανοητά και είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Ωστόσο έχει προβλεφθεί και η έντυπη μορφή τους. Όσον αφορά για το διδακτικό θόρυβο αυτόν τον εντοπίζουμε μόνο στον συντονισμό της ομάδας. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να απασχολήσει είναι η άμεση ανταπόκριση στις ερωτήσεις των μαθητευόμενων και η έγκαιρη ενημέρωση τους. Η περίπτωση μη εξοικείωσης με το πρόγραμμα είναι αμελητέα δεδομένου ότι οι φοιτητές έχουν μεγάλη εξοικείωση με τους Η/Υ και με άλλα εργαλεία WEB2.

Χρήση εξωτερικών πηγών
www.padlet.com

Υποκείμενη θεωρία μάθησης
Από το παραπάνω παρατηρούμε ότι το σενάριο βασίζεται σε δύο θεωρίες μάθησης. Στις γνωστικές θεωρίες μάθησης, Piaget, όπου το μάθημα ξεκινάει με συζήτηση, τα παιδιά ενθαρρύνονται από το δάσκαλο να κάνουν υποθέσεις. Kατά την υλοποίηση της μάθησης στον Η/Υ χρησιμοποιούμε τις θεωρίες του κοινωνικού εποικοδομητισμού (Vygotsky 1978). Τα παιδιά μέσα από συγκεκριμένα προβλήματα αναζητούν την λύση μέσα από την διερεύνηση την ανακάλυψη και τον πειραματισμό. Εδώ ο ρόλος του δασκάλου είναι σημαντικός γιατί εκτός από το ρόλο του καθοδηγητή έχει συγχρόνως τον ρόλο του ενισχυτή της γνώσης της ενθάρρυνσης και της παρότρυνση στον μαθητή. Τα παραπάνω συμφωνούν με τις διδακτικές μεθόδους του Vygosky του Piaget και του Bruner.

Επισήμανση μικρομεταβολών
Στο σενάριο η μόνη μικρομεταβολή ή οποία θα παρατηρηθεί είναι στα εργαλεία που προσφέρει το Padlet για τις απαντήσεις των φοιτητών.

Οργάνωση της τάξης - εφικτότητα σχεδίασης
Όπως αναφέραμε παραπάνω το σενάριο βασίζεται στο εργαλείο Web2 – Padlet, το μάθημα γίνεται στο διαδίκτυο και εξ αποστάσεως. Έχει προηγηθεί μέσα στην τάξη o χωρισμός των ομάδων και μία πρώτη επαφή με το εργαλείο του Padlet.

Επεκτάσεις/Διασυνδέσεις των εννοιών ή των δραστηριοτήτων
Από την πλευρά των φοιτητών, αφού ολοκληρώσουν αυτό το σενάριο τότε είναι σε θέση να προχωρήσουν σε ολοκλήρωση της ύλης της αλγοριθμικής. Να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο του Padlet και σε άλλες διδακτικές ενότητες και μαθήματα που απαιτούν ομαδική - συνεργατική διαδικασία. Από την πλευρά του εκπαιδευτικού μπορεί να οργανώσει σχέδια μαθήματος που βασίζονται σε ηλεκτρονικά μέσα, να εξοικονομήσει χρόνο, να χρησιμοποιήσει το Padlet και σε άλλες διαδικασίες όπως βαθμολόγηση.

Περιγραφή και ανάλυση φύλλων εργασίας
Τα Φύλλα Εργασίας αφορούν την εκμάθηση της εκτέλεσης της δομής επανάληψης (FOR) σε ψευδογλώσσας μέσα από το περιβάλλον του Padlet, Web2 εργαλείο.

Το επιμορφωτικό σενάριο
Αφορά τα φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή και συμβαδίζουν με τις ηλεκτρονικές οδηγίες.

Δραστηριότητες – Φύλλα Εργασίας

1η Ημέρα
Φύλλο Εργασίας 1
Σκοπός του φύλλου εργασίας είναι να σκεφτούν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το εργαλείο του Padlet και με τον χώρο « τοίχο » που έφτιαξε ο εκπαιδευτικός όπου θα κάνουν τις αναρτήσεις, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν και γενικά να εξοικειωθούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να τρέξει και σε αίθουσα διδασκαλίας, άλλα και σε απόσταση.

Εικόνα 1 Περιβάλλον εργασίας Padlet
pad.png


Δραστηριότητα 1ης ημέρας:

Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://padlet.com/stilianos26/teacher.

Μπορείτε να συνδεθείτε και από το κινήτο σας ή άλλη συσκευή, εάν συνδεθείτε από κινητό χρησιμοποιείστε GoogleChrome MozillaFirefox και όχι τον browser της συσκευή σας.

Ακολουθείστε τις οδηγίες
 • Ανεβάστε όλοι, ο καθένας, τα μέλη της ομάδας στο δικό της χώρο, έναν χαιρετισμό κάτω από την ομάδα σας. Και συμπληρώστε το email σας.
 • Προσοχή - Όλες οι αναρτήσεις θα ξεκινούν με τον αριθμό μητρώου σας σε όλες τις ασκήσεις.
 • Ανακοινώστε μας τον αρχηγό της ομάδας, το ονοματεπώνυμο του και ΑΜ του.
 • Για να αναρτήσετε πατήστε πάνω στο +.
 • Δώστε τίτλο και γράψτε αυτό που θέλετε, για την πρώτη μέρα τον χαιρετισμό.
 • Μπορείτε να ανεβάσετε εικόνες, αρχεία και ότι άλλο θέλετε, δείτε και τις άλλες επιλογές πατώντας τις τρεις τελείες.
 • Διαβάστε την Θεωρία των Επαναλήψεων από 21 σελίδα και μετά, δεν είναι υποχρεωτικό αφού σε κάθε άσκηση θα υπάρχουν οδηγίες και θεωρία της άσκησης.

Η θεωρία του της επανάληψης δεν είναι υποχρεωτικό να την διαβάσετε.
https://drive.google.com/open?id=1NF7MJYy6uGKIJA4sCMurOzDInf4FAY6o
Καλή επιτυχία!

Φύλλο εργασίας 22η ΗΜΕΡΑ

 • Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://padlet.com/stilianos26/teacher και πηγαίνετε στην δεύτερη ημέρα κάνοντας scroll.
 • Ανοίξτε το pdf και αφού δείτε την άσκηση απαντήστε όλοι ατομικά στην ομάδα σας, κάτω από τον χώρο της ομάδας με όποιο εργαλείο του Padlet θέλετε εσείς. H Θεωρία της άσκησης είναι μέσα στο PDF. Θα προτιμούσαμε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο “Voice”, αφού πείτε το ονοματεπώνυμο σας και το ΑΜ, να δώσετε τις απαντήσεις σας.

  Παράδειγμα
Στέλιος Γουλούδης 660
Λύσεις 2β, 3γ, 4α κοκ.
 • Εάν θέλετε να συνομιλήσετε και να ανταλλάξετε απόψεις μπορείτε να τις κάνετε στο χώρο σας, επιτρέπεται ο σχολιασμός των αναρτήσεων.
  Ξεκινάτε τις αναρτήσεις με τίτλο "2 ημέρα" και πάντα το ΑΜ
 • Για τυχόν ερωτήσεις στον καθηγητή, ξεκινήστε με τίτλο ανάρτησης "Καθηγητής" στον χώρο σας και το ΑΜ σας.
Η άσκηση https://drive.google.com/open?id=11A8pbREsJan-M5akWbK3Jrd0htIveq5B

Φύλλο εργασίας 33 ΗΜΕΡΑ

 1. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://padlet.com/stilianos26/teacher και πηγαίνετε στην τρίτη ημέρα κάνοντας scroll
 2. Πατήστε πάνω στην εικόνα εκεί θα βρείτε. τις οδηγίες για την άσκηση. (παρακάτω)
Η άσκηση είναι ομαδική

Άσκηση
Να γίνει πρόγραμμα χρησιμοποιώντας όποιο εργαλείο του Padlet θέλετε draw, link, snap όπου θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την προπαίδεια του i, με το j. Συνίσταται το draw.
 • Για τυχόν ερωτήσεις στον καθηγητή. ξεκινήστε με τίτλο ανάρτησης "Καθηγητής" στον χώρο σας και το ΑΜ σας

Οδηγίες:
 • Στο Padlet της ομάδας ανταλλάξτε απόψεις μία τουλάχιστον ο καθένας.
 • Θα ξεκινάτε τις αναρτήσεις σας με τον τίτλο "3 ημέρα" και ΑΜ σας.
 • Ο αρχηγός της ομάδας θα ανεβάσει την λύση, μία απάντηση, όπου στο τίτλο της ανάρτησης, θα ξεκινάει με την λέξη "Λύση Αρχηγού 3η Ημέρα" και το ΑΜ του.
 • Μπορείτε να κάνετε σχόλια στις αναρτήσεις των άλλων.

Η άσκηση https://drive.google.com/open?id=1KVPeWIWeHsf_WE9QcDMRnmOKjD5dBmLe

Φύλλο εργασίας 4
4η ΗΜΕΡΑ
 1. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://padlet.com/stilianos26/teacher και πηγαίνετε στην τέταρτη ημέρα κάνοντας scroll.
 2. Δείτε το παρακάτω pdf πατώντας πάνω του .. Η θεωρία της άσκησης είναι μέσα στο PDF.
 3. Υπόμνημα: η πράξη mod επιστρέφει το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης πχ 10 mod 2 = 2

https://drive.google.com/open?id=1UXl1uOaUN9wGvfaOv1JD3Z0fMCnBhFJf

Απαντήστε στα ερωτήματα
 • Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή Εμφάνισε x και πόσες η εντολή Εμφάνισε y
 • Να μετατραπεί ο αλγόριθμος σε ισοδύναμο, με τη χρήση της εντολής Για …από …μέχρι

Για τυχόν ερωτήσεις στον καθηγητή. Ξεκινήστε με τίτλο ανάρτησης Καθηγητής στον χώρο σας και το ΑΜ σας.

Η εργασία είναι ομαδική

Δείτε τις οδηγίες μέσα στο pdf
 • Για την μετατροπή χρησιμοποιείστε όποιο εργαλείο του Padlet θέλετε.
 • Στο Padlet της ομάδας ανταλλάξτε απόψεις μία τουλάχιστον ο καθένας.
 • Θα ξεκινάτε τις αναρτήσεις σας με τον τίτλο "4 ημέρα" και το ΑΜ σας.
 • Ο αρχηγός της ομάδας θα ανεβάσει την λύση, μία απάντηση, όπου θα ξεκινάει, στον τίτλο, με την λέξη "Λύση Αρχηγού 4η Ημέρα" και το ΑΜ του
 • Μπορείτε να κάνετε σχόλια στις αναρτήσεις των άλλων.

Η άσκηση https://drive.google.com/open?id=1UXl1uOaUN9wGvfaOv1JD3Z0fMCnBhFJf
Φύλλο εργασίας 5 – Αξιολόγηση

Απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ9Xm0MmFtSHoncCvMVdwQhvyTYx7aeVEYUurgUTCxrzXRxg/viewform?usp=sf_link

Τέλος Σεναρίου.
Προτάσεις – Επεκτάσεις σεναρίου
Μπορείτε να επεκτείνεται το παρακάτω σενάριο εντάσσοντας και άλλες θεματικές ενότητες.

Αξιολόγηση Μαθητών στο φύλλο εργασίας – Πρόταση
Ο εκπαιδευτικός μπορεί κατά τη διάρκεια του σεναρίου να αξιολογεί τους μαθητές (διαμορφωτική αξιολόγηση). Είτε με ερωτήσεις κλειστού τύπου είτε με ανοικτού.

Πρόταση - Φύλλο Αξιολόγησης μαθητών – Επανάληψης - Εμπέδωσης (Ανοικτού τύπου)
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:


 1. Πως ξεκινάει η εντολή Για;
 2. Ποια είναι η αρχική τιμή και ποια η τελική;
 3. Τι καθορίζει το βήμα;

Φύλλο Ασκήσεων για το σπίτι. (Παιχνίδι «Τρέξιμο – Πρώτος!»)
Δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων.

Στο φύλλο εργασίας 4 να επεκτείνεται το σενάριο ως εξής:
Α. Να βάλλεται μία δεύτερη διαδρομή και να δημιουργήσεται το ίδιο σενάριο με για δύο μορφές.
Β. Να υπάρχουν τουλάχιστον δύο εμπόδια (δύο κόκκινες περιοχές).
Γ. Να βάλλεται χρονόμετρο, το οποίο να τερματίζει όταν κάποιος τερματίσει πρώτος και να φαίνεται ο νικητής του παιχνιδιού και ο χρόνος στο χρονόμετρο .
Δ. Να αποθηκεύσετε την εργασία σας στον φάκελο σας με το όνομα “Protos”


Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά για την ευκολία του Padlet ως εργαλείο μάθησης. Πιο συγκεκριμένα το 86% δήλωσε ότι είναι πολύ εύκολο στην χρήση του. Το ίδιο ποσοστό απάντησε ότι θα ήθελε να ξαναχρησιμοποιήσει σε κάποιο άλλο μάθημα. Το πιο σημαντικό όμως εύρημα είναι ότι στην ερώτηση εάν τους βοήθησε το περιβάλλον στην αύξηση της συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία το 90% και πλέον απάντησε ότι το Padlet αύξησε την συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Έτσι ποσοστό 85% απάντησε ότι όχι μόνο τους βοήθησε στην συμμετοχή αλλά και στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος γεγονός που κατατάσσει το εργαλείο όχι μόνο ως ένα περιβάλλον μάθησης αλλά ως ένα διδακτικό εργαλείο.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της αυτοπεποίθησης, οι φοιτητές απάντησαν ότι το εργαλείο του Padlet δεν επηρεάζει σημαντικά την αυτοπεποίθηση των φοιτητών . Ένα ποσοστό 54% τους απάντησε ότι τους αφήνει αδιάφορους σε αυτόν τον τομέα γεγονός που έρχεται σε αντιπαράθεση με άλλες σχετικές έρευνες.
Όσον αφορά την συνεργατική διαδικασία το Padlet,η έρευνα έδειξε ότι το εργαλείο κατά 65% βοηθάει στην σύγκλιση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, όμως ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 35% υποστήριξε ότι δεν είδαν καμία βελτίωση.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζουν τα διαδραστικά εργαλεία τοίχου είναι τα άσχετα μηνύματα που ανεβάζουν οι συμμετέχοντες Με αποτέλεσμα να βαραίνει το μαθησιακό περιβάλλον και να αποπροσανατολίζει από του ς διδακτικούς στόχους. Στην δική μας έρευνα ένα ποσοστό 25% αρκετά μεγάλο πιστεύει ότι υπήρχαν posts άσχετα με το αντικείμενο μάθησης. Η προηγούμενη ερώτηση σχετίζεται εάν οι συμμετέχοντες είναι προσεκτικοί στις αναρτήσεις τους, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε ποσοστό 41% είναι πιο προσεκτικοί αφού οι ανακοινώσεις τους είναι δημόσιες επομένως πιο εύκολα να σχολιαστούν, ιδιαίτερα όταν επιτρέπονται οι σχολιασμοί όπως συμβαίνει στην δική μας έρευνα. Το ενθαρρυντικό στην έρευνα μας είναι ότι συνολικά πάνω 85% δήλωσαν ότι η χρήση του Padlet δεν είναι άσκοπος χρόνος γεγονός που ενισχύει τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερωτήσεων ιδιαίτερα για την χρησιμότητα του. Τέλος το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα είναι εάν το Padlet δημιουργεί ένα ευχάριστο εργαλείο μάθησης και εάν η διαδικασία μάθησης γίνεται πιο συναρπαστική , οι φοιτητές σε ποσοστό που αγγίζει το 70% δήλωσαν ότι το Padlet δημιουργεί συνθήκες μάθησης που περιέχουν κίνητρο και ενθουσιασμό