Κοντοπούλου Έφη, e-mail: kone@csd.auth.gr
Μπεκιάρη Χρυσάνθη, e-mail: cmpekiari@csd.auth.gr
Πεταλωτής Τάσος, e-mail: apetalot@csd.auth.gr
Χαριδήμου Δήμος, e-mail: dcharidim@csd.auth.gr

Ανάπτυξη mooc: "Μετάβαση από τον αλγόριθμο στο πρόγραμμα, με τη γλώσσα προγραμματισμού Python"

Εργαλείο web 2.0: edpuzzle

edpuzzle-2.jpgDomh.jpg

1η Ενότητα: Ανάλυση Άρθρων
Άρθρα:
 1. Designing MOOCs for Teacher Professional Development: Analysis of Participants’ Engagement and Perceptions
 2. MOOCs and Quality: A Review of the Recent Literature
 3. An overview of the world of MOOCs
 4. Research on MOOCs: Trends and MethodologiesDesigning MOOCs for Teacher Professional Development: Analysis of Participants’ Engagement and Perceptions Nikolaos Koukis and Athanassios JimoyiannisDepartment of Social and Educational Policy, University of Peloponnese, Greece


Περίληψη
H εργασία πραγματεύεται την υιοθέτηση των MOOC ως μια εναλλακτική λύση για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στη σχετική έρευνα οι Koukis & Jimoyiannis (2015) σχεδίασαν ένα μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα καθώς και αξιοποίησαν διάφορα τεχνολογικά εργαλεία web 2.0, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Συνολικά 589 καθηγητές ξένων γλωσσών από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφηκαν σε αυτό το MOOC, το οποίο πέτυχε υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης (62,5%). Σκοπός ήταν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθούσαν να υλοποιήσουν παρεμβάσεις, να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να ενσωματώσουν στην τάξη τους εργαλεία Web 2.0 & ηλεκτρονικά μαθήματα, με απώτερο στόχο την υποστήριξη της συνεργασίας και της οικοδόμησης της γνώσης σύμφωνα με τις θεωρίες του εποικοδομισμού.

Σκοπός


Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να παράσχει μια διαφορετική οπτική γωνία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των MOOCs με τη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών από συμμετέχοντες που έχουν εμπειρία ως εκπαιδευτικοί.
 • Η πρώτη υπόθεση ήταν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνεται ένα MOOC έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται στις διαδικασίες μάθησης και τον τρόπο με τον οποίο υιοθετούν τις αυτορρυθμιζόμενες πρακτικές νέες γνώσεις και δεξιότητες.
 • Η δεύτερη υπόθεση ήταν ότι οι συμμετέχοντες, ως εκπαιδευτικοί οι ίδιοι, έχουν αναπτύξει μια βάση παιδαγωγικών γνώσεων που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αποκαλύψουμε πολύτιμες παιδαγωγικές πληροφορίες που θα ήταν εφαρμόσιμες σε ένα ευρύ φάσμα MOOCs.
Με βάση αυτές τις δύο υποθέσεις προσπάθησαν να απαντήσουν τα δύο παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
 1. Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν στο MOOC την επίδραση αυτού στην επαγγελματική τους ανάπτυξη με βάση τις ανάγκες τους;
 2. Ποιους παράγοντες θεωρούν οι εκπαιδευτικοί σημαντικούς από την άποψη του σχεδιασμού του MOOC;

Στόχοι


Οι στόχοι της έρευνας ήταν :
 1. να διαπιστωθεί εάν το πλαίσιο σχεδιασμού του συγκεκριμένου MOOC είχε τη σωστή ανάπτυξη και κατεύθυνση και να αναλυθεί η δέσμευση και η συμμετοχή των συμμετεχόντων/εκπαιδευτικών στις τέσσερις παρακάτω διαστάσεις:
 2. εμπλοκή και δημιουργικότητα
 3. αλληλεπίδραση μεταξύ ομοτίμων
 4. αμοιβαία υποστήριξη
 5. συνεργασία


Ομάδα Εργασίας - Μοντέλο Έρευνας
Το μάθημα σχεδιάστηκε και προσφέρθηκε το Μάρτιο του 2016 από την Ερευνητική Ομάδα e-Learning του Τμήματος Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Ελλάδα. Ένας δάσκαλος και δύο βοηθοί ήταν οι συντονιστές του μαθήματος Mooc. Μετά από ανοικτή πρόσκληση, συνολικά 589 καθηγητές από σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφονται στο Mooc. Τελικά, οι 368 εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν επιτυχώς το μάθημα, αφού συμμετείχαν ενεργά και είχαν ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους.


Μεθοδολογία, εργαλεία και διαδικασία
Η έρευνα διεξήχθη μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ώστε να καταγράψουν τις αντιλήψεις, τις τάσεις, τις στάσεις και τα συναισθήματα των φοιτητών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα, την ευχρηστία του εκπαιδευτικού δικτυακού περιβάλλοντος και την συνεισφορά που είχε στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Αρχικά, έλαβαν ποσοτικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο από 355 συμμετέχοντες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το μάθημα. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 54 ερωτήσεις κλειστού τύπου κλίμακας "Likert" με 5 σημεία που παρουσίαζαν τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το συγκεκριμένο MOOC. Λόγω διάφορων περιορισμών τα ποσοτικά αποτελέσματα της ανάλυσης δεν παρουσιάστηκαν στο έγγραφο τους. Δύο εβδομάδες μετά, πραγματοποιήθηκε μια ημι-δομημένη, ηχογραφημένη συνέντευξη με 16 συμμετέχοντες. Τα ερωτήματα της συνέντευξης εναρμονίζονταν με το προτεινόμενο θεωρητικό και σχεδιαστικό πλαίσιο των MOOC, το οποίο επεκτάθηκε στη βιβλιογραφία σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση, καθώς και στην ερευνητική εμπειρία των ερευνητών. Αναμέναμε λοιπόν να καταγράψει αυθεντικά τις απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το σχεδιασμό αυτού του pdMOOC, δεδομένου ότι το οι συμμετέχοντες είχαν επαρκή χρόνο για να εκτιμήσουν τα επιτεύγματά τους και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν. Οι συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν σε on-line συζητήσεις, μέσω της πλατφόρμας MOOC, σχετικά με τις παιδαγωγικές χρήσεις των εργαλείων Web 2.0 και τα εργαλεία που συμπεριελήφθησαν στο μάθημα ήταν:
 • Timeline (TimeToast)
 • Concept mapping (Mindomo)
 • Collaborative writing (Google Docs)
 • Online Virtual Wall
 • Digital storytelling


Συμπεράσματα
Η έρευνα έδειξε ότι η δομή και ο σχεδιασμός του Mooc ήταν αποτελεσματικός για τους καθηγητές καθώς τους βοήθησε και τους ώθησε να συμμετέχουν ενεργά, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναπτύξουν δεξιότητες σχεδίασης διδακτικών μαθημάτων με τη χρήση εργαλείων web 2.0. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατέδειξαν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ως προς την αξία του συγκεκριμένου MOOC και την προθυμία τους να τα υιοθετήσουν ως μια αποτελεσματική μέθοδο στη δική τους τάξη. Η ανάλυση επίσης αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους κρίσιμους παράγοντες σχεδιασμού που επηρεάζουν τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, για την ενεργό συμμετοχή, την αλληλεπίδραση μεταξύ συναδέλφων και την συνεργασία σε MOOCs. Σε αντίθεση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η έρευνα έδειξε πολύ υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης του μαθήματος (62%). Τα ευρήματά τους αποκάλυψαν επίσης την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και την προθυμία τους να υιοθετήσουν τα MOOC ως μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, ήταν πολύ θετικοί για τη χρήση των εργαλείων Web 2.0 στην τάξη τους προκειμένου να βελτιώσουν τη διδασκαλία και μάθηση. Το φόρουμ συζήτησης φαίνεται να συνιστά ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο, αφού προώθησε την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των συμμετεχόντων. Η ανάλυση των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών ανέδειξε ότι τα υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης που επιτεύχθηκαν ήταν κυρίως με γνώμονα τις ευκαιρίες τους για αλληλεπίδραση από ομοτίμους και την υποστήριξη από ομοτίμους για την επίτευξη κοινών στόχων. Επομένως, η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα φόρουμ συζήτησης προτείνεται ως βασικό συστατικό στοιχείο του επιτυχημένου σχεδιασμού MOOCs για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Επίσης το Moocαξιολογήθηκε θετικά, ως ένα καλό περιβάλλον για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σημαντικά ήταν επίσης τα κίνητρα των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν καθώς το ανοικτό μάθημα παρέχει ευελιξία και μπορεί να καλύψει τις προσωπικές ανάγκες τους που σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Παράλληλα τους βοήθησε α) να εφαρμόσουν άμεσα τις δεξιότητες/γνώσεις/εργαλεία που απέκτησαν απευθείας στην τάξη τους και να θέσουν διάφορες επιλογές, ανάγκες και προτεραιότητες. Υπήρξε υψηλού βαθμού υπευθυνότητα και αυτοπειθαρχία από μέρος των εκπαιδευόμενων καθώς αυτορυθμίζονται και ανακαλύπτουν μόνοι τους τις διαθέσιμες πληροφορίες στον χρόνο και τον τόπο που τους εξυπηρετεί. Επιπλέον, πολλοί δάσκαλοι έδωσαν έμφαση στη συνεργασία με τους συναδέλφους και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιλήφθηκαν την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια κοινότητα μάθησης. Η εφαρμογή και τα ευρήματα της συγκεκριμένης εργασίας έχουν αξία για τους σχεδιαστές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές των MOOC καθώς προσπάθησαν να ισορροπήσουν μεταξύ της δομής (mode xMOOC) και του (cMOOC mode). Η αναμεμιγμένη δομή και οι ακόλουθοι παράγοντες κρίθηκαν κρίσιμοι για την αποτελεσματικότητα αυτού MOOC και παρείχε ένα χρήσιμο πλαίσιο για τους σχεδιαστές και εκπαιδευτές της MOOC οι οποίοι κατέληξαν σε 6 σημαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν:
 1. ουσιαστική μάθηση με σαφή σύνδεση με την πραγματικότητα στην τάξη,
 2. ευελιξία και ενεργητική μάθηση,
 3. αλληλεπίδραση μεταξύ ομοτίμων και αμοιβαία υποστήριξη,
 4. συνεργατική δημιουργία αντικειμένων σχετικών με την εκπαιδευτική πρακτική,
 5. κατάλληλο μαθησιακό υλικό και πηγές μαθημάτων, και
 6. κατάλληλη καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές-συντονιστές.

MOOCs and Quality: A Review of the Recent LiteratureDr Sarah Hayes, July 2015
QAA MOOCs Network


Από το παραπάνω άρθρο, ξεχωρίζουμε μια σημαντική καταγραφή των δέκα αρχών, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό ενός mooc. Σύμφωνα μ΄αυτές:
"Ο σχεδιασμός των Moocs θα πρέπει: να ενθαρρύνει τον προβληματισμό, να επιτρέπει τον διάλογο, να προωθήσει τη συνεργασία, να επιτρέπει την εφαρμογή της θεωρίας, να προωθεί τη δημιουργία κοινοτήτων, να ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και να κινητροδοτεί τους μαθητές.
Επομένως, η εκπαιδευτική ποιότητα των MOOCs ποικίλλει και υπάρχουν ευκαιρίες να επανεξεταστεί, ποιες εκπαιδευτικές αρχές σχεδιασμού πρέπει να εφαρμοστούν, για την παροχή υψηλής ποιότητας μάθησης, για τους μεμονωμένους συμμετέχοντες. Στην Εκπαιδευτική Ποιότητα των Μαζικών Ανοιχτών
Μαθημάτων Διαδικτύου (MOOCs), οι Margaryan et al (2015) παρουσιάζουν την ανάλυση των εκπαιδευτικών αρχών, της ποιότητας σχεδιασμού, 76, τυχαία επιλεγμένων, MOOCs. Εξετάζουν την ποιότητα των 26 cMOOCs και 50 xMOOCs, από την άποψη των πρώτων αρχών της διδασκαλίας. Με βάση το 10-κύριο πλαίσιο, αντλούν πέντε θεμελιώδεις αρχές από την Merrill (2002, 2009, 2013), από τις βασικές θεωρίες και τα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ως εξής.

1. Problem-centred(Βασισμένο στο πρόβλημα): η μάθηση προωθείται όταν οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες στο πλαίσιο προβλήματος του πραγματικού κόσμου.

2. Activation(Ενεργοποίηση): η μάθηση προωθείται, όταν οι μαθητές ενεργοποιούν την υπάρχουσα γνώση ως θεμέλιο για νεοαποκτηθείσες δεξιότητες. Οι δραστηριότητες βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να ενσωματώσουν τις νέες γνώσεις ή δεξιότήτες στις υπάρχουσες γνώσεις τους.

3.Demonstration (Παρουσίαση-Επίδειξη): η μάθηση προωθείται όταν οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν μια επίδειξη της ικανότητας του μανθάνειν Αυτό υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να δείξουμε στους μαθητές πώς να εφαρμόσουν τις νέες πληροφορίες ή δεξιότητες σε νέες καταστάσεις.
4. Application (Εφαρμογή): η μάθηση προωθείται, όταν οι μαθητές εφαρμόζουν τις νέες ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων. Η κατάλληλη καθοδήγηση των εκπαιδευομένων, μέσω "coaching" ή 'scaffolding' και η ανατροφοδότηση για την καθοδήγηση των εκπαιδευομένων, είναι βασικές πτυχές.
5. Integration( Ένταξη): η μάθηση προωθείται, όταν οι μαθητές ενεργοποιούνται, συζητούν και υπερασπίζονται τις νεοαποκτηθείσες ικανότητες. Οι μαθητές έχουν ευκαιρίες να προβληματιστούν για το τι έχουν μάθει, να αναθεωρήσουν, να συνθέσουν ή να τροποποιήσουν τις νέες δεξιότητές τους και να επιδείξουν και να υπερασπιστούν τις νέες τους γνώσεις ή δεξιότητες σε συναδέλφους και άλλους.

Οι πέντε πρώτες αρχές, που αναφέρονται παραπάνω, επικεντρώνονται στις δραστηριότητες μάθησης. Αυτές συμπληρώθηκαν μ' ένα σύνολο πέντε επιπλέον αρχών, που αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφία με επίκεντρο εκπαιδευτικούς πόρους (όπως υλικό μαθημάτων ή ανθρώπους που οι εκπαιδευόμενοι αξιοποιούν για να πραγματοποιήσουν μαθησιακές δραστηριότητες) και υποστήριξη εκμάθησης (διαδικασίες και διαδικασίες, όπως ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων, που βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να πραγματοποιούν μαθησιακές δραστηριότητες) (Margaryan et al, 2015):

6. Collective knowledge (Συλλογική γνώση): η μάθηση προωθείται, όταν οι μαθητές συμβάλλουν στην συλλογική γνώση.

7. Collaboration (Συνεργασία): η μάθηση προωθείται, όταν οι μαθητές συνεργάζονται με άλλους.

8. Differentiation (Διαφοροποίηση): η μάθηση προωθείται, όταν οι διαφορετικοί εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται με διαφορετικούς τρόπους μάθησης, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

9. Authentic resources (Αυθεντικοί πόροι): η μάθηση προωθείται όταν οι πόροι μάθησης αντλούνται από τον πραγματικό κόσμο.

10. Feedback (Ανατροφοδότηση): η μάθηση προωθείται, όταν οι μαθητές λαμβάνουν σχόλια από ειδικούς για την απόδοσή τους".

An overview of the world of MOOCs Meltem Huri Baturay "Turan Güne
Bulvarı 648. Cadde İpek University Campus, Ankara, 06550, Turkey


Η ιστορία των MOOCs
Τα MOOCs είναι διαδικτυακά μαθήματα με ελεύθερη και μαζική συμμετοχή πολλών ανθρώπων, όπως μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2008 από τους StephenDownes και GeorgeSiemens.
Γνωστές εταιρίες για τα online μαθήματα τους είναι η αμερικανική Coursera και οι ευρωπαϊκές Futurelearn και η Iversity. Τα μαθήματα γίνονται με βίντεο-διαλέξεις και τακτικές εργασίες, ενώ υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών, αφού δημιουργούνται διαδικτυακές ομάδες σε forum.
Την αξιολόγηση της εργασίας ενός φοιτητή μπορούν να την κάνουν άλλοι φοιτητές ή με αυτόματες ερωτήσεις. Βέβαια και στις δυο περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα.
Τα μαθήματα είναι δωρεάν, υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά μέσα από μια online πλατφόρμα με την χρήση Η/Υ, χαρακτηρίζονται από την δυνατότητα να τα παρακολουθούν μαζικά από όλον τον κόσμο, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Για να έχεις πρόσβαση αρκεί να ξέρεις βασικά πράγματα στους υπολογιστές.
Η παρακολούθηση μαθημάτων MOOCs γίνεται γιατί οι χρήστες θέλουν:
Α) Να εκπαιδευτούν σε κάποιο τομέα ή θέμα
Β) Να αποκτήσουν κάποιο πιστοποιητικό σχετικό με μια εργασία που τους ενδιαφέρει και θέλουν να υποβάλουν αίτηση
Γ) Μέσα από τα moocsενισχύεται και προετοιμάζεται ο φοιτητής σε σχέση με την διδασκαλία στην τάξη
Και κάθε χρόνο, πραγματοποιείται στην Ελβετία, στη Λωζάννη, σύνοδο κορυφής MOOCs.


Αρχική εμφάνιση των MOOCs
Αρχικά είχαμε τα cMOOCs, ένα μοντέλο στηριζόμενο στην ομότιμη και κοινωνική φροντίδα.
Ακολούθησαν τα xMOOCs με διαδικτυακά μαθήματα βασισμένα στη διαχείριση μάθησης με βίντεο και αξιολόγηση.
Το μοντέλο μάθησης στηρίζεται στη συμμετοχή ομότιμων μαθητών αλλά υπάρχει ένας ειδικός που ελέγχει το μάθημα. Υπάρχουν σύγχρονα και ασύγχρονα μαθήματα εκμάθησης.
Σταδιακά άρχισε η καταγραφή των μαθημάτων, ενώ στην συνέχεια βελτιώθηκε η μορφή των διαλέξεων με βίντεο με καλύτερα γραφικά και διαδραστικά στοιχεία.
Τα περισσότερα από τα μαθήματα, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι με τη μορφή μαθημάτων σύντομης εκπαίδευσης ενηλίκων με βίντεο-διαλέξεις με υπότιτλους, διαφάνειες και άλλο ψηφιακό υλικό με αποτέλεσμα να μην είναι ιδιαίτερα απαραίτητη η χρήση βιβλίου.
Με την χρήση των φόρουμ οι μαθητές δημοσιεύουν ερωτήσεις και απαντούν σε άλλους μαθητές και είναι η κύρια μέθοδος, πετυχαίνοντας αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς τους. Το υλικό ανάγνωσης είναι διαθέσιμο online στα MOOCs ή τα δίνουν οι εκπαιδευτικοί, ενώ υπάρχει και συνδυασμός.
Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία, αλλά γίνονται και livevideo.
Προσφέρονται διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια των μαθημάτων.


Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους σε αφιερωμένες σελίδες σε άλλα κοινωνικά πλατφορμες πολυμέσων, όπως το Facebook και το Google+.
Η διαδικασία της διδασκαλίας προσαρμόζεται στο χρονοδιάγραμμα των μαθητών.
Δεν υπάρχουν επίσημες απαιτήσεις εγγραφής.
Μπορείς να διακόψεις την εγγραφή για οποιοδήποτε λόγο χωρίς


Research on MOOCs: Trends and Methodologies
Inmaculada Maiz Olazabalaga, Carlos Castaño Garrido, Urtza Garay RuizUniversity of the Basque Country

MOOCs και μέλλον
Μετά την ραγδαία ανάπτυξη των MOOCδημιουργήθηκε η ανάγκη για μελέτη του μέλλοντός τους και για αυτό παρουσιάζονται εδώ οι δυο πιο υποσχόμενες ερευνητικές τάσεις για το μέλλον: το ενδιαφέρον για τα υβριδικά MOOCs και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών .

Οι κύριες κατευθύνσεις έρευνας σχετικά με τα MOOCs
Η ερευνητική κοινότητα ήταν ιδιαίτερα δραστήρια σε αυτό το θέμα, γεγονός που εξηγεί γιατί βρίσκουμε, σχεδόν από την αρχή των MOOCs, διαφορετικές μελέτες με βάση τα αποτελέσματά τους. Δύο φάσεις μπορούν να διακριθούν: μελέτες βασισμένες σε αναθεωρήσεις που δημοσιεύθηκαν μέχρι το 2012 και μελέτες βασισμένες σε αναθεωρήσεις που δημοσιεύθηκαν το 2013 και 2014, οι οποίες ήταν περισσότερες.
Ο Κέννεντυ (2014) πραγματοποίησε μια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας μέχρι το 2012 προσπαθώντας να στρέψει την έρευνα στην βελτίωσης της κατανόησης σχετικά με τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα MOOCs.
Ξεχώρισε τρεις κύριους τομείς σχετικά με την έρευνα στα MOOCs:
1) Την βελτίωση της κατανόησης των μαθητών, των τύπων συμπεριφοράς τους και της κοινωνικής φύσης της μάθησης
2) τις τεράστιες διαφορές στην παιδαγωγική προσέγγιση μεταξύ των δύο κλασικών μοντέλων MOOCs
3) τις συνέπειες της ενσωμάτωσης των MOOCs στα επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Η συμμετοχή των φοιτητών σε ένα MOOCs ξεχωρίζει από το σύννεφο των ετικετών, ακολουθούμενη από μετρήσεις και αξιολογήσεις
Σε πρώτη φάση η έρευνα στράφηκε στις παιδαγωγικές πτυχές, όπως οι προοπτικές που έχουν οι σπουδαστές μέσα από τα MOOCsκαι φυσικά ο σωστός σχεδιασμός τους, δηλαδή όχι μεγάλη σημασία στις τεχνολογικές πτυχές.
Έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Gates (2013) και διοικείται από το πανεπιστήμιο Athabasca, έχουν αποκαλύψει τα κυριότερα ερευνητικά θέματα που αποτελούν το πλαίσιο της μελλοντικής έρευνας MOOCs για αυτούς και είναι:
1) Η συμμετοχή των φοιτητών και ακαδημαϊκή απόδοση
2) Ο σχεδιασμός και πρόγραμμα σπουδών MOOCs
3) Η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση και κοινωνική μάθηση
4) Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων και ηλεκτρονική μάθηση
5) Το κίνητρο, η στάση και η ακαδημαϊκή επιτυχία.

Οι Chiappe-Laverdeαντιδρούν για το αποτυχημένο ενδιαφέρον για τις παιδαγωγικές πτυχές των περισσότερων από αυτές τις προτάσεις και βάζουν νέα σχετικά ερευνητικά θέματα, όπως το άνοιγμα της εκπαίδευσης, τη σχέση μεταξύ MOOCs και την επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου, μάθηση από ομοτίμους.

Τρέχουσες τάσεις στον κόσμο
Η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την έρευνα σχετικά με τα MOOCs αφορα τον παιδαγωγικός τους ρόλος. Ακόμα τα MOOCsπροτάθηκε να χωριστούν σε xMOOCs και cMOOCκάτι που θεωρήθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα απλοϊκό και για αυτό οδήγησε σε προβλήματα με νέες προτάσεις που προσπαθούν να ανταποκριθούν στην ετερογένεια των συμμετεχόντων σε ένα MOOC χρησιμοποιώντας ένα μάθημα τύπου x, των πλεονεκτημάτων των μαθήσεων connectivist ή των MOOCσ διπλής στρώσης που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν το ένα ή το άλλο (xMOOC ή cMOOC) όποτε το επιθυμούν. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι πρόσφατα εμφανίστηκαν νέοι τύποι MOOC (sMOOC). Επίσης έχουμε συνδυασμούς μεταξύ των παραπάνω.
Ελάχιστες μελέτες έχουν ασχοληθεί με την επίδραση ορισμένων τύπων σχεδιασμού MOOC στα μαθησιακά αποτελέσματα. Τεράστιος όγκος των δεδομένων που παράγονται από την έρευνα για τα παραδοσιακά MOOC μας λέει περισσότερα για το τι κάνουν οι σπουδαστές από ό, τι μαθαίνουν.
Οι μικτές προτάσεις που ενδιαφέρονται για τη μελέτη των επιδόσεων των μαθητών, ενδιαφέρονται για την αναζήτηση προτάσεων που διευκολύνουν την εισαγωγή των MOOC στην επίσημη και ρυθμιζόμενη διδασκαλία, τόσο σε πανεπιστημιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα υβριδικά MOOCs τράβηξαν την προσοχή όταν επεσήμαναν τη σύγκριση μεταξύ των υβριδικών MOOCs και άλλων παραδοσιακών μαθημάτων ως μία από τις πιο προηγμένες γραμμές έρευνας και στην οποία οι διευθυντές των ιδρυμάτων εξέφρασε ενδιαφέρον.

MOOCs και τεχνολογία
Τα MOOC προσφέρουν στους μαθητές συνεργατικούς χώρους στους οποίους αλληλεπιδρούν και ενισχύουν την εργασία τους με την υποστήριξη ενός ευρέος φάσματος εργαλείων, από τα παραδοσιακά φόρουμ έως τη χρήση των δικών τους κοινωνικών δικτύων Web 2.0 και των ομάδων του Facebook. Τα υβριδικά, συνεταιριστικά, προσαρμοστικά και άλλα παρόμοια MOOCs ενισχύουν τη χρήση κοινωνικών δικτύων, τα οποία δημιουργούν τουλάχιστον δύο είδη προβλημάτων:
1) ένα τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών που δεν μπορούν να μελετηθούν σε βάθος
2) δυσκολία απάντησης σε ένα τεράστιο αριθμό φοιτητών. 3

Η παιδαγωγική πτυχή των MOOCs
Οι μελέτες που έγιναν μέχρι σήμερα από τεχνολογική άποψη έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην έρευνα γραφείου (Reich, 2015), όπως είδαμε στην εξέλιξη του παιδαγωγικού σχεδιασμού των MOOCs. Υπάρχει ωστόσο ένας σημαντικός αριθμός πειραματικών ερευνητικών μελετών που ασχολούνται με την αξιολόγηση των παιδαγωγικών στρατηγικών και, ειδικότερα, με την κινητοποίηση και εμπλοκή των μαθητών. Άλλα ερευνητικά παραδείγματα περιλαμβάνουν αυτά του Anderson & Ponti (2014) σχετικά με τις εκπαιδευτικές στρατηγικές, τη δημιουργία περιεχομένου και τη συμμετοχική παιδαγωγική. Τέλος, καλύπτονται επίσης συχνά μελέτες σχετικά με τη δέσμευση των φοιτητών με το εν λόγω MOOC, τους τύπους φοιτητών, τα ποσοστά συμμετοχής και πρόωρης εγκατάλειψης.
Σημαντική είναι η αλληλεπίδραση μέσα από τα φόρουμ στην αύξηση των επιδόσεων ενός μαθητή.
Οι έρευνες στρέφονται σχετικά με τις συνέπειες του MOOC για τη διδασκαλία, τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και στα νέα αναδυόμενα ψηφιακά σενάρια κατάρτισης, την ανάλυση των ρόλων και των ικανοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί για να είναι επιτυχείς στις προτάσεις αυτές.
Η αξιολόγηση της μάθησης στα MOOCs είναι η άλλη σημαντική μεταβλητή που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη και για αυτό αναπτύχτηκαν μια σειρά από τεχνικές αξιολόγησης: ηλεκτρονική αξιολόγηση, αξιολόγηση από ομοτίμους και αυτοαξιολόγηση

Η στρατηγική για τα MOOCs
Σημαντικό στοιχείο είναι η κατανόηση ότι τα MOOCsαποτελούν μέρος ενός ευρύτερου τοπίου αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν είναι ένας νέος τομέας, βοηθώντας έτσι στην βελτίωση της εκπαίδευσης και προώθησης της καινοτομίας και των νέων παιδαγωγικών πρακτικών.
Τα MOOCs πρέπει να γίνουν κατανοητά σε τυπικά περιβάλλοντα κατάρτισης ως εκπαιδευτικοί πόροι που συμπληρώνουν τη διδασκαλία στην τάξη και όχι ως ανεξάρτητα μαθήματα από μόνα τους και τα οποία ενδεχομένως πρέπει να στοχεύουν σε συγκεκριμένους στόχους.
Η αναζήτηση νέων μορφών διδασκαλίας με νέα ψηφιακά περιβάλλοντα κατάρτισης που προέρχονται από MOOCs έχει ήδη οδηγήσει σε πολλές μελέτες έρευνας, και αυτό φαίνεται να είναι σε άνοδο. Ενώ η έρευνα αρχικά επικεντρώθηκε στην αντικατάσταση των ωρών διδασκαλίας με τις διαδικτυακές τάξεις μέσω των MOOCs, η κύρια τρέχουσα τάση είναι η συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών με διαφορετικούς τρόπους, όπως τα MOOCs.


Συμπεράσματα
Κύριοι λόγοι μελέτης των MOOCsείναι η ικανότητα τους να δημιουργούν νέα μοντέλα εκπαίδευσης και για αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον και η έρευνα σχετικά με το μέλλον τους. Από αυτό το ενδιαφέρον, πρόεκυψε η αναζήτηση νέων παιδαγωγικών μορφών με νέα περιβάλλοντα ψηφιακής κατάρτισης που προέρχονται από το MOOC, να είναι ένα από τα αναδυόμενα ερευνητικά θέματα.
Διαπιστώθηκαν ακόμα και κάποιες αδυναμίες, όπως η ποικιλία που παρουσιάζουν τα MOOCs. Μια άλλη σαφώς πτυχή είναι η αδυναμία των χρησιμοποιούμενων ερευνητικών μεθόδων, όπου η έρευνα και οι περιπτωσιολογικές μελέτες ήταν οι πιο σημαντικές. Αυτές οι αρχικές αδυναμίες έχουν ξεπεραστεί σταδιακά καθώς η έρευνα για τα MOOCs έχει φθάσει σε επίπεδο ωριμότητας. Τα υβριδικά MOOCs αναγνωρίζονται επίσης ως η πιο σημαντική τάση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μοντέλων. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η αυξανόμενη χρήση αναλύσεων μάθησης και εργαλείων που βοηθούν στην απεικόνιση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση δεδομένων από την κοινωνική διάσταση της.

2η Ενότητα: Διδακτικό ΣενάριοΜαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα και η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων web 2.0cMOOC: "Μετάβαση από τον αλγόριθμο στο πρόγραμμα, με τη γλώσσα προγραμματισμού Python"

Ανάλυση του Διδακτικού Σεναρίου
Δραστηριότητα 1η (Δευτέρα 23/04/2018):
Αρχικά θα θέλαμε να παρακολουθήσετε το Βίντεο 1: Βασικά στοιχεία - αριθμητικοί τελεστές - μεταβλητές της γλώσσας προγραμματισμού Python καθώς και το Βίντεο 2: Συγκριτικοί - λογικοί τελεστές της γλώσσας Python.

Στο βίντεο Βασικά στοιχεία - αριθμητικοί τελεστές - μεταβλητές της γλώσσας προγραμματισμού Python που δημιουργήσαμε, χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο Edpuzzle προκειμένου να εισάγουμε ερωτήσεις κατανόησης σε κομβικό σημείο του βιντεοδηγού. Μ' αυτό τον τρόπο γίνεται ένας έλεγχος εμπέδωσης των όσων ειπώθηκαν μέχρι στιγμής.
Στην πρώτη δραστηριότητα καλείστε, εκτός απ' το να παρακολουθήσετε το βίντεο και να απαντήσετε στην εμβόλημη ερώτηση, να προσθέσετε κι εσείς με τη σειρά σας κάποια ερώτηση σε όποιο σημείο θεωρείτε πως χρειάζεται.
Παρακάτω δίνονται αναλυτικές οδηγίες για το εργαλείο Edpuzzle και πως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δημιουργήσουμε τον βιντεοδηγο που θέλουμε.
Επιπρόσθετα θα θέλαμε σε ατομικό επίπεδο να ασχοληθείτε με την Ατομική Δραστηριότητα 1ης Ημέρας, που παραθέτουμε παρακάτω.

Θα πρέπει καθ' ολη τη διάρκεια του μαθήματος να αναπτυχθεί μια ασύγχρονη επικοινωνία η οποία θα αφορά τα ζητήματα σχεδιασμού του συγκεκριμένου Mooc.
Προσοχή! Στην τελευταία δραστηριότητα (5η) θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα ημερολόγιο οι οδηγίες του οποίου δίνονται στην αντίστοιχη δραστηριότητα. Καλό θα ήταν να κρατάτε καθημερινά σημείώσεις απ τις ενέργειες σαςΤο Βίντεο 1 έχει δημοσιευθεί και στη διεύθυνση: https://youtu.be/pplRacShwGY
Το Βίντεο 2 έχει δημοσιευθεί και στη διεύθυνση: https://youtu.be/sYW0GpsgTAo

Δραστηριότητα 2η (Τρίτη 24/04/2018):
Σ' αυτή τη δραστηριότητα θα θέλαμε να παρακολουθήσετε τα Βίντεο 3: Ακολουθιακή δομή_1(Python Shell or IDLE Python και Βίντεο 4: Ακολουθιακή δομή_2 (Python Shell or IDLE Python).
Σε ομαδικό επίπεδο καλείστε, εκτός απ το να παρακολουθήσετε τα βίντεο, να προσθέσετε κάποια ερώτηση σε όποιο σημείο θεωρείτε πως χρειάζεται.
Σε ατομικό επίπεδο, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη Δραστηριότητα 2ης ημέρας στη Δομή Ακολουθίας που παραθέτουμε παρακάτω.


Το Βίντεο 3 έχει δημοσιευθεί και στη διεύθυνση: https://youtu.be/0PdVVwzRgYI
Το Βίντεο 4 έχει δημοσιευθεί και στη διεύθυνση: https://youtu.be/fkjp7gjleZs

Δραστηριότητα 3η (Τετάρτη 25/04/2018):
Σ' αυτή τη δραστηριότητα θα θέλαμε να παρακολουθήσετε τα Βίντεο 5: Δομή επιλογής_1 και Βίντεο 6: Δομή επιλογής_2
Σε ομαδικό επίπεδο καλείστε, εκτός απ το να παρακολουθήσετε τα βίντεο, να προσθέσετε κάποια ερώτηση σε όποιο σημείο θεωρείτε πως χρειάζεται.
Σε ατομικό επίπεδο, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη Δραστηριότητα 3ης ημέρας στη Δομή Επιλογής που παραθέτουμε παρακάτω.

Το Βίντεο 5 έχει δημοσιευθεί και στη διεύθυνση: https://youtu.be/LXkWOylQFmM
Το Βίντεο 6 έχει δημοσιευθεί και στη διεύθυνση: https://youtu.be/Z7OaUlNMWaE

Δραστηριότητα 4η (Πέμπτη 26/04/2018):
Σ' αυτή τη δραστηριότητα θα θέλαμε να παρακολουθήσετε το Βίντεο 8: Δομή επανάληψης
Σε ομαδικό επίπεδο καλείστε να παρακολουθήσετε το Βίντεο 7 Δομή επιλογής (Δραστηριότητα-3).

Σε ατομικό επίπεδο, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη Δραστηριότητα 4ης ημέρας στη Δομή Επανάληψης που παραθέτουμε παρακάτω.Το Βίντεο 7 έχει δημοσιευθεί και στη διεύθυνση: https://youtu.be/uudBbQONWtM
Το Βίντεο 8 έχει δημοσιευθεί και στη διεύθυνση: https://youtu.be/EP16i1POJygΔραστηριότητα 5η (Παρασκευή 27/04/2018):
Στην τελευταία δραστηριότητα καλείστε να συμπληρώσετε το Ημερολόγιο του Mooc. Αναλυτικές οδηγίες παρατίθενται στο αρχείο doc που ακολουθεί.Βασικά στοιχεία της Γλώσσας Προγραμματισμού Python-Ακολουθιακή Δομή-Δομή Επιλογής-Δομή Επανάληψης

 • Βίντεο 1: Βασικά στοιχεία - αριθμητικοί τελεστές - μεταβλητές της γλώσσας προγραμματισμού Python
 • Βίντεο 2: Συγκριτικοί - λογικοί τελεστές της γλώσσας Python
 • Βίντεο 3: Ακολουθιακή δομή_1(Python Shell or IDLE Python)
 • Βίντεο 4: Ακολουθιακή δομή_2 (Python Shell or IDLE Python)
 • Βίντεο 5: Δομή επιλογής_1
 • Βίντεο 6: Δομή επιλογής_2
 • Βίντεο 7: Δομή επιλογής (Δραστηριότητα-3)
 • Βίντεο 8: Δομή επανάληψης
Βασικά στοιχεία - αριθμητικοί τελεστές - μεταβλητές της γλώσσας προγραμματισμού Python
Συγκριτικοί - λογικοί τελεστές της γλώσσας PythonΑκολουθιακή δομή_1(Python Shell or IDLE Python)

Ακολουθιακή δομή_2 (Python Shell or IDLE Python)

Δομή επιλογής_1


Δομή επιλογής_2

Δομή επιλογής (Δραστηριότητα-3)Δομή επανάληψης
Προσοχή: Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα θέλαμε ένα σχόλιο από όλους, ώστε να αναπτύξουμε μια ασύγχρονη επικοινωνία η οποία θα αφορά τα ζητήματα σχεδιασμού του συγκεκριμένου Mooc. Στην ουσία, το ιστορικό της επικοινωνίας θα είναι ένα είδος ανατροφοδότησης για εμάς, ώστε να κάνουμε καλύτερη τη σχεδίαση του ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος «Μετάβαση από τον αλγόριθμο στο πρόγραμμα, με τη γλώσσα προγραμματισμού Python».Τελική Φάση : Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Εξαγωγή Συμπερασμάτων - Άρθρο.

Αφού όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκλήρωσαν, με την διαδικασία της αξιολόγησης, μέσω του Ημερολογίου του Mooc, αναλύσαμε τα Ημερολόγια, τα Worksheets, τις απαντήσεις, καθώς και τα σχόλια, που αναπτύχθηκαν και εξάγαμε τα τελικά συμπεράσματα, με τη μορφή άρθρου. Παραθέτουμε το άρθρο μας, ένα δείγμα ημερολογίου φοιτητή, καθώς κι ένα δείγμα φύλλου εργασίας(worksheet) φοιτητή.

.


Κλείνοντας, ευχαριστούμε τον Καθηγητή μας, κ. Καρακώστα για την κινητροδότηση και τη συνεργασία, που μας παρείχε, καθώς και όλους τους συμφοιτητές μας, που με τη θετική τους διάθεση συνέβαλαν στην υλοποίηση της ερευνητικής μας δραστηριότητας.

Καλό Καλοκαίρι
Έφη Κοντοπούλου, Χρυσάνθη Μπεκιάρη, Τάσος Πεταλωτής, Δήμος Χαριδήμου.

The instructional quality of MOOCs therefore varies, and here there are opportunitiesto revisit what instructional design principles need to be applied to provide high qualitylearning experiences for individual participants. In Instructional Quality of Massive OpenOnline Courses (MOOCs), Margaryan et al (2015) present their analysis of the instructionaldesign quality of 76 randomly selected MOOCs. They examine the quality of 26 cMOOCsand 50 xMOOCs from the point of view of First Principles of Instruction. Based on a10-principle framework, they draw five fundamental principles from Merrill (2002, 2009,2013), abstracted from key instructional design theories and models, as follows.1 Problem-centred: learning is promoted when learners acquire skills in the context ofreal-world problems. This is contrasted with topic-centred instruction, where a subjectis taught in isolation from the real-world tasks.2 Activation: learning is promoted when learners activate existing knowledge as afoundation for new skills. Activities help learners to incorporate the new knowledge orskill into their existing knowledge.3 Demonstration: learning is promoted when learners observe a demonstration of theskill to be learned. This highlights the importance of showing learners how to apply thenew information or skill in new situations.4 Application: learning is promoted when learners apply their newly acquired skill to solveproblems. Appropriate learner guidance, through diminishing coaching, or 'scaffolding'and feedback for learner guidance are key aspects.5 Integration: learning is promoted when learners reflect on, discuss, and defend theirnewly acquired skill. Learners have opportunities to reflect on what they have learned,revise, synthesise, or modify their new skills, and demonstrate and defend their newknowledge or skill to peers and others.The First Principles of Instruction listed above focus on learning activities. These areaugmented by a set of five further principles abstracted from the literature focusing onlearning resources (such as course materials, or people that learners draw on to carry outlearning activities) and learning support (processes and procedures such as expert feedbackthat assist learners in carrying out learning activities) (Margaryan et al, 2015, p 79).6 Collective knowledge: learning is promoted when learners contribute to thecollective knowledge.7 Collaboration: learning is promoted when learners collaborate with others.8 Differentiation: learning is promoted when different learners are provided with differentavenues of learning, according to their need.9 Authentic resources: learning is promoted when learning resources are drawn fromreal-world settings.10 Feedback: learning is promoted when learners are given expert feedback ontheir performance.