Λάζαρος Σωτηριαδης
Σοφία Τερζή
Τάσος Τσιραντωνάκης

Θέμα: Social Networks - Facebook
facebook-button.png

Student engagement in course-based social networks: The impact ofinstructor credibility and use of communication


Σκοποί της Έρευνας:
Το άρθρο χρησιμοποιεί τη θεωρία Διαχείριση Ιδιωτικότητας της Επικοινωνίας (ΔΙΕ) και τη θεωρία της Επεξεργασίας Εκπαιδευτικού Χιούμορ (ΕΕΧ) ώστε να ενισχύσει την κατανόησή μας στο πως μπορεί να αυξήσει η αυτό-αποκάλυψη και το χιούμορ του καθηγητή, την εμπλοκή των μαθητών. Επίσης χρησιμοποιεί τη θεωρία της Κοινωνικής Παρουσίας (ΚΠ) ώστε να ερευνήσει το αντίκτυπο της αξιοπιστίας του καθηγητή στην εμπλοκή των μαθητών. Τέλος εξετάζει το αντίκτυπο αυτής της εμπλοκής τους στην αντίληψη των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Τα συμπεράσματα συμπεριλαμβάνουν τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση και την ικανοποίησή τους όταν αυτή επιτυγχάνεται. Επίσης εξετάζεται η μετριοπαθής επίδραση από τον χρόνο που δαπανάται στο κοινωνικό δίκτυο από τους μαθητές.

Ομάδα Έρευνας:Στο πείραμα συμμετείχαν 266 άτομα, 97% ήταν μικρότεροι των 35 ετών, και 54,6% ήταν άντρες.

Διάρκεια έρευνας:Ένα εξάμηνο

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας:
Υπάρχουν δύο ομάδες με τις οποίες επικοινωνούν οι καθηγητές μέσω του διαμορφωμένου για το μάθημα κοινωνικού δικτύου, στο testgroupοι καθηγητές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μηνύματα που επηρεάζουν τις ελεύθερες μεταβλητές (αυτοαποκάλυψη και χιούμορ), επιπρόσθετα των μηνυμάτων που αφορούν το μάθημα. Στο controlgroupοι καθηγητές δημοσιεύουν στο διαμορφωμένο για το μάθημα κοινωνικό δίκτυο μόνο μηνύματα που αφορούν το μάθημα και ανακοινώσεις του σχολείου. Η μέτρηση γίνεται αναφορικά με τη διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ τους μέσω ερωτηματολογίου.

Συμπεράσματα Έρευνας:
Η έρευνα επιβεβαίωσε τις προηγούμενες έρευνες στο ότι όταν ο καθηγητής αποκαλύπτει ιδιωτικές πληροφορίες για τον εαυτό τους, όπως φωτογραφίες και βιβλιογραφία, επηρεάζει θετικά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Παρόμοια, το κατάλληλο χιούμορ ενισχύει τα μαθησιακά αποτελέσματα όταν ο καθηγητής επικοινωνεί με τους μαθητές του εκτός της τάξης διαμέσου του Facebook. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως οι μαθητές για την ακρίβεια εμπλέκονται περισσότερο σε κοινωνικά δίκτυα που εστιάζουν στο μάθημα, όταν οι καθηγητές τους αναρτούν δημοσιεύσεις οι οποίες περιέχουν προσωπικές αποκαλύψεις και χιούμορ. Επιπρόσθετα οι μαθητές εμπλέκονται περισσότερο με τις δημοσιεύσεις που περιέχουν αυτό-αποκαλύψεις και χιούμορ από ότι με τις δημοσιεύσεις που αφορούσαν περιεχόμενο του μαθήματος. Επίσης φάνηκε πως ο χρόνος που δαπανάται από τους μαθητές στο διαδικτυακό κοινωνικό μέσο μετρίασαν την επίδραση των τύπων επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν από τον καθηγητή (αυτό-αποκαλύψεις και χιούμορ) αναφορικά με την εμπλοκή τους. Όσο περισσότερο χρόνο δαπανούσαν για διάδραση στο κοινωνικό δίκτυο, τόσο περισσότερο εκτίθονταν στις δημοσιεύσεις αυτό-αποκάλυψης και χιούμορ, συνεπώς αυτών των μαθητών η εμπλοκή επηρεάζονταν περισσότερο από αυτές τις δημοσιεύσεις σε σχέση με των μαθητών που δαπανούσαν λιγότερο χρόνο στο κοινωνικό δίκτυο. Η αξιοπιστία του καθηγητή είχε κι αυτή θετική επίδραση στην εμπλοκή. Πάρα ταύτα ο χρόνος που δαπανούσαν οι μαθητές στο κοινωνικό δίκτυο, δεν άμβλυνε σημαντικά την επίδραση της αξιοπιστίας του καθηγητή.

Σύνοψη Έρευνας:
Η έρευνα ενισχύει τη γνώση μας σχετικά με το Facebookστις τάξεις. Καταδεικνύει πως τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να είναι χρήσιμα εργαλεία στο να υποστηρίξουν την μάθηση. Χρησιμοποιώντας κοινωνικά δίκτυα που βασίζονται στο μάθημα, προάγεται η εμπλοκή των μαθητών το οποίο μπορεί να ενισχύσει το κίνητρο για μάθηση και την ικανοποίηση από τη μάθηση. Η έρευνα επίσης καταδεικνύει πως η δημοσίευση μηνυμάτων που εμπεριέχουν προσωπικά ανέκδοτα σχετικά με το μάθημα και μηνύματα που περιέχουν χιούμορ είναι εξίσου αποτελεσματικά στο να προάγουν την εμπλοκή των μαθητών και στο να βελτιώσουν την αντίληψη των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.


Paper


Correlation between Facebook use for educational purposes and academic performance of students


Σκοποί της Έρευνας:

Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι να ανακαλύψει εάν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ της ακαδημαϊκής απόδοσης των μαθητών (βασισμένο σε πραγματικό αριθμό πόντων) και τη συχνότητα χρήσης του facebook ως εργαλείου ενίσχυσης στη μάθηση.
Επίσης παρουσιάζει μια προσπάθεια να καθοριστεί αν ο παράγοντας της αντίληψης της χρησιμότητας επηρεάζει σημαντικά τη χρήση του Facebook ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης.
Παρότι δεν ήταν στόχος της έρευνας, ελέγχθηκε το κατά πόσο η χρήση του facebook για γενικούς σκοπούς έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών.

Ομάδα Έρευνας:

Η έρευνα συμπεριέλαβε 139 μαθητές (77 γυναίκες, 62 άντρες, με μέση ηλικία τα 21,74 έτη) της Παιδαγωγικής σχολής του Sombor (Σερβία) στο μάθημα «Σχεδιάζοντας παιδαγωγικό λογισμικό και μέσα».

Διάρκεια έρευνας: Ένα εξάμηνο

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας:

Δημιουργήθηκαν στο facebook δύο ιδιωτικές ομάδες για το μάθημα, την μία την έφτιαξαν οι μαθητές και δε συμμετείχε ο καθηγητής, την άλλη την έφτιαξε ο καθηγητής και συμμετείχαν όλοι οι μαθητές. Καθ’ όλη τη διάρκεια ο καθηγητής ανέβαζε τα μαθήματα που είχαν καλυφθεί στην τάξη, την απαραίτητη βιβλιογραφία, κι όλη την πληροφορία που αφορούσε το αντικείμενο και τον προγραμματισμό της τάξης στο τοίχο της ομάδας. Οι μαθητές ενθαρρύνονταν να χρησιμοποιούν την ομάδα για διαβουλεύσεις με τον καθηγητή, για επικοινωνία με τους άλλους μαθητές σε θέματα που αφορούσαν το αντικείμενο και για να μοιράζονται χρήσιμο υλικό που θα διευκόλυνε τη μάθηση. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές χρησιμοποίησαν τον τοίχο της ομάδας και τα ιδιωτικά μηνύματα για να επικοινωνήσουν με τον δάσκαλο. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το υλικό του μαθήματος, ασκήσεις που είχαν για το σπίτι, τις εξετάσεις, σημαντικές υπενθυμίσεις του χρονο-προγράμματος , ανακοινώσεις και πολλά άλλα ζητήματα σχετικά με το μάθημα.

Συμπεράσματα:

Η έρευνα επιβεβαίωσε τη θετική συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας χρήσης του Facebook ως βοηθητικού μαθησιακού εργαλείου και την ακαδημαϊκή απόδοση (αριθμός πόντων) των μαθητών στο αντικείμενό τους. Σε κάθε περίπτωση βάσει των δεδομένων που αποκτήθηκαν από την έρευνα μπορούμε να ταξινομήσουμε τις ομάδες του Facebook ως χρήσιμο μαθησιακό εργαλείο. Η πλειονότητα των μαθητών (55%) θεώρησαν τα σχόλια ως πιο σημαντικά, κάτι που συμφωνεί και με τις προηγούμενες έρευνες. Περίπου το 15% των μαθητών θεώρησε τις δημοσιεύσεις κατάστασης ως πιο σημαντικές. Περίπου 21% των μαθητών θεώρησε σημαντικότερους τους συνδέσμους και περίπου 9% θεώρησε ως πιο σημαντικά τα κοινόχρηστα έγγραφα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δε δείχνουν κάποια σύνδεση μεταξύ της συχνότητας χρήσης του Facebookγια γενικούς σκοπούς και την ακαδημαϊκή απόδοση, κάτι που επιβεβαιώνει τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών που επίσης υποστήριζαν πως δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών και του χρόνου που δαπανούν στο facebook.

Σύνοψη Έρευνας:

Οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν τους δικούς τους λογαριασμούς (ομάδες) στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούν οι μαθητές, καθώς και πρέπει να ενθαρρύνουν του μαθητές να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς ή τις ομάδες που ήδη έχουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ως μέσα για συζήτηση κι ως εργαλεία για συλλογή πληροφορίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι καθηγητές να παρουσιάζουν όλα τα πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκομίσουν οι μαθητές από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στη χρήση τους ως βοηθητικά εργαλεία μάθησης, έτσι ώστε να παρακινήσουν όσους περισσότερους μαθητές γίνεται να συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα που μπορούν να συμβάλλουν στη μαθησιακή διαδικασία.


Paper


Social networking, knowledge sharing, and student learning: The case of university students

Σκοποί της Έρευνας:
1. Να μετρηθεί η έκταση χρήσης των τεσσάρων κατηγοριών των κοινωνικών δικτύων: (1) κουβέντα και συζήτηση, (2) δημιουργία περιεχομένου, (3) διαμοιρασμός αρχείων, και (4) απόλαυση και διασκέδαση.
2. Να μετρηθεί ο αντίκτυπος της χρήσης των τεσσάρων κατηγοριών των κοινωνικών δικτύων στο διαμοιρασμό γνώσης και στη μάθηση των μαθητών.
3. Να μετρηθεί ο αντίκτυπος του διαμοιρασμού της γνώσης στην απόδοση στη μάθηση των μαθητών.

Ομάδα Έρευνας:308 απόφοιτοι και φοιτητές πανεπιστημίου KFUPM (King University of Petroleum and Minerals)

Διάρκεια έρευνας: Σε διάστημα 5 εβδομάδων συμπεριλαμβανομένης μιας υπενθύμισης, ο συνολικός αριθμός ανταποκριθέντων ανήλθε στους 308 που αντιστοιχεί σε ρυθμό απόκρισης περίπου 3,1%.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας – Βήματα (αν υπάρχουν):
Μέσω του συστήματος email του πανεπιστημίου στάλθηκαν σε περίπου 10.000 εγγεγραμμένους (απόφοιτους και φοιτητές) τα ερωτηματολόγια. Μετά από την πάροδο 3 εβδομάδων στάλθηκε υπενθύμιση.

Συμπεράσματα Έρευνας:
Τα ευρήματα της προέκτασης των τεσσάρων κατηγοριών χρήσης του κοινωνικού δικτύου (ΚΔ) έχουν σημαντικές συνέπειες για τους καθηγητές που διδάσκουν σε παιδαγωγικά ιδρύματα. Το WhatsApp βρέθηκε πως ήταν το εργαλείο που χρησιμοποιούνταν περισσότερο για διαδικτυακές κουβέντες και συζητήσεις, οπότε οι καθηγητές πρέπει να εστιάσουν στο να το χρησιμοποιήσουν για να ενθαρρύνουν τις ομαδικές συζητήσεις, ακολουθούμενο από το YouTube και το Facebook. Οι καθηγητές πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν το Youtube για παραγωγή υλικού, ακολουθούμενο από το whatsapp και το facebook. Οι καθηγητές πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν το WhatsApp για διαμοιρασμό αρχείων, ακολουθούμενο από το Dropbox και το Facebook. Τα αποτελέσματα συγκεκριμένα, υποστηρίζουν την υπόθεση πως στο KFUP η συζήτηση και η κουβέντα, ο διαμοιρασμός αρχείων βασισμένος σε εργαλεία των ΚΔ είναι σημαντικά στην πρόβλεψη του διαμοιρασμού της γνώσης. Επιπρόσθετα η απόλαυση και η διασκέδαση είναι δείκτες της απόδοσης στη μάθηση. Ακόμη ο διαμοιρασμός γνώσης είναι ισχυρός δείκτης της απόδοσης μάθησης. Η χρήση της κατηγορίας δημιουργίας υλικού των ΚΔ δεν είναι δείκτης ούτε του διαμοιρασμού της γνώσης ούτε της απόδοσης στη μάθηση. Η απόλαυση και η διασκέδαση δεν είναι δείκτες του διαμοιρασμού της γνώσης.
Γι’ αυτούς τους λόγους οι καθηγητές σε παιδαγωγικά ινστιτούτα πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν τα εργαλεία των κοινωνικών δικτύων για διαδικτυακές συνομιλίες και κουβέντα, για κοινή χρήση αρχείων, διότι αυτά θα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον διαμοιρασμό της γνώσης κι έπειτα θα βελτιώσουν τη μαθησιακή απόδοση, καθώς ο διαμοιρασμός της γνώσης είναι στενά συνδεδεμένος με τη μάθηση των μαθητών. Οι καθηγητές θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν το YouTube για διασκέδαση και ψυχαγωγία με τρόπο τέτοιο που θα βελτιώσει τη μαθησιακή τους απόδοση.

Paper


Understanding students' perceptions of the benefits of online social
networking use for teaching and learningΣκοποί της Έρευνας:
Αυτό το άρθρο στοχεύει στο να εξετάσει την αντίληψη των χρηστών σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης για να αλληλεπιδράσουν με άλλους μαθητές και καθηγητές σχετικά με μαθήματα του πανεπιστημίου, αντλώντας την από εστιασμένες συζητήσεις ομαδικές συζητήσεις με μαθητές από διάφορα πανεπιστήμια και ειδικότητες. Το άρθρο συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση της καταλληλότητας των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων (ΔΚΔ) για παιδαγωγικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τους μαθητές που χρησιμοποίησαν αυτές τις τεχνολογίες ώστε να αυξήσουν τις αλληλεπιδράσεις στα πανεπιστημιακά μαθήματα.

Ομάδα Έρευνας:
Συνολικά 46 μαθητές έλαβαν μέρος, από διαφορετικά πανεπιστήμια και ειδικότητες. Οι μαθητές ήταν αυτοί που είχαν χρησιμοποιήσει τα ΔΚΔ στο μάθημά τους.

Διάρκεια έρευνας: 60-90 λεπτά συζήτησης ανά εστιασμένη ομάδα

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας: Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε σ’ αυτό το άρθρο είναι: Ποια είναι η αντίληψη των μαθητών για τη χρήση κοινωνικών τεχνολογιών για αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με τον καθηγητή στην ανώτερη εκπαίδευση; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, διεξήχθη μια ποιοτική έρευνα που περιλάμβανε εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις με μικρές ομάδες από μαθητές. Το περιβάλλον των εστιασμένων ομάδων επέτρεπε στους μαθητές που συμμετείχαν να αντιδρούν και να δομούν απαντήσεις επάνω σε αποκρίσεις άλλων μελών ή να σκέφτονται συνεργατικά σε ομαδική σύνθεση. Συνολικά 9 ομάδες δημιουργήθηκαν, 7 στη Μαλαισία και δύο στην Αυστραλία.

Συμπεράσματα Έρευνας:
Τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται εδώ εισηγούνται πως οι μαθητές αναγνωρίζουν και εκτιμούν τα μαθησιακά πλεονεκτήματα από τη χρήση κοινωνικών τεχνολογιών στην ανώτερη εκπαίδευση, το οποίο υποστηρίζει και προηγούμενους ισχυρισμούς της παιδαγωγικής λογικής για τη χρήση ΔΚΔ στην εκπαίδευση. Οι μαθητές φάνηκε να διασκεδάζουν τη χρήση των ΔΚΔ το οποίο είχε αποτέλεσμα στο να δημιουργηθεί ένα ποιο διαδραστικό και ελκυστικό περιβάλλον μάθησης – ως εκ τούτου να αυξηθεί το κίνητρο για μάθηση. Τα πλεονεκτήματα που περιέγραψαν οι μαθητές μπορούν να αντιστοιχιστούν σε τρεις τύπους αλληλεπίδρασης που τα ΔΚΔ υποστηρίζουν: 1) αλληλεπίδραση μαθητή - μαθητή, 2) αλληλεπίδραση μαθητή -καθηγητή και 3) αλληλεπίδραση μαθητή - περιεχομένου. Ως απόδειξη στα ευρήματα αυτής της έρευνας, οι κοινωνικές τεχνολογίες μεσολάβησαν στην καλυτέρευση της συνεργατικότητας μεταξύ των μαθητών κάθε ώρα κι απ’ οπουδήποτε. Τα ευρήματα υποδηλώνουν πως πολλοί μαθητές βρήκαν πως τα ΔΚΔ ενίσχυσαν την αλληλεπίδρασή τους με τους καθηγητές. Επίσης οι κοινωνικές τεχνολογίες φαίνεται να προάγουν την κριτική σκέψη μεταξύ των μαθητών και οι μαθητές δήλωσαν ικανοί να αυτό-παρακολουθούν την μαθησιακή τους πρόοδο.

Paper
Facebook and the others. Potentials and obstacles of Social Media for teaching in higher education

Σκοποί της Έρευνας:
Δεδομένης της έλλειψης ευρείας κλίμακας ερευνών σε γεωγραφικές περιοχές εκτός της Βόρειας Αμερικής, η έρευνα αυτή στοχεύει στο να προσφέρει εμπειρικά στοιχεία στο αν και κατά πόσο τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χρησιμοποιούνται στην Ανώτατη Εκπαίδευση για διδακτικούς σκοπούς, μέσα από ένα μεγάλο δείγμα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Ιταλίας.
Ακόμα, σκοπεύει να ερευνήσει τις συγκυρίες κάτω από τις οποίες τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χρησιμοποιούνται στην διδασκαλία, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς και δημογραφικούς παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, ο ακαδημαϊκός κλάδος, τα χρόνια διδασκαλίας και ο ακαδημαϊκός τίτλος.
Η έρευνα αυτή, ασχολείται με τα κίνητρα που ίσως προωθήσουν τους ακαδημαϊκούς στην χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία στην διδασκαλία, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα εργαλεία αυτά στην διδασκαλία και τα ενδεχόμενα εμπόδια που ίσως εμποδίσουν την χρήση τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η έρευνα προσπαθεί να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
1) Ποιες είναι οι κοινωνικές – δημογραφικές μεταβλητές που σχετίζονται περισσότερο με την χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία στη διδασκαλία;
2) Ποια είναι τα κυριότερα κίνητρα για την χρήση των εργαλείων αυτών στην διδασκαλία
3) Με ποιόν τρόπο τα εργαλεία αυτά γίνονται μέρος της διδασκαλίας
4) Ποια είναι τα εμπόδια που αποτρέπουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να τα χρησιμοποιήσουν στο διδακτικό τους έργο


Ομάδα Έρευνας:
Συμμετείχαν 6139 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Ιταλίας, από τα 58.175 στα οποία στάλθηκε πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διάρκεια έρευνας: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας – Βήματα: Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, βασισμένο στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε από το PearsonandtheBabsonSurveyResearchGroup, τροποποιημένο σύμφωνα με της ανάγκες της έρευνας. Ανέβηκε στο LimeSurvey (http://www.limesurvey.org/). Ένα μήνα μετά το ανέβασμα, στάλθηκε υπενθύμιση για συμμετοχή. Δεν προσφέρθηκε κανένα κίνητρο για συμμετοχή, πέρα από το ότι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονταν για τα αποτελέσματα, εάν το ζητούσαν.
Το ποσοστό συμμετοχής ήταν 10,5%. Ερωτηματολόγια που δεν είχαν συμπληρωμένο ένα, τουλάχιστον, τμήμα σχετικά με την συχνότητα χρήσης, απορρίφθηκαν. Τα δεδομένα σχετικά με το GooglePlus παραβλέφθηκαν, λόγω του γεγονότος ότι οι ερωτώμενοι απαντούσαν σαν να ερωτούνταν για την μηχανή αναζήτησης της Googleή άλλα προϊόντα της ίδιας εταιρείας όπως το Gmail και τα GoogleApps.

Συμπεράσματα Έρευνας:
Η έρευνα εξέτασε την πραγματική χρήση, τα κίνητρα, τις δυνατότητες και τα εμπόδια της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Παρά τους περιορισμούς της, είναι φανερό πως παίζουν μικρό ρόλο στην ακαδημαϊκή ζωή. Ένας συνδυασμός παραγόντων όπως κοινωνικοί και δημογραφικοί παράγοντες, ιδρυματικά θέματα, παιδαγωγικές πρακτικές φαίνεται να εμποδίζουν την υιοθέτηση τους στην ακαδημαϊκή καθημερινή πρακτική.
Παράγοντες όπως η ηλικία και το ακαδημαϊκό αντικείμενο φαίνεται να είναι οι πιο σχετικά με την χρήση των ΜΚΔ στην διδασκαλία. Όμως, για την ηλικία απαιτείται περεταίρω έρευνα, λόγω ασυμφωνιών με άλλες σχετικές μεταβλητές, όπως η παλαιότητα. Το ίδιο και για το ακαδημαϊκό αντικείμενο, για να ερευνηθεί η σχέση του με συγκεκριμένα κίνητρα και χρήσεις. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι όσοι ασχολούνται με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ περισσότερο για παιδαγωγικούς σκοπούς και όχι για την εύρεση υλικού διδασκαλίας. Ακόμα, θα πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο η σχέση του ακαδημαϊκού τίτλου με την χρήση των ΜΚΔ.
Εμπόδια στην χρήση των ΜΚΔ όπως πολιτιστικές αντιστάσεις, παραδοσιακές οπτικές σχετικά με την διδασκαλία, έλλειψη τεχνικής υποστήριξης και θεωρούμενοι κίνδυνοι, αποθαρρύνουν τους ακαδημαϊκούς. Τα ιδρύματα θα πρέπει να παράσχουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και παιδαγωγική καθοδήγηση. Ακόμα, οι διοικήσεις να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν τα μέλη τους ώστε να βελτιώνονται οι ικανότητες τους καθενός, σε θέματα διαδικτύου. Προτάσεις από φοιτητές, για πιο «ανοιχτές» μεθόδους διδασκαλίας, θα βοηθούσαν στην αλλαγή προς πιο ευέλικτους τρόπους διεξαγωγής των μαθημάτων, που θα χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ, για την βελτίωση της διδασκαλίας και την μάθησης σε σύγχρονα πανεπιστήμια.

PaperAn Investigation into Perceptions of Facebook-use in Higher Education

Σκοποί της Έρευνας:
Το άρθρο αναφέρεται σε ατομική εργασία με τίτλο «Μία έρευνα για τις αντιλήψεις γύρω από τη χρήση του Facebook στην Ανώτερη Εκπαίδευση». Στόχος του είναι να διερευνήσει τις υπάρχουσες αντιλήψεις για τη χρήση του Facebook ως διαδραστικό μέσο μεταξύ φοιτητών και καθηγητών σε επίπεδο Πανεπιστημίου.

Ομάδα Έρευνας:
Στην έρευνα συμμετείχαν 4 ομάδες φοιτητών, διαφορετικών χωρών, ισοκατανεμημένου φύλου, των 6-8 ατόμων και 4 καθηγητές, όλοι μέλη του Παν/μιου Bournemouth της Αγγλίας.

Διάρκεια έρευνας:
Ένας μήνας - Ιούλιος 2015.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας – Βήματα:
Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο τεσσάρων ερωτήσεων και διεξήχθη ποιοτική έρευνα απαντήσεων με δύο τρόπους:
1) ομαδικές συνεντεύξεις στις ομάδες των φοιτητών
2) ατομικές συνεντεύξεις σε 4 καθηγητές Πανεπιστημίου ξεχωριστά.

Συμπεράσματα Έρευνας:
Τα αποτελέσματα λόγω του μικρού αριθμού απαντήσεων και τρόπου επιλογής του δείγματος δεν μπορούν να γενικευτούν σε μεγάλο βαθμό. Όλοι οι σπουδαστές ήταν θετικοί στη χρήση του Facebook στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένου ότι σχεδόν όλοι το χρησιμοποιούν ήδη καθημερινά, με την προϋπόθεση ότι δε θα απαιτείται από μέρους τους μεγαλύτερη προσπάθεια στον τρόπο χρήσης του (όπως πχ με άλλα στοιχεία πρόσβασης, πολύπλοκες εφαρμογές κλπ.) και όσοι συμμετείχαν παλαιότερα σε εκπαιδευτικές ομάδες με χρήση του εργαλείου συμφώνησαν ότι θα τους έλειπε αν σταματούσαν. Οι γνώμες των καθηγητών ήταν διαφορετικές μεταξύ τους. Αυτοί που δεν το είχαν χρησιμοποιήσει για αυτό το σκοπό ήταν επιφυλακτικοί και ανοιχτοί σε μελλοντική χρήση του αλλά όχι άμεσα, ενώ αυτοί που το είχαν χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικά στο παρελθόν δήλωσαν ότι βελτίωσε την εκπαιδευτική διαδικασία. Αν και δεν τέθηκε ως ιδιαίτερο πρόβλημα η ιδιωτικότητα, οι καθηγητές διαφώνησαν ως προς την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της χρήσης του Facebook σαν εκπαιδευτικό εργαλείο.

Περιορισμοί/Μελλοντική έρευνα:
Η εποχή διεξαγωγής της έρευνας (Ιούλιο) περιόρισε τη διαθεσιμότητα σπουδαστών και καθηγητών για συμμετοχή. Καλό θα ήταν η έρευνα να διευρυνθεί με καταλληλότερο, πιο ισορροπημένο δείγμα και να διεξαχθούν συμπεράσματα πιο εξειδικευμένα σε 2 χωριστές ομάδες (σπουδαστών και διδασκόντνων) ώστε να βγουν πιο γενικευμένα συμπεράσματα.

PaperA multi-analytical approach to predict the Facebook usage in higher education
Σκοποί της Έρευνας:

Αυτό το άρθρο στοχεύει:
1) Να προβλέψει καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των σπουδαστών προς την ακαδημαϊκή χρήση του Facebook.
2) Να συζητήσει θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές
3) Να παράγει συμπεράσματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία για διδασκαλία και εκπαίδευση.

Ομάδα Έρευνας:
215 φοιτητές φημισμένου κολλεγίου του Σουλτανάτου του Ομάν

Διάρκεια έρευνας:
1 μήνας – Απρίλιος 2015

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας – Βήματα:
Δημιουργία ερωτηματολογίου με προ-δοκιμή σε 25 καλά καταρτισμένο προσωπικό στο αντικείμενο και κατάλληλη αναπροσαρμογή. Συγκέντρωση απαντήσεων:
1) ηλεκτρονικά μέσω δημοσιευμένης ιστοσελίδας
2) σε έντυπη μορφή
Στη συνέχεια αφαιρέθηκαν διπλότυπες και ελλιπείς απαντήσεις και έγινε στατιστική ανάλυση με δομικά μοντέλα εξισώσεων και χρήση νευρωνικών δικτύων.

Συμπεράσματα Έρευνας:
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο καθοριστικότερος παράγοντας για την επιλογή του Facebook στην ανώτερη εκπαίδευση με χρήση δομικών μοντέλων εξισώσεων ήταν ο διαμοιρασμός πόρων μεταξύ των σπουδαστών, ενώ με χρήση νευρωνικών δικτύων ήταν η συνεργατικότητα. Ακολουθούν η η κοινωνική επιρροή, η αντιλαμβανόμενη απόλαυση και χρησιμότητα. Οι σπουδαστές φαίνεται να δίνουν μεγάλη σημασία στη διασκέδαση και την ευχρηστία του εργαλείου κατά τη συμμετοχή κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψην κατά τη βελτίωση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας εάν και εφόσον υπάρχουν προοπτικές χρήσης της για εκπαιδευτικούς στόχους.

Περιορισμοί/Μελλοντική έρευνα:
Η έρευνα περιορίστηκε στους σπουδαστές ενός μόνο πανεπιστημίου κάτι που περιορίζει τα αποτελέσματα. Επιπλέον η χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου περιορίζει τη συμμετοχή σε σπουδαστές χωρίς πρόσβαση, ενώ έχει αποδειχθεί πως οι παράγοντες που μελετήθηκαν επηρεάζονται και ανάλογα με την εθνικότητα και την κουλτούρα που δεν εξετάζεται. Αναμένει επίσης να διεξαχθεί έρευνα και σε άλλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εκτός του Facebook.

PaperA case study of Facebook use: Outlining a multi-layer strategy for higher education


Σκοποί της Έρευνας:
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τις απόψεις των σπουδαστών για μια στρατηγική χρήσης του Facebook ως εκπαιδευτική πλατφόρμα που εφαρμόστηκε στη Σχολή Πληροφορικής του πανεπιστημίου του Νταντί της Σκωτίας. Η στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε σε διάρκεια 5 ετών και περιλαμβάνει τη δημιουργία διαδικτυακής κοινότητας και ιεραρχικών ομάδων ετησίως στο Facebook για τις διαφορετικές δραστηριότητες, τις οποίες διαχειρίζονται προσωπικό και σπουδαστές για να συντελεστούν οι διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Ομάδα Έρευνας:
11 συμμετέχοντες, σπουδαστές της Σχολής Πληροφορικής, όλοι καθημερινοί χρήστες του Facebook, χωρισμένοι σε 2 γκρούπ:
1) 3 άνδρες και 1 γυναίκα, ηλικίας 20-29 (4)
2) 3 άνδρες και 4 γυναίκες, ηλικίας 17-22 (7)

Διάρκεια έρευνας:
Ένα έτος - 2014

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας – Βήματα:
Χρησιμοποιείται μεθοδολογία χρήσης εστιασμένων γκρούπ που εξετάζονται με θεματική ανάλυση και συζήτηση με κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται στη βιβλιογραφία με βάση τη χρήση του Facebook στην εκπαίδευση. Για τη συγκέντρωση των απόψεων των σπουδαστών δημιουργήθηκε τόπος συνάντησης των επιλεγμένων γκρούπ, όπου ο ερευνητής ηχογραφεί τις συζητήσεις και εμπειρίες των συμμετεχόντων κάνοντας ερωτήσεις και χωρίς να κρατάει γραπτές σημειώσεις κατά τη διάρκεια. Οι ηχογραφήσεις μετά δακτυλογραφήθηκαν και ακολούθησε θεματική ανάλυση των απόψεων που εξήχθησαν.

Συμπεράσματα Έρευνας:
Η έρευνα δείχνει ότι η δομή που χρησιμοποιήθηκε στο Facebook αντιστοιχεί στην εκπαιδευτική δομή που χρησιμοποιήθηκε στη Σχολή και αυτό επισημαίνεται από τους σπουδαστές. Οι σπουδαστές αντιμετώπισαν θετικά τη χρήση του Facebook ως εκπαιδευτικό εργαλείο αναδεικνύοντας τη χρησιμότητά του στην προώθηση της συνεργατικής μάθησης και της διενέργειας συζητήσεων, συμπληρωματικά με την «πρόσωπο με πρόσωπο» εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον πρόσθεσαν ότι απολαμβάνουν τη χρήση της δομής που χρησιμοποιήθηκε διότι επιτρέπει έναν ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ εκπαιδευτικών και κοινωνικών ενεργειών.

Περιορισμοί/Μελλοντική έρευνα:
Το μικρό μέγεθος του δείγματος (11 άτομα) δεν επιτρέπει γενίκευση των συμπερασμάτων ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν ήδη εξοικειωμένοι τεχνικά, ως μέλη της Σχολής Πληροφορικής με τη χρήση του Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης, κάτι που δεν είναι αυτονόητο σε άλλες ομάδες σπουδαστών. Προτείνεται επανάληψη της έρευνας με μεγαλύτερο και πιο ανομοιογενές δείγμα καθώς και εξερεύνηση περισσότερων ερωτήσεων.

PaperExploring students’ purposes of usage and educational usage of Facebook

Σκοποί της Έρευνας:
Σκοπός του άρθρου είναι ερευνήσει την χρήση του Facebookαπό τους προπτυχιακούς και τελειόφοιτους φοιτητές της Τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου που εδρεύει στο Μπορ. Ακόμα προσπαθεί να ερευνήσει την εικόνα που έχουν για Facebook, τις εμπειρίες και την στάση τους για την χρήση του για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ακόμα, ελέγχθηκαν οι θεωρητικές δομές των μοντέλων χρήσης και εκπαιδευτικής χρήσης που προτείνονται από τους Mazmanκαι Usluel (2010) και Sanchezetal. (2014). Σύμφωνα με αυτούς, υπάρχουν τρεις παράγοντες Σκοπιμότητας (που δείχνουν το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται) για το Facebook και είναι για Κοινωνικές Σχέσεις, για θέματα σχετικά με την Εργασία και την Καθημερινή Δραστηριότητα. Για την εκπαιδευτική χρήση, υπάρχουν τρεις διαστάσεις (αντίστοιχα με τους παράγοντες Σκοπιμότητας) που ορίζονται ως Επικοινωνία, Συνεργασία και Κοινή Χρήση Πόρων/Υλικού. Αυτά τα υποθετικά μοντέλα τριών παραγόντων ελέγχθηκαν με το παρόν δείγμα φοιτητών χρησιμοποιώντας confirmatory factor analysis (CFA)

Ομάδα Έρευνας:
Οι φοιτητές που μετείχαν στην έρευνα ήταν 270 από τους οποίους 226 συμπλήρωσαν με σωστό τρόπο τα ερωτηματολόγια και μετείχαν στην έρευνα. Όλοι από την Τεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, που εδρεύει στο Μπορ.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας – Βήματα (αν υπάρχουν): Η έρευνα έγινε χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο 24 ερωτήσεων, που χωρίζονταν σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος (6 ερωτήσεις, κατά Mazman και Usluel (2010), είχε σκοπό την συλλογή δημογραφικών στοιχείων (φύλο και ηλικία), συχνότητα χρήσης του Facebook, αριθμό «Φίλων» στο Facebook, τις εμπειρίες και την άποψη που έχουν για την χρήση του Facebookκαι την εκπαιδευτική χρήση του. Το δεύτερο μέρος (18 ερωτήσεις, κατά Sanchezetal. (2014)), ήταν σχεδιασμένο για να εκτιμήσει με κλίμακες μέτρησης την σκοπιμότητα χρήσης και εκπαιδευτικής χρήσης του Facebook. Οι συμμετέχοντες είχαν να επιλέξουν από κλίμακες όπου το 1 αντιστοιχούσε σε έντονη διαφωνία και το 5 σε έντονη συμφωνία.
Η χρήση του ερωτηματολογίου προσέφερε ανωνυμία και εμπιστευτικότητα στους ερωτώμενους και τις απαντήσεις τους καθώς και κανονικοποίηση των δεδομένων.

Συμπεράσματα Έρευνας:
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ορισμένα σημαντικά στοιχεία για το γιατί και πως οι φοιτητές χρησιμοποιούν το Facebook. Η κοινωνική διάσταση του είναι κυρίαρχη. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί και με προηγούμενες έρευνες. Οι φοιτητές το χρησιμοποιούν κυρίως για κοινωνικούς παρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μάλιστα, το χρησιμοποιούν κυρίως για την επικοινωνία με φίλους.
Μόνο το 23,1% πιστεύει ότι το Facebook είναι πολύ χρήσιμο για την εκπαίδευση. Το 75,6% δήλωσε ότι η κύρια χρήση του Facebook είναι για επικοινωνία με τους φίλους τους και μόνο 5% ότι το χρησιμοποιούν κυρίως για επικοινωνία και συνεργασία με συμφοιτητές τους.
Όσον αφορά την εκπαιδευτική χρήση, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι φοιτητές έχουν πολύ θετική άποψη για την χρήση του Facebookως πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με τα μαθήματα, για την δημιουργία ακαδημαϊκών ομάδων (κοινοτήτων), και αμοιβαίας συνεργασίας.
Σχετικά με τον έλεγχο των μοντέλων 3 παραγόντων Σκοπιμότητας όσον αφορά την καθημερινή χρήση και την χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την καταλληλόλητα τους.

Paper


Learned risks and experienced rewards: Exploring the potential sources of students' attitudes toward social media and face-to-face communication


Σκοποί της Έρευνας:
Σκοπός του άρθρου είναι ερευνήσει τις διάφορες πηγές επηρεασμού των φοιτητών σχετικά με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και της Πρόσωπο-με-Πρόσωπο επικοινωνίας. Αυτή η ανάγκη προέκυψε από διαφωνίες που εκφράζονται σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στη τάξη ενός κολλεγίου και συνήθως πρόκειται για σύγκριση ανάμεσα στην Πρόσωπο-με-Πρόσωπο και Προσφερόμενη-Μέσω-Ηλ. Υπολογιστή επικοινωνία.
Τα κύρια ερωτήματα στα οποία θέλει να απαντήσει η έρευνα είναι:
1) Ποια είναι η συνολική στάση απέναντι στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στην Πρόσωπο-με-Πρόσωπο επικοινωνία;
2) Από ποιες πηγές μαθαίνουν οι φοιτητές για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και της Πρόσωπο-με-Πρόσωπο επικοινωνίας;

Ομάδα Έρευνας:
Στην έρευνα συμμετείχαν 545 φοιτητές ενός μεσαίου μεγέθους πανεπιστημίου των ΚεντροΔυτικών Η.Π.Α.

Χρονική Διάρκεια:
Διεξήχθη κατά το Χειμερινό εξάμηνο του 2014 και το Εαρινό του 2015.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας – Βήματα:
Η έρευνα έγινε χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο στο Διαδίκτυο και προωθήθηκε με διάφορους τρόπους. Αρχικά, στάλθηκε στους χρήστες ενός μεσαίου μεγέθους πανεπιστημίου των ΚεντροΔυτικών Η.Π.Α., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, διανεμήθηκε σε μια εισαγωγική τάξη του ίδιου πανεπιστημίου. Ακόμα, αναρτήθηκε στην σελίδα στο Facebookτου 1ου συγγραφέα και μετά σε διάφορες φόρμες Reddit που συνδέονταν στα ιδρύματα όλων των συγγραφέων. Τελικά, μπορεί να διανεμήθηκε με την μορφή χιονοστιβάδας, καθώς ζητούνταν από τους συμμετέχοντες να ενημερώσουν και άλλους φοιτητές.
Η έρευνα αποτελούνταν από ερωτήσεις σχετικές με την χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τους συμμετέχοντες και την άποψη τους για διάφορες πλευρές των ΜΚΔ. Ήταν σχεδιασμένο να συμπληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Συμπεράσματα Έρευνας:
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές έχουν γενικά θετική στάση απέναντι στα ΜΚΔ και ακόμα πιο θετική απέναντι στην Πρόσωπο-με-Πρόσωπο επικοινωνία, με σημαντική διαφορά.
Σχετικά με τις πηγές επηρεασμού των φοιτητών, οι φίλοι τους είναι η πιο ισχυρή πηγή για τις θετικές πλευρές των ΜΚΔ, ενώ τα ΜΜΕ, το σχολείο/δάσκαλοι και οι γονείς/οικογένεια ήταν εξίσου ισχυρές πηγές για τις αρνητικές πλευρές τους. Αναφορικά με την Πρόσωπο-με-Πρόσωπο επικοινωνία, οι γονείς/οικογένεια και η προσωπική εμπειρία ήταν οι πιο ισχυρές πηγές για τις θετικές πλευρές, ενώ δεν υπήρχε ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις πηγές για τις αρνητικές πλευρές, καθώς ήταν όλες εξίσου χαμηλές.

PaperStudents’ learning styles and their effects on the use of social media technology for learning


Σκοποί της Έρευνας:
Φοιτητές με διαφορετικούς τρόπους μάθησης προσεγγίζουν την μάθηση διαφορετικά (συμμετοχικοί, συνεργατικοί, ανεξάρτητοι). Με την αύξηση της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, παρουσιάστηκε η ανάγκη να ερευνηθεί η επίδραση των τρόπων αυτών στην πρόθεση που έχουν οι φοιτητές στο να χρησιμοποιήσουν τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση.

Ομάδα Έρευνας:
Προσκλήθηκαν να πάρουν μέρος 450 φοιτητές στην Μαλαισία, από τους οποίους ανταποκρίθηκαν 324 και από αυτούς συμπλήρωσαν με έγκυρο τρόπο το ερωτηματολόγιο 300.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας – Βήματα (αν υπάρχουν): Η έρευνα έγινε χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο 42 ερωτήσεων, που χωρίζονταν σε τρεις τομείς. Ο πρώτος τομέας συγκέντρωσε στοιχεία όπως ηλικία, φύλο, ΜΚΔ που χρησιμοποιούνται, προτιμούμενο τρόπο μάθησης κ.α. Ο δεύτερος και ο τρίτος μετρούν το επίπεδο συμφωνίας/διαφωνίας σύμφωνα με την κλίμακα 5 σημείων Likert,σχετικά με την πρόθεση χρήσης των ΜΚΔ για εκπαίδευση.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η έρευνα δεν εστιάστηκε σε κάποιο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Συμπεράσματα Έρευνας:
Η έρευνα έδειξε ότι προσωπικά θέματα (άνεση στην χρήση ΜΚΔ, άποψη για τα ΜΚΔ, χρήση τους για ψυχαγωγία), θέματα απόδοσης (το πόσο αντιλαμβάνονται ότι η χρήση των ΜΚΔ θα έχει χρησιμότητα και ευελιξία) και η λειτουργικότητα σε θέματα επικοινωνίας είναι οι ποιο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την πρόθεση των φοιτητών να χρησιμοποιήσουν τα ΜΚΔ για μάθηση, ανεξάρτητα από τον προτιμώμενο τρόπο μάθησης. Οι δυο πρώτοι παράγοντες επηρεάζουν και τις τρεις κατηγορίες ενώ ο τρίτος μόνο τις ομάδες των ανεξάρτητων και των συνεργατικών. Οι παράγοντες σχετικά με την απαιτούμενη προσπάθεια (ευκολία χρήσης, ευκολία μάθησης) είχαν ασήμαντη επιρροή και στις τρεις ομάδες. Οι φοιτητές της ομάδας των συμμετοχικών εστίασαν περισσότερο στα προσωπικά θέματα από ότι η ομάδα των συνεργατικών.
Ακόμα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τρόποι μάθησης έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην πρόθεση των φοιτητών να χρησιμοποιήσουν τα ΜΚΔ για εκπαίδευση από ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους.

PaperDigitally Inspired Thinking: Can Social Media Lead to Deep Learning in Higher Education?

Σκοποί της Έρευνας:
Η αύξηση της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε. Οι σημερινοί φοιτητές έχουν μεγαλώσει σε αυτό το νέο περιβάλλον. Για να μπορέσει να γίνει ο τρόπος διδασκαλίας και μάθησης πιο σχετικός με τα νέα δεδομένα, τα ιδρύματα ερευνήσουν νέους τρόπους εμπλοκής των φοιτητών με τα ΜΚΔ. Το ερώτημα είναι: Μπορούν τα ΜΚΔ να υποστηρίξουν ουσιώδη μάθηση;
Η έρευνα αυτή προσπαθεί να εξερευνήσει τις αντιλήψεις που έχουν οι φοιτητές σχετικά με τον τρόπο που η ενσωμάτωση εργαλείων ΜΚΔ υποστηρίζει βαθιές προσεγγίσεις στην μάθηση.

Ομάδα Έρευνας:
Προσκλήθηκαν 151 φοιτητές που ανήκαν σε 4 διαφορετικά πανεπιστήμια, συνεργαζόμενα μεταξύ τους και ήταν εγγεγραμμένοι σε 6 μαθήματα που ενσωμάτωναν ΜΚΔ στον σχεδιασμό τους και στις μαθησιακές εμπειρίες. Από αυτούς, 106 ολοκλήρωσαν την έρευνα (70%). 83% ήταν γυναίκες και 78% ηλικίας μεταξύ 18 και 23 ετών. Οι συμμετέχοντες ανήκαν σε 10 διαφορετικά εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Διάρκεια έρευνας: 1 εκπαιδευτικό εξάμηνο

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας – Βήματα: Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, τα ερωτήματα του οποίου βασίζονταν στις 3 υποκλίμακες που αναπτύχθηκαν από τους laird, Shoupκαι Kuh, και βρέθηκαν ότι αποτελούν ουσιαστικές μετρήσεις της βαθιάς μάθησης: υψηλής τάξης μάθηση, μάθηση ενσωμάτωσης και μάθηση μέσω αντανάκλασης. Μετά από έλεγχο για την καταλληλόλητα του και βελτίωση του, πήρε έγκριση από το ιδρυματικό συμβούλιο. Στάλθηκε emailστους εγγεγραμμένους φοιτητές στα 6 μαθήματα για να συμμετέχουν. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και περιείχε 53 ερωτήσεις. Οι περισσότερες περιείχαν κλίμακα Likert. Η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με διαδικτυακό λογισμικό ερευνών (onlinesurveysoftware).
Σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου, οι διδάσκοντες κατέγραφαν τις παρατηρήσεις τους για την βαθιά μάθηση των φοιτητών στις εργασίες τους στα ΜΚΔ. Στο τέλος, κάθε διδάσκοντας πήρε το κομμάτι της βαθιάς μάθησης του ερωτηματολογίου για να συγκρίνει τα αποτελέσματα.

Συμπεράσματα Έρευνας:
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των χρηστών είναι ενεργοί χρήστες των ΜΚΔ στα μαθήματα τους. Η αναφορά χρήσης τους, δείχνει κανονική εμπλοκή με τις λειτουργίες του μαθήματος. Ακόμα, οι περισσότεροι φοιτητές δηλώνουν άνεση στην χρήση των ΜΚΔ.
Η πλειοψηφία των χρηστών δήλωσε ότι τα ΜΚΔ κάνουν την μάθηση ταχύτερη και ευκολότερη ενώ βελτιώνει την αυτοπεποίθηση τους, την απόλαυση που λαμβάνουν από την χρήση τους στην μάθηση και τον βαθμό εμπλοκής τους. Ένα πρόσθετο κέρδος είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ΜΚΔ και στην επαγγελματική τους ζωή.
Η έρευνα έδειξε καθαρά ότι οι περισσότεροι φοιτητές ένοιωσαν ότι τα ΜΚΔ υποστηρίζουν την βαθιά μάθηση. Και στις 3 υποκλίμακες, συμφώνησαν οι φοιτητές ότι η χρήση των ΜΚΔ είχε αποτέλεσμα. Συνδυάζοντας τα ποσοστά του «συμφωνώ πολύ» και «συμφωνώ», το ποσοστό των φοιτητών συμφωνούν ότι τα ΜΚΔ υποστηρίζουν την υψηλής τάξης μάθηση είναι 68-75%, την μάθηση ενσωμάτωσης 73-81% και την μάθηση μέσω αντανάκλασης 60-81%. Η άποψη των διδασκόντων συμφωνεί με αυτή των φοιτητών.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι φοιτητές που έχουν την μεγαλύτερη άνεση στην χρήση των ΜΚΔ, δηλώνουν και την μεγαλύτερη σύνδεση σε βαθιές προσεγγίσεις στην μάθηση. Λιγότερο σχετίζεται η συχνότητα χρήσης.
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν φοιτητές από 10 αντικείμενα, περίπου οι μισοί χρησιμοποιούν ΜΚΔ αρκετές φορές την εβδομάδα για εργασίες μαθήματος. Οι φοιτητές πιστεύουν ότι τα ΜΚΔ υποστηρίζουν την βαθιά μάθηση τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, κάνουν την μάθηση ευκολότερη, προωθούν την μακροχρόνια συγκράτηση του περιεχομένου, και δημιουργούν ένα περιβάλλον με μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής και πιο ευχάριστο.

Paper


Social Networks in Education - Gap Analysis

Στις παραπάνω έρευνες σχετικά με τη χρήση των ΜΚΔ ως εκπαιδευτικά εργαλεία, διαπιστώνουμε πως τα ΜΚΔ μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση. Στις έρευνες αυτές όμως παρατηρείται ένα κενό ως προς τη μέτρηση

1. του κινήτρου ή το αντι-κινήτρου για χρήση των ΜΚΔ εφόσον αυτά χρησιμοποιηθούν εκτός από εκπαιδευτικό εργαλείο κι ως εργαλείο βαθμολόγησης της συνεισφοράς κάποιου μαθητευόμενου από τους συμμαθητές του αναφορικά με τον διαμοιρασμό της γνώσης
2. του αντίκτυπου που έχει στην αυτοεκτίμηση του φοιτητή η αξιολόγηση της συνεισφοράς του από τους συμμαθητές του αναφορικά με τον διαμοιρασμό της γνώσης κατά τη χρήση των ΜΚΔ ως εκπαιδευτικού εργαλείου

Επιπρόσθετα πολύ πρόσφατα ( το 2015 ) ο ιδρυτής του πολύ δημοφιλούς ΜΚΔ Facebook, ανακοίνωσε πως θα επενδύσει στο Personalized Learning και στη δημόσια εκπαίδευση με χρήση του Facebook ως εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Έκτοτε έχουν υλοποιηθεί πρόσθετες συνεργατικές δυνατότητες στο Facebook οι οποίες δε λήφθηκαν υπόψη στις έρευνες. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι οι δημοσκοπήσεις σε περιβάλλον [εκπαιδευτικής] ομάδας και η συνεργατική συγγραφή κειμένου στο περιβάλλον της [εκπαιδευτικής] ομάδας. Οι παραπάνω λοιπόν ελλείψεις, σε συνδυασμό με τα νέα [εκπαιδευτικά] εργαλεία που διαθέτει το Facebook, διαμορφώνουν πολύ ενδιαφέροντα ερευνητικά ερωτήματα και πιο συγκεκριμένα

Α. Δεν έχει μετρηθεί (αποτυπωθεί) αν αποτελεί κίνητρο ή αντι-κίνητρο στη χρήση του Facebook, η χρησιμοποίησή του εκτός από εκπαιδευτικό
εργαλείο κι ως εργαλείο βαθμολόγησης από τους συμμαθητές, της συνεισφοράς κάποιου μαθητευόμενου αναφορικά με τον διαμοιρασμό της γνώσης
Β. Δεν έχει διερευνηθεί ο αντίκτυπος που έχει στην αυτοεκτίμηση του φοιτητή η αξιολόγηση της συνεισφοράς του από τους συμμαθητές του αναφορικά με τον διαμοιρασμό της γνώση με σκοπό τη συνεργατική γραφή κειμένου, στα πλαίσια μια ομάδας στο Facebook
Γ. Δεν έχει διερευνηθεί ο αντίκτυπος που έχει στην αυτοεκτίμηση του φοιτητή η αξιολόγηση της συνεισφοράς του από τους συμμαθητές του στα πλαίσια μια ομάδας στο Facebook, μέσω του εργαλείου της δημοσκόπησης για ομάδες

Η διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων θα γίνει με κατάλληλο εκπαιδευτικό σενάριο που θα συμπεριλαμβάνει τη χρήση του Facebook ως εργαλείου εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Έτσι οι μαθητευόμενοι θα κληθούν στα πλαίσια μαθήματος να συμμετέχουν σε ομάδες στο Facebook για την εκπόνηση συνεργατικής συγγραφής κειμένου, να συνεισφέρουν στο διαμοιρασμό της γνώσης στην ομάδα με όποιο τρόπο θεωρούν κατάλληλο όπως κοινή χρήση εγγράφων, σχολιασμό δημοσιεύσεων, συζήτηση, έκφραση επιδοκιμασίας για δημοσιεύσεις και σχόλια (likes), καθώς και να ψηφίσουν από τα μέλη τους όποιον θεωρούν πως είχε τη μεγαλύτερη/σημαντικότερη συνεισφορά για την εκπόνηση της συνεργατικής εργασίας (δημοσκόπηση).

Με την ένταξη του Facebook στο μάθημα και τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού σεναρίου αναμένεται ότι:
 • Θα αυξηθεί η συχνότητα χρήσης του Facebook ως βοηθητικού μαθησιακού εργαλείου
 • Θα χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία του Facebook για διαδικτυακές συνομιλίες και κουβέντα, για κοινή χρήση αρχείων για διαμοιρασμό της γνώσης
 • Θα αυξηθεί η άνεση στη χρήση του Facebook, η αντίληψη της χρήσης του και η λειτουργικότητα της επικοινωνίας
 • Θα ενισχυθεί η χρήση των κοινωνικών τεχνολογιών στην Ανώτερη Εκπαίδευση.
 • Θα αυξηθούν τα κίνητρα για χρήση του Facebook στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Δε θα απαιτείται από μέρους των φοιτητών μεγαλύτερη προσπάθεια στον τρόπο χρήσης του Facebook (όπως πχ άλλα στοιχεία πρόσβασης, πολύπλοκες εφαρμογές κλπ.)
 • Θα δοθεί έμφαση στη διασκέδαση και την ευχρηστία του Facebook ως εκπαιδευτικού εργαλείου
 • Η δομή που χρησιμοποιείται στο Facebook θα αντιστοιχεί στην εκπαιδευτική δομή που χρησιμοποιείται στη Σχολή
 • Θα γίνει θετικότερη η στάση απέναντι στο Facebook για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Ανάλυση και Συγκεντρωτικός ΠίνακαςΔιδακτικό σενάριο – Κοινωνικά Δίκτυα, Facebook


Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Χρήση του Facebook για εκπαιδευτικούς σκοπούς με συνεργατική συγγραφή κειμένου και αξιολόγηση των συμμετεχόντων από τους συμφοιτητές τους»

Διάρκεια: Διαρκεί 4 εβδομάδες, περίοδος ολοκλήρωσης μια εργασίας με τη χρήση του Facebook σε ομάδες εργασίας (με κατάλληλες τροποποιήσεις μπορεί να εφαρμοστεί και για διάστημα 1 εξαμήνου)


Μεθοδολογία:
Το διδακτικό σενάριο μπορεί να προσαρμοστεί χρονικά και να εφαρμοστεί με επιτυχία και σε μικρές εργασίες (όχι μικρότερες των 3ων εβδομάδων) αλλά και σε μεγάλες εργασίες (εξαμήνου). Ο ελάχιστος προτεινόμενος χρόνος βασίζεται στο ότι πρέπει να υπάρξει αρκετό περιθώριο ώστε οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν όλα τα features του σεναρίου κατά την εκπόνηση της εργασίας τους (δημοσιεύσεις υλικού, χρήση του κουμπιού like καθώς και των νέων κουμπιών ‘συναισθημάτων’, χρήση του νέου εργαλείου συνεργατικής συγγραφής κειμένου, χρήση του νέου δημοσκοπικού εργαλείου σε ομάδες) και να σχηματίσουν άποψη γι’ αυτά. Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μάθημα (προπτυχιακό – μεταπτυχιακό) ανεξαρτήτως ειδικότητας - κατεύθυνσης, με μόνη προϋπόθεση να είναι έστω μερικώς βιβλιογραφική και να απαιτεί τη συγγραφή κειμένου από ομάδα φοιτητών.

Προϋποθέσεις: Αν κάποιοι μαθητές δεν έχουν χρησιμοποιήσει το Facebook FB σε ομάδες ή αν κάποιοι δεν διαθέτουν καθόλου Facebook και δημιουργούν πρώτη φορά λογαριασμό [άρα η εξοικείωση με το εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης γι’ αυτές τις δύο κατηγορίες είναι χαμηλή], προτείνεται στην ομάδα που θα περιλαμβάνει όλους τους φοιτητές όλων των ομάδων που θα συμμετέχουν, να τους ανατεθεί σε περίοδο μιας εβδομάδας να ανεβάσουν μια φωτογραφία (ή περισσότερες) στον τοίχο της ομάδας, να εκφράσουν την επιδοκιμασία τους με like σε μία τουλάχιστον (ή και περισσότερες) από τις αναρτημένες φωτογραφίες των συμμαθητών τους, να δημιουργηθεί ένα κοινό κείμενο χρησιμοποιώντας το νέο εργαλείο συνεργατικής γραφής κειμένου του Facebook και να πληκτρολογήσουν ή να επικολλήσουν το αγαπημένο τους ρητό, να ψηφίσουν σε δημοσκόπηση - που έχει δημιουργηθεί μέσα στην ομάδα - το πιο αγαπημένο τους μάθημα (ή κατηγορία μουσικής) από τα 5 που θα συμπεριλαμβάνονται. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα έχει – με ευχάριστο τρόπο, χωρίς πίεση εργασίας – επιτευχθεί μια στοιχειώδης επαφή με το Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης ΜΚΔ, ικανή να τους επιτρέψει να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας με τη χρήση του.

Προετοιμασία: Οι ομάδες του τμήματος θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 3 φοιτητές (προτείνεται 5). Σε κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο με καλή εξοικείωση στο ΜΚΔ. Οι φοιτητές που δεν έχουν τόσο καλή (ή καθόλου) εξοικείωση πρέπει να διαμοιραστούν μεταξύ των (πιο) έμπειρων στη χρήση του FBομάδων. Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν πως θα προστεθεί 1 μονάδα (στη δεκάβαθμη κλίμακα) στον τελικό τους βαθμό.

Βήμα 1ο Για τη διευκόλυνση του καθηγητή και για στατιστικούς λόγους θα χρησιμοποιείται μια φόρμα της Google ώστε ο κάθε συμμετέχων να σημειώνει τον εκτιμώμενο βαθμό εξοικείωσής του με το FB, κι έπειτα θα γίνεται ο καθορισμός των ομάδων, με τα πιο πάνω κριτήρια:

Τίτλος ερωτηματολογίου: Βαθμός εξοικείωσης με τη χρήση του Facebook σε ομάδες

Αφού ο φοιτητής συμπληρώσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου) απαντάει σε 3 υποχρεωτικές ερωτήσεις

Ερ1. Διαθέτατε λογαριασμό στο Facebook πριν την εργασία αυτή;

 • Ναι
 • Όχι
Ερ2. Πως θα χαρακτηρίζατε την εξοικείωσή σας με το Facebook;

 • Καμία εξοικείωση
 • Μικρή εξοικείωση
 • Καλή εξοικείωση
 • Άριστη εξοικείωση
Ερ3. Έχετε συμμετέχει σε ομάδες (εργασίας) στο Facebook;

 • Ναι
 • Όχι
 • Άλλο (απαιτεί διευκρίνιση)

Εάν συμμετέχουν περισσότερα από ένα τμήματα, τότε το παραπάνω ερωτηματολόγιο μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να έχει και επιλογή τμήματος.

Οι φοιτητές συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο “Κλίμακα αυτοεκτίμησης” του Rosenberg που τους δίδεται προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα, πριν την έναρξη του πειράματος. Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί ξανά στο τέλος του πειράματος για να μετρηθεί η αυτοεκτίμηση μετά τη συμμετοχή στην συνεργατική εργασία με αξιολόγηση από τους συμφοιτητές. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά σε Google Form.

Βήμα 2ο Ο καθηγητής δημιουργεί μια γενική κλειστή ομάδα [έστω Ομάδα Α] για το τμήμα που θα συμμετέχει στη διαδικασία, η οποία περιέχει το σύνολο των φοιτητών του τμήματος. Εκεί θα αναρτά υλικό σχετικό με το μάθημα, εκδηλώσεις (όπως ημερομηνίες παράδοσης εργασιών, συναντήσεις με το τμήμα κ.ο.κ.), ανακοινώσεις, θα απαντάει σε ερωτήσεις. Επίσης θα επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάρτηση επιθυμούν οι φοιτητές να κάνουν, οποιοδήποτε σχόλιο, ερώτηση, απάντηση, αίτημα.

Βήμα 3ο Μια εβδομάδα πριν την έναρξη χρήσης του FB στις ομάδες, όλοι οι φοιτητές πρέπει ν’ ανεβάσουν μια φωτογραφία (ή περισσότερες) στον τοίχο της Ομάδας Α, να εκφράσουν την επιδοκιμασία τους με like σε μία τουλάχιστον (ή και περισσότερες) από τις αναρτημένες φωτογραφίες των συμμαθητών τους. Επίσης ο καθηγητής δημιουργεί ένα κοινό κείμενο χρησιμοποιώντας το νέο εργαλείο συνεργατικής γραφής κειμένου του Facebook και όλοι οι φοιτητές πρέπει να πληκτρολογήσουν ή να επικολλήσουν το αγαπημένο τους ρητό. Ο καθηγητής δημιουργεί μια δημοσκόπηση και όλοι οι μαθητές πρέπει να ψηφίσουν το πιο αγαπημένο τους μάθημα (ή κατηγορία μουσικής) από τα 5 που θα συμπεριλαμβάνονται. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι μαθητές που δεν έχουν χρησιμοποιήσει το Facebook για ομάδες ή που δε διέθεταν καθόλου Facebook αποκτούν τη σχετική προ-απαιτούμενη εξοικείωση ώστε να το χρησιμοποιήσουν στο μάθημα. Ο λόγος που επιβάλλεται να το κάνουν και οι μαθητές που έχουν καλή εξοικείωση, είναι για να μη δημιουργηθεί οποιαδήποτε ανησυχία στους λιγότερο έμπειρους μαθητές πως θα δεχθούν αρνητικά σχόλια ή πως θα ξεχωρίζουν από το σύνολο των υπολοίπων.

Βήμα 4ο Στη συνέχεια δημιουργεί τις κλειστές υπο-ομάδες στο FB και προσθέτει τα μέλη που θα τις αποτελούν. Δημιουργεί το συνεργατικό κείμενο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που διατίθεται ηλεκτρονικά ώστε αν χρειαστεί να ανατρέξει, από την επιλογή Περισσότερα → Δημιουργία Εγγράφου, βάζει τον τίτλο της εργασίας της ομάδας, επιλέγει το αντίστοιχο κουτάκι ώστε να μπορούν τα μέλη της ομάδας να τροποποιούν το κείμενο, το καρφιτσώνει στον τοίχο ώστε να μη χάνεται στη ροή των δημοσιεύσεων που θα ακολουθήσουν. Ορίζει κάποιον μαθητή από την κάθε ομάδα ο οποίος έχει (τουλάχιστον) καλή εξοικείωση με το FB ως διαχειριστή κι αποχωρεί από την ομάδα ο ίδιος, ώστε

Α) στο τέλος κάθε εβδομάδας να δημιουργεί ο διαχειριστής (φοιτητής) δημοσκόπηση στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα όλων των μαθητών της ομάδας και θα ψηφίζει ο καθένας αυτόν που θεωρεί πως προσέφερε τα μέγιστα εκείνη την εβδομάδα στην ομάδα για την επίτευξη του στόχου (είτε του τελικού, είτε μικρότερων στόχων που θέτει εσωτερικά η ίδια η ομάδα),

Β) οι μαθητές να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα στον ιδιωτικό χώρο της ομάδας τους, χωρίς να νιώθουν την ‘επίβλεψη’ του καθηγητή, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά σε σχόλια και δημοσιεύσεις τους.

Διατίθεται ηλεκτρονικά σε εγχειρίδιο χρήσης για τους διαχειριστές φοιτητές εγχειρίδιο χρήσης ώστε ν’ ανατρέξουν αν χρειαστεί, στο οποίο διευκρινίζεται πως κατά τη δημιουργία της δημοσκόπησης, πρέπει να απο-επιλέγονται οι προεπιλογές της δημοσκόπησης, ως προς το

Α) Να μπορούν όλοι να προσθέτουν επιλογές,
Β) Να επιτρέπεται η πολλαπλή επιλογή.

Βήμα 5ο Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος πληροφορικής στο μάθημα Διοίκηση Έργων Πληροφορικής (ή στο αντίστοιχο τμήμα διοίκησης στο μάθημα Διοίκηση Έργων) η εργασία που πρέπει να εκπονήσουν, στη δική μας περίπτωση οι μαθητές ανά ομάδα πρέπει να συγγράψουν ένα Πλάνο Διαχείρισης Έργου Πληροφορικής ΠΔΕ (project management plan) για την υλοποίηση μιας εφαρμογής κειμενογράφου. Πρέπει λοιπόν να βρουν ένα πρότυπο για το project plan το οποίο θα ακολουθήσουν, όπως για παράδειγμα της IEEE. Κάθε μια από τις 4 εβδομάδες θα πρέπει να ολοκληρώνουν ως ομάδα τις παρακάτω κατηγορίες

 1. Ανάλυση σκοπιμότητας – Ανάλυση SWOT
 2. Μοντέλο κύκλου ζωής
 3. Διαχείριση κινδύνων
 4. Διαχείριση ποιότητας

Βήμα 6ο Οι μαθητές ξεκινούν τη συγγραφή του ΠΔΕ στο συνεργατικό έγγραφο που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτό τον σκοπό στην ομάδα που ανήκουν στο FB. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα χρειαστεί να διαμοιραστούν πόρους με την ομάδα τους με χρήση των εργαλείων στο FB για ανέβασμα αρχείων και ανάρτηση συνδέσμων, να συζητήσουν ιδιωτικά ή ως ομάδα, να κάνουν προτάσεις δημοσιεύοντας και διαμοιράζοντας πόρους, να επιδοκιμάσουν ή να απορρίψουν προτάσεις των συμφοιτητών τους με χρήση των εικονιδίων έκφρασης συναισθημάτων. Επί μια εβδομάδα οι φοιτητές εργάζονται στο συγκεκριμένο project plan στην ιδιωτική τους ομάδα.

Βήμα 7ο Στο τέλος της εβδομάδας ο διαχειριστής φοιτητής δημιουργεί στο ιδιωτικό περιβάλλον της ομάδας μια δημοσκόπηση με το ερώτημα:

“Ποιος πιστεύεται πως συνεισέφερε περισσότερο από τα μέλη της ομάδας στην επίτευξη του στόχου αυτή την εβδομάδα;”

Οι επιλογές είναι τα ονόματα των φοιτητών τις ομάδας και κάποιος μπορεί να επιλέξει τον εαυτό του. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αυτών δε θα παρουσιαστούν στο σύνολο των φοιτητών, ούτε στον καθηγητή τους, για λόγους ιδιωτικότητας, μη επιρροής στον τελικό βαθμό των φοιτητών και διασφάλισης αξιοπιστίας των απαντήσεων. Σκοπό έχουν να κινητοποιήσουν τους φοιτητές στο να προσφέρουν περισσότερα στην ομάδα τους. Τα αποτελέσματα αυτής της ψηφοφορίας - δημοσκόπησης θα είναι διαθέσιμα στον ερευνητή της συγκεκριμένης έρευνας.

Έπειτα οι φοιτητές συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο “Κλίμακα Άγχους” του Spielberger με προσαρμογή στα ελληνικά για να μετρηθεί το άγχος (παροδικό άγχος ως αποτέλεσμα της παρούσης κατάστασης) των φοιτητών από τη διαδικασία της ψηφοφορίας και της αξιολόγησης. Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά σε Google Form. Τα βήματα 5 και 6 επαναλαμβάνονται για όσες εβδομάδες διαρκεί το διδακτικό σενάριο.

Βήμα 8ο Η εργασία υποβάλλεται από τους φοιτητές και τους δίδεται να συμπληρώσουν ξανά το ερωτηματολόγιο του Rosenberg “Κλίμακα αυτοεκτίμησης” για δεύτερη φορά μετά την ολοκλήρωση του πειράματος, ώστε να μετρηθούν οι αλλαγές στην αυτοεκτίμηση των φοιτητών από το πείραμα με τη χρήση του FB σε ομάδες εργασίας και της αξιολόγησής τους από τους συμφοιτητές τους μέλη της ομάδας τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Με τη χρήση του FB για την εκπόνηση της εργασίας τους αναμένεται να επιτευχθούν τα παρακάτω επιθυμητά αποτελέσματα:

 • Θα αυξηθεί η συχνότητα χρήσης του Facebook ως βοηθητικού μαθησιακού εργαλείου.
 • Θα χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία του Facebook για διαδικτυακές συνομιλίες και κουβέντα, για κοινή χρήση αρχείων για διαμοιρασμό της γνώσης.
 • Θα αυξηθεί η άνεση στη χρήση του Facebook, η αντίληψη της χρήσης του και η λειτουργικότητα της επικοινωνίας.
 • Θα ενισχυθεί η χρήση των κοινωνικών τεχνολογιών στην Ανώτερη Εκπαίδευση.
 • Θα αυξηθούν τα κίνητρα για χρήση του Facebook στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Δε θα απαιτείται από μέρους των φοιτητών μεγαλύτερη προσπάθεια στον τρόπο χρήσης του Facebook (όπως πχ άλλα στοιχεία πρόσβασης, πολύπλοκες εφαρμογές κλπ.).
 • Θα δοθεί έμφαση στη διασκέδαση και την ευχρηστία του Facebook ως εκπαιδευτικού εργαλείου.
 • Η δομή που χρησιμοποιείται στο Facebook θα αντιστοιχεί στην εκπαιδευτική δομή που χρησιμοποιείται στη Σχολή.
 • Θα γίνει θετικότερη η στάση απέναντι στο Facebook για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Με την ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου θα μετρηθούν:

 • Α. Αν προκαλεί άγχος η χρησιμοποίηση του FB ως εργαλείο αξιολόγησης, μέσω χρήσης των εικονιδίων συναισθημάτων και του εργαλείου δημοσκόπησης για ομάδες, της συνεισφοράς του εκπαιδευόμενου στον διαμοιρασμό της γνώσης, στις συζητήσεις, στη συνεργατική γραφή κειμένου, στην κοινή χρήση αρχείων με την ομάδα, από τους ίδιους τους συμμαθητές του.
 • Β. Αν επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την αυτοεκτίμηση του φοιτητή η αξιολόγηση της συνεισφοράς του στον διαμοιρασμό της γνώσης, στις συζητήσεις, στη συνεργατική γραφή κειμένου, στην κοινή χρήση αρχείων με την ομάδα, από τους ίδιους τους συμμαθητές του μέσω χρήσης των εικονιδίων συναισθημάτων και του εργαλείου δημοσκόπησης για ομάδες.

Διδακτικό Σενάριο - Παράρτημα (Ερωτηματολόγια + Εγχειρίδια χρήσης)
Άρθρο - Τελικό παραδοτέοΒιβλιογραφία:

1. Student engagement in course-based social networks: The impact of instructor credibility and use of communication (Jehad Imlawia, Dawn Greggb, Jahangir Karimib)
2. Correlation between Facebook use for educational purposes and academic performance of students (Dragan Lambić)
3. Social networking, knowledge sharing, and student learning: The case of university students (Mustafa I.M. Eid , Ibrahim M. Al-Jabri)
4. Understanding students' perceptions of the benefits of online social networking use for teaching and learning ) Suraya Hamid, Jenny Waycott, Sherah Kurnia, Shanton Chang)
5. Facebook and the others. Potentials and obstacles of Social Media for teaching in higher education (Stefania Manca, Maria Ranieri)
6. An Investigation into Perceptions of Facebook-use in Higher Education (Lasse Ellefsen)
7. A multi-analytical approach to predict the Facebook usage in higher education (Sujeet Kumar Sharma, Ankita Joshi, Himanshu Sharma)
8. A case study of Facebook use: Outlining a multi-layer strategy for higher education (Rachel Menzies, Karen Petrie, Mark Zarb)
9. Exploring students' purposes of usage and educational usage of Facebook (Dragan Manasijević, Dragana Živković, Sanela Arsić, Isidora Milošević)
10. Learned risks and experienced rewards: Exploring the potential sources of students' attitudes toward social media and face-to-face communication (David Westermana, Emory S. Daniela, Nicholas D. Bowmanb)
11. Students’ learning styles and their effects on the use of social media technology for learning (Vimala Balakrishnana, Chin Lay Ganb)
12. Digitally Inspired Thinking: Can Social Media Lead to Deep Learning in Higher Education? (Debbie Samuels-Peretz, Lana Dvorkin Camiel, Karen Teeley & Gouri Banerjee)