Α) Πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου (3 μονάδες)

Οι φοιτητές σε ομάδες των 3 (και μία των 4).


Κάθε ομάδα θα πρέπει: 1. να επιλέξει ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης
  1. WIKI
  2. BLOGS
  3. MICROBLOGS
  4. SOCIAL NETWORKS
 2. να μελετήσει την βιβλιογραφία γράφοντας ένα state of the art για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με το συγκεκριμένο εργαλείο (έρευνες του 2015, 16, 17)
 3. να αναφέρει τα προβλήματα που έχουν οι παραπάνω προσεγγίσεις
 4. να σχεδιάσουν ένα νέο εκπαιδευτικό σενάριο προσαρμοσμένο στο εργαλείο που έχουν επιλέξει
  1. συμμετέχοντες
  2. Διαδικασία
  3. Αξιολόγηση

Τελικό παραδοτέο 4-6000 λέξεις

[κάθε ομάδα θα σημειώνει την πρόοδο της σε αντίστοιχη σελίδα στο wiki]


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κάθετη δραστηριότητα
13/4 Παράδοση φάσης 2
28/4 Παράδοση φάσης 3
26/5 Παράδοση φάσης 4
6/6 Παρουσίαση - Τελική έκδοση

templateΒ) Δημιουργία κοινωνικής ατζέντας Web 2.0 εργαλείων για την μάθηση (1 μονάδα)

Η δραστηριότητα στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος παρουσίασης Web 2.0 εφαρμογών. Οι φοιτητές θα κληθούν αρχικά να περιγράψουν συνοπτικά από 10 εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης και να τις παρουσιάσουν συνεργατικά στο wiki του μαθήματος (το οποίο ήδη περιέχει σύντομες παρουσιάσεις 100 εφαρμογών).


έλεγχος 10 εργαλείων της λίστας (διαφορετικών κατηγοριών): αν το κείμενο είναι ακριβές και αν το link δουλεύει. Αναφορά στον ειδικό χώρο

5 νέα εργαλεία που δεν υπάρχουν στη λίστα


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η φάση (μέχρι 9/4)
--έλεγχος 10 εργαλείων της λίστας (διαφορετικών κατηγοριών): αν το κείμενο είναι ακριβές και αν το link δουλεύει. Αναφορά στον ειδικό χώρο

2η φάση (μέχρι 19/5)
--5 νέα εργαλεία που δεν υπάρχουν στη λίστα